31994L0002

Smernica Komisie 94/2/ES z 21. januára 1994, ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií energetickými štítkami

Úradný vestník L 045 , 17/02/1994 S. 0001 - 0022
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 25 S. 0249
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 25 S. 0249
CS.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
ET.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
HU.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
LT.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
LV.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
MT.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
PL.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
SK.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143
SL.ES Kapitola 13 Zväzok 013 S. 122 - 143


Smernica Komisie 94/2/ES

z 21. januára 1994,

ktorou sa vykonáva smernica Rady 92/75/EHS, pokiaľ ide o označovanie elektrických chladničiek a mrazničiek pre domácnosť a ich kombinácií energetickými štítkami

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

zo zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

zo zreteľom na smernicu Rady 92/75/EHS z 22. septembra 1992 o udávaní spotreby energie a iných zdrojov domácimi spotrebičmi na štítkoch a štandardných informáciách o výrobkoch [1] a najmä článkov 9 a 12 tejto smernice,

keďže podľa smernice 92/75/EHS Komisia má prijať vykonávaciu smernicu týkajúcu sa domácich spotrebičov vrátane chladničiek, mrazničiek a ich kombinácií;

keďže spotreba elektrickej energie u chladničiek a mrazničiek tvorí podstatný podiel celkovej požadovanej elektrickej energie spoločenstva; keďže sú značné možnosti na zníženie spotreby elektrickej energie u týchto spotrebičov;

keďže CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) norma EN 153 stanovuje spôsob merania spotreby energie u chladničiek, mrazničiek a ich kombinácií;

keďže spoločenstvo potvrdením svojho záujmu o medzinárodný normalizačný systém, ktorý je spôsobilý vypracovávať normy, ktoré všetci partneri v medzinárodnom obchode skutočne využívajú a ktorý spĺňa požiadavky stratégie spoločenstva, vyzýva európske normalizačné organizácie v pokračovaní ich spolupráce s medzinárodnými normalizačnými organizáciami;

keďže Európsky výbor pre normalizáciu a Európsky výbor pre normalizáciu v elektrotechnike (Cenelec) sú orgánmi, ktoré sú uznávané ako spôsobilé prijímať harmonizované normy v súlade so všeobecnými pokynmi pre spoluprácu medzi Komisiou a týmito dvoma orgánmi, podpísanú 13. novembra 1984; keďže v zmysle tejto smernice predstavuje harmonizovaná norma technickú špecifikáciu (Európska norma alebo harmonizačný dokument), ktorú prijali CEN alebo Cenelec na základe zadania (mandátu) Komisie v súlade s ustanoveniami smernice Rady 83/189/EHS z 28. marca 1983, ktorou sa ustanovuje postup poskytovania informácií v oblasti technických noriem a predpisov [2], naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 92/400/EHS [3] a na základe týchto všeobecných pokynov;

keďže opatrenia uvedené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom výboru zriadenom podľa článku 10 smernice 92/75/EHS,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa vzťahuje na elektrické chladničky pre domácnosť napájané zo siete, chladiace skrine na uskladňovanie mrazených potravín, mrazničky na potraviny a ich kombinácie. Vyňaté sú spotrebiče, ktoré môžu využívať aj iné zdroje energie, ako sú napr. batérie.

2. Informácie, ktoré požaduje táto smernica, sú posudzované v súlade s EN 153 z mája 1990 alebo s harmonizovanými normami, ktorých referenčné čísla boli zverejnené v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a pre ktoré členské štáty zverejnili referenčné čísla vnútroštátnych noriem, ktoré preberajú tieto harmonizované normy. Informácia týkajúca sa hluku, ak je použiteľná, zisťuje sa v súlade so smernicou Rady 86/594/EHS [4].

