31994R2062

Rådets förordning (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 216 , 20/08/1994 s. 0001 - 0008
Finsk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0131
Svensk specialutgåva Område 5 Volym 6 s. 0131


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2062/94 av den 18 juli 1994 om upprättande av en europeisk arbetsmiljöbyrå

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS UNION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 235 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(2),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(3), och

med beaktande av följande:

Säkerhet, hygien och hälsa på arbetsplatsen prioriteras högt inom ramen för en effektiv socialpolitik.

Kommissionen har i sitt program om arbetarskyddsfrågor(4) och i sitt handlingsprogram om genomförandet av gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, angivit de åtgärder som den ämnar att vidta inom dessa områden.

I sin resolution av den 21 december 1987 om arbetsmiljöfrågor(5) välkomnade rådet kommissionens program om arbetsmiljöfrågor och uppmanande kommissionen bland annat dels att undersöka hur utbytet av information och erfarenhet på det område som omfattas av resolutionen kan förbättras, särskilt vad gäller att samla in och sprida information och dels att undersöka huruvida en gemenskapsmekanism bör införas som gör det möjligt att undersöka konsekvenserna på nationell nivå av gemenskapsbestämmelserna inom området.

Denna resolution uppmanade också till ett starkare samarbete med och mellan de organ som är verksamma på detta område.

Rådet betonade även att det är av avgörande betydelse att arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om problemen och får tillgång till information, om de åtgärder som förespråkas i kommissionens program skall lyckas.

Det är nödvändigt att samla in, behandla och analysera detaljerade, tillförlitliga och objektiva vetenskapliga och ekonomiska data för att ge gemenskapsorganen, medlemsstaterna och berörda på området den information som de behöver för att uppfylla de krav som ställs på dem att införa de nödvändiga åtgärderna för skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet och för att se till att de berörda får tillräcklig information.

I gemenskapen och i medlemsstaterna finns det redan organ som tillhandahåller sådan information och sådana tjänster.

För att på gemenskapsnivå kunna dra största möjliga nytta av arbete som redan utförts av dessa organ bör ett europeiskt nätverk för övervakning och insamling av information på arbetsmiljöområdet upprättas och på gemenskapsnivå samordnas av en europeisk arbetsmiljöbyrå.

För att i högre grad kunna efterkomma de krav som riktas till dem bör gemenskapsorganen, medlemsstaterna och de berörda kunna vända sig till en byrå för att erhålla teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information som kan ha betydelse inom arbetsmiljöområdet.

Det är därför lämpligt att upprätta en europeisk arbetsmiljöbyrå, som bland annat skall bistå kommissionen vid genomförandet av uppgifter på arbetsmiljöområdet och därvid, utan att det påverkar kommissionens befogenheter, bidra till utvecklingen av framtida gemensamma handlingsprogram avseende arbetsmiljön.

I enlighet med det gemensamma beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade på stats- och regeringschefsnivå den 29 oktober 1993, om var vissa av gemenskapens organ och avdelningar samt Europol skall ha sitt säte(6), skall Europeiska arbetsmiljöbyrån ha sitt säte i Spanien, i en stad som fastställs av den spanska regeringen. Den spanska regeringen har fastställt Bilbao som säte för byrån.

Byrån bör ha stadgar och en struktur som svarar mot objektiviteten hos de resultat den förväntas uppnå, och som tillåter den att utföra sina uppgifter i nära samarbete med befintliga gemenskapsorgan liksom med nationella och internationella organ.

Byrån bör också ha möjlighet att inbjuda observatörer som företräder tredje länder, gemenskapsinstitutioner och -organ och internationella organ som delar gemenskapens och medlemsstaternas intressen vad gäller byråns målsättning.

Byrån bör vara juridisk person samtidigt som den upprätthåller ett nära samarbete med befintliga organ och program inom gemenskapen, särskilt med Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor, för att undvika att arbetsuppgifter utförs två gånger.

Det är viktigt att byrån i sin verksamhet har ett mycket nära samarbete med kommissionen och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor.

