31994L0025Úradný vestník L 164 , 30/06/1994 S. 0015 - 0038
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 26 S. 0098
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 26 S. 0098


Smernica Európskeho Parlamentu A Rady 94/25/ES

zo 16. júna 1994

o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa rekreačných plavidiel

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

Vzhľadom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 100a,

Vzhľadom na návrh Komisie [1],

Vzhľadom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

Konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 189b zmluvy [3],

keďže vnútorný trh predstavuje oblasť bez vnútorných hraníc, v ktorej je zaručený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu;

keďže zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia platné v rôznych členských štátoch, ktoré sa týkajú bezpečnostných charakteristík rekreačných plavidiel, sa líšia v rozsahu svojej platnosti ako aj v obsahu; keďže také rozpory môžu vytvoriť prekážky pre obchod a rozdielne podmienky súťaže v rámci vnútorného trhu;

keďže len harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov je spôsobom, ktorým sa odstránia prekážky pre voľný obchod; keďže tento cieľ nemôže byť uspokojivo dosiahnutý jednotlivými členskými štátmi; keďže táto smernica stanovuje len požiadavky, ktoré sú životne dôležité pre voľný pohyb rekreačných plavidiel;

keďže táto smernica sa týka len rekreačných plavidiel s minimálnou dĺžkou 2,5 m maximálnou dĺžkou 24 m, vychádzajúc z noriem ISO;

keďže odstránenie technických prekážok v oblasti rekreačných plavidiel a ich komponentov v rozsahu, v akom nemôžu byť odstránené vzájomným uznávaním ekvivalencie medzi všetkými členskými štátmi, by mohlo sledovať nový prístup uvedenýv Rezolúcii Rady zo 7. mája 1985 [4], ktorý vyzýva k definícii základných požiadaviek na bezpečnosť a iných aspektov dôležitých pre všeobecné zdravie; keďže ods.3 článku 100a uvádza, že návrhy Komisie týkajúce sa zdravia, bezpečnosti, ochrany životného prostredia a ochrany spotrebiteľa, sa považujú za základňu vysokej úrovne ochrany; keďže základné požiadavky predstavujú kritériá s ktorými sa musia zhodovať rekreačné plavidlá, čiastočne dokončené plavidlá a ich komponenty keď sú samostatné a keď sú inštalované;

keďže z tohto dôvodu, stanovuje smernica len základné požiadavky; keďže v záujme uľahčenia úlohy preukázať zhodnosť so základnými požiadavkami, sú pre rekreačné plavidlá a ich komponenty uvedené v Prílohe II, potrebné harmonizované európske normy; keďže harmonizované európske normy vypracovávajú súkromné osoby a musia zostať nepovinné; keďže pre tento účel sú Európsky výbor pre normalizáciu (CEN) Európsky výbor pre elektrotechnickú normalizáciu (Cenelec) uznané za inštitúcie príslušné prijímať harmonizované normy, ktoré dodržiavajú všeobecné smernice pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma inštitúciami, podpísané 13. novembra 1984; keďže pre účely tejto smernice je harmonizovaná norma technickou špecifikáciou (Európska norma alebo harmonizačný dokument) prijatou jednou alebo druhou z týchto inštitúcií alebo oboma, na podnet Komisie, podľa smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [5] a podľa všeobecných smerníc uvedených vyššie;

keďže, vzhľadom na riziká vyplývajúce z používania rekreačných plavidiel a ich komponentov, je potrebné vytvoriť postupy posudzovania zhody so základnými požiadavkami smernice; keďže tieto postupy musia byť navrhnuté na základe úrovne rizika vlastného rekreačným plavidlám a ich komponentom; keďže z tohto dôvodu musí byť každá kategória zhodnosti doplnená primeraným postupom alebo musí existovať možnosť výberu medzi niekoľkými rovnocennými postupmi; keďže sa prijaté postupy zhodujú s Rozhodnutím Rady 93/465/EHS z 22. júla 1993 o moduloch používaných v technických zosúlaďovacích smerniciach pre rozličné fázy procesu posudzovania zhody a pravidlá pre umiestňovanie a používanie označenia CE – zhody [6];

keďže Rada umožnila pripevnenie označenia CE buď výrobcovi alebo jeho oprávnenému zástupcovi v rámci spoločenstva; keďže táto značka znamená, že rekreačné plavidlo a komponenty spĺňajú všetky základné požiadavky a hodnotiace postupy zabezpečené právom spoločenstva týkajúcim sa výrobku;

keďže je vhodné, aby členské štáty podľa článku 100a ods. 5 zmluvy, mohli prijať predbežné opatrenia obmedzujúce alebo zakazujúce umiestnenie rekreačných plavidiel alebo ich súčastí na trh a ich používanie v prípadoch, keď predstavujú osobitné riziko pre bezpečnosť osôb a prípadne, pre domáce zvieratá alebo majetok za predpokladu, že tieto opatrenia sa podrobia kontrolnému postupu spoločenstva;

keďže adresáti akéhokoľvek opatrenia, prijatého ako časť tejto smernice, musia byť oboznámení s dôvodmi, ktoré k nemu viedli a s odvolacími prostriedkami voči takémuto opatreniu;

keďže je potrebné zabezpečiť prechodný systém umožňujúci, aby boli rekreačné plavidlá a ich komponenty, vyrobené v zhode s vnútroštátnymi právnymi predpismi platnými k dátumu prijatia tejto smernice, umiestnené na trh a uvedené do prevádzky;

keďže táto smernica neobsahuje žiadne ustanovenia zamerané na obmedzenie používania rekreačných plavidiel po ich uvedení do prevádzky;

keďže konštrukcia rekreačných plavidiel môže mať vplyv na životné prostredie v rozsahu, v akom tieto plavidlá môžu vypúšťať škodlivé látky; keďže je z toho dôvodu nevyhnutné, aby boli do smernice zahrnuté ustanovenia o ochrane životného prostredia, pokiaľ sa tieto ustanovenia týkajú konštrukcie rekreačných plavidiel z hľadiska ich priameho vplyvu na životné prostredie;

keďže ustanovenia tejto smernice by nemali mať vplyv na právomoc členských štátov stanovovať s cieľom ochrany životného prostredia, štruktúry vodných ciest a bezpečnosti na vodných cestách také požiadavky, ktoré považujú za potrebné pre plavbu v určitých vodách, za predpokladu, že to neznamená, že sa rekreačné plavidlo upravuje spôsobom, ktorý nie je špecifikovaný v tejto smernici,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

Článok 1

1. Táto smernica platí pre rekreačné plavidlá, časti doplňujúce člny a komponenty uvedené v Prílohe II, keď sú samostatné a keď sú inštalované.

2. "Rekreačné plavidlo" znamená akúkoľvek loď akéhokoľvek typu, bez ohľadu na spôsob pohonu, s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m, meranou podľa vhodných harmonizovaných noriem určených pre športové a oddychové účely. Skutočnosť, že by tá istá loď mohla byť prenajatá alebo použitá pre rekreačný výcvik nebráni tomu, aby nepodliehala ustanoveniam tejto smernice, keď sa umiestni na trh pre rekreačné účely.

3. Táto smernica neplatí pre:

a) plavidlá určené výhradne na preteky, vrátane veslových pretekárskych plavidiel a výcvikových plavidiel, ktoré sú takto označená výrobcom;

b) kanoe a kajaky, gondoly a šlapacie plavidlá;

c) plachetnicové surfy;

d) surfy s pohonom, osobné plavidlá a iné podobne poháňané plavidlá;

e) pôvodné a individuálne kópie historických plavidiel projektované pred rokom 1950, postavené prevažne z pôvodných materiálov a takto označené výrobcom;

f) experimentálne plavidlá za predpokladu, že nie sú potom umiestnené na trh spoločenstva;

g) plavidlá postavené na vlastné používanie za predpokladu, že nie sú potom umiestnené na trh spoločenstva v priebehu piatich rokov;

h) plavidlá s posádku špeciálne určené na prepravu cestujúcich pre komerčné účely, bez výhrad k ods. 2, najmä tie, ktoré sú definované v smernici 82/714/EHS zo 4. októbra 1982 stanovujúcou technické požiadavky na plavidlá vnútrozemskej vodnej dopravy [7], bez ohľadu na počet cestujúcich;

i) ponorné plavidlá;

j) vozidlá na vzduchovom vankúši;

k) krídlové člny.