3. Harmonizované normy uvedené v odseku 2 sa vypracujú podľa mandátu Komisie v súlade so smernicou 83/189/EHS.

4. Výrazy "obchodník", "dodávateľ", "informačný hárok" a "doplnkové informácie" majú význam, ktorý je uvedený v článku 1 ods. 4 smernice 92/75/EHS.

Článok 2

1. Technická dokumentácia uvedená v článku 2 ods. 3 smernice 92/75/EHS má zahŕňať:

- meno a adresu dodávateľa,

- všeobecný opis spotrebiča, dostatočný na identifikáciu,

- informáciu, zahrňujúcu dôležité nákresy hlavných konštrukčných vlastností modelu a najmä položky, ktoré rozhodujúcim spôsobom ovplyvňujú jeho spotrebu energie,

- protokoly z príslušných skúšok meraní, uskutočnených v zmysle noriem, ktoré sú uvedené v článku 1 ods. 2 tejto smernice,

- pokyny pre prevádzku, ak existujú.

2. Spotrebiče zahrnuté do tejto smernice sa rozdelia do "kategórií", stanovených v prílohe IV.

3. Štítok, ktorý sa uvádza v článku 2 ods. 1 smernice 92/75/EHS má byť taký, ako sa to špecifikuje v prílohe I k tejto smernici. Má byť umiestnený na vonkajšej strane na prednej alebo vrchnej časti spotrebiča takým spôsobom, aby bol zreteľne viditeľný a nie nezrozumiteľný.

4. Obsah a formát popisného štítku uvedeného v tretej pomlčke článku 2 ods. 1 smernice 92/75/EHS má zodpovedať špecifikácii uvedenej v prílohe II k tejto smernici.

5. Za okolností uvedených v článku 5 smernice 92/75/EHS a kde sa ponuka na predaj, prenájom alebo nákup na splátky uskutočňujú prostredníctvom tlačenej informácie, ako je napr. zásielkový katalóg, potom táto tlačená informácia má zahrňovať všetky informácie, špecifikované v prílohe III k tejto smernici.

6. Trieda energetickej účinnosti spotrebiča má byť v zmysle špecifikácie uvedenej v prílohe V.

Článok 3

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia v záujme zabezpečenia, aby všetci dodávatelia a obchodníci etablovaní na ich území splnili svoje záväzky podľa tejto smernice.

Článok 4

1. Členské štáty prijmú a uverejnia ustanovenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 31. decembra 1994. Okamžite budú o tom informovať Komisiu. Tieto ustanovenia budú uplatňovať od 1. januára 1995.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkaz na túto smernicu alebo majú byť sprevádzané takýmto odkazom v čase ich úradného uverejnenia. Členské štáty prijmú postup na realizáciu takýchto odkazov.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 5

Táto smernica nadobúda účinnosť 20. deň po jej zverejnení v Úradnom vestníku Európskychspoločenstiev.

Článok 6

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 21. januára 1994

Za Komisiu

Abel Matutes

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 297, 13.10.1992, s. 16

[2] Ú. v. ES L 109, 26.4.1983, s. 8.

[3] Ú. v. ES L 221, 6.8.1992, s. 55.

[4] Ú. v. ES L 344, 6.12.1986, s. 24.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ŠTÍTOK

Vzor štítka

1. Štítok má byť v súlade s týmto vyobrazením:

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Údaje na štítku

2. Informácie, ktoré musia byť zahrnuté, určujú tieto údaje:

Údaje:

I. Meno alebo ochranná známka dodávateľa.

II. Identifikačný kód modelu dodávateľa.

III. Trieda energetickej účinnosti prístroja sa určuje v súlade s prílohou V. Zodpovedajúce písmeno je umiestnené na rovnakej úrovni ako príslušná šípka.

IV. Bez vplyvu na požiadavky stanovené systémom udeľovania ekologického štítku spoločenstva môže byť tam uvedená kópia ekologickej značky spoločenstva (kvietok) v prípade, keď bol spotrebiču udelený "ekologický štítok spoločenstva" podľa nariadenia Rady (EHS) 880/92 [1]. Nižšie uvedený "návod na vyhotovenie štítku pre chladničky a mrazničky" vysvetľuje, ako ekologická značka môže byť zahrnutá na štítku.

