31994R1868Úradný vestník L 197 , 30/07/1994 S. 0004 - 0006
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 60 S. 0005
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 60 S. 0005


Nariadenie Rady (EHS) 1868/94

z 27 júla 1994,

ktorým sa zavadza systém kvót pre výrobu zemiakového škrobu

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva a na najmä jej články 42 a 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže nariadenie Rady (EHS) č. 1543/93 zo 14. júna 1993, ktorým sa stanovuje výška prémie vyplácanej výrobcom zemiakového škrobu počas hospodárskych rokov 1993/94, 1994/95 a 1995/96 [4] stanovilo, že Rada má rozhodnúť, aké opatrenia sa majú prijať, ak výroba zemiakového škrobu v spoločenstve prekročila 1,5 milióna ton v hospodárskom roku 1993/94 alebo 1994/95; keďže výroba v roku 1993/94 túto číselnú hodnotu prekročila;

keďže sektor zemiakového škrobu nepodlieha obmedzeniam výroby a najmä systému vyňatia pôdy z obrábania uplatňovanému v sektore obilnín; keďže všetky ustanovenia v prospech sektoru zemiakového škrobu musia byť v každom prípade kompatibilné s riadením výroby, ktoré je tak isto dôležité v sektore zemiakového škrobu, ako aj v ostatných sektoroch.

keďže opatrením na riadenie výroby, ktoré sa najlepšie zhoduje s mechanizmom prémií za výrobu zemiakového škrobu, je zavedenie systému kvót;

keďže každému členskému štátu, v ktorom sa zemiakový škrob vyrába, by mala byť pridelená kvóta, vychádzajúca z priemerného množstva vyrobeného zemiakového škrobu v danom členskom štáte v hospodárskych rokoch 1990/91, 1991/92 a 1992/93, za ktorý dostali prémiu, a táto kvóta má byť proporcionálne upravená so zreteľom na celkovú kvótu spoločenstva 1,5 milióna ton;

keďže kvóty by sa mali prideliť Dánsku, Nemecku, Španielsku, Francúzsku a Holandsku na využívanie v hospodárskych rokoch 1995/96, 1996/97 a 1997/98;

keďže v prípade Nemecka, zmena z plánovaného hospodárstva existujúceho v nových krajinách pred zjednotením na trhovú ekonomiku s následnou zmenou štruktúr poľnohospodárskej výroby a nevyhnutné investície oprávňuje použiť iný referenčný rok, a to 1992/93 a nárast množstva vyrobeného v tomto roku o 90000 ton spolu s vytvorením rezervy pre Nemecko na pokrytie výroby vyplývajúcej z investícií nenávratne realizovaných pred 31. januárom 1994, pokiaľ toto nie je možné splniť v rámci limitu kvóty pridelenej Nemecku; keďže tieto množstvá nie je možné uviesť do súladu s kvótou spoločenstva 1,5 milióna ton; keďže z tohto dôvodu je potrebné pripočítať tieto množstvá k tejto číselnej hodnote;

keďže vyrábajúce členské štáty by mali rozdeliť svoju kvótu na obdobie troch rokov medzi všetky podniky vyrábajúce zemiakový škrob na základe priemerného množstva škrobu, ktoré vyrobili počas hospodárskych rokov 1990/91, 1991/92 a 1992/93 a na ktoré obdržali prémiu alebo iba množstva škrobu vyrobeného v roku 1992/93 na tom istom základe — rozhodnutie prináleží členskému štátu — a investícií realizovaných týmito podnikmi pred 31. januárom 1994, týkajúcich sa výroby zemiakového škrobu;

keďže s cieľom zohľadniť možnú reštrukturalizáciu trhu a výroby zemiakového škrobu Komisia na konci trojročného obdobia a potom v trojročných intervaloch vypracuje pre Radu správu o rozdelení kvóty, ktorá bude v prípade potreby doplnená príslušnými návrhmi; keďže v tomto čase bude prípad nových výrobcov zemiakového škrobu preskúmaný;

keďže špecifické štrukturálne obmedzenia v sektore výroby škrobu si vynútili zavedenie prémie na výrobu zemiakového škrobu až na úroveň kvóty daného podniku; keďže s cieľom chrániť pestovateľov zemiakov závisí vyplatenie prémie od vyplatenia minimálnej ceny na množstvo zemiakov potrebné na výrobu škrobu až na úroveň kvóty;

keďže podniky vyrábajúce zemiakový škrob neuzatvárajú zmluvy o pestovaní s pestovateľmi zemiakov, pokiaľ ide o množstvo zemiakov, z ktorých by sa vyrobil škrob nad rámec ich kvóty; keďže všetok škrob vyrobený nad rámec tejto kvóty sa vyvezie zo spoločenstva bez toho, aby profitoval z akýchkoľvek vývozných náhrad,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Týmto sa zavádza systém kvót na výrobu zemiakového škrobu, ktoré môžu profitovať z pomoci spoločenstva.

Článok 2

1. Týmto sa nasledujúcim vyrábajúcim členským štátom prideľujú kvóty na výrobu zemiakového škrobu v rámci nasledujúcich limitov na hospodárske roky 1995/96, 1996/97 a 1997/98:

Dánsko: | 178460 ton, |

Nemecko: | 591717 ton, |

Španielsko: | 2000 ton, |

Francúzsko: | 281516 ton, |

Holandsko: | 538307 ton, |

Celkove: | 1592000 ton. |

Vytvorí sa rezerva maximálne 110000 ton na pokrytie výroby realizovanej v Nemecku v hospodárskom roku 1996/97 za predpokladu, že takáto výroba vyplynie z investícií nenávratne realizovaných pred 31. januárom 1994. Nemecko môže využívať takúto rezervu iba po vyčerpaní každej kvóty, ktorá bola k dispozícii v dôsledku zastavenia obchodovania podnikov vyrábajúcich zemiakový škrob. Využitie tejto rezervy zo strany Nemecka je podmienené súhlasom Komisie, že bol dosiahnutý súlad s podmienkami uvedenými vyššie.

