31994R2257Uradni list L 245 , 20/09/1994 str. 0006 - 0010
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 61 str. 0052
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 61 str. 0052


Uredba Komisije (ES) št. 2257/94

z dne 16. septembra 1994

o določitvi kakovostnih standardov za banane

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 404/93 z dne 13. februarja 1993 o skupni ureditvi trga za banane [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 3518/93 [2], in zlasti člena 4 Uredbe,

ker Uredba (EGS) št. 404/93 predvideva določitev skupnih standardov kakovosti za banane, ki se prodajajo sveže, razen rajske smokve; ker je namen teh standardov zagotoviti, da se na trgu ponuja proizvode enotne in zadovoljive kakovosti, zlasti v primeru banan, pridelanih v Skupnosti, pri katerih je treba izboljšati kakovost;

ker je glede na veliko število sort, ki se prodajajo v Skupnosti, in trgovinske navade treba določiti minimalne standarde za nezrele zelene banane, ne glede na morebitno kasnejšo uvedbo standardov za druge faze prodaje; ker so lastnosti in način prodaje rajskih smokev takšni, da se jih ne vključi v standarde Skupnosti;

ker države članice pridelovalke banan na svojem območju že uporabljajo nacionalne standarde za različne faze prodaje banan; ker se glede na zastavljene cilje zdi primerno, da se dovoli nadaljnjo uporabo obstoječih predpisov za njihovo lastno pridelavo, vendar samo za faze, ki sledijo fazi nezrelih zelenih banan, če ti predpisi niso v nasprotju s standardi Skupnosti in če ne ovirajo prostega pretoka banan v Skupnosti;

ker je treba upoštevati dejstvo, da banane na pridelovalnih območjih Skupnosti Madeira, Azori, Algarve, Kreta in Lakonija ne razvijejo določene minimalne dolžine, ker so pridelovalni pogoji na teh območjih zaradi podnebnih dejavnikov težji; ker se takšne banane lahko še vedno prodaja, vendar samo kot kakovostni razred II;

ker Upravni odbor za banane ni podal svojega mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Standardi kakovosti za banane iz tarifne številke KN ex0803, razen rajskih smokev in banan, namenjenih za predelavo, so določeni v Prilogi I k tej uredbi.

Ti standardi se uporabljajo za banane po poreklu iz tretjih držav v fazi dajanja v prost promet, za banane po poreklu iz Skupnosti v fazi prvega pristanka v pristanišču Skupnosti, in za banane, ki se potrošniku prodajajo sveže na pridelovalnem območju, v fazi odpreme iz skladišča.

Člen 2

Standardi iz člena 1 ne vplivajo na uporabo nacionalnih predpisov za kasnejše faze prodaje, če:

- ne ovirajo prostega pretoka banan po poreklu iz tretjih držav ali drugih območij Skupnosti in če so v skladu s standardi iz te uredbe,

in

- niso nezdružljivi s standardi iz te uredbe.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1995.

Ta uredba je v celoti zavezujoča za vse države članice in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. septembra 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 47, 25.2.1993, str. 1.

[2] UL L 320, 22.12.1993, str. 15.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

STANDARDI KAKOVOSTI ZA BANANE

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za banane sort (kultivarje) Musa (AAA) spp., podskupina Cavendish in Gros Michel, iz Priloge II, ki se po pripravi in pakiranju potrošnikom prodajajo sveže. Opredelitev ne zajema banan in rajskih smokev, ki so namenjene za industrijsko predelavo.