För översättningar kommer byrån att använda Översättningscentret för Europeiska unionens institutioner så snart detta centrum träder i funktion.

Europeiska gemenskapernas allmänna budget bör bidra till byråns verksamhet. De belopp som anses nödvändiga skall fastställas inom ramarna för den årliga budgetproceduren och i enlighet med vederbörliga finansiella bedömningar.

Fördraget ger inga andra befogenheter för antagandet av denna förordning än de som anges i artikel 235.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Upprättande av byrån

En europeisk arbetsmiljöbyrå, nedan kallad "byrån", upprättas härmed.

Artikel 2

Mål

Byråns mål är att förse gemenskapsorganen, medlemsstaterna och övriga berörda med alla relevanta tekniska, vetenskapliga ekonomiska uppgifter på arbetsmiljöområdet i syfte att främja förbättringar, särskilt i arbetsmiljön, vad gäller arbetstagarnas säkerhet och hälsa i enlighet med fördraget och efterföljande handlingsprogram om säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

Artikel 3

Uppgifter

1. I syfte att uppnå det mål som anges i artikel 2 skall byrån ha följande uppgifter:

a) Att samla in och sprida teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information i medlemsstaterna för vidarebefordran till gemenskapsorganen, medlemsstaterna och intresserade parter. Syftet med att samla in dessa uppgifter är att kartlägga olika nationers prioriteringar samt befintliga program på nationell nivå samt att få fram information som behövs för gemenskapens prioriterade områden och program.

b) Att samla in teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om forskning på arbetsmiljöområdet och om annan forskningsverksamhet som inbegriper aspekter som har samband med arbetsmiljön, samt att förmedla resultaten från nämnda forskning och forskningsverksamheter.

c) Att främja och stödja samarbete och utbyte av information och erfarenhet mellan medlemsstaterna på arbetsmiljöområdet, inbegripet information om utbildningsprogram.

d) Att organisera konferenser, seminarier och utbyte av experter från medlemsstaterna på arbetsmiljöområdet.

e) Att förse gemenskapsorganen och medlemsstaterna med den objektiva tekniska, vetenskapliga och ekonomiska information som finns tillgänglig och som behövs för att utforma och genomföra en ändamålsenlig och effektiv arbetsmiljöpolitik. Byrån skall i detta syfte särskilt förse kommissionen med den tekniska, vetenskapliga och ekonomiska information som behövs för att kommissionen skall kunna utföra sitt arbete med att planera, utarbeta och utvärdera lagstiftning och åtgärder på arbetsmiljöområdet, i synnerhet vad gäller lagstiftningens inverkan på företag, och då särskilt små och medelstora företag.

f) Att i samarbete med medlemsstaterna upprätta och samordna det nätverk som avses i artikel 4, med hänsyn till de nationella, gemenskaps- och internationella organ och organisationer som tillhandahåller sådan information och sådana tjänster.

g) Att samla in information på arbetsmiljöområdet från tredje länder och internationella organ (WHO, ILO, PAHO, IMO, etc.) och göra denna information tillgänglig för dessa.

h) Att tillhandahålla teknisk, vetenskaplig och ekonomisk information om metoder och hjälpmedel för att vidta förebyggande åtgärder, med särskild hänsyn till små och medelstora företags särskilda problem.

i) Att bidra till utvecklingen av framtida gemensamma handlingsprogram om arbetsmiljö, utan att det påverkar kommissionens befogenheter.

2. För att undvika att arbetsuppgifter utförs två gånger skall byrån samarbeta så nära som möjligt med befintliga institutioner, fonder, specialorgan och program på gemenskapsnivå.

Artikel 4

Nätverk

1. Byrån skall upprätta ett nätverk som skall omfatta

- de viktigaste beståndsdelarna i de nationella informationsnätverken,

- de nationella kontaktpunkterna,

- eventuella ämnescentra.

2. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna upprätta detta nätverk skall medlemsstaterna inom sex månader från denna förordnings ikraftträdande underrätta byrån om de viktigaste beståndsdelarna i deras nationella nätverk på arbetsmiljöområdet, inbegripet varje institution som enligt deras uppfattning skulle kunna hjälpa byrån i dess arbete, med hänsyn till behovet att säkerställa största möjliga geografiska täckning av deras territorier.

De behöriga nationella myndigheterna eller en av dem utsedd institution skall samordna eller överföra sådan information som på nationell nivå skall överlämnas till byrån.

3. De nationella myndigheterna skall underrätta byrån om namnen på de institutioner inom deras nationella territorier som kan samarbeta med byrån i bestämda frågor av särskilt intresse, och som således kan fungera som ämnescentra inom nätverket. Byrån skall ha befogenheter att ingå avtal med sådana institutioner.

4. Ämnescentra för särskilda arbetsuppgifter får ingå i nätverket.

De skall utses av den styrelse som avses i artikel 8 för en begränsad och avtalad tid.

5. Fastställda frågor av särskilt intresse och särskilda arbetsuppgifter för ämnescentra skall tas upp i byråns årliga arbetsprogram.

6. Mot bakgrund av gjorda erfarenheter skall byrån regelbundet se över nätverkets viktigaste beståndsdelar enligt punkt 2 och göra de ändringar som beslutas av styrelsen, med hänsyn till nya utnämningar som gjorts av medlemsstaterna.

Artikel 5

Arrangemang

1. För att underlätta verksamheten hos det nätverk som avses i artikel 4 får byrån med de institutioner som utsetts av styrelsen enligt artikel 4.4, komma överens om sådana arrangemang, särskilt avtal, som behövs för att de uppgifter som byrån kan tilldela dem skall kunna utföras med framgång.

2. Medlemsstaterna får, vad gäller nationella institutioner eller organ på deras territorier, bestämma att sådana arrangemang med byrån skall överenskommas i samförstånd med den nationella kontaktpunkten.

Artikel 6

Information

Information som överlämnas till eller utgår från byrån får offentliggöras och skall vara tillgänglig för allmänheten i enlighet med riktlinjer som bestäms av styrelsen i enlighet med kommissionens och medlemsstaternas bestämmelser om spridning av information, särskilt vad gäller förtrolig information.

Artikel 7

Juridisk person

1. Byrån skall vara juridisk person.

2. Den skall i alla medlemsstater ha den mest vittgående rättskapacitet som tillerkänns juridiska personer i den nationella lagstiftningen.

Artikel 8

Styrelse

1. Byrån skall ha en styrelse som består av 27 ledamöter av vilka

a) tolv skall företräda medlemsstaternas regeringar,

b) sex skall företräda arbetsgivarorganisationer,

c) sex skall företräda arbetstagarorganisationer,

d) tre skall företräda kommissionen.

2. De ledamöter som avses i punkt 1 a, b och c skall utses av rådet.

De ledamöter som avses i punkt 1 a skall utses på förslag av medlemsstaterna enligt principen en ledamot per medlemsstat.

De ledamöter som avses i punkt 1 b och c skall utses enligt ett roterande system bland de medlemmar som företräder arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor, inrättad genom rådets beslut 74/325/EEG(7), på förslag av dessa medlemsgrupper i kommittén, enligt principen en medlem per medlemsstat.

Rådet skall samtidigt och på samma villkor som för ordinarie ledamot utse en suppleant som skall delta vid styrelsens sammanträden endast när den ordinarie ledamoten är frånvarande eller i enlighet med arbetsordningen.

Kommissionen skall utse de ledamöter och suppleanter som skall företräda den.

3. Mandattiden för styrelseledamöterna skall vara tre år. Mandaten skall kunna förnyas utom för de ledamöter som avses i punkt 1 b och c.

Vid mandattidens utgång eller om ledamöter avgår skall ledamöterna kvarstå i tjänst till dess att deras mandat förnyas eller tills de ersätts.

