31994L0078Official Journal L 354 , 31/12/1994 P. 0010 - 0015
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 27 P. 0080
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 27 P. 0080


DIREKTIVA KOMISIJE 94/78/ES

z dne 21. decembra 1994

o prilagoditvi Direktive Sveta 78/549/EGS o okrovih koles motornih vozil tehničnemu napredku

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil1, kot je nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 93/81/EGS2, zlasti člena 13(2),

ob upoštevanju Direktive Sveta 78/549/EGS z dne 12. junija 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o okrovih koles motornih vozil3, zlasti člena 4,

ker je Direktiva 78/549/EGS ena od posamičnih direktiv za postopek EGS-homologacije, ki je bil uveden z Direktivo 70/156/EGS; ker se torej določila, opredeljena v Direktivi 70/156/EGS za sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote vozil, uporabljajo za to direktivo;

ker je zlasti v členu 3(4) in v členu 4(3) Direktive 70/156/EGS predpisano, da ima vsaka posamična direktiva priložen opisni list, ki vsebuje ustrezne podatke iz Priloge I k navedeni direktivi, in tudi certifikat o homologaciji na podlagi Priloge VI k navedeni direktivi, da bi bila homologacija lahko računalniško podprta;

ker narašča število osebnih avtomobilov s štirikolesnim pogonom, bodisi da je le-ta stalen, avtomatski ali pa ga upravlja voznik; ker je treba pri teh osebnih avtomobilih in v okviru tehničnega napredka ponovno določiti nekatere parametre konstrukcije in obratovanja ter spremeniti nekatere določbe Direktive 78/549/EGS, da bi odražala sedanje in prihodnje tržne razmere in da bi bila skladna s primerno prakso projektiranja, konstrukcije in varnega obratovanja;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku, ki je bil ustanovljen z Direktivo 70/156/EGS,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 78/549/EGS se spremeni, kot sledi:

1. V členu 1 se besedilo "(kakor je opredeljeno v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS)" nadomesti z besedilom "(kakor je opredeljeno v Prilogi II A k Direktivi 70/156/EGS)".

2. Prilogi I in II se spremenita skladno s točko 1, 2 in 3 Priloge k tej direktivi.

3. Doda se Priloga III, iz točke 4 Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice po 1. juliju 1995 ne smejo zaradi razlogov, ki se nanašajo na okrove koles:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije oziroma podelitve nacionalne homologacije za določen tip motornih vozil, ali pa

- prepovedati registracije, prodaje ali začetka uporabe vozil,

če okrovi koles izpolnjujejo zahteve Direktive 78/549/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

2. Države članice po 1. januarju 1996:

- ne smejo več podeljevati EGS-homologacije, in

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije

za določen tip vozila zaradi razlogov, ki se nanašajo na okrove koles, če niso izpolnjene zahteve Direktive 78/549/EGS, kot je spremenjena s to direktivo.

Člen 3

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 1995. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice posredujejo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 4

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 21. decembra 1994

Za Komisijo

Martin BANGEMANN

Član Komisije

PRILOGA

1. Neposredno pred naslovom "Priloga I" se vstavi naslednje:

"Seznam prilog

Priloga I Splošne zahteve, posebne zahteve, uporaba verig, vloga za podelitev EGS-homologacije, podelitev EGS-homologacije, spremembe homologacij, skladnost proizvodnje

Priloga II Opisni list

Priloga III Certifikat o homologaciji".

2. Priloga I se spremeni, kot sledi:

(a) Vstavi se naslednji naslov Priloge I:

"SPLOŠNE ZAHTEVE, POSEBNE ZAHTEVE, UPORABA VERIG, VLOGA ZA PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE, PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE, SPREMEMBE HOMOLOGACIJ, SKLADNOST PROIZVODNJE"

(b) Točka 2.1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"2.1 Pri vozilu, pripravljenem za vožnjo (glej točko 2.6 Priloge II), z enim potnikom na prednjem sedežu in pri legi koles naravnost naprej, morajo okrovi koles izpolnjevati naslednje pogoje:"

(c) Točka 2.1.1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"2.1.1 V delu, ki ga omejujeta radialni ravnini 30° pred srednjico koles in 50° za njo (glej sliko 1), mora biti skupna širina okrovov koles (q) zadostna, da pokrije vsaj celotno širino pnevmatik (b), pri čemer se upoštevajo skrajni primeri pri kombinaciji pnevmatike in kolesa, kot jo je določil proizvajalec in kot je navedena v točki 1.3 Dodatka k Prilogi III. Pri dvojnih kolesih je treba upoštevati skupno širino obeh koles (t)."