II. KAKOVOST

Ta standard določa zahteve glede kakovosti, ki jih morajo izpolnjevati nezrele zelene banane po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

Ob upoštevanju posebnih določb za vsak kakovostni razred in dovoljena odstopanja morajo biti banane v vseh kakovostnih razredih:

- zelene in nezrele,

- nepoškodovane,

- čvrste,

- zdrave; gnile ali pokvarjene banane, ki bi bile lahko neprimerne za potrošnjo, se izloči,

- čiste, skoraj brez vidnih tujih snovi,

- brez škodljivcev,

- brez poškodb, ki bi jih povzročili škodljivci,

- imeti morajo nepoškodovano pecelj, ki ne sme biti upognjen, prizadet od gliv ali izsušen,

- pestiči morajo biti odstranjeni,

- posamezni plodovi ne smejo biti deformirani ali nenormalno ukrivljeni,

- brez mehanskih poškodb,

- brez poškodb zaradi prenizke temperature,

- brez odvečne zunanje vlage

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Poleg tega za šope banan velja še naslednje:

- dovolj velik del venca mora biti značilne barve, zdrav in brez glivične prizadetosti,

- šop mora biti odsekan z gladkim rezom, ki ne sme biti poševen ali razcepljen, pecelj ne sme biti razcefran.

Stopnja fizičnega razvoja in zrelosti banan mora biti takšna:

- da lahko prenesejo prevoz in rokovanje,

in

- da v namembni kraj prispejo v zadovoljivem stanju, da lahko pri dozorevanju dosežejo ustrezno stopnjo zrelosti.

B. Razvrščanje v kakovostne razrede

Banane se razvršča v tri kakovostne razrede, ki so opisani v nadaljevanju.

(i) razred "ekstra"

V ta kakovostni razred se uvrščajo samo banane odlične kakovosti. Imeti morajo lastnosti, ki so tipične za sorto oziroma komercialni tip.

Plodovi morajo biti nepoškodovani, razen majhnih površinskih madežev, ki ne smejo zavzemati več kot 1 cm2 površine ploda, kar ne sme poslabšati celotnega izgleda šopa, njegove kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti ali predstavitve pakiranja.

(ii) razred I

Banane v tem razredu morajo biti dobre kakovosti. Imeti morajo lastnosti, ki so tipične za sorto oziroma komercialni tip.

Dovoljene pa so naslednje majhne pomanjkljivosti plodov, pod pogojem da ne poslabšajo splošnega izgleda posameznega šopa, njegove kakovosti, sposobnosti ohranjanje kakovosti ali predstavitve pakiranja:

- majhne pomanjkljivosti v obliki,

- majhne poškodbe kože zaradi drgnjenja in drugi majhni površinski madeži, ki ne zavzemajo več kot 2 cm2 površine ploda.

V nobenem primeru te poškodbe ne smejo segati do mesa ploda.

(iii) razred II

Ta razred se uvrščajo banane, ki ne izpolnjujejo pogojev za uvrstitev v višje kakovostne razrede, vendar izpolnjujejo minimalne pogoje, ki so navedeni zgoraj.

Dovoljene so naslednje pomanjkljivosti, pod pogojem, da banane ohranijo bistvene lastnosti glede kakovosti, sposobnosti ohranjanja kakovosti in predstavitve:

- pomanjkljivosti v obliki,

- poškodbe kože zaradi drgnjenja ali iz drugih razlogov, pod pogojem da skupna prizadeta površina ne zajema več kot 4 cm2površine ploda.

V nobenem primeru te poškodbe ne smejo segati do mesa ploda.

III. RAZVRŠČANJE PO VELIKOSTI

Velikost določa:

- dolžina užitnega dela mesa ploda, izražena v centimetrih, izmerjena na izbočeni strani ploda od cveta do korena peclja,

- razvrstitev po debelini premera plodu med bočnima stranema na sredini ploda v milimetrih.

Referenčni sadež za dolžino in debelino je:

- srednji plod v zunanji vrsti šopa,

- plod zraven mesta, kjer se šop preseka, v zunanji vrsti šopa.

Minimalna dolžina plodu je 14 cm in minimalna debelina 27 mm.

Kot izjema zadnjega odstavka se v Skupnosti lahko prodajajo banane z Madeire, Azorov, Algarva, Krete in Lakonije, ki so krajše od 14 cm, vendar jih je treba razvrstiti v kakovostni razred II.