Článok 2

Umiestnenie na trh a uvedenie do prevádzky

1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia k tomu aby zabezpečili, že výrobky uvedené v článku 1 ods. 1, keď sú správne konštruované a udržiavané, môžu byť umiestnené na trhu a uvedené do prevádzky s cieľom používania v súlade s ich zamýšľaným účelom, len ak neohrozujú bezpečnosť a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie.

2. Ustanovenia tejto smernice nebránia členským štátom, aby v súlade so zmluvou a s cieľom ochrany životného prostredia, štruktúry vodných ciest a bezpečnosti na vodných cestách prijali opatrenia, týkajúce sa plavby v určitých vodách, za predpokladu, že sa si to nevyžiada modifikáciu plavidiel zhodných s touto smernicou.

Článok 3

Základné požiadavky

Výrobky uvedené v článku 1 ods. 1, majú spĺňať základné požiadavky na bezpečnosť, zdravie, ochranu životného prostredia a ochranu spotrebiteľa, uvedené v Prílohe I.

Článok 4

Voľný pohyb výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1

1. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestniť na trh a uviesť do prevádzky výrobky uvedené v článku 1 ods. 1, vybavené označením CE uvedeným v Prílohe IV, ktoré označuje ich zhodu so všetkými ustanoveniami tejto smernice, vrátane postupov posudzovania zhody uvedených v Kapitole II.

2. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestniť na trh čiastočne dokončené plavidlá, keď staviteľ alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, alebo osoba zodpovedná za umiestnenie na trhu v súlade s Prílohou IIIA vyhlási, že výrobky majú dokončiť iné osoby.

3. Členské štáty nesmú zakázať, obmedziť alebo brániť umiestniť na trh a uviesť do prevádzky komponenty uvedené v Prílohe II, vybavené označením CE uvedeným v Prílohe IV, ktoré označuje ich zhodu so všetkými príslušnými základnými požiadavkami, keď tieto komponenty sú určené na zakomponovanie do rekreačných plavidiel v súlade s vyhlásením, výrobcu jeho oprávneného zástupcu usadeného v spoločenstve, ktoré je uvedené v Prílohe IIIB, alebo, v prípade dovozov z tretích štátov, akejkoľvek osoby, ktorá umiestňuje tieto komponenty na trh spoločenstva.

4. Na obchodných trhoch, výstavách, predvádzaní, atď., nesmú členské štáty vytvárať prekážky pre ukážku výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1, ktoré nie sú zhodné s touto smernicou za predpokladu, že viditeľný znak jasne naznačuje, že sa s takými výrobkami nesmie obchodovať alebo nesmú byť uvedené do prevádzky, pokiaľ nebudú zhodné.

5. Keď výrobky uvedené v článku 1 ods. 1 sú predmetom iných smerníc týkajúcich sa iných aspektov a ktoré sa tiež týkajú pripevnenia označenia CE a toto označenie znamená, že také výrobky tiež spĺňajú ustanovenie týchto iných smerníc. Ak by však jedna alebo viac týchto smerníc umožňovali výrobcovi počas prechodného obdobia vybrať si systém, ktorý použije, označenie CE znamená, že výrobky spĺňajú ustanovenia len týchto smerníc uplatňovaných výrobcom. V tomto prípade musia byť údaje týchto smerníc, uverejnených v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, uvedené v dokumentoch, upozorneniach alebo pokynoch, vyžadovaných týmito smernicami a musia byť k takýmto výrobkom priložené.

Článok 5

Členské štáty budú predpokladať zhodnosť so základnými požiadavkami uvedenými v článku 3 u výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1, ktoré spĺňajú príslušné národné normy prijaté podľa harmonizovaných noriem, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev; členské štáty uverejnia odkazy na také národné normy.

Článok 6

1. Keď členský štát alebo Komisia zastáva názor, že harmonizované normy uvedené v článku 5, plne nevyhovujú základným požiadavkám uvedeným v článku 3, Komisia alebo členský štát to notifikujú výboru založenému podľa smernice 83/189/EHS, spolu s uvedením dôvodov. Výbor sa k tomu bez zbytočného odkladu vyjadrí.

Na základe stanoviska výboru, Komisia informuje členské štáty v prípade, keď sa príslušné normy stiahnu z uverejnenia uvedených v článku 5.

2. Komisia môže prijať akékoľvek primerané opatrenia, týkajúce sa zabezpečenia prakticky jednotného uplatňovania tejto smernice v súlade s ods..3

3. Komisii pomáha stály výbor zložený zo zástupcov menovaných členskými štátmi a z predsedu, ktorý je zástupcom Komisie.

Stály výbor si stanoví vlastné pravidlá rokovania.

Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor vyjadrí svoje stanovisko k návrhu v rámci časového limitu, ktorý môže predseda určiť podľa naliehavosti záležitosti a ak je to nevyhnutné na základe hlasovania.

Stanovisko sa zaznamená v zápise z rokovania; naviac má každý členský štát právo požiadať o zaznamenanie jeho stanoviska v zápise.

Komisia venuje najvyššiu pozornosť stanovisku vyjadrenému výborom. Informuje výbor o spôsobe, akým bolo stanovisko rešpektované.

4. Stály výbor môže naviac preskúmať akúkoľvek otázku týkajúcu sa uplatnenia tejto smernice a vznesenú jeho predsedom, buď z podnetu predsedu alebo na žiadosť členského štátu.

Článok 7

Bezpečnostná klauzula

1. Keď členské štáty zistia, že rekreačné plavidlo alebo komponenty uvedené v Prílohe II a vybavené označením CE uvedeným v Prílohe IV, ak sú správne konštruované, udržiavané a používané v súlade s cieľom pre ktorý boli vyrobené, môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie osôb, majetok alebo životné prostredie, prijmú všetky nevyhnutné opatrenia k ich stiahnutiu z trhu alebo zakázaniu či obmedzeniu ich umiestnenia na trh, alebo uvedeniu do prevádzky.

Členské štáty ihneď informujú Komisiu o všetkých takýchto opatreniach s uvedením dôvodov, ktoré viedli k týmto rozhodnutiam najmä tam, kde nezhodnosť je výsledkom:

a) nesplnenia základných požiadaviek uvedených v článku 3;

b) nesprávneho uplatnenia noriem uvedených v článku 5, pokiaľ sa tvrdí, že tieto normy boli použité;

c) nedostatkov samotných noriem uvedených v článku 5.

2. Komisia čo možno najskôr zaháji porady s príslušnými stranami. Keď po takých poradách Komisia zistí, že:

- opatrenia sú oprávnené, ihneď o tom informuje iné členské štáty, ktoré k tomu dali podnet a ostatné členské štáty; keď rozhodnutie uvedené v ods. 1 je výsledkom nedostatkov v normách, Komisia po porade s príslušnými stranami, v priebehu dvoch mesiacov predloží záležitosť výboru uvedenému v článku 6 ods. 1 ak členský štát, ktorý prijal rozhodnutie má v úmysle ho dodržiavať, a iniciuje postup uvedený v článku 6 ods. 1,

- opatrenia sú neoprávnené, ihneď informuje ostatné členské štáty, ktoré k tomu dali podnet a výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu, usadeného v spoločenstve.

3. Keď nezhodný komponent uvedený v Prílohe II alebo plavidlo sú vybavené označením CE, členský štát, ktorý má právomoc voči komukoľvek kto označenie pripevnil, prijme primerané opatrenia; tento členský štát o tom informuje Komisiu a ostatné členské štáty.

4. Komisia zabezpečí, aby boli členské štáty trvale informované o pokroku a výsledku tohto postupu.

KAPITOLA II

Posudzovanie zhody

Článok 8

Pred uvedením a umiestnením výrobkov podľa článku 1 ods. 1 na trh, výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, použije nasledovné postupy projektovania plavidiel kategórií A, B, C a D, ako je uvedené v bode 1 Prílohy I.

1. Pre kategórie A a B:

- pre plavidlá s dĺžkou trupu menšou než 12 m: vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) uvedené v Prílohe VI,

- pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES typové schválenie (modul B) uvedená v Prílohe VII, doplnené modulom C (zhoda s typom) uvedeným v Prílohe VIII, alebo akýmkoľvek nasledovným modulom: B + D, alebo B + F, alebo G alebo H.