V. Spotreba energie v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2, ale vyjadrená v kWh za rok (t. j. 24 hodín x 365).

VI. Súčet čistého úžitkového objemu všetkých priehradok, ktoré nedosahujú výkonnosť ani jednej hviezdičky (t. j. ktoré majú prevádzkovú teplotu > - 6 °C).

VII. Súčet čistého úžitkového objemu všetkých priehradok na skladovanie mrazených potravín, ktoré dosahujú výkonnosť minimálne jednej hviezdičky (t. j. ktoré majú prevádzkovú teplotu ≤ -6 °C).

VIII. Hodnotenie priehradok na skladovanie mrazených potravín hviezdičkami v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2. Ak uvedená priehradka nedosahuje žiadnu hviezdičku, táto rubrika zostane prázdna.

IX. Ak je to potrebné, hlučnosť meraná v súlade so smernicou 86/594/EHS.

Poznámka:

Ekvivalenty vyššie uvedených termínov v ďalších jazykoch sú uvedené v prílohe VI.

Tlač

3. Určitý vzhľad štítka určuje nasledovné:

+++++ TIFF +++++

Použité farby:

CMYK - modrá kyanová, červená magenta, žltá, čierna

Príklad: 07X0: 0 % kyanová, 70 % magenta, 100 % žltá, 0 % čierna.

Šípky:

- A: X0X0,

- B: 70X0,

- C: 30X0,

- D: 00X0,

- E: 03X0,

- F: 07X0,

- G: 0XX0.

Farba rámčeka X070.

Celý text je čierny. Pozadie je biele.

Úplné informácie o tlači sú obsiahnuté v "návode na vyhotovenie štítku pre chladničky a mrazničky", ktoré je možné obdržať na:

The Secretary of the Committee on Energy Labelling and Standard Product Information for Household Appliances

Directorate-General for Energy DG XVII

Commission of the European Communities,

200 Rue de la Loi,

B-1049 Brussels.

[1] Ú. v. ES L 99, 11.4.1992, s. 1.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

OPIS VÝROBKU

Opis výrobku zahrňuje nasledovné informácie. Tieto informácie môžu byť prezentované formou tabuľky, ktorá zahrňuje sériu spotrebičov, dodávaných tým istým dodávateľom, v tomto prípade majú byť tieto informácie v uvedenom poradí alebo majú byť uvedené v opise každého spotrebiča:

1. Meno alebo ochranná známka dodávateľa.

2. Identifikačný kód modelu, vypracovaný dodávateľom.

3. Typ spotrebiča, klasifikovaný nasledovne:

Kategória | Opis na štítku |

1 | Chladnička bez priehradok s nízkou teplotou |

2 | Chladnička s priehradkami na čerstvé potraviny/dochladzovač |

3 | Chladnička |

4 | Chladnička |

5 | Chladnička |

6 | Chladnička |

7 | Chladnička/mraznička |

8 | Skriňová mraznička |

9 | Mraziaci pult |

| Pre spotrebiče kategórie 10 môže dodávateľ zvoliť svoj opis typu spotrebiča. |

4. Trieda energetickej účinnosti modelu, ako je definovaná v prílohe V, vyjadrená ako "Trieda energetickej účinnosti… na stupnici od A (najvyššia účinnosť) po G (najnižšia účinnosť)." Keď je táto informácia uvedená v tabuľke, môže byť vyjadrená i v inej forme, s podmienkou, že klasifikácia od A (najvyššia účinnosť) ku G (najnižšia účinnosť) je jasná.

