31994D0741Úřední věstník L 296 , 17/11/1994 S. 0042 - 0055
Finské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 13 S. 0234
Švédské zvláštní vydání: Kapitola 15 Svazek 13 S. 0234


Rozhodnutí Komise

ze dne 24. října 1994

o dotaznících pro zprávy členských států o provádění některých směrnic v odvětví odpadů (provádění směrnice Rady 91/692/EHS)

(94/741/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/692/EHS ze dne 23. prosince 1991, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí [1], a zejména na články 5 a 6 a přílohu VI uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji [2], naposledy pozměněnou směrnicí 91/692/EHS,

s ohledem na směrnici Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [3] naposledy pozměněnou směrnicí 91/692/EHS,

s ohledem na směrnici Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [4] ve znění směrnice 91/692/EHS,

vzhledem k tomu, že článek 18 směrnice 75/439/EHS, článek 16 směrnice 75/442/EHS a článek 17 směrnice 86/278/EHS byly nahrazeny článkem 5 směrnice 91/692/EHS, který požaduje, aby členské státy předávaly Komisi informace o provádění některých směrnic Společenství v podobě zprávy za příslušný úsek;

vzhledem k tomu, že je nezbytné tuto zprávu vypracovat na základě dotazníku nebo osnovy navržené Komisí podle článku 6 směrnice 91/692/EHS;

vzhledem k tomu, že první zpráva za příslušný úsek bude zahrnovat období od roku 1995 do roku 1997 včetně;

vzhledem k tomu, že opatření zamýšlená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 6 výše uvedené směrnice,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Přijímají se dotazníky uvedené v příloze tohoto rozhodnutí, které se týkají směrnic Rady 75/439/EHS, 75/442/EHS a 86/278/EHS.

Článek 2

Členské státy použijí tyto dotazníky jako základ pro vypracování zpráv za příslušný úsek, které mají předkládat Komisi podle článku 5 směrnice 91/692/EHS.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 24. října 1994.

Za Komisi

Yannis Paleokrassas

člen Komise

[1] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[2] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 47.

[4] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

SEZNAM DOTAZNÍKŮ

1. Dotazník týkající se směrnice Rady 75/439/EHS ze dne 16. června 1975 o nakládání s odpadními oleji [1], naposledy pozměněné směrnicí 91/692/EHS [2].

2. Dotazník týkající se směrnice Rady 75/442/EHS ze dne 15. července 1975 o odpadech [3] naposledy pozměněné směrnicí 91/692/EHS.

3. Dotazník týkající se směrnice Rady 86/278/EHS ze dne 12. června 1986 o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství [4] ve znění směrnice 91/692/EHS.

Používání směrnice 91/692/EHS, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

DOTAZNÍK

pro zprávu členských států o provádění směrnice 75/439/EHS o nakládání s odpadními oleji, naposledy pozměněné směrnicí 91/692/EHS [5]

Již poskytnuté informace není nutné opakovat

I. ZAČLENĚNÍ DO VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

1. (a) Byly Komisi poskytnuty podrobnosti o současných platných právních a správních předpisech pro začlenění směrnice ve znění pozdějších předpisů do vnitrostátních právních předpisů?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

2. (a) Byla přijata opatření podle článku 7?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", byly Komisi poskytnuty podrobnosti o těchto opatřeních?

(ano/ne)

(c) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (b) "ne", uveďte, prosím, důvody.

3. (a) Byla přijata přísnější opatření podle článku 16?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", byly Komisi poskytnuty podrobnosti o těchto opatřeních?

(ano/ne)

(c) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (b) "ne", uveďte, prosím, důvody.

II. PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE

1. (a) Byla podle článku 2 a 3 přijata nezbytná opatření pro zajištění sběru odpadních olejů a nakládání s nimi bez způsobení jakékoli vyhnutelné škody člověku a životnímu prostředí?

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

(c) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", vyplňte, prosím, pokud je to možné, následující tabulky, a uveďte, zda se jedná o odhad.

| rok 1 | rok 2 | rok 3 |

Množství oleje uvedené na trh/prodané celkem, je-li k dispozici | | | |

| rok 1 | rok 2 | rok 3 |

Produkce odpadních olejů celkem, z toho: | | | |

Sebrané množství | | | |

Regenerované množství | | | |

Spálené množství | | | |

Skládkované množství (vč. trvalého uskladnění) | | | |

2. (a) Vyskytly se nějaké technické, ekonomické nebo organizační překážky zmíněné v čl. 3 odst. 1, které zabránily členskému státu v tom, abyupřednostnil zpracování odpadních olejů regenerací?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, podrobnosti.

