31994R2257

Verordening (EG) nr. 2257/94 van de Commissie van 16 september 1994 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor bananen (Voor de EER relevante tekst)

Publicatieblad Nr. L 245 van 20/09/1994 blz. 0006 - 0010
Bijzondere uitgave in het Fins: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0052
Bijzondere uitgave in het Zweeds: Hoofdstuk 3 Deel 61 blz. 0052


VERORDENING (EG) Nr. 2257/94 VAN DE COMMISSIE van 16 september 1994 tot vaststelling van kwaliteitsnormen voor bananen (Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EEG) nr. 404/93 van de Raad van 13 februari 1993 houdende een gemeenschappelijke ordening der markten in de sector bananen (1), gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 3518/93 van de Commissie (2), en met name op artikel 4,

Overwegende dat in Verordening (EG) nr. 404/93 is bepaald dat gemeenschappelijke kwaliteitsnormen worden vastgesteld voor bananen voor consumptie in verse toestand, met uitzondering van "plantains"; dat deze normen tot doel hebben de voorziening van de markt met uniforme produkten van goede kwaliteit te waarborgen, in het bijzonder wat de in de Gemeenschap geoogste bananen betreft, waarvan de kwaliteit verder dient te worden verbeterd;

Overwegende dat het, in verband met het grote aantal in de Gemeenschap afgezette variëteiten en met de vele handelsgebruiken, aanbeveling verdient minimumnormen voor niet-nagerijpte groene bananen vast te stellen, onverminderd de mogelijkheid om later normen voor een ander handelsstadium vast te stellen; dat babybananen op grond van de kenmerken ervan en van de wijze waarop zij worden afgezet, van het toepassingsgebied van de communautaire normen dienen te worden uitgesloten;

Overwegende dat de bananenproducerende Lid-Staten momenteel op hun grondgebied voor de verschillende stadia van de afzetketen van bananen nationale normen toepassen; dat het, gezien het gestelde doel, passend lijkt toe te staan dat de bestaande bepalingen voor hun produktie van kracht blijven, doch alleen voor de stadia van de keten na het stadium van de niet-nagerijpte groene bananen en op voorwaarde dat die bepalingen niet onverenigbaar zijn met de communautaire normen en het vrije verkeer van bananen in de Gemeenschap niet belemmeren;

Overwegende dat ermee rekening dient te worden gehouden dat ongunstige produktieomstandigheden wegens klimaatfactoren, in de communautaire regio's Madeira, Azoren, Algarve, Kreta en Lakonia, tot gevolg hebben dat de bananen er niet de voorgeschreven minimumlengte bereiken; dat in dit geval de betrokken produktie, mits ingedeeld in klasse II, mag worden afgezet;

Overwegende dat het Comité van beheer voor bananen geen advies heeft uitgebracht binnen de door zijn voorzitter vastgestelde termijn,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

De kwaliteitsnormen voor bananen van GN-code ex 0803, met uitzondering van "plantains", van babybananen en van voor verwerking bestemde bananen, worden vastgesteld in bijlage I.

Voor produkten van oorsprong uit derde landen gelden de normen voor het stadium van het in het vrije verkeer brengen en voor die uit de Gemeenschap gelden zij voor het stadium van de lossing in de eerste haven van de Gemeenschap of, in het geval van produkten die in het produktiegebied vers aan de consument worden geleverd, voor het stadium van het verlaten van de verpakkingsruimte.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde normen laten de toepassing onverlet van voor verdere handelsstadia vastgestelde nationale bepalingen die:

- het vrije verkeer van produkten van oorsprong uit derde landen of uit andere regio's van de Gemeenschap die met de normen van deze verordening in overeenstemming zijn, niet nadelig beïnvloeden

- en niet in strijd zijn met de bepalingen van deze verordening.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 1995.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke Lid-Staat.

Gedaan te Brussel, 16 september 1994.

Voor de Commissie

René STEICHEN

Lid van de Commissie

(1) PB nr. L 47 van 25. 2. 1993, blz. 1.

(2) PB nr. L 320 van 22. 12. 1993, blz. 15.

BIJLAGE I

KWALITEITSNORMEN VOOR BANANEN I. DEFINITIE VAN DE PRODUKTEN

Deze normen gelden voor bananen van de in bijlage II vermelde variëteiten (cultivars) van het geslacht Musa (AAA) spp., subgroepen Cavendish en Gros Michel, bestemd om na opmaak en verpakking in verse toestand aan de consument te worden geleverd, met uitzondering van "plantains", van voor industriële verwerking bestemde produkten en van babybananen.

II. KWALITEITSVOORSCHRIFTEN

In deze normen wordt de kwaliteit omschreven die niet-nagerijpte groene bananen na opmaak en verpakking moeten hebben.