5. Ak sú informácie uvedené vo forme tabuľky a určité spotrebiče tam uvedené obdržali "ekologický štítok spoločenstva" podľa nariadenia (CCE) 880/92, táto informácia tu môže byť uvedená. V tomto prípade názov riadku znie "ekologický štítok spoločenstva" a príslušné pole má obsahovať kópiu ekologickej značky (kvetu). Toto ustanovenie je bez vplyvu na požiadavky podľa systému udeľovania ekologických štítkov spoločenstva.

6. Spotreba energie v súlade s normami uvedené v článku 1 ods. 2, ale vyjadrená v kWh za rok (t. j. 24 hodín x 365), definovaná ako "spotreba energie XYZ kWh za rok, založená na výsledkoch štandardizovanej skúšky za 24 hodín. Reálna energetická spotreba bude závisieť od toho, ako sa spotrebič používa a kde je umiestnený".

7. Úžitkový objem priehradky na skladovanie čerstvých potravín (5 oC) v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2 – netýka sa tried 8 a 9.

8. Úžitkový objem priehradky na skladovanie mrazených potravín v súlade s normami uvedenými v článku 1. ods. 2 – netýka sa tried 1, 2 a 3. Pre triedu 3 – úžitkový objem "priehradky na ľad".

7. a 8. Pre triedy 2 a 10 treba uviesť úžitkový objem každej priehradky v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2.

9. Prislúchajúci počet hviezdičiek pre priehradku na uloženie mrazených potravín, ak existuje v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2.

10. Môže byť sem pripojená poznámka "bez mrazenia", ak je zhodnosť s definíciami v normách uvedených v článku 1 ods. 2.

11. "Prerušenie dodávky prúdu bez rizika" definovaný ako "čas zvyšovania teploty" v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2.

12. "Zmrazovací výkon" v kg/24 h v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2.

13. "Klimatická trieda" v súlade s normami uvedenými v článku 1 ods. 2. Ak je spotrebič určený na miernu klímu, môže byť tento údaj vynechaný.

14. "Hlučnosť", kde je to potrebné, meraná v súlade so smernicou 86/594/EHS.

Ak spotrebič obsahuje iné priehradky ako jednu priehradku na čerstvé potraviny a jednu priehradku na mrazené potraviny, môžu sa pripojiť zvláštne riadky k bodom 7, 8, 9, 10, 11, 12 a 13 na zahrnutie informácií týkajúcich sa priehradiek. V tomto prípade majú byť názov a poradie v zozname priehradiek jednotné. Ak určená teplota priehradky nekorešponduje so systémom klasifikácie hviezdičkami alebo normalizovanej teplote skladovacieho priestoru čerstvých potravín (5 °C), treba túto teplotu uviesť.

Informácie uvedené na štítku môžu byť prezentované formou kópie štítku buď vo farbách, alebo v čiernej a bielej. V tomto prípade musia byť tiež uvedené ďalšie informácie, ktoré figurujú iba v opise výrobku.

Poznámka:

Ekvivalenty vyššie uvedených termínov v ďalších jazykoch sú uvedené v prílohe VI.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ZÁSIELKOVÝ PREDAJ A INÉ TYPY PREDAJA NA DIAĽKU

Katalógy zásielkového obchodu a iné tlačoviny uvedené v článku 2 ods. 5 tejto smernice obsahujú tieto informácie v uvedenom poradí:

1. Trieda energetickej účinnosti (príloha II, bod 4)

2. Spotreba energie (príloha II, bod 6)

3. Úžitkový objem priehradky pre čerstvé potraviny (príloha II, bod 7)

4. Úžitkový objem priehradky pre mrazené potraviny (príloha II, bod 8)

5. Počet hviezdičiek (príloha II, bod 9)

6. Hluk (príloha II, bod 14)

Ak sa uvádzajú aj iné informácie obsiahnuté v opise výrobku, tieto sú prezentované formou definovanou v prílohe II a zahrnuté do vyššie uvedeného zoznamu v poradí stanovenom pre opis výrobku.