2. Pre kategóriu C:

a) pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 12 m:

- keď sa zhodujú s harmonizovanými normami vzťahujúcimi sa k bodom 3.2 a 3.3 Prílohy I: vnútorná kontrola výroby (modul A) uvedená v Prílohe V,

- keď sa nezhodujú s harmonizovanými normami vzťahujúcimi sa k bodom 3.2 a 3.3 Prílohy I: vnútorná kontrola výroby plus testy (modul Aa) uvedená v Prílohe VI,

b) pre plavidlá s dĺžkou trupu od 12 m do 24 m: ES typové schválenie (modul B) uvedené v Prílohe VII, doplnené modulom C (zhoda s typom) uvedeným v Prílohe VIII, alebo akýmkoľvek nasledovným modulom: B + D, alebo B + F, alebo G alebo H.

3. Pre kategóriu D:

Pre plavidlá s dĺžkou trupu od 2,5 m do 24 m: vnútorná kontrola výroby (modul A) uvedená v Prílohe V.

4. Pre komponenty uvedené v Prílohe II: akýkoľvek z nasledovných modulov: B + D, alebo B + F, alebo G alebo H.

Článok 9

Notifikované orgány

1. Členské štáty notifikujú Komisii a iným členským štátom orgány, ktoré menovali s cieľom vykonávania úloh patriacim do postupov posudzovania zhody uvedeným v článku 8, spolu so špecifickými úlohami, ktoré tieto orgány majú vykonávať a oznámia identifikačné čísla, ktoré im predtým pridelila Komisia.

Komisia uverejní v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev zoznam notifikovaných orgánov, spolu s identifikačnými číslami, ktoré im boli pridelené a úlohami pre ktoré boli menované. Zabezpečí aktualizáciu zoznamu.

2. Členské štáty uplatnia kritériá stanovené v Prílohe XIV pri hodnotení orgánov a tieto majú byť v takej notifikácii uvedené. U orgánov spĺňajúcich hodnotiace kritériá stanovené v príslušných harmonizovaných smerniciach sa predpokladá, že kritériá uvedené v Prílohe XIV spĺňajú.

3. Členský štát stiahne súhlas s menovaním takého orgánu ak sa zistí, že tento dlhšie nespĺňa kritériá uvedené v Prílohe XIV. Informuje o tom ihneď Komisiu a ostatné členské štáty.

KAPITOLA III

Označenie CE

Článok 10

1. Rekreačné plavidlá a komponenty uvedené v Prílohe II, u ktorých sa predpokladá, že spĺňajú základné požiadavky uvedené v článku 3, musia byť vybavené označením zhody CE, ak sú umiestnené na trhu.

2. Označenie zhody CE, znázornené v Prílohe IV, musí byť na rekreačných plavidlách uvedených v bode 2.2 Prílohy I a na komponentoch uvedených v Prílohe II a/alebo na ich obale, vyznačené viditeľným, čitateľným a nezmazateľným spôsobom.

Označenie CE má byť sprevádzané identifikačným číslom notifikovaného orgánu, zodpovedného za implementáciu postupov uvedených v Prílohách VI, IX, X, XI a XII.

3. Je zakázané pripevňovať označenia a nápisy na plavidlá, ktoré by mohli uviesť do omylu tretie strany vzhľadom na význam tvaru označenia CE. Na rekreačné plavidlá a komponenty uvedené v Prílohe II a/alebo na obale sa môžu pripevniť akékoľvek iné označenia za predpokladu, že viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE nie je tým znížená.

4. Bez výhrady k článku 7:

a) keď členský štát zistí, že označenie CE bolo pripevnené nesprávne, výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, sú povinní skončiť s takýmto porušovaním za podmienok stanovených členským štátom;

b) keď nezhodnosť trvá, členský štát prijme všetky potrebné opatrenia k tomu, aby obmedzil alebo zakázal umiestniť príslušný výrobok na trh, alebo aby zabezpečil jeho stiahnutie z trhu, v súlade s postupom stanoveným v článku 7.

KAPITOLA IV

Záverečné ustanovenia

Článok 11

Pre akékoľvek rozhodnutie prijaté podľa tejto smernici a vedúce k obmedzeniu obchodovania a uvedenia výrobkov spomenutých v článku 1 ods. 1 do prevádzky, sa uvedú podrobné dôvody. Príslušná strana má byť o rozhodnutí čo možno najskôr informovaná, spolu s opravnými prostriedkami dostupnými podľa vnútroštátnych právnych predpisov platných v príslušnom členskom štáte a dobou, v ktorej musia byť uplatnené.

Článok 12

Komisia prijme nevyhnutné opatrenia k tomu, aby zabezpečila dostupnosť údajov ovplyvňujúcich všetky prislúchajúce rozhodnutia, ktoré sa týkajú uplatňovania tejto smernice.

Článok 13

1. Členské štáty prijmú a uverejnia zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, potrebné na splnenie tejto smernice najneskôr do 16. decembra 1995. Informujú o tom ihneď Komisiu.

Členské štáty uplatnia tieto opatrenia od 16. júna 1996.

Stály výbor uvedený v článku 6 ods. 3, môže prevziať svoje úlohy od dátumu nadobudnutia platnosti tejto smernice. Členské štáty môžu prijať opatrenia uvedené v článku 9 od tohto dátumu.

Keď členské štáty prijmú opatrenia uvedené v prvom pododseku, tieto majú obsahovať odkaz na túto smernicu, alebo majú byť takým odkazom sprevádzané pri ich úradnom uverejnení. Postup realizácie takého odkazu schváli členský štát.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijali v oblasti riadenej touto smernicou.

3. Členské štáty akceptujú umiestnenie výrobkov uvedených v článku 1 ods. 1 na trh alebo ich uvedenie do prevádzky, ak spĺňajú pravidlá platné na ich území k dátumu prijatia tejto smernice, v priebehu štyroch rokov od tohto dátumu.

Článok 14

Táto smernica nadobudne platnosť v deň jej úradného uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 16. júna 1994

Za Európsky parlament

predseda

E. Klepsch

Za Radu

predseda

Y. Papantoniou

[1] Ú. v. ES C 123, 15.5.1992, s. 7.

[2] Ú. v. ES C 313, 30.11.1992, s. 38.

[3] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 16. novembra 1992 (Ú. v. ES C 337, 21.12.1992, s. 17); Spoločné stanovisko Rady zo 16. decembra 1993 (Ú. v. ES C 137, 19.5.1994, s. 1); Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 9. marca 1994 (Ú. v. ES C 91, 28.3.1994).

[4] Ú. v. ES C 136, 4.6.1985, s. 1.

[5] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8. smernica naposledy zmenená smernicou 88/182/EHS (Ú. v. ES L 81, 26.3.1988, s. 75).

[6] Ú. v. ES L 220, 30.8.1993, s. 23.

[7] Ú. v. ES L 301, 28.10.1982, str. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA PROJEKTOVANIE A KONŠTRUKCIU REKREAČNÝCH PLAVIDIEL

1. PROJEKTOVÉ KATEGÓRIE PLAVIDIEL

Projektová kategória | Sila vetra (Beaufortova stupnica) | Závažná výška vlny (H 1/3, metre) |

A — "Oceán" | < 8 | < 4 |

B — "Otvorené more" | < 8 | < 4 |

C — "Pobrežie" | < 6 | < 2 |

D — "Chránené vody" | < 4 | < 0,5 |

Definície:

OCEÁN : Projektovaná pre väčšie plavby, pri ktorých môže presiahnuť sila vetra hodnotu 8 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 4 m a lode sú prevažne sebestačné.

OTVORENÉ MORE : Projektovaná pre plavby na otvorenom mori, pri ktorých môže dosiahnuť sila vetra hodnotu 8 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 4 m.

POBREŽIE : Projektovaná pre plavby v pobrežných vodách, väčších zálivoch, ústiach, jazerách a riekach, kde môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 6 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 2 m.

CHRÁNENÉ VODY : Projektovaná pre plavby na malých jazerách, riekach a kanáloch, kde môže sila vetra dosiahnuť hodnotu 4 (Beaufortovej stupnice) a výška vĺn 0,5 m.

Plavidlá každej kategórie musia byť projektované a konštruované tak, aby vyhovovali týmto parametrom vzhľadom na stabilitu, plávateľnosť a iné príslušné základné charakteristiky uvedené v zozname v Prílohe I, a aby mali dobré manipulačné charakteristiky.

2. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Rekreačné plavidlá a komponenty uvedené v Prílohe II majú spĺňať základné požiadavky, pokiaľ pre ne platia.

2.1. Identifikácia trupu

Každé plavidlo sa označí identifikačným číslom trupu, zahŕňajúcim nasledovné informácie:

- znak výrobcu,

- štát výrobcu,

- špecifické sériové číslo,

- rok výroby,

- z ktorého roku je model.

Príslušné harmonizované normy udávajú podrobnosti o týchto požiadavkách.

2.2. Štítok staviteľa

Každé plavidlo sa vybaví trvanlivo pripevnenou tabuľkou, namontovanou oddelene od identifikačného čísla trupu plavidla, na ktorej sa uvedú nasledovné informácie:

- názov výrobcu,

- označenie CE (pozri Prílohu IV),

- projektová kategória plavidla podľa bodu 1.,

- maximálne zaťaženie podľa bodu 3.6, odporučené výrobcom,

- počet osôb odporučený výrobcom, na prepravu ktorých bolo plavidlo projektované.

2.3. Ochrana pred pádom cez palubu a prostriedky pre opätovné nalodenie

Závisiac na projektovej kategórii má byť plavidlo projektované tak, aby sa minimalizovalo riziko pádu cez palubu a uľahčilo opätovné nalodenie.

2.4. Viditeľnosť z hlavného kormidelného miesta

U motorových lodí má hlavné kormidelné miesto umožňovať operátorovi za normálnych podmienok používania (rýchlosť a zaťaženie), dobrú viditeľnosť na všetky strany.

2.5. Príručka majiteľa

Každé plavidlo má mať príručku majiteľa v úradnom jazyku spoločenstva alebo v jazykoch, ktoré môže určiť členský štát, v ktorom sa vykoná označenie v súlade so Zmluvou. Táto príručka má venovať pozornosť najmä na nebezpečenstvo požiaru a zaplavenia a má obsahovať informácie uvedené v zozname v bodoch 2.2, 3.6 a 4, ako aj hmotnosť nezaťaženého plavidla v kilogramoch.

3. CELISTVOSť A KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY

3.1. Konštrukcia

Výber a kombinácia materiálov a konštrukcia má zabezpečiť, aby bolo plavidlo dostatočne pevné vo všetkých aspektoch. Osobitná pozornosť sa venuje projektovej kategórii podľa bodu 1 a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s bodom 3.6.

3.2. Stabilita a voľný bok

Plavidlo má mať dostatočnú stabilitu a voľný bok v závislosti na svojej projektovej kategórii podľa bodu 1 a maximálnom zaťažení odporučenom výrobcom v súlade s bodom 3.6.

3.3. Plávateľnosť a plávanie

Plavidlo má byť konštruované tak aby bolo zabezpečené, že charakteristiky plávateľnosti zodpovedajú projektovej kategórii podľa bodu 1 a maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom v súlade s bodom 3.6. Všetky obývateľné viactrupové plavidlá sa konštruujú tak, aby mali dostatočnú plávateľnosť a ostali plávať aj v prevrátenej polohe.

Plavidlá s dĺžkou menšou než 6 m, ktoré sú schopné plavby v močaristých vodách, keď sa používajú vo svojej projektovej kategórii, sa vybavia primeranými prostriedkami na plávanie v takýchto podmienkach.

3.4. Otvory v trupe, palube a nadstavbe

Otvory v trupe, palube/ách a nadstavbe nesmú narušovať konštrukčnú celistvosť plavidla alebo jeho vodotesnosť keď je uzavreté.

Okná, bočné okná, dvere a kryty otvorov majú odolávať náporu vody, s ktorou sa pravdepodobne dostanú do styku v ich špecifickej polohe, ako aj hmotnosti osôb pohybujúcich sa po palube, keď sú sústredené na jednom mieste.

Zariadenia na trupe konštruované tak, že môžu vpúšťať a vypúšťať vodu z trupu a nachádzajú sú pod čiarou ponoru plavidla zodpovedajúcom maximálnemu zaťaženiu odporučenému výrobcom podľa bodu 3.6, sa vybavia uzávermi, ktoré majú byť ľahko prístupné.

3.5. Zaplavenie

Všetky plavidlá sa projektujú tak, aby sa minimalizovalo riziko potopenia.

Osobitná pozornosť sa podľa potreby má venovať:

- kokpitom a medzinadstavbovým priestorom, ktoré by sa mali samovoľne odvodňovať alebo mali by mať iné prostriedky na to, aby udržiavali vodu mimo vnútorných priestorov plavidla,

- vetracím zariadeniam,

- odstráneniu vody čerpadlami alebo inými prostriedkami.

3.6. Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom

Maximálne zaťaženie odporučené výrobcom (palivo, voda, rôzne zariadenia a osoby (v kg) pre ktoré bolo plavidlo projektované, ako je to uvedené na štítku staviteľa, sa stanoví podľa projektovej kategórie (bod 1), stability a voľného boku (bod 3.2) a plávateľnosti a plávania (bod 3.3).

3.7. Uloženie záchranných pltí

Všetky plavidlá kategórií A a B, a plavidlá kategórií C a D dlhšie než šesť metrov, majú byť vybavené jedným alebo viacerými úložnými miestami pre záchrannú plť (plte) dostatočne veľké na to, aby uniesli počet osôb, pre ktorý je plavidlo projektované podľa odporučenia výrobcu. Toto (tieto) úložné miestoa) má (majú) byť kedykoľvek ľahko prístupné.

3.8. Únik

Všetky obývateľné viactrupové plavidlá s dĺžkou nad 12 metrov, majú byť vybavené primeranými únikovými prostriedkami v prípade prevrátenia.

Všetky obývateľné plavidlá majú byť vybavené primeranými únikovými prostriedkami v prípade požiaru.

3.9. Kotvenie, uväzovanie a remorkáž

Všetky plavidlá, s prihliadnutím na projektovú kategóriu a ich charakteristiky, majú byť vybavené jedným alebo viacerými pevnými bodmi alebo inými prostriedkami, ktoré sú schopné bezpečne zniesť kotevné, uväzovacie alebo vlečné zaťaženie.

4. OVLÁDACIE CHARAKTERISTIKY

Výrobca zabezpečí, aby ovládacie charakteristiky plavidla zodpovedali najvýkonnejšiemu motoru, pre ktorý bolo plavidlo projektované a konštruované. U všetkých rekreačných námorných motorov má byť maximálny menovitý výkon motora deklarovaný v pokynoch majiteľa, v súlade s harmonizovanou normou.

5. MONTÁŽNE POŽIADAVKY

5.1. Motory a priestory v motore

5.1.1. Vnútorný motor

Všetky vnútorné motory sa umiestnia v ohrade oddelenej od obytných priestorov a montujú sa tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru alebo rozšírenia požiaru, ako aj nebezpečenstvo výskytu toxických výparov, tepla, hluku alebo vibrácií v obytných priestoroch.

Časti stroja a jeho príslušenstvo, ktoré si vyžadujú časté kontroly a/alebo údržbu majú byť ľahko prístupné.

Izolačné materiály vo vnútri motorových priestorov majú byť nehorľavé.

5.1.2. Vetranie

Motorové oddelenie sa má vetrať. Musí sa zabrániť nebezpečenstvu vniknutia vody do motorového oddelenia cez všetky prívody.

5.1.3. Nechránené časti

Pokiaľ nie je motor chránený krytom alebo svojou vlastnou ohradou, nechránené pohybujúce sa alebo zahriate časti motora, ktoré by mohli spôsobiť zranenie osôb, sa musia účinne zakryť.

5.1.4. Spúšťanie závesného motora

Všetky plavidlá so závesnými motormi majú mať zariadenie, ktoré zabráni spusteniu motora v zábere okrem prípadu:

a) keď motor vyvinie statický ťah menší než 500 newtonov (N);

b) keď má motor obmedzovacie zariadenie so škrtiacou klapkou, obmedzujúce ťah na 500 N v dobe spustenia motora.

5.2. Palivový systém

5.2.1. Všeobecne

Plniace, skladovacie, vypúšťacie a prívodné palivové systémy a zariadenia sa majú konštruovať a montovať tak, aby sa minimalizovalo riziko požiaru a výbuchu.

5.2.2. Palivové nádrže

Palivové nádrže, potrubia a hadice majú byť zabezpečené a oddelené alebo chránené pred akýmkoľvek významnejším zdrojom tepla. Materiál nádrží a ich konštrukcia majú zodpovedať ich kapacite a typu paliva. Všetky palivové priestory sa majú vetrať.

