31994R1164Official Journal L 130 , 25/05/1994 P. 0001 - 0013
Finnish special edition: Chapter 14 Volume 1 P. 0189
Swedish special edition: Chapter 14 Volume 1 P. 0189


NARIADENIE RADY (ES) č. 1164/94

zo 16. mája 1994,

ktorým sa zriaďuje kohézny fond

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, najmä na druhý pododsek jej článku 130d,

so zreteľom na návrh Komisie[1],

so zreteľom na súhlas Európskeho parlamentu[2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru[3],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov[4],

keďže článok 2 zmluvy zahrňuje úlohu podpory hospodárskej a sociálnej súdržnosti a solidarity medzi členskými štátmi ako ciele podstatné pre rozvoj a úspech spoločenstva; keďže posilnenie takejto súdržnosti sa uvádza v písmene j) článku 3 zmluvy ako jedna z činností spoločenstva na účely uvedené v článku 2 zmluvy;

keďže článok 130a zmluvy stanovuje, že spoločenstvo sa musí vyvíjať a sledovať svoje činnosti, ktoré vedú k posilneniu svojej hospodárskej a sociálnej súdržnosti, a najmä stanovuje, že sa musí zamerať na zníženie nerovností medzi úrovňami rozvoja rozličných regiónov a zaostalosti najmenej zvýhodnených regiónov; keďže pôsobenie spoločenstva prostredníctvom Kohézneho fondu by malo podporovať dosiahnutie cieľov uvedených v článku 130a;

keďže závery zasadnutí Európskej rady v Lisabone 26. a 27. júna 1992 a v Edinburgu 11. a 12. decembra 1992 o zriadení kohézneho fondu stanovili zásady, ktorými sa má spravovať;

keďže podpora hospodárskej a sociálnej súdržnosti vyžaduje opatrenia kohézneho fondu popri opatreniach, ktoré sa prijali prostredníctvom štrukturálnych fondov, Európskej investičnej banky a ostatných finančných nástrojov v oblastiach životného prostredia a dopravnej infraštruktúry spoločného záujmu;

keďže Protokol o hospodárskej a sociálnej súdržnosti pripojený k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva opätovne potvrdzuje úlohu spoločenstva pri podpore hospodárskej a sociálnej súdržnosti a solidarity medzi členskými štátmi a stanovuje, že Kohézny fond poskytne finančné príspevky projektom v oblastiach životného prostredia a transeurópskych sietí v členských štátoch s výhradou dvoch podmienok: po prvé, že majú hrubý národný produkt (HNP) na obyvateľa nižší ako 90 % priemeru spoločenstva, po druhé, že majú program, ktorý vedie k splneniu podmienok hospodárskeho zbližovania vymedzených v článku 104c zmluvy; keďže relatívny blahobyt členských štátov sa najlepšie posudzuje na základe HNP na obyvateľa meraného v paritách kúpnej sily;

keďže splnenie kritérií zbližovania, ktoré sú predpokladom pre prechod do tretej fázy hospodárskej a menovej únie, vyžaduje rozhodné úsilie zo strany daných členských štátov; keďže v tomto kontexte všetky oprávnené členské štáty majú Komisii predložiť program zbližovania navrhnutý pre tento účel a na zabránenie nadmerných vládnych deficitov;

keďže druhý pododsek článku 130d zmluvy stanovuje, že Rada má zriadiť Kohézny fond do 31. decembra 1993, aby sa zabezpečil finančný príspevok projektom v oblastiach životného prostredia a transeurópskych sietí v oblasti dopravnej infraštruktúry;

keďže článok 129c ods. 1 zmluvy stanovuje, že spoločenstvo môže prispievať prostredníctvom Kohézneho fondu k financovaniu špecifických projektov v členských štátoch v oblasti dopravnej infraštruktúry, pričom sa zohľadní potenciálna ekonomická realizovateľnosť projektov; keďže projekty financované fondom by mali tvoriť časť transeurópskej siete, usmernenia prijaté Radou vrátane tých, na ktoré sa vzťahujú plány pre transeurópske siete schválené Radou alebo navrhnuté Komisiou pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o založení Európskej únie; keďže však ostatné projekty v oblasti dopravnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov článku 129b zmluvy, je možné financovať až vtedy, keď Rada prijme primerané usmernenia;

keďže článok 130r zmluvy definuje ciele a princípy spoločenstva v oblasti životného prostredia; keďže spoločenstvo môže prispievať prostredníctvom kohézneho fondu na aktivity navrhnuté na dosiahnutie týchto cieľov; keďže v súlade s článkom 130s ods. 5 zmluvy a bez toho, aby bol dotknutý princíp, že by mal platiť znečisťovateľ, môže Rada rozhodnúť o finančnej pomoci z Kohézneho fondu, ak opatrenie vychádzajúce z odseku 1 tohto článku zahrňuje náklady, o ktorých platí, že sú neprimerané pre verejné orgány členského štátu;

keďže princípy a ciele udržateľného rozvoja sú stanovené v programe spoločenstva o politike a opatreniach v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja, ako je uvedený vo rezolúcii Rady z 1. februára 1993[5];

keďže sa musí dosiahnuť primeraná rovnováha medzi financovaním projektov dopravnej infraštruktúry a financovaním environmentálnych projektov;

keďže Zelená kniha Komisie o dopade dopravy na životné prostredie opakovane uvádza potrebu väčšmi rozvinúť environmentálne vhodný dopravný systém, ktorý zohľadní potreby udržateľného rozvoja členských štátov;

keďže akékoľvek výpočty nákladov projektov dopravnej infraštruktúry musia zahrňovať environmentálne náklady;

