31994R2062Uradni list L 216 , 20/08/1994 str. 0001 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 6 str. 0131
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 6 str. 0131


Uredba Sveta (ES) št. 2062/94

z dne 18. julija 1994

o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker sodijo varnost, higiena in zdravje pri delu med prednostne naloge učinkovite socialne politike;

ker je Komisija v svojem programu za varnost, higieno in zdravje pri delu [4] ter v delovnem programu v zvezi z izvajanjem Listine Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev opisala ukrepe, ki jih namerava sprejeti na tem področju;

ker je Svet v svoji Resoluciji z dne 21. decembra 1987 o varnosti, higieni in zdravju pri delu [5] z odobravanjem sprejel sporočilo Komisije o njenem programu za varnost, higieno in zdravje pri delu in, med drugim Komisijo pozval, naj preuči načine za izboljšanje izmenjave informacij in izkušenj na področju, na katerega se nanaša ta resolucija, zlasti v zvezi z zbiranjem in razširjanjem podatkov, ter koristnost vzpostavitve mehanizma Skupnosti za preučevanje učinkov, ki jih ukrepi Skupnosti na tem področju povzročijo na nacionalni ravni;

ker ta resolucija poziva tudi k krepitvi sodelovanja z in med organi, ki delujejo na tem področju;

ker je Svet poudaril tudi, da sta ozaveščenost delodajalcev in delavcev o teh vprašanjih ter dostop do informacij temelj uspešnosti ukrepov, za katere se zavzema Komisija v svojem programu;

ker je treba zbirati, obdelati in analizirati podrobne, zanesljive in objektivne znanstvene, tehnične in ekonomske podatke, da bi zagotovili organom Skupnosti, državam članicam in tistim, ki jih to področje zadeva, informacije, da lahko odgovorijo na vse nanje naslovljene zahteve, da sprejmejo temeljne ukrepe za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev ter zagotovijo zadevnim osebam ustrezne informacije;

ker v Skupnosti in državah članicah že delujejo organizacije, ki dajejo take vrste informacij in opravljajo take storitve;

ker je, da se na ravni Skupnosti doseže največjo korist od dela, ki so ga že opravile te organizacije, primerno vzpostaviti mrežo za oblikovanje evropskega sistema spremljanja za zbiranje informacij o zdravju in varnosti pri delu, ki jo na ravni Skupnosti usklajuje Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu;

ker morajo imeti organi Skupnosti, države članice in tisti, ki jih to področje zadeva, možnost obrniti se na Agencijo, da jim zagotovi uporabne tehnične, znanstvene in ekonomske podatke s področja zdravja in varnosti pri delu, da lahko učinkoviteje odgovorijo na nanje naslovljene zahteve;

ker je torej primerno ustanoviti Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, ki je, med drugim, pristojna za pomoč Komisiji pri opravljanju nalog s področja varnosti in zdravja pri delu ter v tej zvezi za prispevek k razvoju prihodnjih akcijskih programov Skupnosti za varovanje zdravja in varnosti pri delu, ne da bi to vplivalo na pristojnosti Komisije;

ker Sklep, ki so ga soglasno sprejeli predstavniki vlad držav članic na sestanku voditeljev držav in vlad dne 29. oktobra 1993, o sedežih nekaterih organov in služb Evropskih skupnosti in Europola [6] določa, da je sedež Agencije za zdravje in varnost pri delu v Španiji, v mestu, ki ga določi španska vlada; ker je španska vlada za sedež določila Bilbao;

ker morajo biti pravila in organiziranost Agencije prilagojena objektivni naravi želenih rezultatov in morajo Agenciji omogočiti, da opravlja delo v sodelovanju z obstoječimi nacionalnimi in mednarodnimi organi ter organi Skupnosti;

ker mora imeti Agencija za uresničevanje svojih ciljev možnost, da kot opazovalce povabi predstavnike tretjih držav, institucij in organov Skupnosti in mednarodnih organizacij, ki imajo s Skupnostjo in državami članicami skupen interes;

ker je Agencija pravna oseba in obenem vzdržuje tesne povezave z obstoječimi organi Skupnosti in programi, zlasti z Evropsko fundacijo za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer, da se izogne podvajanju;

ker mora imeti Agencija tesne funkcionalne povezave s Komisijo in Svetovalnim odborom za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu;

ker bo prevajanje za Agencijo opravljal Center za prevajanje organov Evropske unije, ko bo začel delovati;

ker mora sredstva za delovanje Agencije prispevati splošni proračun Evropskih skupnosti; ker se potrebni zneski določijo po postopku letnega proračuna skladno s finančnimi ocenami;

ker, za sprejetje te uredbe, Pogodba ne daje pooblastil razen tistih iz člena 235,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