A. Minimumeisen

Rekening houdend met de bijzondere bepalingen voor elke klasse en met de toegestane toleranties, moeten bananen in alle kwaliteitsklassen:

- groen en niet-nagerijpt zijn,

- heel zijn,

- stevig zijn,

- gezond zijn; er mogen geen produkten voorkomen die door rot zijn aangetast of een zodanige afwijking vertonen dat zij ongeschikt zijn voor consumptie,

- zuiver zijn, en met name nagenoeg vrij zijn van zichtbare vreemde stoffen,

- nagenoeg vrij zijn van parasieten,

- nagenoeg vrij zijn van schade door parasieten,

- een gave steel hebben die niet vervormd, niet door schimmel aangetast en niet verdroogd is,

- ontdaan zijn van oude bloemresten,

- vrij zijn van misvormingen en van een abnormale kromming,

- nagenoeg vrij zijn van kneuzingen,

- nagenoeg vrij zijn van lage-temperatuurbederf,

- vrij zijn van abnormale uitwendige vochtigheid,

- vrij zijn van elke vreemde geur en/of smaak.

Bovendien geldt voor de handen (kammen) en de gedeelten daarvan dat:

- zij moeten zijn voorzien van een voldoende grote kroon met een normale, gezonde kleur, die niet door schimmel is aangetast,

- de kroon met een zuivere, niet-schuine snede, zonder sporen van losrukken en zonder een nog eraan vastzittend stuk bloemstengel (stam) moet zijn afgesneden.

De ontwikkeling en de rijpheid van de bananen moeten zo zijn dat de vruchten:

- bestand zijn tegen vervoer en behandeling en

- de plaats van bestemming in goede staat kunnen bereiken, om tot een passende mate van rijpheid te komen na te zijn nagerijpt.

B. Indeling in klassen

Bananen worden ingedeeld in de drie hierna omschreven klassen:

i) Klasse "Extra"

De in deze klasse ingedeelde bananen moeten van voortreffelijke kwaliteit zijn. Zij moeten de kenmerkende eigenschappen van de variëteit en/of het handelstype bezitten.

De vingers (afzonderlijke vruchten) moeten vrij van gebreken zijn, afgezien van zeer geringe oppervlakkige gebreken die in totaal niet meer dan 1 cm2 van het oppervlak van de vinger mogen beslaan en geen afbreuk mogen doen aan het algemene uiterlijk van elke hand of elk gedeelte van een hand, aan de kwaliteit van het produkt, aan de houdbaarheid ervan en aan de presentatie in de verpakking.

ii) Klasse I

De in deze klasse ingedeelde bananen moeten van goede kwaliteit zijn. Zij moeten de kenmerkende eigenschappen van de variëteit en/of het handelstype bezitten.

De vingers mogen echter de volgende geringe gebreken vertonen voor zover deze geen afbreuk doen aan het algemene uiterlijk van elke hand of elk gedeelte van een hand, aan de kwaliteit van het produkt, aan de houdbaarheid ervan en aan de presentatie in de verpakking:

- een geringe afwijking in vorm,

- geringe beschadigingen van de schil door wrijving en andere geringe oppervlakkige gebreken die in totaal niet meer dan 2 cm2 van het oppervlak van de vinger beslaan.

De geringe gebreken mogen in geen geval het vruchtvlees aantasten.

iii) Klasse II

Tot deze klasse behoren bananen die niet in een hogere klasse kunnen worden ingedeeld, maar wel aan de hierboven omschreven minimumeisen voldoen.

De volgende gebreken kunnen worden toegestaan, op voorwaarde dat de bananen hun wezenlijke kenmerken behouden wat kwaliteit, houdbaarheid en presentatie betreft:

- afwijkingen in vorm,

- aan afkrabben, wrijving of een andere oorzaak toe te schrijven beschadigingen en andere gebreken van de schil die in totaal niet meer dan 4 cm2 van het oppervlak van de vinger beslaan.

De gebreken mogen in geen geval het vruchtvlees aantasten.

III. SORTERINGSVOORSCHRIFTEN

De bananen worden naar grootte gesorteerd op basis van:

- de lengte van de vrucht, die wordt uitgedrukt in centimeters en wordt gemeten langs de bolle zijde vanaf de aanhechting van de steel op de kroon tot de top,

- de middellijn, die wordt uitgedrukt in millimeters en wordt gemeten op een dwarsdoorsnede in het midden van de vrucht haaks op de lengteas, waarbij de afstand van de ene naar de andere zijkant wordt bepaald.

De voor het meten van lengte en middellijn gebruikte referentievrucht is:

- de middelste vinger op de buitenste rij van de hand,

- voor een gedeelte van een hand, de vinger op de buitenste rij naast de snede waarmee de hand is verdeeld.

De lengte en de middellijn moeten minimaal 14 cm, respectievelijk minimaal 27 mm bedragen.

In afwijking van de vorige alinea mogen in de regio's Madeira, Azoren, Algarve, Kreta en Lakonia geproduceerde bananen die minder dan 14 cm lang zijn, in de Gemeenschap worden afgezet, maar worden zij in dit geval in klasse II ingedeeld.

IV. TOLERANTIES

Voor elke verpakkingseenheid zijn toleranties in kwaliteit en grootte toegestaan voor produkten die niet voldoen aan de eisen van de klasse waarin zij zijn ingedeeld.