keďže vzhľadom na záväzok členských štátov neznižovať svoje investičné úsilia v oblastiach ochrany životného prostredia a dopravnej infraštruktúry sa zásada dodatočnosti v zmysle článku 9 nariadenia Rady (EHS) č. 4253/88 z 19. decembra 1988 na vykonanie nariadenia (EHS) č. 2052/88 v súvislosti s koordináciou činností rozličných štrukturálnych fondov navzájom a s operáciami Európskej investičnej banky a inými existujúcimi finančnými nástrojmi[6] neuplatní na kohézny fond;

keďže v súlade s článkom 198e zmluvy má Európska investičná banka (EIB) umožniť financovanie investícií v spojitosti s podporou iných finančných inštitúcií spoločenstva;

keďže je potrebné koordinovať opatrenia prijaté v oblasti životného prostredia a transeurópskych sietí dopravnej infraštruktúry prostredníctvom Kohézneho fondu, Štrukturálneho fondu, EIB a iných finančných nástrojov, aby sa podporila účinnosť podpory spoločenstva;

keďže Komisia najmä vzhľadom na pomoc členským štátom pri príprave ich projektov by mala byť schopná zabezpečiť, že akákoľvek potrebná technická pomoc im bude k dispozícii, najmä, aby sa prispelo k príprave, vykonaniu, monitorovaniu a vyhodnoteniu projektov;

keďže najmä, aby sa zabezpečila hodnota za peniaze, by malo záväzku o zdrojoch spoločenstva predchádzať dôkladné vyhodnotenie, aby sa zabezpečilo, že poskytnú hospodársko-sociálne výhody v súlade s použitými zdrojmi;

keďže pomoc kohézneho fondu musí byť v súlade s politikou spoločenstva, vrátane ochrany životného prostredia, dopravy, transeurópskych sietí, hospodárskej súťaže a uzatvárania verejných zmlúv; keďže ochrana životného prostredia zahrňuje posúdenie dopadu na životné prostredie;

keďže by malo existovať ustanovenie pre smerné prideľovanie globálnych zdrojov dostupných pre záväzok medzi členskými štátmi, aby sa umožnila príprava projektov;

keďže v spojitosti s článkom 104c ods. 6 zmluvy by sa mala stanoviť forma podmienenosti pri udeľovaní finančnej pomoci;

keďže je potrebné vzhľadom na požiadavky hospodárskej a sociálnej súdržnosti, aby sa poskytovala vysoká miera pomoci;

keďže, aby sa umožnila správa pomoci z fondu, malo by existovať ustanovenie o identifikovaní fáz projektov, ktoré je možné technicky a finančne považovať za oddelené, a prípadne o zoskupovaní projektov;

keďže by malo byť možné vybrať si pomoc z fondu na ročné splátky alebo na celý projekt; a keďže v súlade s princípom určeným na zasadnutí Európskej rady v Edinburghu 11. a 12. decembra 1992 by platobné splátky po počiatočnom preddavku mali byť úzko a transparentne spojené s pokrokom smerujúcim k dokončeniu projektov;

keďže by sa mali stanoviť príslušné právomoci a zodpovednosti členských štátov a Komisie ohľadne finančnej kontroly nad operáciami fondu;

keďže v záujme riadnej správy kohézneho fondu by sa mali vypracovať účinné metódy vyhodnocovania, monitorovania a kontroly operácií spoločenstva, pričom by sa špecifikovali zásady vyhodnocovania monitorovania, definovania podstaty monitorovania a pravidlá riadenia monitorovania, a určili opatrenia, ktoré je nutné prijať ako reakciu na nesúlad s predpismi alebo neplnenie niektorej z podmienok stanovených pri schválení pomoci tohto fondu;

keďže by sa primerané informácie okrem iného mali poskytovať vo forme ročnej správy;

keďže by sa malo stanoviť, že pomoc spoločenstva z kohézneho fondu sa primerane zverejní;

keďže pri uverejnení oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré sa týka projektov, ktoré dostanú pomoc z fondu, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev by sa mala uviesť táto pomoc;

keďže, aby sa umožnilo uplatnenie tohto nariadenia, v prílohe II by sa mali definovať vykonávajúce ustanovenia; keďže, aby sa zabezpečila potrebná pružnosť pri ich uplatňovaní, Rada by mala byť schopná, ak tak bude potrebné, vzhľadom na získané skúsenosti, na návrh Komisie kvalifikovanou väčšinou zmeniť a doplniť tieto ustanovenia;

keďže by toto nariadenie malo bez prerušenia nahradiť nariadenie Rady (EHS) č. 792/93 z 30. marca 1993, ktorým sa zriaďuje finančný nástroj súdržnosti[7],

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Definícia a cieľ

1. Týmto sa zriaďuje Kohézny fond, ďalej len "fond".

2. Fond prispieva k posilneniu hospodárskej a sociálnej súdržnosti spoločenstva a pôsobí podľa ustanovení uvedených v tomto nariadení.

3. Fond môže prispievať k financovaniu:

projektov alebo

fáz projektov, ktoré sú technicky a finančne nezávislé, alebo

skupín projektov spojených viditeľnou stratégiou, ktoré tvoria súvislý celok.

Článok 2

Rozsah pôsobnosti

1. Fond poskytuje finančné príspevky na projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov zakotvených v Zmluve o založení Európskej únie, v oblastiach životného prostredia a transeurópskych sietí dopravnej infraštruktúry v členských štátoch s hrubým domácim produktom (HNP) na obyvateľa meraným v paritách kúpnej sily nižším ako 90 % priemeru spoločenstva, a ktoré majú program vedúci k splneniu podmienok hospodárskeho zbližovania uvedeného v článku 104c zmluvy.

2. Až do konca roka 1999 majú nárok na pomoc z fondu iba štyri členské štáty, ktoré v súčasnosti spĺňajú kritérium týkajúce sa HNP na obyvateľa uvedeného v odseku 1. Týmito členskými štátmi sú Grécko, Španielsko, Írsko a Portugalsko.