UstanovitevAgencije

Ustanovi se Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu, v nadaljnjem besedilu "Agencija".

Člen 2

Cilj

Cilj Agencije je organom Skupnosti, državam članicam in tistim, ki jih to področje zadeva, zagotoviti uporabne tehnične, znanstvene in ekonomske informacije s področja varnosti in zdravja pri delu, da bi spodbudila izboljšave, zlasti delovnega okolja, v zvezi z varovanjem zdravja invarnosti delavcev, predvidenem v Pogodbi, in nadaljnje akcijske programe glede zdravja in varnosti na delovnem mestu.

Člen 3

Naloge

1. Da doseže cilj iz člena 2 Agencija:

(a) zbira in razširja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije v državah članicah, dajih posreduje organom Komisije, državam članicam in zainteresiranim strankam; zbiranje se opravlja z namenom opredeliti obstoječe nacionalne prednostne naloge in programe ter zagotoviti potrebne podatke za prednostne naloge inprograme Skupnosti;

(b) zbira tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o raziskavah s področja varnosti in zdravja pri delu in o drugih raziskovalnih dejavnostih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, ter razširja izsledke raziskav in raziskovalnih dejavnosti;

(c) spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj s področja varnosti in zdravja pri delu med državami članicami, tudi informacij o programih usposabljanja;

(d) organizira konference in seminarjeter izmenjavo strokovnjakov s področja varnosti in zdravja pri delu med državami članicami;

(e) organom Skupnosti in državam članicam zagotavlja objektivno dosegljive tehnične, znanstvene in ekonomske informacije, ki jih potrebujejo za oblikovanje in izvajanje razumne in učinkovite politike varovanja zdravja in varnosti delavcev; v ta namen Komisiji zagotavlja zlasti tehnične, znanstvene in ekonomske informacije za izpolnjevanje njenih nalog opredelitve, priprave in ocene zakonodaje in ukrepov s področja varovanja zdravja in varnosti delavcev, predvsem glede vpliva zakonodaje na podjetja, s posebnim poudarkom na malih in srednje velikih podjetjih;

(f) v sodelovanju z državami članicami vzpostavi in usklajuje mrežo, omenjeno v členu 4, pri čemer upošteva nacionalne in mednarodne organe in organizacije ter organe in organizacije Skupnosti, ki zagotavljajo te vrste informacij in storitev;

(g) v tretjih državah in mednarodnih organizacijah (WHO — Svetovna zdravstvena organizacija, ILO -Mednarodna organizacija dela, PAHO — Pan-ameriška zdravstvena organizacija, IMO- Mednarodna pomorska organizacija, itd.) zbira in tem državam in organizacijam zagotavlja informacije o zadevah varnosti in zdravja pri delu;

(h) zagotavlja tehnične, znanstvene in ekonomske podatke o metodah in orodjih za izvajanje preventivnih dejavnosti, pri čemer je zlasti pozorna na posebne težave malih in srednje velikih podjetij;

(i) sodeluje pri pripravi prihodnjih akcijskih programov Skupnosti za zagotavljanje varnosti in varovanje zdravja pri delu, brez poseganja v pristojnosti Komisije.

2. Agencija kar najtesneje sodeluje z obstoječimi institucijami, fundacijami, strokovnimi organi in programi na ravni Skupnosti, v izogib podvajanju.

Člen 4

Mreža

1. Agencija vzpostavi mrežo, ki vključuje:

- najvažnejše elemente nacionalnih informacijskih mrež;

- nacionalne kontaktne točke;

- morebitne prihodnje tematske centre.