2. Každý vyrábajúci členský štát rozdelí kvótu uvedenú v odseku 1 podnikom, ktoré vyrábajú zemiakový škrob na využitie počas hospodárskych rokov 1995/96, 1996/97 a 1997/98, podľa rozhodnutia daného členského štátu, na základe:

- buď priemerného množstva škrobu, ktoré vyrobili počas hospodárskych rokov 1990/91, 1991/92 a 1992/93 a za ktoré dostali prémiu uvedenú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1543/93.

- alebo množstva škrobu, ktoré vyrobili počas hospodárskeho roku a 1992/93 a za ktoré dostali prémiu uvedenú v článku 1 nariadenia (EHS) č. 1543/93;

Tam, kde je to potrebné, producentský členský štát vezme taktiež — na základe objektívnych kritérií — do úvahy objem investícií realizovaných podnikmi vyrábajúcimi zemiakový škrob pred 31. januárom 1994, ktoré nemali za následok zvýšenie výroby v referenčnom období, ktoré si zvolil tento členský štát.

Článok 3

1. 31. októbra 1997 alebo ešte pred týmto dátumom a potom vždy v trojročných intervaloch Komisia predloží Rade správu o rozdelení kvóty v rámci spoločenstva, v prípade potreby doplnenú vhodnými návrhmi. Táto správa bude zohľadňovať vývoj trhu so zemiakovým škrobom ako aj vývoj trhu s obilným škrobom.

2. 31. novembra 1997 alebo ešte pred týmto dátumom a potom vždy v trojročných intervaloch Rada, konajúc na základe článku 43 zmluvy, rozdelí kvótu medzi členské štáty na základe správy uvedenej v odseku 1, určenú na využívanie počas nasledujúcich troch hospodárskych rokov.

3. 30. decembra 1997 alebo ešte pred týmto dátumom a potom vždy v trojročných intervaloch členské štáty oznámia tým, ktorých sa to týka, podrobnosti o rozdelení kvóty na nasledujúce tri hospodárske roky.

Článok 4

Podnik vyrábajúci zemiakový škrob neuzatvára zmluvy o pestovaní s pestovateľmi zemiakov na také množstvo zemiakov, z ktorého by sa vyrobilo množstvo škrobu nad rámec kvóty, uvedenej v článku 2 (2).

Článok 5

Prémia 18,43 ECU na tonu vyrobeného škrobu sa vyplatí podnikom vyrábajúcim zemiakový škrob za množstvo zemiakového škrobu až do limitu kvóty uvedeného v článku 2 (2) za predpokladu, že zaplatili pestovateľom zemiakov minimálnu cenu — uvedenú v článku 8 (1) nariadenia (EHS) č. 1766/92 [5] — za všetky zemiaky potrebné na výrobu škrobu až do tohoto limitu kvóty.

Článok 6

1. Bez toho, aby tým bol dotknutý článok 5, všetok zemiakový škrob vyrobený nad rámec kvóty uvedenej v článku 2 (2) sa vyvezie — ako taký — zo spoločenstva pred 1. januárom po ukončení príslušného hospodárskeho roku.

Pokiaľ ide o tento škrob, tak sa nevyplatia žiadne vývozné náhrady.

2. Bez toho, aby tým bol dotknutý odsek 1, podnik vyrábajúci zemiakový škrob môže — v ktoromkoľvek hospodárskom roku a nad rámec svojej kvóty na príslušný rok — využiť najviac 5 % svojej kvóty týkajúcej sa nasledujúceho hospodárskeho roku. V takom prípade sa kvóta na nasledujúci hospodársky rok príslušne zníži.

Článok 7

Ustanovenia tohoto nariadenia sa nevzťahujú na zemiakový škrob vyrobený podnikmi, ktoré ani nenakupujú zemiaky, ktoré profitovali z kompenzačnej pomoci uvedenej v článku 8 nariadenia (EHS) č. 1766/92 a ani neprofitovali z náhrady uvedenej v článku 7 tohto nariadenia.

Článok 8

Podrobné pravidlá na uplatňovanie tohoto nariadenia sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 23 nariadenia (EHS) č. 1766/92. Budú zahŕňať najmä pravidlá uplatniteľné v prípade fúzií, zmien vo vlastníctve a začatia alebo ukončenia obchodnej činnosti podnikov a všetky špecifické opatrenia nevyhnutné na uľahčenie prechodu od platného systému k systému zavedenému týmto nariadením.

Článok 9

Nariadenie (EHS) č. 1543/93 sa ruší s účinnosťou od 1. júla 1995. Všetky odkazy na nariadenie (EHS) č. 1543/93 sa interpretujú ako odkazy na toto nariadenie.

Článok 10

Toto nariadenie nadobudne účinnosť dňom jeho zverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Uplatní sa od 1. júla 1995.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 27 júla 1994

Za Radu

predseda

Th. Waigel

[1] Ú. v. ES C 83, 19. 3. 1994, s. 5.

[2] Ú. v. ES C 128, 9. 5. 1994.

[3] Ú. v. ES C 148, 30. 5. 1994, s. 49.

[4] Ú. v. ES L 154, 25. 6. 1993, s. 4.

[5] Ú. v. ES L 181, 1. 7. 1992, s. 21. Nariadenie bolo naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1866/94 (pozri s.1 tohto úradného vestníka).

--------------------------------------------------