31994L0054Úradný vestník L 300 , 23/11/1994 S. 0014 - 0015
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 13 S. 0250
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 13 S. 0250


Smernica Komisie 94/54/ES

z 18. novembra 1994,

ktorá sa týka povinného uvádzania podrobných údajov v označení určitých potravín okrem tých, ktoré ustanovuje smernica Rady 79/112/EHS

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 79/112/EHS z 18. decembra 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa označovania, prezentácie a reklamy potravín [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 93/102/ES [2], najmä na jej článok 4 ods. 2;

keďže so zreteľom na rozsah a účinky navrhnutého postupu sú opatrenia spoločenstva, ktoré sa zavádzajú touto smernicou, podstatné na dosiahnutie stanovených cieľov; keďže tieto ciele nemôžu členské štáty dosiahnuť samostatne; keďže smernica 79/112/EHS už stanovuje dosiahnutie týchto cieľov na úrovni spoločenstva;

keďže, aby sa zabezpečilo, že spotrebitelia dostávajú príslušné informácie, je potrebné pri určitých potravinách zabezpečiť povinné uvádzanie podrobných údajov okrem tých, ktoré sú stanovené v článku 3 smernice 79/112/EHS;

keďže baliarenské plyny používané pri balení určitých potravín sa nepovažujú za zložky na účely článku 6 ods. 1 smernice 79/112/EHS, a preto nie sú zahrnuté do zoznamu zložiek v označení výrobku;

keďže však spotrebitelia by mali byť informovaní o použití týchto plynov vzhľadom na to, že na základe týchto informácií pochopia, prečo potraviny, ktoré si kúpili, majú dlhšiu trvanlivosť než podobné výrobky balené iným spôsobom;

keďže aby sa vyhlo novým obchodným prekážkam, ktoré sa vytvárajú jednostrannými opatreniami členských štátov, je potrebné prijať ustanovenia spoločenstva;

keďže v súlade s postupom článku 17 smernice Rady 79/112/EHS bola táto smernica predložená Stálemu výboru pre potraviny, ktorý k nej nezaujal stanovisko; keďže rovnakým spôsobom Komisia predložila Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú prijať;

keďže však Rada počas troch mesiacov neprijala žiadne opatrenia, Komisia by mala navrhnuté opatrenia prijať,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Bez toho, aby sa to dotklo ustanovení článku 3 smernice 79/112/EHS, označenie potravín, uvedené v prílohe k tejto smernici, zahŕňajú ďalšie podrobné údaje, ktoré sú stanovené v tejto prílohe.

Článok 2

V prípade potreby členské štáty do 30. júna 1995 zmenia a doplnia svoje zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia tak, aby:

- najneskôr do 1. júla 1995 povolili obchod s výrobkami, ktoré sú v súlade s touto smernicou,

- s účinnosťou od 1. januára 1997 zakázali obchod s výrobkami, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, ale obchod s výrobkami umiestnenými na trh alebo označenými pred týmto termínom a ktoré nie sú v súlade s touto smernicou, môže pokračovať až do vyčerpania zásob.

Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Článok 3

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 18. novembra 1994

Za Komisiu

Martin Bangemann

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 33, 8.2.1979, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 291, 25.11.1993, s. 14.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Zoznam potravín, pri ktorých označenie musí obsahovať jeden alebo niekoľko ďalších podrobných údajov

Druh alebo kategória potravín | Podrobné údaje |

Potraviny, ktorých trvanlivosť bola predĺžená pomocou baliarenských plynov povolených podľa smernice Rady 89/107/EHS | "Balené v ochrannej atmosfére" |

--------------------------------------------------