Veľkosť a typ písma použitých na vytlačenie vyššie uvedených informácií majú byť čitateľné.

Poznámka:

Ekvivalenty vyššie uvedených termínov v ďalších jazykoch sú uvedené v prílohe VI.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

KATEGÓRIE

Spotrebiče zahrnuté v tejto smernici sú zatriedené do nasledovných "kategórií":

1. Chladničky pre domácnosť bez priehradiek s nízkou teplotou.

2. Chladničky pre domácnosť/dochladzovače s priehradkami s 5 °C a/alebo 10 °C.

3. Chladničky pre domácnosť s priehradkami s nízkou teplotou bez hviezdičky.

4. Chladničky pre domácnosť s priehradkami s nízkou teplotou s 1 hviezdičkou *.

5. Chladničky pre domácnosť s priehradkami s nízkou teplotou s 2 hviezdičkami **.

6. Chladničky pre domácnosť s priehradkami s nízkou teplotou s 3 hviezdičkami ***.

7. Chladničky, mrazničky pre domácnosť s priehradkami s nízkou teplotou *(***).

8. Mrazničky skriňové pre domácnosť.

9. Mraziace pulty pre domácnosť.

10. Chladničky a mrazničky pre domácnosť s viac ako dvomi dverami alebo iné zariadenia nezahrnuté vyššie.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA V

TRIEDA ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Trieda energetickej účinnosti spotrebiča sa určuje v súlade s tabuľkou 1:

TABUĽKA 1

Index energetickej účinnosti: I | Trieda energetickej účinnosti |

I < 55 A | A |

55 ≤ I < 75 B | B |

75 ≤ I < 90 C | C |

90 ≤ I < 100 D | D |

100 ≤ I < 110 E | E |

110 ≤ I < 125 F | F |

125 ≤ I G | G |

Kde:

"index energetickej účinnosti" (vyjadrený v percentách) = ročná spotreba energie spotrebiča [1]/štandardná ročná spotreba energie spotrebiča

"štandartná ročná spotreba energie spotrebiča" (vyjadrené v kWh/rok) = M x upravený čistý objem + N

a

upravený čistý objem (vyjadrený v litroch) = čistý objem priehradky na čerstvé potraviny + Ω x čistý objem priehradky na mrazené potraviny

Hodnoty M, N a Ω sú prevzaté z tabuľky 2.

TABUĽKA 2

Kategórie zariadenia | Ω | M | N |

1.Chladnička bez priehradok s nízkou teplotou | — | 0, 233 | 245 |

2.Chladnička/dochladzovač | 0, 75 [2] | 0, 233 | 245 |

3.Chladnička bez hviezdičky | 1, 25 | 0, 233 | 245 |

4.Chladnička * | 1, 55 | 0, 643 | 191 |

5.Chladnička ** | 1, 85 | 0, 450 | 245 |

6.Chladnička *** | 2, 15 | 0, 657 | 235 |

7.Chladnička/mraznička * (***) | [4] | 0, 777 | 303 |

8.Mraznička skriňová | 2, 15 [3] | 0, 472 | 286 |

9.Mraziaci pult | 2, 15 [3] | 0, 446 | 181 |

10.Viacdverové alebo iné spotrebiče | [4] | [5] | [5] |

TABUĽKA 3

Teplota najchladnejšej priehradky | Príslušná trieda | M | N |

> - 6 °C | 1/2/3 Chladnička bez priehradky s nízkou teplotou/chladnička bez hviezdičky/chladnička/dochladzovač | 0, 233 | 245 |

≤ - 6 °C * | 4Chladnička (*) | 0, 643 | 191 |

≤ - 12 °C ** | 5Chladnička (**) | 0, 450 | 245 |

≤ - 18 °C *** | 6Chladnička (***) | 0, 657 | 235 |

≤ - 18 °C *(***) s kapacitou mrazenia | 7Chladnička/mraznička *(***) | 0, 777 | 303 |

[1] V súlade s prílohou I, poznámka V.