Kvapalinové palivo s bodom vzplanutia pod 55 °C má byť v nádržiach, ktoré nie sú súčasťou trupu a sú:

a) izolované od motorového oddelenia a od iných zdrojov vznietenie;

b) oddelené od obytných priestorov.

Kvapalinové palivo s bodom vzplanutia rovným alebo väčším než 55 °C môže byť v nádržiach, ktoré sú súčasťou trupu.

5.3. Elektrický systém

Elektrické systémy majú byť konštruované a inštalované tak, aby zabezpečili správnu prevádzku plavidla za normálnych podmienok používania a majú byť také, aby minimalizovali riziko požiaru a úderu elektrickým prúdom.

Pozornosť sa má venovať opatreniam týkajúcim sa ochrany pred preťažením a skratom vo všetkých obvodoch, s výnimkou obvodov spúšťania motora, zásobovaných akumulátormi.

Má byť zabezpečené vetranie zabraňujúce nahromadeniu plynov, ktoré by mohli byť emitované z akumulátorov. Akumulátory majú byť pevne uchytené a chránené pred vniknutím vody.

5.4. Kormidelný systém

5.4.1. Všeobecne

Kormidelné systémy majú byť projektované, konštruované a montované tak, aby umožňovali prenos zaťažení kormidla za predvídateľných prevádzkových podmienok.

5.4.2. Núdzové systémy

Plachetnice a lode s jedným vnútorným motorom s diaľkovo riadenými kormidelnými systémami, sa majú zabezpečiť núdzovými prostriedkami riadenia plavidla pri zníženej rýchlosti.

5.5. Plynový systém

Plynové systémy pre domáce použitie majú byť zabezpečené odsávaním výparov a konštruované a montované tak, aby sa zabránilo úniku plynov a nebezpečenstvu výbuchu a majú byť schopné testovania na netesnosti. Materiály a komponenty majú zodpovedať špecifickému používanému plynu a majú odolávať tlakom a vplyvom morského prostredia.

Každý spotrebič má byť vybavený zariadením pre poruchy horenia, ktoré je účinné na všetkých horákoch. Každý plynový spotrebič musí byť vybavený samostatnou vetvou rozvodného systému a každý spotrebič musí byť ovládaný samostatným uzavieracím zariadením. Musí byť zabezpečené primerané vetranie, aby sa zabránilo nebezpečenstvu únikov plynu a splodín horenia.

Všetky plavidlá s trvale inštalovaným plynovým systémom majú byť vybavené ohradou na všetky plynové fľaše. Ohrada má byť oddelená od obytných oddelení, prístupná len zvonku a vetraná na vonkajšej strane tak, že akýkoľvek unikajúci plyn unikne cez palubu. Každý trvalý zabudovaný plynový systém sa po inštalovaní testuje.

5.6. Protipožiarna ochrana

5.6.1. Všeobecne

Typ inštalovaného zariadenia a usporiadanie plavidla musia brať na zreteľ riziko vzniku a rozšírenia požiaru. Osobitná pozornosť sa má venovať okoliu zariadení s otvoreným plameňom, horúcim plochám alebo motorom a pomocným strojom, olejovým a palivovým prietokom, nekrytým olejovým a palivovým potrubiam a elektrickému vedeniu nad horúcimi plochami strojov.

5.6.2. Protipožiarne zariadenie

Plavidlo má byť vybavené protipožiarnym zariadením primeraným riziku požiaru. Uzávery benzínového motora majú byť chránené hasiacim systémom, ktorý zabráni otvoreniu uzáverov v prípade požiaru. Keď je plavidlo vybavené prenosnými hasiacimi prístrojmi, tieto majú byť ľahko prístupné a majú byť umiestnené tak, aby mohli byť ľahko dosiahnuteľné z hlavného kormidelného miesta plavidla.

5.7. Navigačné pozičné svetlá

Keď je plavidlo vybavené navigačnými svetlami, tieto sa musia zhodovať s predpismi Colreg 1972 alebo CEVNI.

5.8. Ochrana pred vypustením

Plavidlo má byť konštruované tak, aby sa zabránilo náhodnému vypusteniu nečistôt (oleja, paliva, atď.) cez palubu.

Plavidlo vybavené toaletami má mať buď:

a) zberné nádrže; alebo

b) zariadenie, ktoré umožní dočasne inštalovať zberné nádrže v oblastiach, kde je vypúšťanie ľudského odpadu obmedzené.

Naviac akékoľvek potrubia pre ľudský odpad pozdĺž celého trupu, majú byť zabezpečené ventilmi, ktoré sa môžu dať nepriepustne uzavrieť.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

KOMPONENTY

1. Zariadenia proti vznieteniu pre vnútorné a kormové hnacie motory.

2. Ochranné zariadenia proti spusteniu pre závesné motory v zábere.

3. Kormidlá, kormidelné mechanizmy a káblové príslušenstvo.

4. Palivové nádrže a palivové hadice.

5. Otvory a bočné okná.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

VYHLÁSENIE STAVITEľA ALEBO JEHO OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU, USADENÉHO V SPOLOČENSTVE, ALEBO OSOBY ZODPOVEDNEJ ZA UMIESTNENIE NA TRH

(Článok 4 ods. 2 a 3)

a) Vyhlásenie staviteľa alebo jeho oprávneného zástupcu, usadeného v spoločenstve, uvedené v článku 4 ods. 2 (čiastočne dokončené plavidlá) má obsahovať nasledovné:

- názov a adresu staviteľa,

- názov a adresu zástupcu staviteľa usadeného v spoločenstve, alebo prípadne osoby zodpovednej za umiestnenie na trh,

- popis čiastočne dokončeného plavidla,

- že čiastočne dokončené plavidlo majú dokončiť iní a že je to v súlade so základnými požiadavkami, ktoré platia pre túto etapu konštrukcie.

b) Vyhlásenie staviteľa alebo jeho oprávneného zástupcu, usadeného v spoločenstve alebo osoby zodpovednej za umiestnenie na trh, uvedené v článku 4 ods. 3 (komponenty) má obsahovať nasledovné:

- názov a adresu staviteľa,

- názov a adresu zástupcu staviteľa usadeného v spoločenstve, alebo prípadne osoby zodpovednej za umiestnenie na trh,

- popis komponentu,

- vyhlásenie, že komponent spĺňa príslušné základné požiadavky.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

OZNAČENIE CE

Označenie zhody CE sa musí skladať s písmen "CE", ktoré majú nasledovný tvar:

+++++ TIFF +++++

Ak je označenie zmenšené alebo zväčšené, proporcie uvedené vyššie na štvorčekovom výkrese, sa musia dodržať.

Rôzne prvky označenia CE musia mať skoro rovnaké vertikálne rozmery, ktoré nesmú byť menšie než 5 mm.

Za označením CE nasleduje identifikačné číslo notifikovaného orgánu, ak tento orgán zasahuje do kontroly alebo výroby, ako aj posledné dve číslice roku, kedy bolo označenie CE pripevnené.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY

(modul A)

1. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, ktorý plní povinnosti stanovené v bode 2. zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa u výrobkov uplatnila. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, pripevní označenie CE na každý výrobok a písomne vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri Prílohu XV).

2. Výrobca zavedie technickú dokumentáciu popísanú v ods. 3 a on alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, musí túto dokumentáciu uchovávať k dispozícii pre účely inšpekcie príslušným štátnym orgánom, po dobu najmenej 10 rokov* potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

Keď ani výrobca ani jeho oprávnený zástupca nie je usadený v spoločenstve, povinnosť udržiavať technickú dokumentáciu dostupnú má osoba, ktorá výrobok umiestni na trh spoločenstva.

3. Technická dokumentácia má umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Týka sa to, pokiaľ je to pre také posudzovanie relevantné, konštrukcie, výroby a činnosti výrobku.

4. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca uchová kópiu vyhlásenia zhody spolu s technickou dokumentáciou.

5. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu vyrobených výrobkov s technickou dokumentáciou uvedenou v bode 2 a s požiadavkami smernice, ktorá pre výrobky platí.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

VNÚTORNÁ KONTROLA VÝROBY PLUS TESTY

(Modul Aa, voľba 1)

Tento modul pozostáva z modulu A, ako je uvedené v Prílohe V, a nasledovných doplnkových požiadaviek:

Na jednom alebo niekoľkých plavidlách reprezentujúcich výrobu, vykoná výrobca, alebo osoba v jeho mene, jeden alebo viac nasledovných testov, ekvivalentné výpočty alebo kontrolu.

