31994R1093

Rådets förordning (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 121 , 12/05/1994 s. 0003 - 0005
Finsk specialutgåva Område 4 Volym 6 s. 0064
Svensk specialutgåva Område 4 Volym 6 s. 0064


RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1093/94 av den 6 maj 1994 om fastställande av på vilka villkor fiskefartyg från tredje land får direktlanda och avsätta sina fångster i gemenskapens hamnar

EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 43 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(),

med beaktande av Europaparlamentets yttrande(),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande(), och

med beaktande av följande:

Inom ramen för fördraget utövar de enskilda medlemsstaterna kuststatens bestämmanderätt över tredje lands fiskefartygs tillträde till inre farvatten och hamnar för. Vad avser fiskefartygs tillträde till sådana hamnar för direktlandning och avsättning av sina fångster är det dock nödvändigt att införa ytterligare och enhetliga regler på gemenskapsnivå så att denna verksamhet sker på ett sådant sätt att den inte riskerar att påverka den gemensamma fiskeripolitikens funktion, bl.a. vad gäller de hälsokrav och marknadsnormer som tillämpas för gemenskapens produktion, och därigenom leda till en situation där konkurrensen snedvrids till skada för gemenskapens produktion och för den import som sker med andra transportmedel.

Framför allt bör landning vara tillåten endast i hamnar där det finns möjligheter till hälso- och veterinärkontroller, och befälhavarna på fiskefartygen i fråga bör vara skyldiga att lämna in en särskild landningsdeklaration.

Att fiskefartyg som för ett tredje lands flagg eller är registrerade i ett tredje land ges möjlighet att direktlanda får inte störa den balans på marknaden som eftersträvas för vissa produkter genom de prismekanismer som införts som en del av marknadsorganisationen. Vid försäljning av sådana produkter måste därför den prisnivå som satts av gemenskapen följas.

Den gemensamma organisationen av marknaden för dessa produkter bygger dessutom i stor utsträckning på producentorganisationernas förmåga att främja en prisreglering genom att ålägga sina medlemmar att följa de regler som de antar för att i enlighet med fördragets mål särskilt tillförsäkra fiskarna en rimlig levnadsstandard. Den fördel som det innebär för de berörda fartygen att direktlanda bör inte äventyra effektiviteten i de åtgärder som vidtagits och genomförts av organisationerna vid tillämpningen av mekanismerna för den gemensamma organisationen av marknaden inom de områden där de är verksamma. Bortsett från de fall då produkterna är avsedda för beredning är det därför nödvändigt att låta avsättningen av fångster från fartyg som för ett tredje lands flagg eller är registrerade i ett tredje land vara underkastad dessa åtgärder.

För tillämpningen av denna förordning krävs det att all relevant information tillhandahålls vid de hamnar där fartyg som för ett tredje lands flagg eller är registrerade i ett tredje land får direktlanda och avsätta sina fångster.

En översyn av de resultat som uppnåtts genom tillämpningen av denna förordning bör ske efter en viss tid.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Fiskefartyg som för ett tredje lands flagg eller är registrerade i ett tredje land skall på de villkor som anges i denna förordning ha tillstånd att landa sina fiskeriprodukter direkt i hamnar i gemenskapens medlemsstater och låta produkterna övergå till fri omsättning och avsättning.

Artikel 2

I denna förordning avses med

1. fiskeriprodukter: alla produkter som transporteras direkt från fångstplatsen, eventuellt efter omlastning till sjöss från ett annat fartyg, och som är upptagna i kapitel 3 i bilaga 1 till rådets förordning 2658/87 (EEG) av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan(),

2. fiskefartyg:

- fartyg, oavsett storlek, som huvudsakligen eller tidvis används för fångst av fiskeriprodukter,

- fartyg som inte själva används för fångst men som transporterar de fiskeriprodukter som anges i artikel 1 efter omlastning från andra fartyg,

- fartyg ombord på vilka de fiskeriprodukter som anges i artikel 1 före emballering fileterats eller skivats, flåtts, hackats, frysts eller beretts (en eller flera av dessa åtgärder).

Artikel 3

1. Utan att det påverkar tillämpningen av direktiv 90/675/EEG av den 10 december 1990 om principerna för organisering av veterinärkontroller av produkter som förs in i gemenskapen från tredje land() och direktiv 91/493/EEG av den 22 juli 1991 om fastställande av hygienkrav för produktionen och utsläppande på marknaden av fiskprodukter() får de fiskefartyg som anges i artikel 1 landa sina fångster för övergång till fri omsättning och avsättning endast i de hamnar som utsetts av medlemsstaterna. De senare skall se till att hälsokontroller och veterinärkontroller enligt de bestämmelser som gäller för de fiskeriprodukter som anges i artikel 1 utförs i dessa hamnar.