(d) Točka 3.1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"3.1 Pri vozilih, ki imajo samo dve gnani kolesi, mora proizvajalec potrditi, da je vozilo izdelano tako, da se vsaj na enem tipu koles in pnevmatik, ki so odobrene za gnana kolesa tega tipa vozila, lahko uporabi vsaj en tip snežnih verig. Proizvajalec mora določiti eno kombinacijo verig, pnevmatik in koles, ki ustreza temu vozilu, in jo mora navesti v točki 1.2 Dodatka k Prilogi III."

(e) V točki 3 se dodata dve novi točki 3.2 in 3.3:

"3.2 Pri vozilih s štirimi gnanimi kolesi, vključno z vozili, pri katerih se ena gnana os lahko ročno ali avtomatsko izklopi, mora proizvajalec potrditi, da je vozilo izdelano tako, da se vsaj na enem tipu koles in pnevmatik, ki so odobrene za vsaj eno gnano os tega tipa vozila, ki je ni mogoče izklopiti, lahko uporabi vsaj en tip snežnih verig. Proizvajalec mora določiti eno kombinacijo verig, pnevmatik in koles, ki ustreza temu vozilu in gnanim kolesom, na katera se lahko pripnejo te verige, in jo mora navesti v točki 1.2 Dodatka k Prilogi III.

3.3 Vsakemu vozilu iz serije, ki je skladna z vozilom, ki mu je bila podeljena EGS-homologacija, je treba priložiti navodila o tipu ali tipih verig, ki se lahko uporabijo."

(f) Točka 4.1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"4.1 Vlogo za podelitev EGS-homologacije na podlagi člena 3(4) direktive 70/156/EGS za določen tip vozila glede na okrove koles vloži proizvajalec vozila."

(g) Točka 4.2 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"4.2 Vzorec opisnega lista je podan v Prilogi II."

(h) Točki 4.2.1 in 4.2.2 se črtata.

(i) Dodajo se točka 5, 6 in 7:

"5. PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE

5.1 Če so izpolnjene zadevne zahteve, se EGS-homologacija podeli na podlagi člena 4(3) Direktive 70/156/EGS.

5.2 Vzorec certifikata o EGS-homologaciji je podan v Prilogi III.

5.3 Za vsak homologirani tip vozila se določi homologacijska številka skladno s Prilogo VII k Direktivi 70/156/EGS. Ista država članica ne sme podeliti iste številke drugemu tipu vozila.

6. SPREMEMBE TIPA VOZILA IN SPREMEMBE HOMOLOGACIJ

6.1 Pri spremembah tipa vozila, homologiranega po tej direktivi, se uporabljajo določbe člena 5 Direktive 70/156/EGS.

7. SKLADNOST PROIZVODNJE

7.1. Ukrepe, s katerimi se zagotavi skladnost proizvodnje, je treba sprejeti skladno z določbami člena 10 Direktive 70/156/EGS."

3. Priloga II se nadomesti z naslednjo:

"PRILOGA II

Opisni list št.....

skladno s Prilogo I k Direktivi Sveta 70/156/EGS o EGS-homologaciji vozil glede na okrove koles, Direktivo 78/549/EGS, kot je nazadnje spremenjena z Direktivo..../..../EGS.

Naslednji podatki, kjer so potrebni, morajo biti v trojniku in morajo vsebovati seznam. Če so priložene risbe, morajo biti v ustreznem merilu in dovolj podrobne v formatu A4 ali zložene na ta format. Tudi fotografije, če so priložene, morajo prikazovati zadostne detajle.

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote upravljani elektronsko, morajo biti dodane informacije o njihovem delovanju.

0. SPLOŠNO

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca):

0.2 Tip in splošni opis:

0.3 Podatki za identifikacijo tipa vozila, če je oznaka na vozilu b:

0.3.1 Mesto oznake: ..

0.4 Kategorija vozila c:

0.5 Ime in naslov proizvajalca:.

0.8 Naslovi tovarn, ki sestavljajo vozilo:.

1. SPLOŠNI KONSTRUKCIJSKI PODATKI O VOZILU

1.1 Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila:..

1.3 Število osi in koles:..

1.3.1 Število in lega osi z dvojnimi kolesi:.

