31994D0800

94/800/EF: Rådets afgørelse af 22. december 1994 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986¯1994), for så vidt angår de områder, der hører under Fællesskabets kompetence

EF-Tidende nr. L 336 af 23/12/1994 s. 0001 - 0002
tjekkisk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
estisk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
ungarsk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
litauisk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
lettisk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
maltesisk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
polsk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
slovakisk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81
slovensk specialudgave kapitel 11 bind 21 s. 80 - 81


RAADETS AFGOERELSE

af 22. december 1994

om indgaaelse paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne af de aftaler, der er resultatet af de multilaterale forhandlinger i Uruguay-rundens regi (1986-1994), for saa vidt angaar de omraader, der hoerer under Faellesskabets kompetence

(94/800/EF)

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 43, 54, 57, 66, 75, artikel 84, stk. 2, artikel 99, 100, 100 A, 113 og 235 sammenholdt med artikel 228, stk. 3, andet afsnit,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (1),

under henvisning til samstemmende udtalelse fra Europa-Parlamentet (2), og

ud fra foelgende betragtninger:

De multilaterale handelsforhandlinger, som blev indledt i GATT-regi i henhold til den ministererklaering, der blev vedtaget i Punta del Este den 20. september 1986, er afsluttet med vedtagelse af slutakten, der indeholder resultaterne af Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger;

repraesentanter for Faellesskabet og medlemsstaterne undertegnede slutakten i Marrakech den 15. april 1994; slutakten indeholder dels resultaterne af Uruguay-rundens multilaterale handelsforhandlinger, dels, med forbehold af indgaaelse, overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen;

de gensidige indroemmelser og forpligtelser, som Kommissionen paa Det Europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters vegne har forhandlet sig frem til, udgoer i deres helhed, saaledes som de fremgaar af de multilaterale aftaler, der er indeholdt i slutakten, et tilfredsstillende og afbalanceret resultat;

desuden er en del af de paagaeldende indroemmelser og forpligtelser, som Kommissionen paa Det Europaeiske Faellesskabs og dets medlemsstaters vegne og visse lande, der deltog i forhandlingerne, har forhandlet sig frem til, gengivet i de plurilaterale aftaler, der er indeholdt i bilag 4 til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen;

for saa vidt angaar oksekoed, blev visse af disse indroemmelser og forpligtelser forhandlet bilateralt med Uruguay i forbindelse med Uruguay-runden;

Faellesskabets kompetence til at indgaa internationale aftaler bygger ikke blot paa udtrykkelig hjemmel i traktaten, men kan ligeledes foelge af andre af traktatens bestemmelser og af retsakter, som Faellesskabets institutioner har vedtaget i medfoer af disse bestemmelser;

naar der er vedtaget faellesskabsregler til gennemfoerelse af traktatens formaal, kan medlemsstaterne ikke uden om faellesskabsinstitutionerne indgaa forpligtelser, som kan taenkes at ville aendre reglernes indhold eller raekkevidde;

en del af de forpligtelser, der er fastlagt i overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, herunder bilagene hertil, henhoerer under Faellesskabets kompetence i medfoer af traktatens artikel 113; desuden beroerer visse af de oevrige forpligtelser faellesskabsregler, som er fastsat paa grundlag af artikel 43, 54, 57, 66 og 75, artikel 84, stk. 2, artikel 99, 100, 100 A og 235, og de kan derfor kun indgaas af Faellesskabets som saadant;

isaer er det begrundet at anvende traktatens artikel 100 og 235 som hjemmel for denne afgoerelse, for saa vidt som overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, herunder bilagene hertil, beroerer dels Raadets direktiv 90/434/EOEF af 23. juli 1990 om en faelles beskatningsordning ved fusion, spaltning, tilfoersel af aktiver og ombytning af aktier vedroerende selskaber i forskellige medlemsstater (1) og Raadets direktiv 90/435/EOEF af 23. juli 1990 om en faelles beskatningsordning for moder- og datterselskaber fra forskellige medlemsstater (2), som bygger paa traktatens artikel 100, dels Raadets forordning (EOEF) nr. 40/94 af 20. december 1993 om EF-varemaerker (3), som bygger paa traktatens artikel 235;

der er endnu ikke vedtaget nogen faellesskabsretsakt med traktatens artikel 73 C som hjemmel;

overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, herunder bilagene hertil, kan ikke paaberaabes direkte over for Faellesskabets og medlemsstaternes retsinstanser -

TRUFFET FOELGENDE AFGOERELSE:

Artikel 1

1. Foelgende multilaterale aftaler og retsakter godkendes herved paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne, for saa vidt angaar den del, der hoerer under Faellesskabets kompetence:

- overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen samt de aftaler, som er indeholdt i bilag 1, 2 og 3 til denne overenskomst

- de ministerafgoerelser og -erklaeringer samt det aftalememorandum om forpligtelserne vedroerende finansielle tjenesteydelser, som er indeholdt i Uruguay-rundens slutakt.

2. Teksterne til de aftaler og retsakter, der er omhandlet i denne artikel, er knyttet som bilag til denne afgoerelse.

3. Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den person, der er befoejet til at opfylde formaliteterne i henhold til artikel XIV i overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen med bindende virkning for Det Europaeiske Faellesskab, for saa vidt angaar den del af denne overenskomst, som hoerer under Faellesskabets kompetence.

Artikel 2

1. De plurilaterale aftaler, som er indeholdt i bilag 4 til overenskomsten om oprettelse af Verdenshandelsorganisationen, godkendes herved paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne, for saa vidt angaar den del, der hoerer under Faellesskabets kompetence.

2. Teksterne til de aftaler, der er omhandlet i denne artikel, er knyttet som bilag til denne afgoerelse.

3. Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den person, der er befoejet til at opfylde formaliteterne i henhold til de i denne artikel omhandlede aftaler og arrangementer med bindende virkning for Det Europaeiske Faellesskab, for saa vidt angaar den del af de paagaeldende aftaler, som hoerer under Faellesskabets kompetence.

Artikel 3

1. Den aftale om oksekoed, der er indgaaet med Uruguay, godkendes herved paa Det Europaeiske Faellesskabs vegne.

2. Teksten til den naevnte aftale er knyttet som bilag til denne afgoerelse.

3. Formanden for Raadet bemyndiges til at udpege den person, der er befoejet til at undertegne aftalen med bindende virkning for Det Europaeiske Faellesskab.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1994.

Paa Raadets vegne

H. SEEHOFER

Formand

(1) Udtalelse afgivet den 23. november 1994 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(2) Samstemmende udtalelse afgivet den 14. december 1994 (endnu ikke offentliggjort i Tidende).

(1) EFT nr. L 225 af 20. 8. 1990, s. 1.

(2) EFT nr. L 225 af 20. 8. 1990, s. 6.

(3) EFT nr. L 11 af 14. 1. 1994, s. 1.