31994D0777Uradni list L 312 , 06/12/1994 str. 0035 - 0039
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 63 str. 0227
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 63 str. 0227


Odločba Komisije

z dne 30. novembra 1994

o posebnih pogojih za uvoz živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev s poreklom iz Turčije

(Besedilo velja za EGP)

(94/777/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/492/EGS z dne 15. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg živih školjk [1], in zlasti člena 9 Direktive,

ker je skupina strokovnjakov Komisije opravila inšpekcijski obisk v Turčiji, da bi preverila pogoje, v katerih se žive školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži proizvajajo in dajejo na trg;

ker je po turški zakonodaji Ministrstvo za kmetijstvo in podeželje odgovorno za zdravstveni inšpekcijski nadzor in spremljanje živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev ter za spremljanje higienskih in sanitarnih pogojev proizvodnje; ker je v skladu z navedeno zakonodajo Ministrstvo za kmetijstvo in podeželje pooblaščeno, da odobri ali prepove pobiranje školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev na nekaterih območjih;

ker so Ministrstvo za kmetijstvo in podeželje ter njegovi laboratoriji sposobni učinkovito preverjati uporabo veljavnih zakonov v Turčiji;

ker so se pristojni organi v Turčiji obvezali, da bodo Komisiji redno in hitro sporočali podatke o prisotnosti planktona z vsebnostjo toksinov na območjih pobiranja;

ker so pristojni organi v Turčiji predložili uradna zagotovila kar zadeva skladnost z zahtevami iz poglavja V Priloge k Direktivi 91/492/EGS in z zahtevami, ki so enakovredne zahtevam, ki jih predpisuje navedena direktiva za klasifikacijo proizvodnih in distribucijskih območij, odobritev odpremnih centrov ter nadzor javnega zdravja in spremljanje proizvodnje; ker se bodo Komisiji sporočale predvsem kakršne koli možne spremembe na območjih pobiranja;

ker je Turčija primerna za vključitev v seznam tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje enakovrednosti iz člena 9(3)(a) Direktive 91/492/EGS;

ker mora postopek za pridobitev zdravstvenega spričevala iz člena 9(3)(b)(i) Direktive 91/492/EGS vključevati tudi opredelitev vzorca spričevala, jezik(-e), v katerem(-ih) mora biti napisano, kvalifikacije podpisnika ter pritrditev oznake zdravstvene ustreznosti na paket;

ker je v skladu s členom 9(3)(b)(ii) Direktive 91/492/EGS treba določiti proizvodna področja, kjer se lahko školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži pobirajo in izvažajo v Skupnost;

ker je treba v skladu s členom 9(3)(c) Direktive 91/492/EGS določiti seznam obratov, iz katerih se dovoli uvoz školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev; ker se taki obrati lahko pojavijo na seznamu le, če jih pristojni turški organi uradno odobrijo; ker je dolžnost pristojnih turških organov, da zagotovijo skladnost z določbami, ki jih v ta namen določa člen 9(3)(c) Direktive 91/492/EGS;

ker se posebni pogoji uvoza uporabljajo, ne da bi to vplivalo na odločbe, sprejete v skladu z Direktivo Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo dajanje na trg proizvodov in živali iz ribogojstva [2];

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Splošna uprava za zaščito in nadzor pri Ministrstvu za kmetijstvo in podeželje je pristojni organ v Turčiji za preverjanje in potrjevanje skladnosti živih školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev z zahtevami Direktive 91/492/EGS.

Člen 2

Žive školjke, iglokožci, plaščarji in morski polži s poreklom iz Turčije, ki so namenjeni prehrani ljudi, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

1. vsako pošiljko mora spremljati oštevilčeno izvirno zdravstveno spričevalo, pravilno izpolnjeno, podpisano, z datumom, ki obsega en sam list, v skladu z vzorcem iz Priloge A tej odločbi;

2. pošiljke morajo biti s poreklom iz odobrenih proizvodnih območij, navedenih v seznamu v Prilogi B k tej odločbi;

3. pakirati jih mora odobreni odpremni center iz seznama v Prilogi C k tej odločbi, in sicer v hermetično zaprte pakete;

4. na vsakem pakiranju mora biti neizbrisna oznaka zdravstvene ustreznosti, ki vsebuje vsaj naslednje podatke:

- država odpreme: TURČIJA,

- vrsta (navadna in znanstvena imena),

- opredelitev proizvodnega območja in odpremnega centra z njihovo številko odobritve,

- datum pakiranja, ki vsebuje najmanj dan in mesec.

Člen 3

1. Spričevala iz člena 2(1) morajo biti napisana v vsaj enem uradnem jeziku države članice, kjer se opravi pregled.

2. V spričevalih mora biti navedeno ime, položaj in podpis veterinarja Ministrstva za kmetijstvo in podeželje ter njegov uradni žig, ki je drugačne barve od drugih zaznamkov na spričevalu.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 268, 24.9.1991, str. 1.

[2] UL L 46, 19.2.1991, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA B

PROIZVODNA OBMOČJA, KI IZPOLNJUJEJO ZAHTEVE IZ POGLAVJA I(1)(a) PRILOGE K DIREKTIVI 91/492/EGS

Geografske meje | Kodna številka |

Karaburun | I |

Bosphorus | II |

Northern Marmara Sea | III |

Dardanelles | IV |

Saroz | V |

Ayvalik | VI |

--------------------------------------------------

PRILOGA C

SEZNAM OBRATOV, ODOBRENIH ZA IZVOZ V EVROPSKO SKUPNOST

Ime in naslov | Številka odobritve in datum prenehanja veljavnosti |

Marsan — Eceabat | 110 — 31.12.1995 |

Dardanel Onentas — Çanakkale | 181 — 31.12.1995 |

Yavuz Mildon — Gelibolu | 183 — 31.12.1995 |

Real — Ayvalik | 203 — 31.12.1995 |

Artur I — Ayvalik | 205 — 31.12.1995 |

Tuna — Istanbul | 206 — 31.12.1995 |

Kerevitas Mersu Ancoker — Bursa | 301 — 31.12.1995 |

--------------------------------------------------