3. Pokiaľ ide o kritérium HNP uvedené v odseku 1, členské štáty uvedené v odseku 2 budú mať naďalej nárok na pomoc z fondu, ak po strednodobom prehodnotení v roku 1996 ich HNP zostane pod 90 % priemeru spoločenstva. Ktorýkoľvek oprávnený členský štát, ktorého HNP v tom čase presiahne prah 90 %, stratí svoje nárok na pomoc z fondu pre nové projekty, alebo v prípade dôležitých projektov rozdelených na niekoľko technicky a finančne oddelených fáz na nové fázy projektu.

Článok 3

Oprávnené opatrenia

1. Fond môže poskytnúť pomoc pre:

environmentálne projekty, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov článku 130r zmluvy vrátane projektov vyplývajúcich z opatrení prijatých podľa článku 130s zmluvy a najmä projektov v súlade s prioritami uvedenými v environmentálnej politike spoločenstva podľa Piateho programu politiky a opatrení v oblasti životného prostredia a udržateľného rozvoja,

projekty dopravnej infraštruktúry spoločného záujmu, financované členskými štátmi, ktoré sú identifikované v rámci usmernení uvedených v článku 129c zmluvy; avšak ostatné projekty dopravnej infraštruktúry, ktoré prispievajú k dosiahnutiu cieľov článku 129b zmluvy, je možné financovať až vtedy, keď Rada prijme primerané usmernenia.

2. Pomoc možno tiež udeliť pre:

predbežné štúdie, ktoré sa týkajú oprávnených projektov, vrátane tých štúdií, ktoré sú potrebné na ich vykonanie,

opatrenia technickej pomoci, najmä:

a) horizontálne opatrenia, ako napríklad porovnávacie štúdie na posúdenie účinkov pomoci spoločenstva;

b) opatrenia a štúdie, ktoré prispievajú k vyhodnoteniu, monitorovaniu a posúdeniu projektov a k posilneniu a zabezpečeniu koordinácie a vzájomnému súladu projektov, najmä ich súladu s ostatnými politikami spoločenstva;

c) opatrenia a štúdie, ktoré napomáhajú k vykonaniu potrebných úprav pri realizácii projektov.

____________________

Článok 4

Finančné zdroje

Na obdobie rokov 1993 až 1999 sa celkové dostupné zdroje pre záväzok fondu podľa tohto nariadenia a nariadenia (EHS) č. 792/93, ako je stanovené v medzinštitucionálnej dohode z 23. októbra 1993, rovnajú 15 150 miliónom ECU pri cenách roku 1992.

Finančné výhľady stanovené pre vyhradené prostriedky pre každý rok tohto obdobia podľa tohto nariadenia uvedeného v prvom odseku sú:

1993: 1 500 miliónov ECU,

1994: 1 750 miliónov ECU,

1995: 2 000 miliónov ECU,

1996: 2 250 miliónov ECU,

1997: 2 500 miliónov ECU,

1998: 2 550 miliónov ECU,

1999: 2 600 miliónov ECU.

Článok 5

Predbežné rozdelenie

Smerné rozdelenie celkových zdrojov fondu sa vykonáva na základe presných a objektívnych kritérií, v zásade podľa počtu obyvateľstva, HNP na obyvateľa a plochy; zohľadňujú sa tiež ostatné sociálno-ekonomické faktory, ako napríklad nedostatky v dopravnej infraštruktúre.

Predbežné rozdelenie celkových zdrojov vyplývajúce z uplatnenia týchto kritérií je uvedené v prílohe I.

Článok 6

Podmienená pomoc

1. V prípade, že Rada rozhodne v súlade s článkom 104c ods. 6 zmluvy, že v členskom štáte existuje nadmerný štátny deficit a ak toto rozhodnutie nie je zrušené v súlade s článkom 104c ods. 12 zmluvy do jedného roka alebo akejkoľvek inej lehoty určenej pre nápravu deficitu v odporúčaní podľa článku 104c ods. 7, z fondu pre tento členský štát sa nefinancujú žiadne nové projekty a v prípade veľkých viacfázových projektov žiadne nové fázy projektu.

2. V prípade projektov, ktoré sa priamo dotýkajú viac ako jedného členského štátu, môže Rada kvalifikovanou väčšinou na základe odporúčania Komisie výnimočne rozhodnúť o odložení pozastavenia financovania.

3. Pozastavenie financovania nenadobudne účinnosť skôr ako dva roky po nadobudnutí platnosti Zmluvy o založení Európskej únie.

4. Pozastavenie financovania sa skončí, keď Rada v súlade s článkom 104c ods. 12 zmluvy zruší svoje rozhodnutie prijaté v súlade s článkom 104c ods. 6 zmluvy.

Článok 7

Miera pomoci

1. Miera pomoci spoločenstva udelenej fondom je 80 % až 85 % verejných alebo rovnocenných výdavkov vrátane výdavkov subjektov, ktoré možno na základe správneho alebo právneho rámca ich činnosti považovať za rovnocenné verejným orgánom.

Skutočná miera pomoci sa stanoví podľa typu operácie, ktorá sa má vykonať.

2. Ak je pomoc udelená projektu, ktorý dosahuje príjmy, čiastku výdavkov, na základe ktorých sa robia výpočty pomoci z fondu, stanoví Komisia v úzkej spolupráci s oprávneným členským štátom, pričom zohľadní príjem, ak predstavuje podstatný čistý príjem pre podporovateľov.

"Projekt, ktorý dosahuje príjmy" sú:

infraštruktúry, ktorých používanie zahrňuje poplatky, ktoré znášajú priamo užívatelia,

výnosné investície v oblasti životného prostredia.