- test stability podľa bodu 3.2 Základných požiadaviek,

- test charakteristík plávateľnosti podľa bodu 3.3 Základných požiadaviek.

Podmienky spolocné pre oba varianty

Testy, výpočty alebo kontroly sa vykonajú na zodpovednosť notifikovaného orgánu vybraného výrobcom. Na zodpovednosť notifikovaného orgánu výrobca v priebehu výrobného procesu pripevní rozlišovacie číslo.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VII

ES TYPOVÉ SCHVÁLENIE

(Modul B)

1. Notifikovaný orgán zisťuje a potvrdzuje, či vzorka zastupujúca danú výrobu spĺňa ustanovenia smernice, ktorá sa na tento účel použije.

2. Žiadosť o ES typové schválenie predkladá výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, notifikovanému orgánu podľa svojho výberu.

Žiadosť musí obsahovať:

- názov a adresu výrobcu, a ak je žiadosť predložená oprávneným zástupcom, navyše jeho názov a adresu,

- písomné vyhlásenie, že rovnaká žiadosť nebola predložená akémukoľvek inému notifikovanému orgánu,

- technickú dokumentáciu popísanú v bode 3.

Žiadateľ predloží notifikovanému orgánu vzorku reprezentujúcu danú výrobu, ďalej nazývanú "typ" [1].

Notifikovaný orgán môže požadovať ďalšie vzorky, ak sú potrebné pre vykonanie testovacieho programu.

3. Technická dokumentácia má umožniť posudzovanie zhody výrobku s požiadavkami smernice. Pokiaľ je to pre také hodnotenie relevantné, má zahŕňať konštrukciu, výrobu a fungovanie výrobku (pozri Prílohu XIII).

4. Notifikovaný orgán má:

4.1. preskúmať technickú dokumentáciu, overiť, že typ bol vyrobený zhodne s technickou dokumentáciou a identifikovať prvky, ktoré boli konštruované v súlade s relevantnými ustanoveniami noriem uvedených v článku 5, ako aj komponenty, ktoré boli konštruované bez uplatnenia relevantných ustanovení týchto noriem;

4.2. vykonať alebo mať vykonané primerané skúšky a nevyhnutné testy kontrolujúce, či v prípade, že sa nepoužili normy uvedené v článku 5, riešenia prijaté výrobcom spĺňajú hlavné požiadavky smernice;

4.3. vykonať alebo mať vykonané primerané skúšky a nevyhnutné testy kontrolujúce, či v prípade, že si výrobca zvolil uplatnenie príslušných noriem, boli tieto skutočne použité;

4.4. sa dohodnúť so žiadateľom o mieste kde sa majú vykonať skúšky a nevyhnutné testy.

5. Keď typ spĺňa ustanovenia smernice, notifikovaný orgán vydá žiadateľovi osvedčenie o ES typovom achválení. Osvedčenie má obsahovať názov a adresu výrobcu, závery skúšky, podmienky jej platnosti a nevyhnutné údaje pre identifikáciu schváleného typu.

K osvedčeniu má byť priložený zoznam príslušnej technickej dokumentácie a jeho kópiu má uchovávať notifikovaný orgán.

Ak je výrobcovi odopretá certifikácia typu, musí to notifikovaný orgán podrobne zdôvodniť.

6. Žiadateľ informuje notifikovaný orgán o tom, že vlastní technickú dokumentáciu týkajúcu sa osvedčenia o ES typovom schválení všetkých modifikácií schváleného výrobku, ku ktorému musí obdržať dodatočné schválenie, ak také zmeny môžu ovplyvniť zhodu s hlavnými požiadavkami, alebo s predpísanými podmienkami použitia výrobku. Toto dodatočné schválenie bude vo forme dodatku k pôvodnému osvedčeniu o ES typovom schválení.

7. Každý notifikovaný orgán oboznámi ostatné notifikované orgány s príslušnými informáciami týkajúcimi sa vydaných alebo odobraných osvedčení o ES typovom schválení alebo jeho dodatkov.

8. Ostatné notifikované orgány môžu obdržať kópie osvedčení o ES typovom schválení a/alebo ich dodatkov. Prílohy k osvedčeniam majú byť k dispozícii ostatným notifikovaným orgánom.

9. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca spolu s technickou dokumentáciou uchováva kópie osvedčení o ES typovom schválení a ich dodatkov, po dobu aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

Keď nie je ani výrobca ani jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu dostupnú má osoba, ktorá výrobok umiestni na trh spoločenstva.

[1] Typ môže zahŕňať niekoľko verzií výrobku za predpokladu, že rozdiely medzi verziami neovplyvnia bezpečnosť a iné požiadavky týkajúce sa funkcie výrobku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VIII

ZHODA S TYPOM

(modul C)

1. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom tak, ako je popísaný v osvedčení o ES typovom schválení a že spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa u nich uplatnila. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, pripevní označenie CE na všetky výrobky a vypracuje písomné vyhlásenie o zhode (pozri Prílohu XV).

2. Výrobca prijme všetky opatrenia nevyhnutné na to aby zabezpečil, že výrobný proces zaručuje zhodnosť vyrábaných výrobkov s typom popísaným v osvedčení o ES typovom schválení a s požiadavkami smernice, ktorá sa u nich uplatnila.

3. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca uchová vyhlásenia o zhode po dobu aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

Keď nie je ani výrobca ani jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu dostupnú má osoba, ktorá výrobok umiestni na trh spoločenstva (pozri Prílohu XIII).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IX

ZÁRUKA KVALITY VÝROBY

(modul D)

1. Výrobca ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2 zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky sú zhodné s typom popísaným v osvedčení o ES typovom schválení a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa u nich uplatnila. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, pripevní označenie CE na každý výrobok a písomne vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri Prílohu XV). K označeniu CE sa pripojí rozlišovacie číslo notifikovaného orgánu zodpovedného za monitorovanie, ako je uvedené v bode 4.

2. U výrobcu má fungovať schválený systém kvality pre výrobu, finálnu kontrolu výrobku a testovanie ako je to špecifikované v bode 3 a má podliehať monitorovaniu ako je to špecifikované v bode 4.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca predloží žiadosť na zhodnotenie svojho systému kvality pre príslušné výrobky notifikovanému orgánu podľa vlastného výberu.

Žiadosť má obsahovať:

- všetky relevantné informácie pre kategóriu daného výrobku,

- dokumentáciu týkajúcu sa systému kvality,

- prípadne technickú dokumentáciu schváleného typu a kópiu osvedčenia o ES typovom schválení.

3.2. Systém kvality má zabezpečiť zhodnosť výrobkov s typom popísaným v osvedčení o ES typovom schválení a s požiadavkami smernice, ktorá sa u nich uplatnila.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom, sa majú dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality musí umožňovať dôslednú interpretáciu programov kvality, plánu, príručiek a záznamov.

Má obsahovať najmä adekvátny popis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci managementu vzhľadom na kvalitu výrobku,

- technológie výroby, techniky kontroly a zabezpečenia kvality, postupov a systematických činností, ktoré budú použité,

- skúšok a testov ktoré sa vykonajú pred, v priebehu a po výrobe a frekvencia v akej sa budú vykonávať,

- záznamov o kvalite ako sú kontrolné správy, údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.,

- prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality výrobku a účinného fungovania systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán zhodnotí systém kvality aby určil, či sú splnené požiadavky uvedené v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá u tých systémov, kde je dodržaná relevantná harmonizovaná norma.

Auditorský tým má mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup musí zahŕňať inšpekčnú návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

3.4. Výrobca sa zaviaže plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal adekvátny a výkonný.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca má notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaný orgán vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či upravený systém kvality bude naďalej spĺňať požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutia výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

4. Dozor za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1. Účelom dozoru je ubezpečiť sa, že výrobca náležite plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Výrobca pre účely inšpekcie umožní notifikovanému orgánu vstup do priestorov výroby, kontroly, testovania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie najmä:

- dokumentáciu systému kvality,

- záznamy o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď..

4.3. Notifikovaný orgán vykonáva periodicky audit aby sa ubezpečil, že výrobca udržiava a používa systém kvality a poskytne výrobcovi revíznu správu.