(c) Ovlivnily nějaké technické, ekonomické nebo organizační překážky zmíněné v čl. 3 odst. 2 proveditelnost spalování odpadních olejů?

(ano/ne)

(d) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (c) "ano", uveďte, prosím, podrobnosti.

(e) Jestliže výše uvedené překážky zabránily regeneraci nebo spalování odpadních olejů, byla přijata nějaká opatření podle čl. 3 odst. 3?

(ano/ne)

(f) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (e) "ano", uveďte, prosím, podrobnosti.

3. (a) Byly uskutečněny nějaké informační akce pro veřejnost nebo reklamní kampaně podle čl. 5 odst. 1?

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, podrobnosti o vnitrostátních kampaních a případně poskytněte příklady jiných kampaní, přičemž uveďte mj. orgán, který kampaň organizoval, o jakou kampaň šlo, média (TV, rozhlas, noviny atd.), cílové skupiny a hodnocení efektivnosti kampaně, pokud bylo provedeno (efektivnost lze vyjádřit nárůstem sběru odpadního oleje pro úpravu nebo regeneraci).

4. Vyplňte, prosím, následující tabulku o podnicích zabývajících se sběrem odpadních olejů (uveďte, zda se jedná o odhad).

+++++ TIFF +++++

5. (a) Bylo rozhodnuto o přidělení odpadních olejů k některému ze způsobů zpracování uvedených v článku 3, jak stanovuje čl. 5 odst. 3?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, charakter přidělení.

(c) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, zda již byly zahájeny příslušné kontroly, a pokud ano, stručně je popište.

6. (a) Vyplňte prosím následující tabulku o podnicích, které odstraňují odpadní oleje, a uveďte, zda s jedná o odhad.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

(b) Uveďte, jak se příslušný orgán spokojil s tím, že byla přijata všechna vhodná opatření na ochranu životního prostředí a zdraví (jak stanoví čl. 6 odst. 2).

7. (a) Vyplňte, prosím, následující tabulku mezních hodnot stanovených pro látky uvedené v příloze směrnice (čl. 8 odst. 1 písm. a)) a pro jakékoli jiné parametry nebo látky.

Znečišťující látka | Mezní hodnota v příloze směrnice | Vnitrostátní mezní hodnota | Poznámky (v případě potřeby použijte samostatný list) |

3mg/Nm | Hodnota | Jednotka |

| | |

Cd | | 0,5 | |

Ni | | 1 | | | |

| buď | | anebo | | | |

Cr | | | | | | |

Cu | | 1,5 | 5 | | | |

V | | | | | | |

Pb | | 5 | | | | |

Cl | | 100 | | | | |

F | | 5 | | | | |

SO2 | | — | | | | |

Prach, celkem | | — | | | | |

(b) Uveďte, prosím, podrobnosti o kontrolách, které se používají u zařízení s tepelným vstupem menším než 3 MW (čl. 8 odst. 1 písm. b)), přičemž v následující tabulce uveďte také všechny stanovené vnitrostátní mezní hodnoty.

Znečišťující látka | Vnitrostátní mezní hodnota | Poznámky (v případě potřeby použijte samostatný list) |

Hodnota | Jednotka |

Cd | | |

Ni | | | |

Cr | | | |

Cu | | | |

V | | | |

Pb | | | |

Cl | | | |

F | | | |

SO2 | | | |

Tuhé látky, celkem | | | |

(c) Vyplňte, prosím, následující tabulku o spalování odpadních olejů v zařízeních, a uveďte, zda se jedná o odhad.

Úroveň NUTS dohlížejícího orgánu (čl. 8 odst. 1) | Počet orgánů | Doplňující poznámky |

| |

≥ 3 MW | |

≤ 3 MW | | | |

8. Podle článku 11 vyplňte, prosím, následující tabulku týkající se minimálních množství odpadního oleje určených členskými státy.

| Minimální množství | Doplňující poznámky |

Produkce | | |

Sběr | | |

Odstraňování | | |

9. (a) Dostávají podniky sbírající odpadní oleje náhrady, jak stanoví článek 14?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, průměrnou částku náhrad, popište základ jeho výpočtu a popište způsob financování.

10. (a) Dostávají podniky odstraňující odpadní oleje náhrady, jak stanoví článek 14?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, průměrnou částku náhrad, popište základ jeho výpočtu a popište způsob financování.

Používání směrnice 91/692/EHS, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

DOTAZNÍK

pro zprávu členských států o provádění směrnice 75/442/EHS o odpadech naposledy pozměněné směrnicí 91/692/EHS [6]

Již poskytnuté informace není nutné opakovat

I. ZAČLENĚNÍ DO VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

1. (a) Byly Komisi poskytnuty podrobnosti o současných platných právních a správních předpisech pro začlenění směrnice ve znění pozdějších předpisů do vnitrostátních právních předpisů?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

2. Uveďte, prosím, v následující tabulce (odhadovaný) počet příslušných orgánů v každé úrovni NUTS určených podle článku 6 a uveďte působnost zaškrtnutím odpovídajících kolonek.

