31994R0792Uradni list L 092 , 09/04/1994 str. 0013 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 5 str. 0152
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 5 str. 0152


Uredba Komisije (ES) št. 792/94

z dne 8. aprila 1994

o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 3118/93 za prevoznike, ki opravljajo cestne prevoze tovora za lastne potrebe

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3118/93 z dne 25. oktobra 1993 o pogojih, pod katerimi lahko prevozniki nerezidenti opravljajo notranje cestne prevoze tovora v državi članici [1], in zlasti člena 1(4) uredbe,

ker je treba dovoljenja za opravljanje kabotaže izdajati podjetjem, upravičenim do opravljanja cestnega prevoza tovora za lastne potrebe, in podjetjem, ki opravljajo cestni prevoz tovora za najem ali plačilo;

ker bi moralo biti za državo članico gostiteljico dovoljenje za opravljanja kabotaže zadostno dokazilo, da je podjetje upravičeno opravljati cestne prevoze tovora za lastne potrebe v skladu s točko 4 Priloge k Prvi direktivi Sveta z dne 23. julija 1962 o vzpostavitvi nekaterih skupnih pravil za mednarodni prevoz (prevoz blaga po cesti za najem ali plačilo) [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 881/92 [3];

ker naj vsi pogoji za izdajo in uporabo dovoljenj za opravljanje kabotaže iz Uredbe (EGS) št. 3118/93 veljajo za kabotažne cestne prevoze za lastne potrebe;

ker se mora ta uredba uporabljati od 1. januarja 1994, da bi zajela kabotažne prevoze za lastne potrebe, ki so bili že opravljeni po Uredbi (EGS) št. 3118/93,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podjetja, ki imajo v državi članici ustanovitve sedeža po zakonodaji te države članice pravico opravljati cestne prevoze tovora za lastne potrebe, so upravičena do pridobitve dovoljenj za opravljanje kabotaže iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 3118/93 pod enakimi pogoji kakor podjetja, ki opravljajo cestne prevoze tovora za najem ali plačilo.

Člen 2

Organi države članice gostiteljice štejejo dovolilnice za opravljanje kabotaže za zadostno dokazilo, da je podjetje upravičeno opravljati cestne prevoze tovora za lastne potrebe, kakor je opredeljeno v točki 4 Priloge k Prvi direktivi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. aprila 1994

Za Komisijo

Abel Matutes

Član Komisije

[1] UL L 279, 12.11.1993, str. 1.

[2] UL 70, 6.8.1962, str. 2005/62.

[3] UL L 95, 9.4.1992, str. 1.

--------------------------------------------------