4.4. Navyše môže notifikovaný orgán neočakávane vykonať prehliadku u výrobcu. Počas takých návštev môže, ak je to nevyhnutné, vykonať alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality. Notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o prehliadke a ak sa vykonal test, protokol o teste.

5. Výrobca má po dobu aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok, udržiavať k dispozícii štátnym orgánom:

- dokumentáciu uvedenú v druhej odrážke bodu druhého pododseku bodu 3.1,

- aktualizáciu uvedenú v druhom pododseku bodu 3.4,

- rozhodnutie a správy notifikovaných orgánov, ktoré sú uvedené v poslednom pododseku bodu 3.4, 4.3 a 4.4.

6. Každý notifikovaný orgán poskytne ostatným notifikovaným orgánom relevantné informácie, týkajúce sa vydaných a odobraných schválení systémov kvality.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA X

OVERENIE VÝROBKU

(modul F)

1. Tento modul popisuje postup, pri ktorom výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, skontroluje a potvrdí, že príslušné výrobky pre ktoré platia ustanovenia bodu 3 sú zhodné s typom popísaným v osvedčení o ES typovom schválení a spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa u výrobkov uplatnila.

2. Výrobca prijme všetky opatrenia potrebné na to, aby výrobný proces zabezpečil zhodu výrobkov s typom popísaným v osvedčení o ES typovom schválení a s požiadavkami smernice, ktorá sa u výrobkov uplatnila. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, pripevní označenie CE na každý výrobok a písomne vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri Prílohu XV).

3. Notifikovaný orgán vykoná vhodné skúšky a testy aby overil zhodu výrobku s požiadavkami smernice buď skúškou a testovaním každého výrobku ako je špecifikované v bode 4, alebo testovaním výrobkov na štatistickej báze ako je špecifikované v bode 5, podľa výberu výrobcu.

3a. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca si ponechá kópiu vyhlásenia o zhode po dobu najmenej 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok.

4. Overovanie skúškou a testovaním každého výrobku

4.1. Všetky výrobky sa jednotlivo preskúšajú a vykonajú sa primerané testy ako je uvedené v relevantnej(ých) norme(ách) uvedenej(ých) v článku 5 alebo sa vykonajú ekvivalentné testy, aby sa overila ich zhoda s typom popísaným v osvedčení o ES typovom schválení a s požiadavkami smernice, ktorá sa u nich uplatnila.

4.2. Notifikovaný orgán pripevní alebo dá podnet k pripevneniu svojho rozlišovacieho čísla na každý schválený výrobok a vypracuje písomné osvedčenie o zhode vzťahujúce sa k vykonaným testom.

4.3. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca zabezpečí, aby bolo osvedčenie o zhode poskytnuté na žiadosť notifikovaného orgánu.

5. Štatistické overenie

5.1. Výrobca predvedie svoje výrobky vo forme homogénnych sérií a prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil homogenitu každej vyrobenej série.

5.2. Všetky výrobky majú byť pre overovanie k dispozícii vo forme homogénnych sérií. Z každej série sa vyberie náhodne vzorka. Výrobky obsiahnuté vo vzorke sa jednotlivo preskúšajú a vykonajú sa primerané testy, ako je stanovené v relevantnej(ných) norme(ách) uvedenej(ných) v článku 5, alebo sa vykonajú ekvivalentné testy s cieľom zabezpečenia ich zhody s požiadavkami smernice, ktorá sa u nich uplatnila a aby sa určilo, či je séria prijatá alebo zamietnutá.

5.3. Štatistický postup má využiť nasledovné prvky:

- štatistickú metódu, ktorá sa má použiť,

- plán odberu vzoriek s jeho prevádzkovými charakteristikami.

5.4. V prípade prijatých sérií notifikovaný orgán pripevní alebo dá podnet k pripevneniu svojho rozlišovacieho čísla na každý schválený výrobok a vypracuje písomné osvedčenie o zhode vzťahujúce sa k vykonaným testom. Všetky výrobky v sérii môžu byť uvedené na trh s výnimkou tých výrobkov zo vzorky, u ktorých bola zistená nezhoda.

Ak je séria zamietnutá, notifikovaný orgán alebo príslušný orgán prijmú vhodné opatrenia aby zabránili uvedeniu takej série na trh. V prípade častého zamietnutia sérií môže notifikovaný orgán zastaviť štatistické overovanie.

Na zodpovednosť notifikovaného orgánu môže výrobca počas výrobného procesu pripevniť jeho rozlišovacie číslo.

5.5. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca zabezpečí, aby bolo osvedčenie o zhode poskytnuté na žiadosť notifikovaného orgánu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XI

OVERENIE JEDNOTKY

(modul G)

1. Tento modul popisuje postup, pri ktorom výrobca zabezpečí a prehlási, že príslušný výrobok, pre ktorý bolo vydané osvedčenie uvedené v bode 2, je zhodný s požiadavkami smernice, ktorá sa na tento výrobok uplatnila. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, pripevní na výrobok označenie CE a vypracuje vyhlásenie o zhode (pozri Prílohu XV).

2. Notifikovaný orgán preskúša jednotlivé výrobky a vykoná primerané testy stanovené v relevantnej (ných) norme(ách) uvedenej(ných) v článku 5, aby sa zabezpečila jeho zhoda s príslušnými požiadavkami smernice.

Notifikovaný orgán pripevní alebo dá podnet k pripevneniu svojho rozlišovacieho čísla na schválený výrobok a vypracuje písomné osvedčenie o zhode vzťahujúce sa k vykonaným testom.

3. Cieľom technickej dokumentácie je umožniť posúdenie zhody s požiadavkami smernice a objasniť konštrukciu, výrobu a fungovanie výrobku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XII

ÚPLNÁ ZÁRUKA KVALITY

(modul H)

1. Tento modul popisuje postup, pri ktorom výrobca, ktorý spĺňa povinnosti uvedené v bode 2, zabezpečí a vyhlási, že príslušné výrobky spĺňajú požiadavky smernice, ktorá sa u nich uplatnila. Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca usadený v spoločenstve, pripevní na výrobok označenie CE a vypracuje písomné vyhlásenie o zhode (pozri Prílohu XV). K označeniu CE sa pripojí rozlišovacie číslo notifikovaného orgánu zodpovedného za dozor, ako je to špecifikované v bode 4.

2. U výrobcu má fungovať schválený systém kvality pre konštrukciu, výrobu, finálnu kontrolu výrobku a testovanie ako je to špecifikované v bode 3, a má podliehať dozoru ako je to špecifikované v bode 4.

3. Systém kvality

3.1. Výrobca predloží žiadosť pre posúdenie svojho systému kvality notifikovanému orgánu.

Žiadosť má obsahovať:

- relevantné informácie pre kategóriu daného výrobku,

- systému kvality.

3.2. Systém kvality má zabezpečiť zhodnosť výrobkov s požiadavkami smernice, ktorá sa u nich uplatnila.

Všetky prvky, požiadavky a opatrenia prijaté výrobcom, sa majú dokumentovať systematickým a usporiadaným spôsobom vo forme písomných zásad, postupov a pokynov. Dokumentácia systému kvality má zabezpečiť jednotné chápanie zásad a postupov kvality ako sú programy kvality, plány, príručky a záznamy.

Má obsahovať najmä adekvátny popis:

- cieľov kvality a organizačnej štruktúry, zodpovednosti a právomoci managementu vzhľadom na projekt a kvalitu výrobku,

- technických projektových špecifikácií vrátane noriem, ktoré budú použité a kde sa plne nepoužijú normy uvedené v článku 5 prostriedkov, ktoré zabezpečia splnenie hlavných požiadaviek smernice, ktorá sa u výrobkov uplatní,

- projektovej kontroly a techniky overenia projektu, procesov a systematických činností, ktoré budú použité, keď sa projektovanie výrobkov vzťahuje k danej kategórii výrobku,

- zodpovedajúcich technológií výroby, techniky riadenia kvality a zabezpečenia kvality, procesov a systematických činností, ktoré budú použité,

- skúšok a testov ktoré sa vykonajú pred, v priebehu a po výrobe a frekvencia v akej sa budú vykonávať,

- záznamov o kvalite, ako sú kontrolné správy a údaje testov, ciachovacie údaje, kvalifikačné správy o príslušnom personále, atď.,

- prostriedkov na monitorovanie dosiahnutia požadovanej kvality projektu a výrobku a účinného fungovania systému kvality.