Druh orgánu | | | | | | | |

Počet orgánů nebo institucí | Plány pro nakládání s odpady (čl. 7 odst. 1) | Povolení pro operace odstraňování (čl. 9 odst. 1) | Povolení pro operace využívání (článek 10) | Registrace zproštění z požadavků článků 9 a 10 (článek 11) | Registrace zařízení nebo podniků (článek 12) | Poznámky (v případě potřeby použijte samostatný list) |

NUTS | | | | | | | |

NUTS 1 | | | | | | | |

NUTS 2 | | | | | | | |

NUTS 3 | | | | | | | |

NUTS 4 | | | | | | | |

NUTS 5 | | | | | | | |

II. PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE

1. (a) Byly vypracovány plány pro nakládání s odpady, aby se dosáhly cíle uvedené v článcích 3, 4 a 5?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

(c) Uveďte následující podrobnosti za každý vypracovaný plán pro nakládání s odpady.

+++++ TIFF +++++

(d) (i) Uskutečnila se nějaká spolupráce, jak uvádí čl. 7 odst. 2, s jinými členskými státy nebo s Komisí?

(ano/ne)

(ii) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (i) "ano", uveďte, prosím, podrobnosti o rozsahu a formě této spolupráce.

(e) (i) Byly Komisi poskytnuty podrobnosti o obecných opatřeních přijatých podle čl. 7 odst. 3?

(ano/ne)

(ii) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (i) "ne", uveďte, prosím, důvody.

2. (a) Byly Komisi poskytnuty podrobnosti o opatřeních plánovaných pro přijetí podle čl. 3 odst. 1?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

3. (a) Byla při plnění závazku v čl. 5 odst. 1 přijata opatření pro zřízení integrované a přiměřené sítě zařízení pro odstraňování odpadu?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", uveďte, prosím, podrobnosti.

(c) Uveďte, prosím, podrobnosti o rozsahu a formě spolupráce, která byla pravděpodobně uskutečněna s členskými státy při plnění závazku podle čl. 5 odst. 1.

(d) Jaká míra soběstačnosti při odstraňování odpadů byla dosažena v členském státě? Odpovězte, prosím, na tuto otázku skutečnými a odhadovanými údaji o vyprodukovaném a odstraněném odpadu v členském státě, z celkového množství odpadu vyprodukovaného v členském státě, který bylo třeba odstranit.

4. Uveďte, prosím, podle čl. 7 odst. 1 následující údaje, jsou-li k dispozici, a uveďte, zda se jedná o odhad.:

| Domovní odpad (t/r) | Nebezpečný odpad (t/r) | Ostatní odpad, upřesněte (t/r) |

Odpad vyprodukovaný celkem, z toho skládkovaný:recyklovaný:spálený:spálený, s výrobou energie:ostatní, specifikujte: | | | |

5. (a) Byly přijaty obecné předpisy pro poskytování výjimek podle článku 11?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", ale Komise nebyla informována o přijatých obecných předpisech, uveďte, prosím, důvod.

6. (a) Vyžaduje se od kteréhokoli z druhů zařízení nebo podniků zmíněných v článcích 9 a 10, aby vedly záznamy podle článku 14 ve standardní formě?

(ano/ne)

Pokud ano, uveďte podrobnosti.

(b) Vyžaduje se od výrobců, aby se řídily článkem 14?

(ano/ne)

Pokud ano, uveďte podrobnosti.

Používání směrnice 91/692/EHS, kterou se normalizují a racionalizují zprávy o provádění některých směrnic týkajících se životního prostředí

DOTAZNÍK

pro zprávu členských států o provádění směrnice 86/278/EHS o ochraně životního prostředí a zejména půdy při používání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství ve znění směrnice 91/692/EHS [10]

Již poskytnuté informace není nutné opakovat

I. ZAČLENĚNÍ DO VNITROSTÁTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

1. (a) Byly Komisi poskytnuty podrobnosti o současných platných právních a správních předpisech pro začlenění směrnice ve znění pozdějších předpisů do vnitrostátních právních předpisů?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

2. (a) Pokud byla přijata vnitrostátní opatření podle článku 5, aby se zajistilo, že odpadní kal nesmí být použit pro půdy, v nichž koncentrace jednoho nebo více těžkých kovů přesahují schválené mezní hodnoty, byla o těchto opatřeních informována Komise?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ne", uveďte, prosím, důvody.

