31994L0004

Rådets direktiv 94/4/EF af 14. februar 1994 om ændring af direktiv 69/169/EØF og 77/388/EØF og om forhøjelse af værdien af den afgiftsfrie indførsel for rejsende fra tredjelande og af grænsen for afgiftsfrie køb i forbindelse med rejser inden for Fællesskabet

EF-Tidende nr. L 060 af 03/03/1994 s. 0014 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0151
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0151


RAADETS DIREKTIV 94/4/EF af 14. februar 1994 om aendring af direktiv 69/169/EOEF og 77/388/EOEF og om forhoejelse af vaerdien af den afgiftsfrie indfoersel for rejsende fra tredjelande og af graensen for afgiftsfrie koeb i forbindelse med rejser inden for Faellesskabet

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 99,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Artikel 1, stk. 1, i Raadets direktiv 69/169/EOEF af 28. maj 1969 om harmonisering af lovgivning om fritagelse for omsaetningsafgifter og punktafgifter ved indfoersel i den internationale rejsetrafik (4), fastsaetter afgiftsfritagelse for varer, som rejsende, der kommer fra tredjelande, medfoerer i deres personlige bagage, naar indfoerslen ikke har erhvervsmaessig karakter;

den samlede vaerdi af de varer, der fritages for afgift, maa ikke overstige 45 ECU pr. person; i henhold til artikel 1, stk. 2, i direktiv 69/169/EOEF har medlemsstaterne mulighed for at nedsaette dette afgiftsfrie beloeb til 23 ECU for rejsende under 15 aar;

der boer ligeledes tages hensyn til de foranstaltninger, der anbefales af de internationale specialorganisationer til fordel for rejsende, navnlig foranstaltningerne i tillaeg F.3 til den internationale konvention om forenkling og harmonisering af regler om toldbehandling;

dette maal vil kunne naas ved at forhoeje afgiftsfritagelsen;

det er noedvendigt i et begraenset tidsrum at indfoere en undtagelse for Tyskland i betragtning af de oekonomiske vanskeligheder, som vaerdien af afgitfsfritagelsen vil kunne foraarsage, navnlig for saa vidt angaar rejsende, der rejser ind paa denne medlemsstats omraade via landgraenserne til andre lande end de andre medlemsstater og EFTA-landene, eller som ankommer med skib i kystsejlads fra de foerstnaevnte lande;

saerlige baand knytter Spaniens kontinentale omraade sammen med De Kanariske OEer, Ceuta og Melilla;

i det tidsrum, hvor et saadant salg er tilladt i medfoer af artikel 28k i Raadets direktiv 77/388/EOEF af 17. maj 1977 om harmonisering af medlemsstaternes lovgivning om omsaetningsafgifter - Det faelles mervaerdiafgiftssystem: ensartet beregningsgrundlag (5), maa det sikres, at den reelle vaerdi af de varer, der kan forventes at blive solgt i afgiftsfrie butikker til rejsende, der rejser ad luft- eller soevejen inden for Faellesskabet, opretholdes -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Direktiv 69/169/EOEF aendres saaledes:

1) I artikel 1, stk. 1, aendres »45 ECU« til »175 ECU«.

2) I artikel 1, stk. 2, aendres »23 ECU« til »90 ECU«.

3) Artikel 7b affattes saaledes:

»Artikel 7b

1. Uanset artikel 1, stk. 1, kan Spanien indtil den 31. december 2000 anvende en graense paa 600 ECU for de paagaeldende varer, der indfoeres afgiftsfrit af rejsende fra De Kanariske OEer, Ceuta og Melilla, der kommer ind i dette land, saaledes som det er defineret i artikel 3, stk. 2 og 3, i direktiv 77/388/EOEF.

2. Uanset artikel 1, stk. 2, har Spanien for rejsende under 15 aar mulighed for at nedsaette denne graense for afgiftsfri indfoersel til 150 ECU.«

Artikel 2

Artikel 28k, nr. 2, litra a), foerste afsnit, i direktiv 77/388/EOEF, erstattes af foelgende:

»a) hvis samlede vaerdi pr. person pr. rejse ikke overstiger 90 ECU.

Uanset artikel 28m fastsaetter medlemsstaterne modvaerdien af ovennaevnte beloeb i national valuta i overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i direktiv 69/169/EOEF.«

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 1. april 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Uanset stk. 1 kan Forbundsrepublikken Tyskland traeffe de noedvendige bestemmelser for at efterkomme dette direktiv senest den 1. januar 1998 for varer, der indfoeres af rejsende, der kommer ind paa tysk omraade via en landgraense til andre lande end de andre medlemsstater og EFTA-landene, eller som ankommer med skib i kystsejlads fra de foerstnaevnte lande.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Artikel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdigt i Bruxelles, den 14. februar 1994.

Paa Raadets vegne

Y. PAPANTONIOU

Formand

(1) EFT nr. C 102 af 14. 4. 1984, s. 10, og EFT nr. C 78 af 26. 3. 1985, s. 9.(2) EFT nr. C 46 af 18. 2. 1985, s. 75, og udtalelse afgivet den 20. januar 1994 (endun ikke offentliggjort i Tidende).(3) EFT nr. C 248 af 17. 9. 1984, s. 26.(4) EFT nr. L 133 af 4. 6. 1969, s. 6. Direktivet er senest aendret ved direktiv 92/111/EOEF (EFT nr. L 384 af 30. 12. 1992, s. 47).(5) EFT nr. L 145 af 13. 6. 1977, s. 1. Direktivet er senest aendret ved direktiv 92/111/EOEF (EFT nr. L 384 af 30. 12. 1992, s. 47).