31994D0774Úradný vestník L 310 , 03/12/1994 S. 0070 - 0076
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 14 S. 0130
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 14 S. 0130


Rozhodnutie Komisie

z 24. novembra 1994

týkajúce sa štandardného nákladného listu podľa nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci, do a z Európskeho spoločenstva

(94/774/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci, do a z Európskeho spoločenstva [1], a najmä jeho článok 42, odsek 1,

keďže štandardný nákladný list podľa nariadenia (EHS) č. 259/93 bol navrhnutý so zreteľom na príslušné články nariadenia a príslušné medzinárodné zmluvy, a dohovory, a najmä na práce Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD);

keďže nákladný list, pozostávajúci z tlačiva oznámenia a tlačiva pohybu/sledovania trasy, by sa mal používať na oznamovanie a sledovanie trasy prepravy odpadu a mal by slúžiť ako osvedčenie o zneškodnení a zhodnotení odpadu;

keďže nákladný list umožní kompetentným orgánom určeným členskými štátmi vykonávať dohľad a kontrolovať úlohy, ktoré im ukladá nariadenie (EHS) č. 259/93;

keďže Komisia predložila výboru ustanovenému v článku 18 smernice Rady 75/442/EHS [2], naposledy zmenenej a doplnenej smernicou 91/692/EHS [3], návrh opatrení, ktoré treba vykonať;

keďže výbor vydal súhlasné stanovisko k návrhu opatrení, ktorý mu predložila Komisia,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Štandardný nákladný list pripojený k tomuto rozhodnutiu a pozostávajúci z tlačiva oznámenia a tlačiva pohybu/sledovania trasy sa používa na oznamovanie a sledovanie trasy prepravy odpadu podľa ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 a slúži ako osvedčenie o zneškodnení a zhodnotení odpadu.

Článok 2

Dokument uvedený v článku 1 je vytlačený na nefalšovateľnom, bielom písacom papieri s plošnou hmotnosťou aspoň 40 g/m2. Papier musí byť natoľko nepriehľadný, aby údaje na jednej strane nezhoršovali čitateľnosť údajov na druhej strane, a jeho pevnosť musí byť taká, aby sa pri bežnom používaní netrhal a nekrčil.

Vodorovné rozmery polí vychádzajú z dĺžkovej jednotky jedna desatina palca a zvislé z jednej šestiny palca.

Tlačivá majú veľkosť 210 × 297 mm s najväčšou dĺžkovou odchýlkou mínus 5 mm a plus 8 mm.

Tieto ustanovenia nevylučujú vytlačenie štandardného nákladného listu podľa článku 1 na bielom papieri prostredníctvom systémov spracovania údajov úradného ani súkromného sektoru, podľa podmienok ustanovených členskými štátmi.

Článok 3

Poradové číslo zásielky odpadu, ktoré sa uvedie v položke 3 nákladného listu, pozostáva z kódu krajiny vývozu, za ktorým nasleduje šesťmiestne číslo.

Článok 4

Vzor nákladného listu sa preskúma a podľa potreby upraví na základe skúseností z praxe.

Článok 5

Toto rozhodnutie sa bude uplatňovať od šesťdesiateho dňa po svojom oznámení.

Článok 6

Toto rozhodnutie je adresované členským štátom.

V Bruseli 24. novembra 1994

Za Komisiu

Yannis Paleokrassas

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 30, 6.2.1993, s. 1.

[2] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39.

[3] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

VZOR ŠTANDARDNÉHO NÁKLADNÉHO LISTU

navrhnutý podľa článku 42 nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadu v rámci, do a z Európskeho spoločenstva

ÚVOD

Tento štandardný nákladný list bol navrhnutý na uplatňovanie ustanovení nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 o dohľade a riadení prepravy odpadu v rámci, do a z Európskeho spoločenstva.

Bude dostupný kompetentným orgánom, ktoré členské štáty určia podľa článku 38 vyššie uvedeného nariadenia tak, aby mohli vykonávať príslušné úkony dohľadu a riadenia prepravy odpadu.

Údaje obsiahnuté v tomto dokumente umožnia kompetentným orgánom poznať charakter prepravovaného odpadu a jeho určenie (na zneškodnenia alebo zhodnotenie). Na základe toho budú schopné prijať potrebné opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------