2. MASE IN MERE e

(v kg in mm) (navesti povezavo z risbo, kjer je mogoče)

2.4 Mere vozila

2.4.1 Za šasijo brez nadgradnje

2.4.1.3 Višina (neobremenjenega vozila) 1 (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj): ..

2.4.2 Za šasijo z nadgradnjo

2.4.2.3 Višina (neobremenjenega vozila) 1 (pri podvozju z nastavljivo višino navesti normalni delovni položaj): ..

2.6 Masa vozila z nadgradnjo v voznem stanju oziroma masa šasije s kabino, če proizvajalec ne dobavlja nadgradnje (vključno s hladilno tekočino, mazivi, gorivom, orodjem, rezervnim kolesom in voznikom o (največja in najmanjša za vsako izvedenko):

6. OBESITEV KOLES

6.6 Pnevmatike in platišča

6.6.1 Kombinacija pnevmatika/platišče (za pnevmatike navesti mere, najmanjši potreben indeks nosilnosti, najnižji potreben hitrostni razred; za platišča navesti premer, širino in globino naleganja):

6.6.1.1 Osi:

6.6.1.1.1 Os 1: ..

6.6.1.1.2 Os 2: .

6.6.1.1.3 Os 3: .

6.6.1.1.4 Os 4: .

6.6.4 Kombinacija veriga/pnevmatika/platišče za prednjo in/ali zadnjo os, ki je primerna za določen tip vozila, po priporočilih proizvajalca:...................................................

9. NADGRADNJA

9.16 Okrovi koles

9.16.1 Kratek opis vozila glede na okrove koles:.

9.16.2 Podrobne risbe okrovov koles in njihovega položaja na vozilu, iz katerih so razvidne mere, prikazane na sliki 1 Priloge I k direktivi 78/549/EGS, pri čemer je upoštevana kombinacija pnevmatika/platišče, ki najbolj štrli navzven."

____________

Številke točk in opombe, uporabljene v tem opisnem listu, ustrezajo tistim, ki so navedene v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS.

Točke, ki ne pridejo v poštev za namen te direktive, so izpuščene.

4. Doda se naslednja Priloga III:

"PRILOGA III

VZOREC

(največji format: A4 (210 x 297mm))

CERTIFIKAT O EGS-HOMOLOGACIJI Žig homologacijskega organa

Sporočilo o

- homologaciji 1

- razširitvi homologacije 1

- zavrnitvi homologacije 1

- preklicu homologacije 1

za določen tip vozila/sestavnega dela/samostojne tehnične enote 1 skladno z Direktivo..../..../EGS, kot je nazadnje spremenjena z Direktivo..../..../EGS.

Številka homologacije:

Razlog za razširitev:

I. del

0.1 Znamka (tovarniško ime proizvajalca): ..

0.2 Tip in splošni opis: ..

0.3 Podatki za identifikacijo tipa, če je oznaka na vozilu/sestavnem delu/samostojni tehnični enoti 1 2:

0.3.1 Mesto oznake:

0.4 Kategorija vozila 3: ...

0.5 Ime in naslov proizvajalca: ...

0.7 Za sestavne dele in samostojne tehnične enote mesto in način pritrditve oznake EGS-homologacije: .

0.8 Ime(na) in naslov(i) tovarn(e), ki sestavlja(jo) vozilo: ..

II. del

1. Dodatni podatki (če pridejo v poštev): glej Dodatek

2. Tehnična služba, pristojna za izvajanje preskusov: .

3. Datum poročila o preskusu: .

4. Številka poročila o preskusu: ..

5. Morebitne opombe: glej Dodatek

6. Kraj: ..

7. Datum: .

8. Podpis: .

9. Priložen je seznam opisne dokumentacije, ki je bila oddana homologacijskemu organu in se lahko dobi na zahtevo.

______

Dodatek

k certifikatu o EGS-homologaciji št......v zvezi s homologacijo vozila skladno z Direktivo 78/549/EGS, kot je nazadnje spremenjena z Direktivo......./......./.EGS

1. Dodatni podatki

1.1 Kratek opis vozila glede na okrove koles:

1.2 Kombinacija veriga/pnevmatika/platišče za prednjo in/ali zadnjo os po navedbi proizvajalca:...............

1.3 Kombinacija pnevmatika/platišče vključno s širino in globino naleganja, kot ju je določil proizvajalec:.

5. Opombe:."

___________________

1 UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

2 UL L 264, 23.10.1993, str. 49.

3 UL L 168, 26.6.1978, str. 45.

1 Neustrezno črtati.

2 Če podatki za identifikacijo tipa vsebujejo znake, ki niso pomembni za opis tipa vozila, sestavnega dela ali samostojne tehnične enote, na katero se nanaša ta certifikat o homologaciji, je treba v zadevnih dokumentih te znake zamenjati s simbolom: ?' (npr. ABC??123??)

3 Po definiciji iz Priloge II A k Direktivi 70/156/EGS.