[2] Pre chladničky s oddielom na ochladenie upravený objem = čistý objem priehradky pre čerstvé potraviny + Ω x čistý objem priehradky na ochladenie (10 °C) (vyjadrenie v litroch).

[3] U spotrebičov "bez mrazenia", ako je definované v prílohe II bod 10, sa tento index zvyšuje o prechodný faktor 1,2 a dosiahne hodnotu 2,58. (To počíta s možným skreslením metódy merania, ktorá neberie do úvahy neprítomnosť ľadu u spotrebičov "bez mrazenia". Pri praktickom použití vytvorený ľad trochu zvýši spotrebu "bežných" zariadení).

[4] Úžitkový čistý objem (VA) sa vypočíta podľa vzorca:AV = ∑ 25−TC20 × VC × FC(všetky priehradkykde Tc je určená teplota každej priehradky (v °C), Vc je čistý objem každej priehradky (v litroch) a Fc je faktor, ktorý sa rovná 1,2 pre priehradky "bez mrazenia" a 1 pre iné priehradky

[5] Pre tieto spotrebiče hodnoty M a N sú stanovené teplotou a počtom hviezdičiek priehradky s najnižšou teplotou, ako to ukazuje tabuľka 3:

--------------------------------------------------

PRÍLOHA VI

PREKLADY TERMÍNOV, KTORÉ SA MAJÚ POUŽÍVAŤ NA ŠTÍTKU A V OPISE

Ekvivalenty vyššie uvedených anglických termínov v ostatných jazykoch spoločenstva sú nasledovné:

Poznámka | | | ES | DA | DE | EL | ΕΝ | FR | IT | NL | PT |

Štítok | Opis | Zásielka |

Príloha I | Príloha II | Príloha III |

+++++ TIFF +++++

| | | Energía | Energi | Energie | Ενέργεια | Energy | Énergie | Energia | Energie | Energia |

I | | | Fabricante | Mærke | Hersteller | Κατασκευαστής | Manufacturer | Fabricant | Costruttore | Fabrikant | Fabricante |

II | | | Modelο | Model | Modell | Μοντέλο | Model | Modèle | Modello | Model | Modelo |

+++++ TIFF +++++

| | | Más eficiente | Lavt forbrug | Niedriger Verbrauch | Αποδοτικό | More efficient | Économe | Bassi consumi | Efficiënt | Eficiente |

+++++ TIFF +++++

| | | Menos eficiente | Højt forbrug | Hoher Verbrauch | Μη αποδοτικό | Less efficient | Peu économe | Alti consumi | Inefficiënt | Ineficiente |

| 3 1 kategorija | | Frigorífico sin compartimento de baja temperatura | Køleskab uden frostboks | Kühlgerät | Ψυγείο/αποθηκευτής τροφών | Larder fridge | Réfrigérateur sans compartiment à basse température | Frigorifero senza scomparti a bassa temperature | Koelkast zonder vriesvak | Frigorífico sem compartimento de baixa temperatura |

| 2 kategorija | | Frigorífico -bodega | Køle-svaleskab | Gerät mit Kühlfach/Kellerfach | Ψυγείο/θάλαμος ταχείας ψύξεως | Refrigerator/chiller | Réfrigérateur avec compartiment de rafraîchissement | Frigorifero con scomparti cantina | Koel-kelderkast | Frigorífico-garrafeira |

| nuo 3 iki 6 kategorijos | | Frigorífico | Køleskab | Kühlgerät | Ψυγείο | Refrigerator | Réfrigérateur | Frigorifero | Koelkast met vriesvak | Frigorífico |

| 7 kategorija | | Frigorífico -congelador | Køleskab/Fryser | Kühl-Gefrier-kombination | Ψυγείο/καταψύκτης | Fridge/freezer | Réfrigérateur/congélateur | Frigo/Congelatore | Koel-vrieskast | Frigorífico/congelador |