3. Oprávnené členské štáty môžu predložiť návrhy na prípravné štúdie a opatrenia technickej podpory.

4. Predbežné štúdie a opatrenia technickej podpory vrátane tých, ktoré boli vykonané na podnet Komisie, je možné výnimočne financovať s mierou 100 % celkových nákladov.

Celkové náklady vynaložené podľa tohto odseku nesmú presahovať 0,5 % celkových vyhradených prostriedkov fondu.

Článok 8

Koordinácia a zlučiteľnosť s politikou spoločenstva

1. Projekty financované fondom musia byť v súlade s ustanoveniami zmlúv, s nástrojmi prijatými podľa týchto zmlúv a s politikami spoločenstva vrátane tých, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, dopravy, transeurópskych sietí, hospodárskej súťaže a uzavierania verejných zmlúv.

2. Komisia zabezpečí koordináciu a zlučiteľnosť medzi projektmi uskutočňovanými podľa tohto nariadenia a opatreniami vykonanými s príspevkami z rozpočtu spoločenstva, Európskej investičnej banky (EIB) a ostatných finančných nástrojov spoločenstva.

__________________________________________________________

Článok 9

Kumulácia a prekrývanie

1. Žiadna nákladová položka nesmie využívať fond a súčasne aj Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond, Európsky sociálny fond, Európsky fond pre regionálny rozvoj alebo iné finančné nástroje usmerňovania rybolovu.

2. Kumulácia pomoci fondu a inej pomoci spoločenstva pre projekt nesmie presahovať 90 % celkových nákladov, ktoré sa vzťahujú na tento projekt.

Článok 10

Schvaľovanie projektov

1. Projekty, ktoré má financovať fond, musí prijať Komisia v súlade s oprávneným členským štátom.

2. Medzi projektmi v oblasti životného prostredia a projektmi týkajúcimi sa dopravnej infraštruktúry musí vládnuť primeraná rovnováha. Táto rovnováha musí zohľadniť článok 130s ods. 5 zmluvy.

3. Žiadosti o pomoc pre projekty podľa článku 3 ods. 1 predkladá oprávnený členský štát. Projekty vrátane skupín súvisiacich projektov musia mať dostatočný rozsah, aby mali významný dopad v oblasti ochrany životného prostredia alebo pri zlepšení transeurópskych sietí dopravnej infraštruktúry. V každom prípade celkové náklady projektov alebo skupín projektov nesmú byť v zásade nižšie ako 10 miliónov ECU. Projekty alebo skupiny projektov s nákladmi, ktoré nedosahujú túto hranicu, možno schváliť v riadne odôvodnených prípadoch.

4. Žiadosti musia obsahovať tieto údaje: subjekt zodpovedný za vykonanie, povaha investícií a ich opis, náklady a umiestnenie vrátane - ak je tak vhodné - označenia projektov spoločného záujmu umiestnených na tej istej dopravnej osi, časový rozvrh realizácie prác, analýza nákladov a prínosov vrátane priamych a nepriamych účinkov na zamestnanosť, údaje, ktoré umožňujú odhadnúť možný dopad na životné prostredie, informácie o verejných zmluvách, plán financovania vrátane, ak je tak vhodné, informácií o hospodárskej rentabilite projektu, a celkový finančný príspevok, ktorý sa členský štát snaží získať z fondu a akéhokoľvek iného zdroja spoločenstva.

Musia tiež obsahovať všetky potrebné údaje, ktoré poskytujú požadovaný dôkaz, že projekty sú v súlade s nariadením a s kritériami uvedenými v odseku 5 a najmä, že z nich vyplývajú strednodobé hospodárske a sociálne výhody primerané vynaloženým zdrojom.

5. Aby sa zabezpečila vysoká kvalita projektov, uplatnia sa tieto kritériá:

ich strednodobé ekonomické a sociálne výhody, ktoré musia zodpovedať výške použitých zdrojov; posúdenie sa musí vykonať na základe analýzy nákladov a prínosov,

priority stanovené oprávnenými členskými štátmi,

prínos, ktorý projekty môžu predstavovať pre vykonávanie politiky spoločenstva týkajúcej sa životného prostredia a transeurópskych sietí,

súlad projektov s politikou spoločenstva a ich súlad s ostatnými štrukturálnymi opatreniami spoločenstva,

vytvorenie primeranej rovnováhy medzi oblasťami životného prostredia a dopravnej infraštruktúry.

6. Pokiaľ v článku 6 nie je ustanovené inak, a s ohľadom na dostupnosť vyhradených prostriedkov Komisia rozhodne o pridelení pomoci z fondu, ak sú splnené požiadavky tohto článku, spravidla do troch mesiacov po doručení žiadosti. V rozhodnutí schvaľujúcom projekty, fázy projektov alebo skupiny súvisiacich projektov Komisia určí čiastku finančnej podpory a stanoví plán financovania spolu so všetkými ustanoveniami a podmienkami potrebnými na vykonanie projektov.

7. Dôležité prvky rozhodnutí Komisie sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 11

Finančné ustanovenia

1. Vyhradené prostriedky zahrnuté v rozpočte sa pridelia na základe rozhodnutí, ktoré schvaľujú dané opatrenia v súlade s článkom 10.

2. Pomoc pre projekty uvedené v článku 3 ods. 1 sa zvyčajne vyčleňuje v ročných splátkach. Avšak v odôvodnených prípadoch sa Komisia môže pri rozhodnutí o udelení pomoci vyhradiť prostriedky vo výške celkovej čiastky pomoci.

3. Výdaje v zmysle článku 7 ods. 1 sa nepovažujú za oprávnené na pomoc z fondu, ak vznikli oprávnenému členského štátu pred dátumom doručenia príslušnej žiadosti Komisii.