2. Za hitro in učinkovito vzpostavitev mreže države članice v šestih mesecih po uveljavitvi te uredbe Agencijo obvestijo ovseh najvažnejših elementih svojih nacionalnih informacijskih mrež za varnost in zdravje pri delu, tudi o vseh institucijah, ki bi po njihovem mnenju lahko prispevale k delu Agencije, pri čemer upoštevajo, da je treba zagotoviti najširšo možno geografsko pokritost svojega ozemlja.

Pristojni državni organi ali institucija, ki jo ti določijo, usklajujejo in/ali posredujejo informacije, ki jih na nacionalni ravni zagotavljajo Agenciji.

3. Državni organi Agenciji sporočijo imena institucij, ustanovljenih na njihovem nacionalnem ozemlju, ki z Agencijo lahko sodelujejo na posameznih tematskih področjih posebnega pomena in torej lahko delujejo kot tematski centri mreže. Agencija je pooblaščena za sklepanje pogodb s temi institucijami.

4. Tematski centri za posebne naloge so lahko del mreže.

Določi jih upravni odbor, omenjen v členu 8, za omejeno in dogovorjeno obdobje.

5. Opredeljene teme posebnega pomena in posebne naloge tematskih centrov so navedene v letnem delovnem programu Agencije.

6. Z vidika pridobljenih izkušenj Agencija občasno ponovno pregleda najvažnejše elemente mreže, omenjene v odstavku 2, in jih spremeni, kakor določi upravni odbor ob upoštevanju morebitnih novih določitev s strani držav članic.

Člen 5

Ureditev

1. Da bi omogočili delovanje mreže, omenjene v členu 4, se Agencija z institucijami, ki jih določi upravni odbor na podlagi člena 4(4), lahko dogovori o potrebni ureditvi, zlasti sklene pogodbe, za uspešno opravljanje nalog, ki jim jih zaupa.

2. Države članice lahko določijo, da se dogovori med Agencijo in nacionalnimi institucijami ali organizacijami, ustanovljenimi na njihovem ozemlju, sklenejo v soglasju z nacionalno kontaktnotočko.

Člen 6

Informacije

Informacije in podatki, ki jih dobi ali zagotovi Agencija, se lahko objavijo in so dostopni javnosti na podlagi smernic, ki jih določi upravni odbor, ob upoštevanju skladnosti s predpisi Skupnosti in držav članic o razširjanju informacij, zlasti glede zaupnosti.

Člen 7

Pravna oseba

1. Agencija je pravna oseba.

2. V vseh državah članicah ima najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki jo pravnim osebam priznava nacionalna zakonodaja.

Člen 8

Upravni odbor

1. Agencija ima upravni odbor s sedemindvajsetimi člani, od katerih:

(a) dvanajst članov zastopa vlade držav članic;

(b) šest članov zastopa organizacije delodajalcev;

(c) šest članov zastopa organizacije delojemalcev;

(d) trije člani zastopajo Komisijo.

2. Člane iz odstavka 1(a), (b) in (c) imenuje Svet.

Člani iz odstavka 1(a) se imenujejo na predlog držav članic, vsaka država članica ima enega člana.

Člani iz odstavka 1(b) in (c) se imenujejo po sistemu rotacije izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev in delojemalcev v Svetovalnem odboru za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu, ustanovljenem s Sklepom Sveta74/325/EGS [7], na predlog skupin teh članov Odbora, vsaka država članica ima enega člana.

Svet istočasno in pod enakimi pogoji kot člane imenuje namestnike, ki na sestankih upravnega odbora sodelujejo le, če je član odsoten ali kakor določa poslovnik.

Komisija imenuje člane, ki jo zastopajo, in njihove namestnike.

3. Mandat članov upravnega odbora traja tri leta. Lahko se podaljša, razen za člane iz odstavka 1(b) in (c).

Po koncu mandata ali v primeru odstopa opravljajo člani svojo funkcijo do ponovnega imenovanja ali do zamenjave.