| 8 kategorija | | Congelador vertical | Fryseskab | Gefrierschrank | Καταψύκτης κατακόρυφου τύπου | Upright freezer | Congélateur armoire | Congelatore verticale | Diepvrieskast | Congelador vertical |

| 9 kategorija | | Congelador tipo arcón | Kummefryser | Gefriertruhe | Καταψύκτης οριζόντιου τύπου | Chest freezer | Congélateur coffre | Congelatore orizzontale | Diepvrieskist | Congelador horizontal (arca) |

| 5 | 1 | Clase de efi-ciencia energética… en una escala que abarca de A (mas eficiente) a G (menos eficiente) | Relativt energiforbrug… på skalaen A (lavt forbrug) til G (højt forbrug) | Energieeffizienz-klasse… auf einer Skala von A (niedriger Verbrauch) bis G (hoher Verbrauch) | Τάξη ενεργειακής απόδοσης… σε μια κλίμακα από το Α (αποδοτικό) έως το G (μη αποδοτικό) | Energy efficiency class… on a scale of A (more efficient) to G (less efficient) | Classement selon son efficacité énergétique… sur une échelle allant de A (économe) à G (peu conome) | Classe di efficienza energetica… su una scala da A (bassi consumi) a G (alti consumi) | Energie-efficiëntieklasse… op een schaal van A (efficiënt) tot G (inefficiënt) | Classe de eficiência energética… numa escala de A (eficiente) a G (ineficiente) |

V | 6 | 2 | Consumo de energía | Energiforbrug | Energieverbrauch | Χρήση ενέργειας | Energy consumption | Consommation d'énergie | Consumo di energia | Energieverbruik | Consumo de energia |

V | 6 | 2 | kWh/año | kWh/år | kWh/Jahr | kWh ανά έτος | kWh per year | kWh par an | kWh/anno | kWh per jaar | kWh/ano |

V | 6 | 2 | Sobre la base del resultado obtenido en 24 h en condiciones de ensayo normalizadas | På grundlag af tandardtest | Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 h | Βάσει αποτελεσμάτων των πρότυπων δοκιμών επί 24ωρο | Based on standard test results for 24 h | Sur la base du résultat obtenu pour 24 h dans des conditions d'essai normalisées | In base ai risultati di prove standard per 24 ore | Gebaseerd op de resultaten van een standaardtest gedurende 24 uur | Com base nos resultados do ensaio normalizado de 24 h |

| 6 | 2 | El consume real depende de las condiciones de utilización del aparato y de su localización | Det faktiske energiforbrug afhænger af, hvorledes apparatet benyttes, og hvor det anbringes | Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab | Η πραγματική κατανάλωση εξαρτάται από τον τρόπο χρήσεως και το σημείο που είναι τοποθετημένη η συσκευή | Actual consumption will depend on how the appliance is used and where it is located | La consommation réelle dépend des conditions d'utilisation et de la localisation de l'appareil | II consumo effettivo dipende dal modo in cui l'apparecchio viene usato e dal posto in cui è situato | Werkelijk verbruik wordt bepaald door de wijze waarop het apparaat wordt gebruikt en de plaats waar het staat | O consumo real varia com as condições de utilização do aparelho e com a sua localização |

VII | 7 | 3 | Volumen alimentos frescos 1 | Rumfang af kølerum 1 | Nutzinhalt Kühlteil 1 | Νωπές τροφές σε λίτρα | Fresh food volume 1 | Capacité de denrées fraiches 1 | Scomparto alimenti freschi 1 | Inhoud koelruimte 1 | Volume de alimentos fescos l |