4. Platby uskutočnené po počiatočnom preddavku musia úzko a prehľadne súvisieť s pokrokom dosiahnutým pri realizácii projektov.

5. Platby sa vykonávajú v eku a spravujú sa osobitnými ustanoveniami uvedenými v prílohe II.

Článok 12

Finančné kontroly

1. Aby sa zabezpečilo úspešné dokončenie projektov, ktoré financuje fond, členské štáty prijmú potrebné opatrenia:

na pravidelné overovanie, že operácie, ktoré financuje spoločenstvo, sa príslušne vykonali,

na prevenciu a stíhanie nesúladu s predpismi,

na spätné získanie akýchkoľvek čiastok stratených v dôsledku nesúladu s predpismi alebo nedbanlivosti. S výnimkou prípadu, ak členský štát a/alebo vykonávajúci orgán preukáže, že neboli zodpovední za nesúlad s predpismi alebo nedbanlivosť, členský štát bude v takomto prípade náhradne zodpovedný za splatenie akejkoľvek sumy, ktorá bola vyplatená neopodstatnene.

2. Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré prijali na tieto účely a najmä Komisiu oboznámia s opisom riadiacich a kontrolných systémov zavedených na zabezpečenie účinnej realizácie operácií. Komisiu pravidelne informujú o pokroku správnych a súdnych konaní. V tejto súvislosti členské štáty a Komisia prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú, zostanú dôverné.

3. Členské štáty Komisii sprostredkujú všetky vnútroštátne kontrolné správy o daných projektoch.

4. Bez toho, aby boli dotknuté kontroly, ktoré vykonávajú členské štáty v súlade so zákonmi, inými právnymi predpismi a správnymi opatreniami a bez dopadu na článok 188a zmluvy alebo akúkoľvek inšpekciu vykonanú na základe článku 209 písm. c) zmluvy, Komisia môže prostredníctvom svojich úradníkov alebo sprostredkovateľov vykonať kontroly priamo na mieste vrátane odoberania vzoriek v súvislosti s projektmi, ktoré financuje fond, a môže preskúmať kontrolné opatrenia, ktoré ustanovili vnútroštátne orgány, ktoré informujú Komisiu o takýchto opatreniach prijatých na tento účel.

5. Komisia hneď po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prijme podrobné pravidlá o uplatňovaní tohto článku a informuje o tom Európsky parlament.

Článok 13

Posudzovanie, monitorovanie a vyhodnocovanie

1. Členské štáty a Komisia zabezpečia, aby sa vykonanie projektov podľa tohto nariadenia účinne monitorovalo a vyhodnocovalo. Projekty sa musia upravovať na základe výsledkov monitorovania a vyhodnocovania.

2. Aby sa zabezpečila účinnosť pomoci spoločenstva, Komisia a oprávnené členské štáty, prípadne v spolupráci s EIB, uskutočnia systematické posúdenie a vyhodnotenie projektov.

3. Po doručení žiadosti o pomoc a pred schválením projektu Komisia dôkladne posúdi súlad s kritériami uvedenými v článku 10 ods. 5 Komisia prizve EIB, aby podľa potreby prispela k posúdeniu projektov.

4. Počas realizácie projektov a po ich dokončení Komisia a oprávnené členské štáty vyhodnotia spôsob, akým sa uskutočnili a potenciálny a skutočný dopad ich realizácie, aby sa posúdilo, či sa pôvodné ciele môžu dosiahnuť alebo či sa dosiahli. Toto vyhodnotenie sa okrem iného týka environmentálnych dopadov projektov v súlade s existujúcimi pravidlami spoločenstva.

5. Pri preverovaní jednotlivých žiadostí o pomoc Komisia zohľadní zistenia posúdenia a vyhodnotenia vykonaného v súlade s týmto článkom.

6. Podrobné pravidlá monitorovania a vyhodnocovania, ako sú určené v odseku 4, sa stanovia v rozhodnutiach schvaľujúcich projekty.

Článok 14

Informovanie a publicita

1. Komisia predloží výročnú správu o činnostiach fondu na účely preskúmania a svoje stanovisko Európskemu parlamentu, Rade, Hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Európsky parlament čo najskôr vyjadrí svoje stanovisko k správe. Komisia predloží správu o tom, ako uplatnila pripomienky uvedené v stanovisku Európskeho parlamentu.

Komisia zabezpečí, aby členské štáty boli informované o činnostiach fondu.

2. Členské štáty zodpovedné za vykonanie opatrení, ktoré dostávajú finančný príspevok z fondu, zabezpečia, aby sa opatrenie príslušne zverejnilo s cieľom:

informovať širokú verejnosť o úlohe, ktorú spoločenstvo zohráva pri danom opatrení,

informovať potenciálnych príjemcov a profesijné organizácie o možnostiach, ktoré opatrenie poskytne.

Členské štáty najmä zabezpečia, aby sa postavili zreteľne viditeľné oznamovacie tabule, kde sa znázornia percentá celkových nákladov daného projektu, ktoré financuje spoločenstvo, spolu so znakom spoločenstva, a aby zástupcovia inštitúcií spoločenstva boli primerane zahrnutí do najdôležitejších verejných podujatí spojených s fondom.

Členské štáty informujú Komisiu o opatreniach, ktoré prijali podľa tohto odseku.

3. Komisia bezodkladne po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia prijme podrobné pravidlá pre informovanie a publicitu, oznámi ich Európskemu parlamentu a uverejní ich v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Vykonávanie

Ustanovenia na vykonanie tohto nariadenia sú uvedené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

Článok 16

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Rada na návrh Komisie v súlade s postupom uvedeným v článku 130d zmluvy preskúma toto nariadenie opäť do konca roka 1999.