4. Styrelsen skall bland sina ledamöter utse en ordförande och tre vice ordförande för en period av ett år.

5. Ordföranden skall sammankalla styrelsen minst två gånger om året samt på begäran av minst en tredjedel av dess ledamöter.

6. Styrelsens beslut skall fattas med två tredjedels majoritet.

Varje styrelseledamot skall ha en röst.

En suppleant har endast rösträtt om den ordinarie ledamoten är frånvarande.

7. Ordföranden för styrelsen och direktören för Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor får delta som observatörer i styrelsens möten.

8. Styrelsen skall själv anta sin arbetsordning, som skall träda i kraft när rådet efter samråd med kommissionen har godkänt den.

Artikel 9

Observatörer

Styrelsen kan, efter samråd med kommissionen, som observatörer inbjuda företrädare för icke-medlemsländer, gemenskapens institutioner och organ samt internationella organisationer.

Artikel 10

Årligt arbetsprogram - årsberättelse

1. Styrelsen skall anta byråns årliga arbetsprogram på grundval av ett förslag som utarbetats av den direktör som avses i artikel 11, efter samråd med kommissionen och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor.

Arbetsprogrammet får anpassas under året enligt samma förfarande.

Programmet skall antas i enlighet med nämnda förfarande och skall utgöra en del av ett fyraårigt rullande program.

Det första årliga arbetsprogrammet skall antas senast nio månader efter denna förordnings ikraftträdande.

2. Senast den 31 januari varje år skall styrelsen anta en årsberättelse om byråns verksamhet, upprättad på samtliga av gemenskapens officiella språk.

Årsberättelsen skall särskilt jämföra de uppnådda resultaten med målen i det årliga arbetsprogrammet.

Direktören skall vidarebefordra årsberättelsen till Europaparlamentet, rådet, kommissionen, revisionsrätten, Ekonomiska och sociala kommittén, medlemsstaterna och Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor

Artikel 11

Direktören

1. Byrån skall ledas av en direktör som skall utses av styrelsen på förslag av kommissionen för en femårsperiod, som skall kunna förnyas.

2. Direktören skall vara byråns rättsliga företrädare.

Han skall ansvara för

- ett korrekt utarbetande och genomförande av de beslut och program som styrelsens antar,

- byråns dagliga ledning,

- utarbetandet och offentliggörandet av den årsberättelse som avses i artikel 10.2,

- utförandet av de fastställda uppgifterna,

- alla personalfrågor,

- förberedelserna inför styrelsens möten.

3. Direktören är inför styrelsen ansvarig för sin verksamhet.

Artikel 12

Budget

1. Byråns samtliga inkomster och utgifter skall beräknas för varje budgetår, vilket skall överensstämma med kalenderåret, och dessa skall tas upp i byråns budget.

2. Budgetens inkomster och utgifter skall balansera varandra.

3. Byråns inkomster skall, bortsett från andra intäkter som kommer från betalning för tjänster som byrån tillhandahållit, bestå av ett bidrag från gemenskapen, vilket skall tas upp i Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

4. Byråns utgifter skall bland annat omfatta löner till personalen, kostnader för administration, infrastruktur och drift samt utgifter som föranleds av avtal som slutits med institutioner eller organ för att genomföra arbetsprogrammet.

Artikel 13

Budgetförslag - antagande av budgeten

1. Senast den 15 februari varje år skall direktören upprätta ett preliminärt budgetförslag för byrån för det följande räkenskapsåret och överlämna detta till styrelsen tillsammans med en personalöversikt.

2. Styrelsen skall utarbeta budgetförslaget tillsammans med personalöversikten och senast den 31 mars varje år överlämna det till kommissionen. På grundval av detta skall kommissionen fastställa motsvarande bidrag som skall föras in i det preliminära förslaget till Europeiska gemenskapernas budget som kommissionen förelägger rådet i enlighet med artikel 203 i fördraget.

3. Styrelsen skall före räkenskapsårets början anta byråns budget, tillsammans med personalöversikten, och vid behov anpassa den till gemenskapens bidrag och byråns övriga medel.