2. Innan denna förordning träder i kraft skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en förteckning över de hamnar som anges i punkt 1. De skall till kommissionen anmäla eventuella senare ändringar i förteckningen.

Kommissionen skall publicera förteckningen över hamnar och ändringarna i förteckningen i Europeiska gemenskapernas officiella tidning, C-serien.

Artikel 4

1. Utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (EEG) nr 2847/93 av den 12 oktober 1993 om införande av ett kontrollsystem för den gemensamma fiskeripolitiken() skall befälhavaren på fiskefartyg som anges i artikel 1 upprätta och till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där han önskar utnyttja landningsmöjligheterna överlämna en deklaration med följande uppgifter om alla de produkter som han avser att landa:

- Ursprung samt, i tillämpliga fall, det eller de fartyg från vilket produkterna lastats om.

- Kvantiteter, fördelade på arter.

- Det planerade försäljningssättet.

2. De fiskeriprodukter som anges i artikel 1 och som landas från ett fiskefartyg som anges i samma artikel får inte övergå till fri omsättning förrän den deklaration som anges i punkt 1 lämnats in till de behöriga myndigheterna.

Artikel 5

1. Fiskeriprodukter som landas direkt från fiskefartyg som anges i artikel 1 och som inte är avsedda för beredning får avsättas på följande villkor:

- Om produkterna är förtecknade i bilagorna 1 eller 6 till rådets förordning (EEG) nr 3759/92 av den 17 december 1992 om den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeri- och vattenbruksprodukter() och avsätts inom ett verksamhetsområde där det finns en godkänd producentorganisation, får de avsättas endast enligt de bestämmelser om återtags- eller försäljningspris, kvalitet eller reglering av utbudet som fastställts av den producentorganisationen.

Om övergången till fri omsättning äger rum utanför ett sådant område får de produkter som är förtecknade i bilaga 1.A, 1.D eller 1.E till förordning (EEG) nr 3759/92 inte säljas till ett pris fritt gränsen som är lägre än gemenskapens återtags- eller försäljningspris för det aktuella regleringsåret i enlighet med artiklarna 11 eller 13 i den förordningen.

- Om produkterna är förtecknade i bilaga 2 till förordning (EEG) nr 3759/92 får de inte övergå till fri omsättning till ett pris fritt gränsen som är lägre än det tröskelpris som fastställts i enlighet med artikel 16.2 i den förordningen och som gör det möjligt att bevilja stöd till privat lagring.

- Om produkterna är förtecknade i bilagorna 4.B eller 5 till förordning (EEG) nr 3759/92 får de inte övergå till fri omsättning till ett pris fritt gränsen som är lägre än det pris som fastställts i enlighet med artikel 22.1 i den förordningen.

2. Vid tillämpningen av punkt 1 skall priset fritt gränsen motsvara det åsatta tullvärdet.

Artikel 6

Tullmyndigheterna får behandla produkterna först sedan det framlagts tillfredsställande bevis om att de berörda produkterna uppfyller villkoren i denna förordning.

Artikel 7

Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se till att denna förordning följs, att befälhavarna på de berörda fartygen informeras om sina skyldigheter och att de priser som enligt artikel 5 skall följas anslås i hamnarna.

Artikel 8

Före den 1 juli 1996 skall kommissionen till rådet överlämna en rapport om de resultat som uppnåtts genom tillämpningen av denna förordning och, om så behövs, bifoga förslag till lämpliga ändringar.

Artikel 9

Denna förordning träder i kraft sju dagar efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 15 maj 1994.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 6 maj 1994.

På rådets vägnar

Th. PANGALOS

Ordförande

() EGT nr C 219, 13.8.1993, s. 16.

() EGT nr C 329, 6.12.1993, s. 1.

() EGT nr C 352, 30.12.1993, s. 46.

() EGT nr L 256, 7.9.1987, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EEG) nr 2551/93 (EGT nr L 241, 27.9.1993, s. 1).

() EGT nr L 373, 31.12.1990, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EEG) nr 1601/92 (EGT nr L 173, 27.6.1992, s. 13.)

() EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 15.

() EGT nr L 261, 20.10.1993, s. 1.

() EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1.