31994D0837Uradni list L 352 , 31/12/1994 str. 0015 - 0015
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0175
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 65 str. 0175


Odločba Komisije

z dne 16. decembra 1994

o posebnih pogojih za odobritev obratov za preembaliranje iz Direktive Sveta 77/99/EGS in pravilih za trženje izdelkov iz teh obratov

(94/837/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/99/EGS z dne 21. decembra 1976 o sanitarnih problemih, ki vplivajo na proizvodnjo in trženje mesnih izdelkov ter nekaterih drugih izdelkov živalskega izvora [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 92/118/EGS [2] in zlasti člena 17 Direktive,

ker lahko obrati za preembaliranje poleg preembaliranja in/ali presortiranja izvajajo tudi druge dejavnosti, kot so rezanje ali narezovanje mesnih izdelkov; ker lahko zaradi tega pride do rokovanja z izdelki, ki niso zaščiteni z ovojem ali ovojnim materialom;

ker je treba opredeliti higienske pogoje, pod katerimi se ti postopki lahko izvajajo;

ker je prav tako potrebno določiti pravila za označevanje zdravstvene ustreznosti izdelkov iz teh obratov za preembaliranje;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Obrati za preembaliranje, ki izdelke samo presortirajo, ne da bi odstranili embalažo, morajo izpolnjevati ustrezne pogoje, določene v točki 1 poglavja VII Priloge B k Direktivi 77/99/EGS.

2. Obrati za preembaliranje, ki izvajajo postopke odstranjevanja embalaže in preembaliranja, morajo izpolnjevati ustrezne pogoje, določene v poglavjih I in II Priloge A k Direktivi 77/99/EGS, in ustrezne pogoje iz točk 1(a), (b), (d), (e) in (f) ter 2(a), (c), (i) in (j) poglavja I Priloge B k navedeni direktivi.

Člen 2

1. Izdelki iz obratov za preembaliranje iz člena 1(1) morajo obdržati oznako zdravstvene ustreznosti proizvodnega obrata porekla.

Izdelki iz obratov za preembaliranje iz člena 1(2) morajo biti označeni z oznako zdravstvene ustreznosti v skladu z določbami iz poglavja VI Priloge B k Direktivi 77/99/EGS. Oznako zdravstvene ustreznosti obratom za preembaliranje izda pristojni organ.

Kadar se presortirajo izdelki različnega izvora, je potrebno oznako zdravstvene ustreznosti obrata za preembaliranje nalepiti na zadnjo plast embalaže iz obrata za preembaliranje.

2. Obrati za preembaliranje morajo vzpostaviti posebni registracijski sistem, ki pristojnemu organu omogoča sledljivost preembaliranega izdelka do obrata izvora.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. decembra 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 85.

[2] UL L 62, 15.3.1993, str. 49.

--------------------------------------------------