Artikel 14

Genomförandet av budgeten

1. Direktören skall genomföra byråns budget.

2. Kommissionens styrekonom skall ansvara för kontroll av åtaganden och betalningar i fråga om byråns samtliga utgifter samt kontroll av fastställelse och indrivning av byråns samtliga inkomster.

3. Senast den 31 mars skall styrelsen överlämna räkenskaperna över byråns samtliga inkomster och utgifter för föregående räkenskapsår till kommissionen, styrelsen och revisionsrätten.

Revisionsrätten skall granska räkenskaperna enligt artikel 188c i fördraget.

4. Styrelsen skall bevilja direktören ansvarsfrihet vad gäller genomförandet av budgeten.

Artikel 15

Interna finansiella bestämmelser

När kommissionen och revisionsrätten har lämnat sitt yttrande skall styrelsen anta de interna finansiella bestämmelserna för upprättandet och genomförandet av byråns budget.

Artikel 16

Tystnadsplikt

Styrelseledamöterna, direktören, personalen och alla övriga personer som deltar i byråns verksamhet skall, även efter det att deras uppdrag upphört, vara förpliktade att inte lämna ut uppgifter som omfattas av tystnadsplikt.

Artikel 17

Språkregler

Reglerna i fråga om språk för gemenskapens institutioner skall även gälla för byrån.

Artikel 18

Översättning

Det översättningsarbete som krävs för byråns arbete skall tillhandahållas av unionens översättningscentrum så snart detta träder i funktion.

Artikel 19

Immunitet och privilegier

Protokollet om immunitet och privilegier för Europeiska gemenskaperna skall även gälla för byrån.

Artikel 20

Personal

1. Byråns personal skall omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och andra anställda i Europeiska gemenskaperna.

2. I förhållande till sin egen personal skall byrån ha de befogenheter som tilldelas den anställande myndigheten.

3. Styrelsen skall efter avtal med kommissionen anta de genomförandebestämmelser som behövs.

Artikel 21

Ansvar

1. Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstiftning som är tillämplig på avtalet i fråga.

EG-domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden i kraft av en skiljedomsklausul som skall finnas i ett avtal som ingås av byrån.

2. Vad beträffar utomobligatoriskt ansvar skall byrån ersätta skada som orsakats av byrån eller av dess anställda under tjänsteutövning, i enlighet med de allmänna principer som är gemensamma för medlemsstaternas rättsordningar.

EG-domstolen skall vara behörig att träffa avgöranden i varje tvist som gäller ersättning för sådan skada.

3. De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall regleras av de bestämmelser som gäller för personal hos byrån.

Artikel 22

Juridisk prövning

Medlemsstaterna, styrelseledamöterna och tredje parter som är direkt och personligen berörda får till kommissionen hänskjuta varje uttrycklig eller underförstådd åtgärd från byrån för att få åtgärdens lagenlighet granskad.

Ärendet skall hänskjutas till kommissionen inom 15 dagar från den dag då den berörda parten får kännedom om åtgärden i fråga.

Kommissionen skall fatta sitt beslut inom en månad. Om inget beslut har fattats vid utgången av denna tidsfrist skall ärendet betraktas som avskrivet.

Artikel 23

Granskning

Senast fem år efter denna förordnings ikraftträdande skall rådet, på grundval av en rapport från kommissionen, i tillämpliga fall med bifogat förslag, och efter samråd med Europaparlamentet, granska denna förordning och varje nytt uppdrag som kan visa sig vara nödvändigt att ge byrån.

Artikel 24

Förordningens ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 juli 1994.

På rådets vägnar

K. KINKEL

Ordförande

(1) EGT nr C 271, 16.10.1991, s. 3.

(2) EGT nr C 128, 9.5.1994.

(3) EGT nr C 169, 6.7.1992, s. 44.

(4) EGT nr C 28, 3.2.1988, s. 3.

(5) EGT nr C 28, 3.2.1988, s. 1.

(6) EGT nr C 323, 30.11.1993, s. 1.

(7) EGT nr L 185, 9.7.1974, s. 15.