2. Toto nariadenie dňom nadobudnutia účinnosti nahradí nariadenie (EHS) č. 792/93.

3. Týmto nariadením nie je dotknuté pokračovanie opatrení, ktoré Komisia schválila na základe ustanovení nariadenia (EHS) č. 792/93 uplatniteľných pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, ktoré sa následne uplatní na tieto opatrenia.

4. Žiadosti predložené v rámci nariadenia (EHS) č. 792/93 pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia zostávajú platné, ak takéto žiadosti boli doplnené, ak je potrebné, tak, aby boli v súlade s požiadavkami tohto nariadenia, do dvoch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

____________________________________________________________

Článok 17

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. mája 1994

Za Komisiu

predseda

Th. PANGALOS

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRÍLOHA I

PREDBEŽNÉ ROZDELENIE CELKOVÝCH ZDROJOV KOHÉZNEHO FONDU MEDZI OPRÁVNENÉ ČLENSKÉ ŠTÁTY

Španielsko: 52 % až 58 % z celkovej sumy

Grécko: 16 % až 20 % z celkovej sumy

Portugalsko: 16 % až 20 % z celkovej sumy

Írsko: 7 % až 10 % z celkovej sumy

PRÍLOHA II

VYKONÁVACIE USTANOVENIA

Článok A

Určenie fáz alebo skupín projektov

1. Komisia môže po dohode s oprávneným členským štátom zoskupiť projekty a vyčleniť technicky a finančne oddelené fázy projektu na účely udelenia pomoci.

2. Fáza môže tiež zahrňovať predbežné štúdie, štúdie uskutočniteľnosti a technické štúdie potrebné na vykonanie projektu.

Článok B

Predbežné vyhodnotenie

1. Komisia preskúma žiadosti o pomoc, najmä aby overila, či sú administratívne a finančné mechanizmy primerané na účinnú realizáciu projektu.

2. Podľa článku 13 ods. 3 Komisia vyhodnotí projekty, aby určila ich očakávaný dopad z hľadiska cieľov fondu kvantifikovaných vhodnými ukazovateľmi. Oprávnené členské štáty poskytnú všetky potrebné informácie, ako sú uvedené v článku 10 ods. 4 vrátane výsledkov štúdií uskutočniteľnosti a predbežných vyhodnotení, aby toto vyhodnotenie bolo čo najúčinnejšie.

Článok C

Vyhradené prostriedky

1. Rozpočtové prostriedky sa vyhradia na základe rozhodnutí Komisie schvaľujúcich dotknuté opatrenia (projekt, fázu projektu, skupinu projektov, študie alebo opatrenia technickej podpory). Vyhradenie platí počas obdobia určeného povahou opatrenia a špecifickými podmienkami na jeho realizáciu.

2. Rozpočtové prostriedky v súvislosti s pomocou udelenou projektom, fázam projektov alebo skupinám projektov sa vyhradia jedným z nasledujúcich spôsobov:

a) prostriedky vyhradené v súvislosti s projektmi uvedenými v článku 3 ods. 1, ktoré sa majú realizovať počas obdobia dvoch alebo viacerých rokov, sa spravidla uskutočnia v ročných splátkach, pokiaľ v písmene b) nieje ustanovené inak.

Prostriedky v súvislosti s prvou ročnou splátkou sa vyhradia, keď Komisia schváli rozhodnutie prideľujúce pomoc spoločenstva. Prostriedky v súvislosti s následnými ročnými splátkami vychádzajú z počiatočného alebo prepracovaného plánu financovania pre projekt a z pokroku, ktorý sa dosiahol pri jeho realizácii;

b) pre projekty, ktoré sa majú vykonať počas obdobia kratšieho ako dva roky, a ak pomoc spoločenstva je nižšia ako 40 miliónov ECU, môže sa vyhradiť celková suma pomoci, keď Komisia prijme rozhodnutie udeliť pomoc spoločenstva.

3. V prípade štúdií a opatrení technickej podpory uvedených v článku 3 ods. 2 sa pomoc vyhradí, keď Komisia schváli dané opatrenie.

4. Podrobnosti o vyhradení prostriedkov sa určia v rozhodnutiach Komisie schvaľujúcich dané opatrenia.

Článok D

Platby

1. Platby finančnej pomoci sa vykonajú v súlade so zodpovedajúcimi vyhradenými rozpočtovými prostriedkami v prospech orgánov alebo subjektov určených na tento účel v žiadosti, ktorú predkladá dotknutý oprávnený členský štát. Platby môžu mať formu preddavkov alebo priebežných platieb alebo platieb zostatkov v súvislosti s výdavkami, ktoré skutočne vznikli.

2. Ak sa pomoc spoločenstva vyhradí v súlade s článkom C ods. 2 písm. a), platby sa môžu vykonávať takto:

a) záloha až 50 % sumy prvej vyhradenej ročnej splátky sa vyplatí, keď sa prijme rozhodnutie udeliť pomoc spoločenstva;

b) priebežné platby je možné vyplatiť, ak projekt postupuje uspokojivo smerom k jeho dokončeniu a ak sa realizovali aspoň dve tretiny výdavkov týkajúcich sa predchádzajúcej platby.

Pokiaľ v písmene c) nie je ustanovené inak,takéto jednotlivé platby nesmú presiahnuť 50 % sumy celkovej vyhradenej ročnej splátky;

c) celková suma platieb vykonaných podľa písm. a) a b) za všetky splátky nesmie presiahnuť 80 % celkovej udelenej pomoci. Toto percento možno zvýšiť až na 90 % pre dôležité projekty a v opodstatnených prípadoch;

d) zostatok pomoci spoločenstva sa vyplatí, ak:

projekt, fáza projektu alebo skupina projektov sa vykonala v súlade s jeho cieľmi;

určené orgány alebo subjekty uvedené v odseku 1 predložia žiadosť o platbu Komisii do šiestich mesiacov od fyzického ukončenia projektu, fázy projektu alebo skupiny projektov;

konečná správa uvedená v článku F ods. 4 sa predloží Komisii;

členský štát Komisii potvrdí, že informácie uvedené v žiadosti o platbu a v správe sú pravdivé.