4. Upravni odbor izvoli med svojimi člani predsednika in tri podpredsednike za dobo enega leta.

5. Predsednik skliče upravni odbor najmanj dvakrat letno in na zahtevo vsaj ene tretjine članov.

6. Upravni odbor sprejema odločitve z dvotretjinsko večino članov.

Vsak član upravnega odbora ima en glas.

Namestniki nimajo pravice glasovati, razen če je član odsoten.

7. Predsednik upravnega odbora in direktor Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer lahko prisostvujeta sestankom upravnega odbora kot opazovalca.

8. Upravni odbor sprejme poslovnik, ki začne veljati, ko ga odobri Svet po posvetovanju s Komisijo.

Člen 9

Opazovalci

Po posvetovanju s Komisijo lahko upravni odbor kot opazovalce povabi predstavnike držav ne-članic, institucij in organov Skupnosti in mednarodnih organizacij.

Člen 10

Letni program dela — letno splošno poročilo

1. Upravni odbor sprejme letni program dela Agencije na temelju osnutka, ki ga pripravi direktor, naveden v členu 11, po posvetovanju s Komisijo in Svetovalnim odborom za varnost, higieno in varovanje zdravja pri delu.

Program se med letom lahko spremeni po enakem postopku.

Program se sprejme po zgoraj navedenem postopku in je del krožnega štiriletnegaprograma.

Prvi letni program dela je treba sprejeti devet mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

2. Najkasneje do 31. januarja vsako leto upravni odbor sprejme letno splošno poročilo o dejavnostih Agencije, ki je pripravljeno v vseh uradnih jezikih Skupnosti.

V letnem splošnem poročilu se zlasti primerja dosežene rezultate in cilje letnega programa dela.

Direktor pošlje letno splošno poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču, Ekonomsko-socialnemu odboru, državam članicam in Svetovalnemu odboru zavarnost, higieno in varovanje zdravje pri delu.

Člen 11

Direktor

1. Agencijo vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na predlog Komisije, njegov mandat je podaljšljiv in traja pet let.

2. Direktor je uradni zastopnik Agencije.

Odgovoren je za:

- pravilno pripravo in izvajanje odločitev in programov, ki jih sprejme upravni odbor,

- dnevno vodenje Agencije,

- pripravo in objavo poročila iz člena10(2),

- opravljanje predpisanih nalog,

- kadrovske zadeve,

- pripravo sestankov upravnega odbora.

3. Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru.

Člen 12

Proračun

1. Za vsako poslovno leto, ki je enako koledarskemu letu, se pripravi ocena vseh prihodkov in odhodkov Agencije, ki se vključi v proračun Agencije.

2. Prihodki in odhodki iz proračuna morajo biti uravnoteženi.

3. Prihodki Agencije, brez poseganja v druge vire iz plačil storitev, ki jih opravi Agencija, so subvencija Skupnosti iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti.

4. Med odhodki Agencije so, med drugimi tudi prihodki iz dela uslužbencev, administrativni izdatki in izdatki za infrastrukturo, stroški poslovanja in izdatki v zvezi s pogodbami z institucijami ali organi za izvajanje delovnega programa.

Člen 13

Osnutek proračuna -sprejetje proračuna

1. Najkasneje do 15. februarja vsako leto direktor pripravi predhodni osnutek proračuna Agencije za naslednje poslovno leto in ga skupaj z načrtom poslovanja pošlje upravnemu odboru.

2. Upravni odbor pripravi predlog proračuna skupaj z načrtom poslovanja in ju najkasneje do 31. marca pošlje Komisiji. Na tem temelju Komisija določi ustrezno oceno subvencije, ki se vnese v predhodni osnutek splošnega proračuna Evropskih skupnosti, ki ga predloži Svetu na podlagi člena 203 Pogodbe.

3. Upravni odbor sprejme proračun Agencije z načrtom poslovanja pred začetkom poslovnega leta in ga, če je potrebno, prilagodi subvenciji Skupnosti in drugim virom Agencije.

Člen 14

Izvrševanje proračuna

1. Proračun Agencije izvršuje direktor.

2. Obveznosti in plačila vseh odhodkov Agencije in ugotavljanje in pobiranje vseh prihodkov Agencije spremlja in nadzoruje finančni nadzornik Komisije.

