31994L0031

Rådets direktiv 94/31/EF af 27. juni 1994 om ændring af direktiv 91/689/EØF om farligt affald

EF-Tidende nr. L 168 af 02/07/1994 s. 0028 - 0028
den finske specialudgave: kapitel 15 bind 13 s. 0200
den svenske specialudgave: kapitel 15 bind 13 s. 0200


RAADETS DIREKTIV 94/31/EF af 27. juni 1994 om aendring af direktiv 91/689/EOEF om farligt affald

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 130 S, stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (2),

i henhold til fremgangsmaaden i traktatens artikel 189 C, og

ud fra foelgende betragtninger:

Under arbejdet i det udvalg, der er naevnt i artikel 18 i direktiv 75/442/EOEF (3), har det vist sig, at det er umuligt at udarbejde en bindende liste over farligt affald inden for de frister, der er fastsat i direktiv 91/689/EOEF, men at direktiv 91/689/EOEF (4) kun kan gennemfoeres, hvis Kommissionen udarbejder en saadan liste;

der er noedvendigt at soerge for, at direktiv 91/689/EOEF gennemfoeres snarest muligt;

det er stadig noedvendigt, at der udarbejdes en EF-liste over farligt affald i overensstemmelse med artikel 1, stk. 4, i direktiv 91/689/EOEF;

foelgelig boer ophaevelsen af Raadets direktiv 78/319/EOEF af 20. marts 1978 om giftigt og farligt affald (5) udskydes -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

I direktiv 91/689/EOEF foretages foelgende aendringer:

1) Artikel 10, stk. 1, affattes saaledes:

»Artikel 10

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv inden den 27. juni 1995. De underretter straks Kommissionen herom.«

2) Artikel 11 affattes saaledes:

»Artikel 11

Direktiv 78/319/EOEF ophaeves med virkning fra den 27. juni 1995.«

Artikel 2

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Luxembourg, den 27. juni 1994.

Paa Raadets vegne

C. SIMITIS

Formand

(1) EFT nr. C 271 af 7. 10. 1993, s. 16.

(2) EFT nr. C 34 af 2. 2. 1994, s. 7.

(3) EFT nr. L 194 af 25. 7. 1975, s. 39. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/156/EOEF (EFT nr. L 78 af 26. 3. 1991, s. 32).

(4) EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 20.

(5) EFT nr. L 84 af 31. 3. 1978, s. 43. Direktivet er senest aendret ved direktiv 91/692/EOEF (EFT nr. L 377 af 31. 12. 1991, s. 48).