3. Ak sa prostriedky vyhradia v súlade s článkom C ods. 2 písm. b), platba sa vykoná takto:

a) zálohová platba po rozhodnutí môže predstavovať až 50 % pomoci týkajúcej sa plánovaných nákladov v prvom roku, ako je uvedené vo pláne financovania, ktorý schválila Komisia;

b) ďalšie priebežné platby sa môžu vykonať, ak projekt úspešne smeruje k dokončeniu a ak sa realizovali aspoň dve tretiny výdavkov týkajúcich sa predchádzajúcej platby a všetky výdavky týkajúce sa skorších platieb.

Pokiaľ v písmene c) nie je uvedené inak, jednotlivé takéto platby sa môžu rovnať až 50 % pomoci týkajúcej sa výdavkov plánovaných na daný rok, ako je uvedené v počiatočnom alebo prepracovanom pláne financovania, ktorý schválila Komisia;

c) celková suma platieb podľa písmen a) a b) nesmie presiahnuť 80 % celkovej udelenej pomoci;

d) zostatok pomoci spoločenstva sa vyplatí, ak

projekt, fáza projektu alebo skupina projektov sa vykonala v súlade s jeho cieľmi;

určené orgány alebo subjekty uvedené v odseku 1 predložia žiadosť o platbu Komisii do šiestich mesiacov od fyzického ukončenia projektu, fázy projektu alebo skupiny projektov;

konečná správa uvedená v článku F ods. 4 sa predloží Komisii;

členský štát Komisii potvrdí, že informácie uvedené v žiadosti o platbu a v správe sú pravdivé.

4. Členské štáty určia orgány oprávnené vydať potvrdenia uvedené v odseku 2 písm. d) a odseku 3 písm. d).

5. Platby sa poukážu orgánu alebo subjektu, ktorý určí členský štát, spravidla najneskôr do dvoch mesiacov po prijatí prípustnej žiadosti o platbu.

6. V prípade štúdií a iných opatrení uvedených v článku 3 ods. 2 Komisia určí vhodné platobné postupy.

Článok E

Použitie eku

1. Žiadosti o pomoc spolu s príslušným plánom financovania sa predkladajú Komisii v eku alebo národnej mene.

2. Čiastky pomoci a plány financovania schválené Komisiou sa vyjadrujú v eku.

3. Vyhlásenia o nákladoch na podporu zodpovedajúcich žiadostí o platby sa vyjadrujú v eku alebo národnej mene.

4. Platby finančnej pomoci Komisie sa poukazujú v eku orgánu, ktorý členský štát určil na obdržanie takýchto platieb.

Článok F

Monitorovanie

1. Komisia a členský štát zabezpečia účinné monitorovanie realizácie projektov spoločenstva čiastočne financovaných fondom. Monitorovanie sa vykoná prostredníctvom spoločne dohodnutých postupov predkladania správ, odoberania vzoriek a vytvorenia výborov podľa potreby.

2. Monitorovanie sa vykoná na základe fyzických a finančných ukazovateľov. Ukazovatele sa musia týkať špecifického charakteru projektu a jeho cieľov. Musia byť vypracované tak, aby z nich bol zrejmý:

dosiahnutý stav pri realizácie projektu vo vzťahu k plánu a cieľom, ktoré boli pôvodne určené,

pokrok dosiahnutý na strane riadenia a akékoľvek súvisiace problémy.

3. Ustanovia sa výbory pre monitorovanie podľa dojednaní medzi dotknutým členským štátom a Komisiou.

Vo výboroch budú zastúpené orgány alebo subjekty určené členským štátom, Komisia a prípadne EIB.

Ak sú pre vykonanie projektu príslušné regionálne a miestne orgány, prípadne, ak sa ich projekt priamo dotýka, musia byť tiež v takýchto výboroch zastúpené.

4. O všetkých jednotlivých projektoch orgán alebo subjekt určený členským štátom na tento účel predloží Komisii správu o pokroku do troch mesiacov po ukončení každého jednotlivého úplného roka realizácie. Záverečnú správu Komisii predloží do šiestich mesiacov po ukončení projektu alebo fázy projektu.

5. Komisia na základe výsledkov monitorovania a zohľadniac pripomienky výboru pre monitorovanie - prípadne na návrh členského štátu - upraví čiastky a podmienky udelenia pomoci, oproti počiatočne schváleným, rovnako ako predpokladaný plán financovania.

6. Aby sa dosiahla väčšia efektívnosť fondu, Komisia zabezpečí, aby sa pri spravovaní fondu venovala mimoriadna pozornosť transparentnosti správy.

7. V rozhodnutiach Komisie, ktorými schvaľuje projekty, musia byť uvedené podrobnosti o monitorovaní.

Článok G

Kontroly

1. Pred vykonaním kontroly na mieste Komisia o tom informuje daný členský štát s cieľom získať všetku potrebnú podporu. Kontroly Komisie na mieste bez oznámenia sa spravujú dohodami, ktoré sa dosiahli v súlade s rozpočtovým nariadením. Týchto kontrol sa môžu zúčastniť úradníci alebo zamestnanci dotknutého členského štátu.

Komisia môže požadovať, aby dotknutý členský štát vykonal kontrolu na mieste, aby sa potvrdila správnosť žiadostí o platby. Úradníci alebo agenti Komisie sa na takýchto kontrolách môžu zúčastniť a musia tak urobiť, ak dotknutý členský štát o to požiada.