3.3. Notifikovaný orgán posúdi systém kvality aby určil, či spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2. Zhoda systémov kvality s týmito požiadavkami sa predpokladá u tých systémov, kde je dodržaná relevantná harmonizovaná norma (EN 29001).

Kontrolný team má mať aspoň jedného člena, ktorý má skúsenosti s hodnotením príslušnej výrobnej technológie. Hodnotiaci postup má zahŕňať hodnotiacu návštevu prevádzkových priestorov výrobcu.

Rozhodnutie sa oznámi výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

3.4. Výrobca sa zaviaže, že bude plniť povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality a udržiavať ho tak, aby zostal adekvátny a výkonný.

Výrobca alebo jeho oprávnený zástupca má notifikovaný orgán, ktorý schválil systém kvality, informovať o akejkoľvek zamýšľanej aktualizácii systému kvality.

Notifikovaný orgán vyhodnotí navrhované modifikácie a rozhodne, či upravený systém kvality naďalej spĺňa požiadavky uvedené v bode 3.2, alebo či sa vyžaduje nové hodnotenie.

Notifikovaný orgán oznámi svoje rozhodnutie výrobcovi. Oznámenie má obsahovať závery z kontroly a zdôvodnené hodnotiace rozhodnutie.

4. Dozor za ktorý je zodpovedný notifikovaný orgán

4.1. Účelom dozoru je ubezpečiť sa, že výrobca náležite plní povinnosti vyplývajúce zo schváleného systému kvality.

4.2. Výrobca pre účely inšpekcie umožní notifikovanému orgánu vstup do priestorov konštrukcie výroby, kontroly, testovania a skladovania a poskytne mu všetky nevyhnutné informácie najmä:

- dokumentáciu systému kvality,

- záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú u projektovej časti systému kvality, ako sú výsledky analýz, výpočty, testy, atď.,

- záznamy o kvalite, ktoré sa predpokladajú vo výrobnej časti systému kvality, ako sú správy o kontrole a údaje testov, ciachovacie údaje, správy o kvalifikácii príslušného personálu atď.

4.3. Notifikovaný orgán má periodicky vykonávať audit aby sa ubezpečil, že výrobca udržiava a používa systém kvality a poskytne výrobcovi revíznu správu.

4.4. Navyše môže notifikovaný orgán neočakávane vykonať návštevy výrobcu. Počas takých návštev môže ak je to nevyhnutné, notifikovaný orgán vykonať, alebo dať podnet na vykonanie testov overujúcich správne fungovanie systému kvality; notifikovaný orgán poskytne výrobcovi správu o kontrole a ak sa vykonal test, protokol o teste.

5. Výrobca má po dobu aspoň 10 rokov potom, čo bol vyrobený posledný výrobok, uchovávať pre potreby štátnych orgánov:

- dokumentáciu uvedenú v druhej odrážke druhého pododseku bodu 3.1,

- aktualizáciu uvedenú v druhom pododseku bodu 3.4,

- rozhodnutie a správy notifikovaných orgánov, ktoré sú uvedené v poslednom pododseku bodu 3.4, bodov 4.3 a 4.4.

6. Každý notifikovaný orgán poskytne ostatným notifikovaným orgánom relevantné informácie, týkajúce sa vydaných a odobraných schválení systémov kvality.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XIII

TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA DODANÁ VÝROBCOM

Technická dokumentácia uvedená v Prílohách V, VII, VIII, IX a XI musí obsahovať relevantné údaje alebo prostriedky použité výrobcom pre zabezpečenie zhody komponentov alebo plavidla so všetkými základnými požiadavkami, ktoré sa na ne vzťahujú.

Technická dokumentácia má umožniť pochopenie projektu, výroby a funkcie výrobku a má umožniť posúdenie zhody s požiadavkami tejto smernice.

Dokumentácia má obsahovať pokiaľ je to pre posúdenie relevantné:

- všeobecný popis typu,

- koncepčné projektové a výrobné výkresy a schémy komponentov, montážnych podskupín, obvodov, atď.,

- popis a vysvetlenia potrebné pre pochopenie uvedených výkresov a schém a funkcie výrobku,

- zoznam noriem uvedených v článku 5 uplatnených úplne alebo čiastočne, a popis riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek, keď neboli použité normy uvedené v článku 5,

- výsledky vykonaných projektových výpočtov, uskutočnených skúšok, atď.,

- protokoly o testoch, alebo výpočty hlavne týkajúce sa stability podľa bodu 3.2 Základných požiadaviek a plávateľnosti podľa bodu 3.3 Základných požiadaviek.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XIV

MINIMÁLNE KRITÉRIÁ BRANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI NA ZRETEľ PRI NOTIFIKÁCII ORGÁNOV

1. Orgánom, jeho riaditeľom a členmi zodpovednými za vykonávanie overovacích testov, nemá byť projektant, výrobca, dodávateľ alebo osoba zabezpečujúca montáž plavidla alebo komponentov, ktoré kontrolujú, ani oprávnený zástupca týchto strán. Nemajú byť zapojení ani priamo ani ako oprávnení zástupcovia do projektovania, konštrukcie, obchodovania alebo údržby uvedených výrobkov. Toto nevylučuje možnosť výmeny technických informácií medzi výrobcom a orgánom.

2. Orgán a jeho personál vykonávajú overovacie testy na najvyššom stupni odbornej cti a technickej spôsobilosti a nemajú podliehať žiadnym tlakom a naliehaniam, ktoré by mohli ovplyvniť posúdenie výsledkov ich kontroly a ktoré by sa týkali najmä finančnej stránky a boli by vykonávané hlavne skupinami a osobami majúcimi záujem na výsledkoch overovania.

3. Orgán má mať k dispozícii potrebný personál a zariadenia, ktoré umožňujú primerané plnenie úloh spojených s overovaním; má mať tiež prístup k zariadeniu potrebnému pre špeciálne overovanie.

4. Personál zodpovedný za kontrolu má mať:

- príslušný technický a odborný výcvik,

- uspokojivé vedomosti o požiadavkách testov, ktoré vykonávajú a má mať primerané skúsenosti z takých testov,

- schopnosť vypracovať osvedčenia, záznamy a správy vyžadované s cieľom legalizácie testov.

5. Má byť zaručená nestrannosť kontrolného personálu. Ich odmena nemá závisieť na počte vykonaných testov, alebo na výsledkoch takých testov.

6. Orgán má byť povinne poistený pokiaľ túto povinnosť neprevezme štát v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, alebo pokiaľ nie je samotný členský štát priamo zodpovedný za testy.

7. Personál orgánu je zaviazaný zachovávať profesné tajomstvo vzhľadom na všetky informácie získané pri plnení svojich úloh (okrem príslušných správnych orgánov štátu, v ktorom vykonáva svoju činnosť) podľa tejto smernice alebo podľa akýchkoľvek ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré majú na nich vplyv.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA XV

PÍSOMNÉ VYHLÁSENIE ZHODY

1. Písomné vyhlásenie zhody s ustanoveniami smernice musí vždy sprevádzať:

- rekreačné plavidlá a musí byť spojené s príručkou majiteľa (Príloha I, bod 2.5),

- komponenty uvedené v Prílohe II.

2. Písomné vyhlásenie zhody má zahŕňať nasledovné [1]:

- názov a adresu výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu usadeného v spoločenstve [2],

- popis rekreačného plavidla [3] alebo komponentu [4],

- odkazy na príslušné použité harmonizované normy, alebo odkazy na špecifikácie na základe ktorých je zhoda vyhlásená,

- prípadne, odkaz na osvedčenie o ES typovom schválení vydané notifikovaným orgánom

- prípadne, názov a adresu notifikovaného orgánu,

- identifikáciu osoby zmocnenej na podpis v mene výrobcu alebo jeho oprávneného zástupcu, usadeného v spoločenstve.

[1] a má byť vypracované v jazyku(och) ako je uvedené v bode 2.5 Prílohy I.

[2] obchodný názov a plná adresa; oprávnený zástupca musí tiež uviesť obchodný názov a adresu výrobcu.

[3] popis výrobnej značky, typ, sériové číslo, podľa potreby.

[4] popis výrobnej značky, typ, sériové číslo, podľa potreby.

--------------------------------------------------