31994D0907Uradni list L 357 , 31/12/1994 str. 0001 - 0001
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 35 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 35 str. 0003


Sklep Sveta in Komisije

z dne 19. decembra 1994

o sklenitvi Evropskega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani

(94/907/ESPJ, ES, Euratom)

SVET EVROPSKE UNIJE,

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI STA

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 238 v povezavi s členom 228(2) drugi stavek in (3) drugi pododstavek,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti drugega odstavka člena 101,

ob upoštevanju odobritve Sveta v skladu s členom 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

ob upoštevanju soglasja Evropskega parlamenta [1],

ker je treba sprejeti Evropski sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani, podpisan v Bruslju 1. februarja 1993,

SKLENILA:

Člen 1

Evropski sporazum med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Romunijo na drugi strani skupaj s Protokoli, izmenjavo pisem in izjavami se sprejme v imenu Evropske skupnosti, Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo.

Besedila iz prvega odstavka so priloga temu sklepu.

Člen 2

1. Stališče Skupnosti v Pridružitvenem svetu v skladu z ustreznimi določbami pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti določi Svet na predlog Komisije ali, kjer je to primerno, Komisija.

2. V skladu s členom 107 sporazuma iz člena 1 Pridružitvenemu svetu predseduje predsednik Sveta, ki predstavi stališče Skupnosti. V skladu s svojim poslovnikom Pridružitvenemu odboru predseduje predstavnik Komisije, ki predstavi stališče Skupnosti.

Člen 3

Predsednik Sveta v imenu Evropske skupnosti izda uradno obvestilo, predvideno v členu 125 sporazuma iz člena 1. V imenu Evropske skupnosti za premog in jeklo in Evropske skupnosti za atomsko energijo izda tako uradno obvestilo predsednik Komisije.

V Bruslju, 19. decembra 1994

Za Svet

Predsednik

K. Kinkel

Za Komisijo

J. Delors

Predsednik

[1] UL C 315, 23.11.1993, str. 103.

--------------------------------------------------