IV. ODSTOPANJA

V vsaki enoti pakiranja se dovolijo odstopanja kakovosti in velikosti proizvodov, ki ne izpolnjujejo zahtev za navedeni kakovostni razred.

A. Odstopanja kakovosti

(i) razred "ekstra"

5 % po številu oziroma masi banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred "ekstra", vendar izpolnjujejo zahteve za razred I ali, izjemoma, se uvrščajo v meje dovoljenih odstopanj za ta razred.

(ii) razred I

10 % po številu oziroma masi banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II ali izjemoma, se uvrščajo v meje dovoljenih odstopanj za ta razred.

(iii) razred II

10 % po številu oziroma masi banan, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred II niti minimalnih pogojev, razen proizvodov, ki jih je napadla gniloba ali so na drug način pokvarjeni in zato neprimerni za potrošnjo.

B. Odstopanja velikosti

V vseh kakovostnih razredih lahko 10 % števila plodov banan ne izpolnjuje zahtev glede velikosti, pri čemer lahko odstopa za največ 1 cm pri minimalni dolžini 14 cm.

V. PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati izključno banane istega izvora, sorte oziroma komercialnega tipa ter kakovosti.

Vidni del vsake enote pakiranja mora biti reprezentativen za celotno vsebino.

B. Pakiranje

Banane morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zaščitene.

Materiali, ki se uporabljajo v notranjosti embalaže morajo biti novi, čisti in ne smejo povzročati zunanjih ali notranjih sprememb proizvoda. Dovoljena je uporaba materialov kot je ovojni papir ali samolepilne etikete s komercialnimi podatki, če se pri tiskanju in označevanju uporabljajo nestrupena barvila ali lepila.

V enoti pakiranja ne sme biti tujih snovi.

C. Predstavitev

Banane morajo biti predstavljene v šopih z najmanj štirimi plodovi.

Dovoljeni so šopi, kjer manjkata največ dva plodova, pod pogojem, da pecelj ni odtrgan, ampak odrezan, in da sosednji plodovi niso poškodovani.

V eni vrsti je lahko predstavljen največ en šop s tremi plodovi, ki imajo iste lastnosti kot drugi plodovi.

Na proizvodnem območju se lahko banane prodaja na steblih.

VI. OZNAČEVANJE

Na vsaki enoti pakiranja morajo biti s črkami, ki so enake velikosti, čitljivo in neizbrisljivo označeni ter vidni od zunaj, navedeni naslednji podatki:

A. Identifikacija

Pakiral in/ali odpremil | ime in naslov ali uradno izdana ali priznana običajna oznaka |

B. Vrsta proizvoda

- če vsebina ni vidna od zunaj, na zunanji strani beseda "Banane",

- naziv sorte ali komercialnega tipa.

C. Izvor

Država izvora, in v primeru proizvodov iz Skupnosti:

- proizvodno območje, in

- (neobvezno) ime države, območja ali kraja.

D. Komercialni podatki

- kakovostni razred,

- neto teža,

- velikost, izražena z minimalno dolžino, lahko pa tudi z maksimalno dolžino.

E. Uradni kontrolni žig (ni obvezen).

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam glavnih skupin, podskupin in sort namiznih banan, ki se prodajajo v Skupnosti

Skupina | Podskwpina | Glavni Kultivarji (niso navedeni usi) |

AA | Sweet fig | Sweet fig, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo |

AB | Ney-Poovan | Ney Poovan, Safet Velchi |

AAA | Cavendish | Dwarf Cavendish |

Giant Cavendish |

Lacatan |

Poyo (Robusta) |

Williams |

Americani |

Valery |

Arvis |

Gros Michel | Gros Michel ("Big Mike") |

Highgate |

Pink fig | Figue Rose |

Figue Rose Verte |

Ibota | |

AAB | Fig apple | Fig apple, Silk |

Pome (Prata) | Pacovan |

Prata Ana |

Mysore | Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo |

--------------------------------------------------