3. Direktor vsako leto najkasneje do 31. marca Komisiji, upravnemu odboru in Računskemu sodišču pošlje računovodske izkaze vseh prihodkov in odhodkov Agencije za prejšnje poslovno leto.

Računsko sodišče te računovodske izkaze pregleda skladno s členom188(c) Pogodbe.

4. Upravni odbor da direktorju razrešnico za izvajanje proračuna.

Člen 15

Notranje finančne določbe

Upravni odbor sprejme notranje finančne določbe, ki opredeljujejo zlasti postopek oblikovanja in izvrševanja proračuna Agencije, po tem, ko Komisija in Računsko sodišče predložita svoje mnenje.

Člen 16

Poklicna skrivnost

Člani upravnega odbora, direktor, uslužbenci in druge osebe, udeležene pri dejavnostih Agencije, tudi po tem, ko njihove dolžnosti prenehajo, ne smejo razkriti podatkov, ki so poklicna skrivnost.

Člen 17

Uporaba jezikov

Za Agencijo se uporabljajo taka pravila uporabe jezikov kakor za institucije Skupnosti.

Člen 18

Prevajalska služba

Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, bo opravljal prevajalski center organov Unije, ko bo začel delovati.

Člen 19

Posebne pravice in imunitete

Za Agencijo se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 20

Uslužbenci

1. Za uslužbence Agencije veljajo predpisi in uredbe, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

2. Agencija glede svojih uslužbencev izvršuje tista pooblastila, ki se prenesejo na organ za imenovanja.

3. Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme ustrezna pravila za izvajanje.

Člen 21

Obveznosti

1. Pogodbene obveznosti Agencije urejajo predpisi, ki se uporabljajo za konkretno pogodbo.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za odločanje na podlagi arbitražne klavzule iz pogodbe, ki jo sklene Agencija.

2. V primerih nepogodbene obveznosti Agencija povrne vsako škodo, ki jo povzroči sama ali njeni uradniki pri opravljanju dela, skladno s splošnimi načeli, ki so skupna zakonodajam držav članic.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za spore v zvezi z odškodnino za vsako tako povzročeno škodo.

3. Osebne obveznosti uradnikov do Agencije urejajo določbe, ki se uporabljajo za uslužbence Agencije.

Člen 22

Preverjanje zakonitosti

Države članice, člani upravnega odbora in tretje osebe, ki so neposredno in osebno vpletene, Komisiji lahko predložijo katerikoli izrecen ali impliciten akt Agencije, da preveri njegovo zakonitost.

Komisiji ga je treba predložiti v petnajstih dneh po dnevu, ko je zadevna stranka prvič izvedela za ta akt.

Komisija sprejme odločitev v enem mesecu. Če odločitve v tem roku ne sprejme, se šteje, da je zadeva zavrnjena.

Člen 23

Klavzula o pregledu

Najkasneje pet let po začetku veljavnosti te uredbe, na temelju poročila Komisije, ki ga po potrebi spremlja predlog, in po posvetovanju z Evropskim parlamentom, Svet pregleda to uredbo in nove naloge Agencije, ki se izkažejo kot potrebne.

Člen 24

Začetek veljavnosti te uredbe

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 1994

Za Svet

Predsednik

K. Kinkel

[1] UL C 271, 16.10.1991, str. 3.

[2] UL C 128, 9.5.1994.

[3] UL C 169, 6.7.1992, str. 44.

[4] UL C 28, 3.2.1988, str. 3.

[5] UL C 28, 3.2.1988, str. 1.

[6] UL C 323, 30.11.1993, str. 1.

[7] UL L 185, 9.7.1974, str. 15.

--------------------------------------------------

Izjava Sveta in Komisije glede sedeža Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu

Ob sprejetju Uredbe o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu Svet in Komisija ugotavljata, da:

- so se predstavniki držav članic na sestanku voditeljev držav in vlad dne 29. oktobra 1993 odločili, da je sedež Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu v Španiji, v mestu, ki ga določi španska vlada;

- je španska vlada za sedež Agencije določila Bilbao.

--------------------------------------------------