31994R1275Uradni list L 140 , 03/06/1994 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 6 str. 0069
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 6 str. 0069


Uredba sveta (ES) št. 1275/94

z dne 30. maja 1994

o prilagoditvah ureditev iz poglavij o ribištvu Akta o pristopu Španije in Portugalske

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju členov 162 in 350 Akta o pristopu Španije in Portugalske,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker člena 162 in 350 Akta o pristopu določata, da je treba na podlagi poročila o položaju in pričakovanjih v zvezi z ribolovom v Skupnosti, ki ga je Komisija predložila Svetu, kakršne koli prilagoditve v ribiškem sektorju, ki se izkažejo za potrebne in bodo začele veljati 1. januarja 1996, sprejeti pred 31. decembrom 1993;

ker je treba določiti načela, na katerih bodo temeljile te prilagoditve na ravni Skupnosti, zato da lahko države članice zagotovijo njihovo uresničevanje;

ker morajo nove določbe omogočiti popolno vključitev Španije in Portugalske v splošni sistem skupne ribiške politike in v celoti upoštevati pravni red Skupnosti, predvsem glede načela relativne stabilnosti in izjem pri načelu prostega dostopa do voda, določenih v Uredbi Sveta (EGS) št. 3760/92 z dne 20. decembra 1992 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za ribištvo in ribogojstvo [4];

ker je, zato da bi se izognili motnjam pri trenutnem ravnotežju v zadevnih območjih in virih ter zaradi zakonskega varstva, bistvenega pomena, da prost dostop do voda pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic za vsa ribiška plovila Skupnosti spremlja istočasen začetek veljavnosti ukrepov Skupnosti, ki določajo pogoje za odobritev takšnega dostopa do območij in virov; ker morajo zato določbe členov 2 in 3 te uredbe začeti veljati istočasno; ker mora prost dostop do voda spremljati nadzorovanje uporabljene ribolovne zmogljivosti, da bi zagotovili, da zadevna sredstva ustrezajo razpoložljivim virom;

ker te prilagoditve ne smejo povzročiti povečanja skupnih obsegov obstoječega ribolovnega napora po razdelkih ICES in CECAF ali škodljivo vplivati na vire, za katere veljajo količinske omejitve ulova;

ker je treba nujno ohraniti ravnotežje virov na zelo občutljivih območjih, kakršno je območje, ki se nahaja južno od 56o30′ severne zemljepisne širine, vzhodno od 12o zahodne zemljepisne dolžine in severno od 50o30′ severne zemljepisne širine, razdelek ICES X, severno od 36o30′ severne zemljepisne širine in CECAF območje, severno od 31o severne zemljepisne širine in severno od tega vzporednika na vzhod do 17o30′ zahodne zemljepisne dolžine; ker je treba zaradi občutljivosti teh območij natančno spremljati razvoj uporabljenega ribolovnega napora in stanje virov, da se lahko, kjer je to primerno, sprejmejo potrebni ukrepi za ohranitev ravnotežja.

ker morajo prilagoditve upoštevati geografske, geomorfološke in biološke razmere vsakega posameznega morskega območja v Skupnosti posebej, da bi prispevale k uvajanju odgovornega ribolova in k ohranitvi individualnih potreb območij, kjer je socialno-ekonomski razvoj lokalnega prebivalstva še posebej odvisen od ribolova in industrij, povezanih z njim;

ker je treba ohraniti ravnotežje pri pogodbenih odnosih na področju ribištva z nekaterimi tretjimi državami;

ker je treba uresničevati učinkovit nadzor, ki zagotavlja popolno skladnost z ukrepi Skupnosti v zvezi s to zadevo,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z začetkom veljavnosti od 1. januarja 1996 se prilagodi ureditev dostopa do voda in virov, določena v členih od 156 do 166 in od 347 do 353 Akta o pristopu Španije in Portugalske, in se vključi v ukrepe Skupnosti, predvidene v členih 3 in 4 te uredbe, ki se uporabljajo za vsa plovila Skupnosti v skladu z naslednjimi členi.

Člen 2

1. Razveljavijo se določbe v zvezi s sistemom osnovnih in periodnih seznamov ter dostopom do območij, predpisane v Aktu o pristopu ali za izvajanje tega akta. Brez poseganja v člena 6 in 7 Uredbe (EGS) št. 3760/92 imajo vsa ribiška plovila Skupnosti prost dostop do voda, ki so pod suverenostjo ali jurisdikcijo držav članic.

2. Določbe odstavka 1 začnejo za območja in vire iz člena 3 veljati na dan začetka veljavnosti ukrepov Skupnosti, ki jih je sprejel Svet v skladu s členom 3. Za območja in vire iz člena 4 začnejo veljati šele po sprejetju ukrepov v skladu s členom 4.

3. Komisija čimprej predloži predloge za ukrepe iz člena 3, najkasneje do 1. junija 1994; Svet ukrepa pred 1. januarjem 1995.

Člen 3

1. Svet v skladu s členoma 4 in 8 Uredbe (EGS) št. 3760/92 sprejme ukrepe Komisije, ki določajo pogoje dostopa do območij in virov ob upoštevanju posebnih pravil v skladu s členi od 156 do 166 in do 347 do 353 Akta o pristopu. Navedeni ukrepi vključujejo omejitve izkoriščanja.

2. V skladu s splošnimi načeli skupne ribiške politike in predvsem relativne stabilnosti morajo ukrepi iz odstavka 1 upoštevati razvoj možnosti ribolova za vsak primer posebej.

3. Ukrepi iz odstavka 1 morajo biti skladni z načelom glede tega, da se ne poveča ribolovni napor, katerega obseg je določen v členih 158, 160, 164, 165, 349, 351 in 352 Akta o pristopu. Predvideti morajo tudi zmanjšanje tega ribolovnega napora, če je zaradi razvoja virov potrebno splošno zmanjšanje možnosti ribolova.

Člen 4

Svet za območja in vire Skupnosti, ki niso navedeni v členu 3, z izjemo tistih, za katere od 31. decembra 1993 veljajo količinske omejitve ulova, v skladu s splošnimi načeli skupne ribiške politike in členoma 4 in 8 Uredbe (EGS) št. 3760/92 ter ob upoštevanju ribolovnih aktivnosti v nedavnem in reprezentativnem obdobju sprejme ukrepe Skupnosti, ki določajo pogoje dostopa, vključno z omejitvami izkoriščanja.

Člen 5

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. maja 1994

Za Svet

Predsednik

G. Moraitis

[1] UL C 321, 27.11.1993, str. 14; in UL C 92, 29.3.1994, str. 1.

[2] UL C 20, 24.1.1994.

[3] UL C 34, 2.2.1994, str. 72.

[4] UL L 389, 31.12.1992, str. 1.

--------------------------------------------------