31994L0003Úradný vestník L 032 , 05/02/1994 S. 0037 - 0040
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 56 S. 0025
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 56 S. 0025


Smernica Komisie 94/3/ES

z 21. januára 1994

ustanovujúca postup pri oznamovaní o zadržaní zásielky alebo škodlivého organizmu z tretích krajín, ktoré predstavujú bezprostredné ohrozenie zdravotného stavu rastlín

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/93/EHS z 21. decembra 1976 o ochranných opatreniach proti zavlečeniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty do členských štátov a proti ich rozšíreniu v spoločenstve [1], naposledy zmenenú a doplnenú smernicou Komisie 93/110/EHS [2], a najmä na jej článok 15 (4),

keďže v prípade zásielok rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo v prípade jednotlivých škodlivých organizmov uvedených alebo neuvedených v časti B prílohy V k smernici 77/93/EHS, o ktorých sa predpokladá, že predstavujú bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov, uvedených alebo neuvedených v prílohe I a II k tejto smernici, príslušné členské štáty budú informovať Komisiu a ostatné členské štáty o opatreniach prijatých na ochranu územia spoločenstva pred týmto nebezpečenstvom;

keďže táto informácia by na jednej strane pomohla Komisii v hodnotení rozsahu zadržania a z toho vyplývajúcich ohrození a ak to bude potrebné, v čo najrýchlejšej príprave opatrení na ochranu alebo elimináciu v spolupráci s príslušným členským štátom a na druhej strane, pomôcť ostatným členským štátom čeliť tomuto nebezpečenstvu;

keďže na tento účel by mala Komisia zriadiť sieť na oznamovanie nových výskytov škodlivých organizmov v súlade s prvou zarážkou článku 19a (6) uvedenej smernice;

keďže je dôležité, aby všetky príslušné miesta vstupu do spoločenstva potenciálne ovplyvnené zachytením, ako aj Komisia samotná, boli okamžite informované o každom zadržaní zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov v mieste vstupu do spoločenstva, ktoré môžu predstavovať bezprostredné nebezpečenstvo zavlečenia alebo rozšírenia škodlivých organizmov;

keďže úlohou výlučného ústredného orgánu každého členského štátu je koordinovať záležitosti týkajúce sa zdravotného stavu rastlín podľa smernice 77/93/EHS;

keďže taká koordinácia zahŕňa úlohu rozosielať oznámenia o zadržaní medzi členskými štátmi, ako aj do všetkých príslušných miest vstupu na území príslušného členského štátu, ktorý by mohol byť ovplyvnený zadržaním;

keďže je vhodné zaviesť štandardné tlačivo spoločenstva na oznamovanie zadržania, aby ho používali príslušné rezorty členských štátov;

keďže účinné fungovanie systému vyžaduje zriadenie informačnej siete na využívanie a spracovávanie informácií obsiahnutých v týchto tlačivách;

keďže riadenie systému nebráni v používaní časti informácií obsiahnutých v tlačivách oznámení o zadržaní na účely Dohovoru o založení európskej a stredozemskej organizácie na ochranu rastlín podpísanej v Paríži 18. apríla 1951, naposledy zmenenej a doplnenej 21. septembra 1988;

keďže opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Na účely tejto smernice "zadržanie" bude znamenať každé opatrenie, ktoré prijme alebo má prijať členský štát podľa článku 12 (8) smernice 77/93/EHS v súvislosti s celou zásielkou alebo časťou zásielky rastlín, rastlinných produktov alebo iných predmetov, alebo organizmu škodlivého pre rastliny alebo rastlinné produkty z tretej krajiny, ktorá nespĺňa ustanovenia tejto smernice.

Článok 2

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade zadržania bolo oznámenie o zadržaní odoslané najneskôr do dvoch pracovných dní od dátumu zadržania, okrem prípadu, kde došlo k porušeniu článku 12 (1) b) smernice 77/93/EHS a prednostne rýchlejšie v prípade zadržania spojeného so zamietnutím, okrem prípadu, ak došlo iba k porušeniu článku 12 (1) b) tejto smernice, a to na tieto miesta:

- ich vlastnému výlučnému ústrednému orgánu, ktorý nesie zodpovednosť,

- ich vlastným zodpovedným úradom,

- ich vlastným miestam vstupu, ktorých sa to týka,

- výlučným ústredným orgánom ostatných členských štátov bez toho, aby boli dotknuté osobitné ustanovenia článku 4 tejto smernice,

- Komisii.

2. Výlučný ústredný orgán členského štátu, ktorý získa oznámenie o zadržaní od iného členského štátu, zabezpečí ihneď po jeho získaní, aby bola informácia odoslaná jeho vlastným miestam vstupu, ktorých sa to týka.

Článok 3

Oznámenie o získaní sa bude podávať na tlačive zhodnom so vzorom uvedeným v prílohe, riadne vyplnenom v súlade s odporúčaniami v pokynoch pre expertov a štátnych inšpektorov vykonávajúcich svoje činnosti podľa druhej zarážky článku 19 a) (6) smernice 77/93/EHS.

Článok 4

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia štvrtej zarážky článku 2 (1) a na žiadosť príslušného členského štátu, Komisia zabezpečí rozosielanie oznámení o zadržaní tak, ako bude postupovať budovanie siete definovanej podľa prvej zarážky článku 19 a) (6) smernice 77/93/EHS a ostatným členským štátom pošle riadne vyplnené tlačivo, ktoré sa zhoduje s tlačivom stanoveným v prílohe k tejto smernici.

Článok 5

Aby členské štáty splnili záväzky súvisiace s touto smernicou, budú prednostne využívať sieť zriadenú Komisiou.

Článok 6

Na žiadosť príslušného členského štátu a podľa možností siete zriadenej Komisiou, Komisia zašle tlačivá oznámení o zadržaní Európskej a stredozemskej organizácii na ochranu rastlín, ktorá vyžaduje, aby jej členské štáty zasielali všetky informácie o zadržaní v súlade s konvenciou o založení tejto organizácie. Preto Komisia odošle tejto organizácii riadne vyplnené tlačivo, ktoré sa zhoduje s tlačivom stanoveným v prílohe, ale s vynechaním bodov 1, 2, 3, 15 c) až g) a 17.

Článok 7

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy alebo správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do troch mesiacov od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia uvedú v nich odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup pre taký odkaz.

2. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie všetkých ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti na ktorú sa vzťahuje táto smernica. Komisia o tom bude informovať ostatné členské štáty.

Článok 8

Táto smernica nadobudne účinnosť dvadsiaty deň od jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

V Bruseli 21. januára 1994

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

[2] Ú. v. ES L 303, 10.12.1993, s. 19.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Vzor tlačiva stanovený v článkoch 3 a 4

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO: OZNÁMENIE O ZADRŽANÍ ZÁSIELKY ALEBO ŠKODLIVÉHO ORGANIZMU Z TRETEJ KRAJINY

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------