A. Toleranties in kwaliteit

i) Klasse "Extra"

5 % van het aantal of het gewicht van de bananen mag bestaan uit vruchten die niet aan de eisen van deze klasse voldoen, maar wel aan die van klasse I, bij uitzondering met inbegrip van de voor klasse I toegestane toleranties.

ii) Klasse I

10 % van het aantal of het gewicht van de bananen mag bestaan uit vruchten die niet aan de eisen van deze klasse voldoen, maar wel aan die van klasse II, bij uitzondering met inbegrip van de voor klasse II toegestane toleranties.

iii) Klasse II

10 % van het aantal of het gewicht van de bananen mag bestaan uit vruchten die niet aan de eisen van deze klasse en ook niet aan de minimumeisen voldoen, met uitzondering van bananen die door rot zijn aangetast of enige andere afwijking vertonen waardoor zij ongeschikt zijn voor consumptie.

B. Toleranties in grootte

In alle klassen mag 10 % van het aantal bananen bestaan uit vruchten die niet aan de op de verpakkingseenheid vermelde groottesortering beantwoorden, met dien verstande dat de afwijking in lengte van die vruchten niet meer dan 1 cm mag bedragen ten opzichte van de minimumlengte van 14 cm.

V. VERPAKKINGSVOORSCHRIFTEN

A. Uniformiteit

Elke verpakkingseenheid moet een uniforme inhoud hebben die slechts bestaat uit bananen van dezelfde oorsprong, van dezelfde variëteit en/of hetzelfde handelstype en van dezelfde kwaliteit.

Het zichtbare gedeelte van de inhoud van iedere verpakkingseenheid moet representatief zijn voor het geheel.

B. Verpakking

Bananen moeten zo worden verpakt dat een goede bescherming van het produkt is gewaarborgd.

Het binnen de verpakkingseenheid gebruikte materiaal moet nieuw en schoon zijn en mag bij de produkten geen uitwendige of inwendige beschadigingen teweegbrengen. Er mag materiaal, met name papier of zegels, met handelsaanduidingen worden gebruikt, mits de bedrukking of etikettering met niet-giftige inkt of lijm gebeurt.

De verpakkingseenheden mogen geen vreemde substanties bevatten.

C. Presentatie

De bananen worden gepresenteerd in handen en gedeelten van een hand die bestaan uit ten minste vier vingers.

Per verpakkingseenheid mogen per gedeelte van een hand twee vingers ontbreken, op voorwaarde dat de steel niet is afgerukt, maar met een zuivere snede is verwijderd zonder dat de omringende vruchten zijn verwond.

Per rij mag gebruik worden gemaakt van ten hoogste één gedeelte van een hand met drie vingers die dezelfde kenmerken hebben als de overige vruchten in de verpakkingseenheid.

In de produktieregio's mogen bananen in trossen worden afgezet.

VI. AANDUIDINGSVOORSCHRIFTEN

Op iedere verpakkingseenheid moeten, op één kant, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, en van buitenaf zichtbaar, de volgende gegevens zijn vermeld:

A. Identificatie

B. Aard van het produkt

- "Bananen" indien de inhoud van de verpakking niet van buitenaf zichtbaar is;

- naam van de variëteit of van het handelstype.

C. Oorsprong van het produkt

Land van oorsprong en voor produkten uit de Gemeenschap:

- produktiegebied,

- nationale, regionale of lokale benaming (facultatief).

D. Handelskenmerken

- Klasse,

- nettogewicht,

- groottesortering aangegeven door vermelding van de minimumlengte en, eventueel, de maximumlengte.

E. Officieel controlemerk

(Facultatief).

BIJLAGE II

Lijst van de belangrijkste groepen, subgroepen en cultivars van dessertbananen die in de Gemeenschap worden afgezet "" ID="1">AA> ID="2">Figue-sucrée> ID="3">Figue sucrée, Pisang Mas, Amas Datil, Bocadillo"> ID="1">AB> ID="2">Ney-Poovan> ID="3">Ney Poovan, Safet Velchi"> ID="1">AAA> ID="2">Cavendish> ID="3">Pequeña enana (Dwarf Cavendish)"> ID="3">Gran enana (Giant Cavendish)"> ID="3">Lacatan"> ID="3">Poyo (Robusta)"> ID="3">Williams"> ID="3">Americani"> ID="3">Valéry"> ID="3">Arvis"> ID="2">Gros Michel> ID="3">Gros Michel"> ID="3">Highgate"> ID="2">Rode banaan> ID="3">Rode banaan (Figue Rose)"> ID="2">Figue Rose> ID="3">Groenrode banaan (Figue Rose Verte)"> ID="2">Ibota"> ID="1">AAB> ID="2">Appelbanaan> ID="3">Appelbanaan (Figue Pomme), Silk"> ID="2">Pome (Prata)> ID="3">Pacovan"> ID="3">Prata Ana"> ID="2">Mysore> ID="3">Mysore, Pisang Ceylan, Gorolo">