VIII | 8 | 4 | Volumen alimentos congelados 1 | Rumfang af frostrum 1 | Nutzinhalt Gefrierteil 1 | Κατεψυγμένες τροφές σε λίτρα | Frozen food volume 1 | Capacité de denrées congelées 1 | Scomparto alimenti congelati 1 | Inhoud vriesruimte 1 | Volume de alimentos congelados 1 |

| 10 | | Sin escarcha | Frostfri | No frost | Αυτόματη απόψυξη | No frost | Froid ventilé | Tipo ventilato (Frost free) | Zelfontdooiend | Frio ventilado |

| 11 | | Autonomía…h | Sikkerhed ved strømafbrydelse… t | Lagerzeit bei Störung… h | Αυτονομία σε ώρες | Powercut safe… h | Autonomie de… h | Autonomia di conservazione senza energia elettrica… h | Conserveringsduur bij stroomuitval… uur | Autonomia…h |

| 12 | | Capacidad de congelación kg/24 h | Indfrysningskapacitet kg/24 h | Gefriervermögen kg/24 h | Ψυκτική ισχύς (Kg/24o)Qo) | Freezing capacity kg/24 h | Charge (en kg/24 h) | Potere di congelamento Kg/24 h | Vriesvermogen Kg/24 uur | Capacidade de congelação kg/24 horas |

| 13 | | | | subnormal | Κάτω της ηπίας | Sub-normal | | | | |

| 13 | | Templado | tempereret | normal | Ήπια | Temperate | Tempéré | Temperata | Gematigd | Temperada |

| 13 | | Subtropical | subtropisk | subtropisch | Υποτροπική | Subtropical | Subtropical | Subtropicale | Subtropisch | Subtropical |

| 13 | | Tropical | tropisk | tropisch | Τροπική | Tropical | Tropical | Tropicale | Tropisch | Tropical |

IX | 14 | 6 | Ruido [dB(A) re 1 pW] | Lydeffektniveau dB(A) (Støj) | Geräusch (dB(A) re 1 pW) | Θόρυβος (dB(A) ανά 1 pW) | Noise (dB(A) re 1 pW) | Bruit [dB(A) re 1 pW] | Rumore dB(A) relpW | Geluidsniveau dB(A) re 1 pW | Nível de ruído dB(A) re 1 pW |

+++++ TIFF +++++

| | | Ficha de información detallada en los folietos del producto | Brochurerne om produktet indeholder yderligere oplysninger | Ein Datenblatt mit weiteren Geräteangaben ist in den Prospekten enthalten | Μια κάρτα με πληροφοριακές λεπτομέρειες Περιλαμβάνεται στο φυλλάδιο | Further information is contained in product brochures | Une fiche d'information détaillée figure dans la brochure | Gli opuscoli illustrativi contengono una scheda particolareggiata | Een kaart met nadere gegevens is opgenomen in de brochures over het apparaat | Ficha porme-norizada em folheto do produto |

+++++ TIFF +++++

| | | Norma EN 153 mayo 1990 | Standard: EN 153 af maj 1990 | Norm EN 153 Ausgabe Mai 1990 | Προδιαγραφές του ΕΝ 153 Μαίου 90 | Norm EN 153 May 1990 | Norme EN 153, mai 1990 | Norma EN 153 Maggio 1990 | Norm EN 153 mei 1990 | Norma EN 153, Maio de 1990 |

+++++ TIFF +++++

| | | Directive sobre etiquetado de refrigeradores 94/2/CE | Direktiv om energimærkning af kølemøbler 94/2/EF' | Kühlgeräte-Richtlinie 94/2/EG | Κοινοτική οδηγία προδια γραφών 94/2/ΕΚ για ψυγεία | Refrigerator Label Directive 94/2/EC | Directive 94/2/CE relative à l'étiquetage des réfrigérateurs | Direttiva 94/2/CE relativa all'etichettatura dei frigoriferi | Richtlijn Etikettering koelkasten 94/2/EG | Directiva 94/2/CE relativa à etiquetagem de aparelhos frigoríficos |

--------------------------------------------------