Komisia zabezpečí, aby sa akékoľvek kontroly, ktoré vykoná, vykonali koordinovaným spôsobom tak, aby sa vyhlo opakovaným kontrolám v súvislosti s tým istým projektom počas toho istého obdobia. Daný členský štát a Komisia si bezodkladne vymenia príslušné informácie týkajúce sa výsledkov vykonaných kontrol.

2. Zodpovedné orgány a subjekty musia uchovávať k dispozícii pre Komisiu všetky podkladové materiály ohľadne výdavkov na každý projekt počas obdobia troch rokov od poslednej platby v súvislosti s dotknutým projektom.

Článok H

Zníženie, pozastavenie a zrušenie pomoci

1. Ak sa zdá, že realizácia opatrenia neopodstatňuje časť pomoci alebo celú pomoc, ktorú Komisia pridelila, Komisia prípad primerane preskúma, najmä požiada členský štát, alebo orgány alebo subjekty určené členským štátom na realizáciu opatrenia, aby do uplynutia určenej lehoty predložili svoje pripomienky.

2. Po preskúmaní uvedenom v odseku 1 môže Komisia znížiť, pozastaviť alebo zrušiť pomoc v súvislosti s dotknutými opatreniami, ak preskúmanie preukáže akýkoľvek nesúlad s predpismi alebo nesplnenie niektorej z podmienok v rozhodnutí o udelení pomoci, najmä akékoľvek zmeny ovplyvňujúce povahu alebo podmienky realizácie opatrenia, pre ktoré sa žiadal súhlas Komisie.

Akákoľvek neoprávnená kumulácia je dôvodom na spätné získanie čiastok vyplatených neoprávnene.

3. Akákoľvek suma, ktorá sa spätne získava z dôvodu neopodstatneného nároku, sa vyplatí Komisii. Z nevrátených súm sa vyrubí úrok z omeškania v súlade s pravidlami, ktoré prijme Komisia.

Článok I

Verejné zmluvy

V rámci uplatňovania predpisov spoločenstva o uzatváraní verejných zmlúv musia oznámenia zaslané na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev obsahovať údaje o tých projektoch, pre ktoré bola podaná žiadosť o pomoc spoločenstva alebo pre ktoré bola pomoc spoločenstva udelená.

Článok J

Informácie

Informácie, ktoré sa musia uvádzať vo výročných správach stanovených v článku 14, musia byť v súlade s tým, ako je určené v prílohe tejto prílohy.

Komisia je zodpovedná za organizovanie informačných stretnutí s členskými štátmi každých šesť mesiacov.

Článok K

Preskúmanie

Ak je to potrebné, môže Rada na návrh Komisie na základe získaných skúseností a po porade s Európskym parlamentom kvalifikovanou väčšinou zmeniť a doplniť ustanovenia tejto prílohy.

Príloha k PRÍLOHE II

Výročná správa musí obsahovať tieto informácie:

1. vyhradené prostriedky na finančnú pomoc a vyplatené fondom, s ročným rozdelením podľa členského štátu a typu projektu (životné prostredie alebo doprava);

2. hospodársky a sociálny vplyv fondu v členských štátoch a na hospodársku a sociálnu súdržnosť v únii;

3. zhrnutie informácií o programoch realizovaných v oprávnených členských štátoch, aby sa splnili podmienky hospodárskeho zbližovania uvedeného v článku 104c zmluvy, a o uplatňovaní článku 6 nariadenia;

4. informácie o záveroch, ku ktorým dospela Komisia v súvislosti s prerušením financovania, na základe rozhodnutí prijatých Komisiou, ako napríklad tie, ktoré sú uvedené v článku 6 ods. 1 a 2;

5. príspevok, ktorý fond poskytol pre úsilie oprávnených členských štátov vykonávať politiku spoločenstva v oblasti životného prostredia a budovať transeurópske siete dopravnej infraštruktúry; rovnováha medzi projektmi v oblasti životného prostredia a projektmi týkajúcimi sa dopravnej infraštruktúry;

6. posúdenie zlučiteľnosti činností fondu s politikami spoločenstva vrátane politiky v oblasti ochrany životného prostredia, dopravy, hospodárskej súťaže a uzatvárania verejných zmlúv;

7. opatrenia prijaté na zabezpečenie koordinácie a súladu medzi projektmi financovanými fondom a opatreniami financovanými príspevkami z rozpočtu spoločenstva, EIB a inými finančnými nástrojmi spoločenstva;

8. investičné úsilia oprávnených členských štátov v oblastiach ochrany životného prostredia a dopravnej infraštruktúry;

9. financované prípravné štúdie a opatrenia technickej podpory vrátane podrobnejšieho uvedenia typov takýchto štúdií a opatrení;

10. výsledky posudzovania, monitorovania a vyhodnocovania projektov vrátane informácií o akejkoľvek úprave projektov v súlade s výsledkami posudzovania, monitorovania a vyhodnocovania;

11. príspevok EIB k vyhodnoteniu projektov;

12. zhrnutie informácií o výsledkoch vykonaných kontrol, zistených nedostatkoch a prebiehajúcich správnych a súdnych konaniach.

[1] Ú. v. ES C 39, 9.2.1994, s. 6.

[2] Súhlas z 5. mája 1994 (ešte neuverejnený v úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 133, 16. 5. 1994.

[4] Stanovisko z 5. apríla 1994 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[5] Ú. v. ES C 138, 17.5.1993, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 374, 31.12.1988, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (EHS)

[pic]. 2082/93 (Ú. v. ES L 1ené a doplnené nariadením (EHS) č. 2082/93 (Ú. v. ES L 193, 31.7.1993, s. 20).

[7] Ú. v. ES L 79, 1.4.1993, s. 74.