(c) Pokud byla vnitrostátní opatření přijata a jsou přísnější než stanoví směrnice, byla Komise o těchto opatření podle článku 12 informována?

(ano/ne)

(d) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (c) "ne", uveďte, prosím, důvody.

II. PROVÁDĚNÍ SMĚRNICE

1. Uveďte, prosím, všechny specifické podmínky pokládané za nezbytné pro ochranu lidského zdraví a životního prostředí v souladu s první odrážkou čl. 3 odst. 2 při používání zbytkového kalu ze septiků a jiných podobných zařízení na čištění odpadních vod pro zemědělské účely.

2. (a) S přihlédnutím k článku 5 vyplňte, prosím, následující tabulku, a uveďte, zda se jedná o odhad.

Kov | Čl. 5 odst. 1 | Čl. 5 odst. 2 písm. a) | Čl. 5 odst. 2 písm. b) |

Koncentrace v půdách | Koncentrace v kalech | Použití v zemědělství |

Směrnice, příloha I A | Vnitrostátní mezní hodnoty | Směrnice, příloha I B | Vnitrostátní mezní hodnoty | Směrnice, příloha I C | Vnitrostátní mezní hodnoty |

mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | mg/kg sušiny | kg/ha/rok | kg/ha/rok |

Kadmium | 1 až 3 | | 20 až 40 | | 0, 15 | |

Měď | 50 až 140 | | 1000 až 1750 | | 12 | |

Nikl | 30 až 75 | | 300 až 400 | | 3 | |

Olovo | 50 až 300 | | 750 až 1200 | | 15 | |

Zinek | 150 až 300 | | 2500 až 4000 | | 30 | |

Rtuť | 1 až 1,5 | | 16 až 25 | | 0,1 | |

Chrom | — | | — | | — | |

(b) Pokud byla zvolena možnost podle čl. 5 odst. 2 písm. a), uveďte, prosím, maximální množství kalu, které lze použít na jednotku plochy půdy za rok (v tunách sušiny na hektar za rok).

(c) Pokud byly povoleny méně přísné mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdách v souladu s přílohou I A pozn. pod čarou 1, vyplňte, prosím, následující tabulku a uveďte, zda je některý údaj odhadem.

Kov | Počet míst | Dotčená plocha (ha) | Půdní typ (vč. hydrologických charakteristik) | pH | Nová mezní hodnota (mg/kg sušiny) | Poznámky a/nebo důvody výjimky (v případě potřeby použijte zvláštní list) |

Kadmium | | | | | | |

Měď | | | | | | |

Nikl | | | | | | |

Olovo | | | | | | |

Zinek | | | | | | |

Rtuť | | | | | | |

Chrom | | | | | | |

(d) Pokud byly povoleny méně přísné mezní hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdách v souladu s přílohou I A pozn. pod čarou 2, vyplňte, prosím, následující tabulku (první tři sloupce nejsou povinné).

Kov | Počet míst | Povolené maximální množství kalu (tuny sušiny) | Půdní typ (vč. hydrologických charakteristik) | pH | Nová mezní hodnota (mg/kg sušiny) | Poznámky a/nebo důvody výjimky (v případě potřeby použijte zvláštní list) |

Měď | | | | | | |

Nikl | | | | | | |

Zinek | | | | | | |

e) Pokud byly povoleny méně přísné mezni hodnoty koncentrací těžkých kovů v půdach v souladu s přilohou IC pozn. pod čarou 1, vyplňte, prosím, následující tabulku a uveďte, zda je některý údaj odhadem.

Kov | Poč et míst | Dotčená plocha (ha) | Půdní typ (vč. Hydrologických charakteristik) | pH | Nová mezní hodnota (mg/kg sušiny) | Poznámky a/nebo důvody výjimky (v přípasě potřeby použijte zvláštni list) |

Kadmium | | | | | | |

Měď | | | | | | |

Nikl | | | | | | |

Olovo | | | | | | |

Zinek | | | | | | |

Rtuť | | | | | | |

Chrom | | | | | | |

3. (a) S přihlédnutím k článku 6 popište, prosím, stručně technologie používané pro úpravu kalu.

(b) Byly vypracovány předpisy, aby se zajistilo provádění rozborů v častějších intervalech než těch, které uvádí příloha II A odst. 1?

(ano/ne)

(c) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (b) "ano", uveďte, prosím, další podrobnosti.

(d) Byly stanoveny podmínky opravňující vstřikovat nebo zapracovávat neupravený kal do půdy?

(ano/ne)

(e) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (d) "ano", uveďte, prosím, další podrobnosti.

4. S přihlédnutím k článku 7 uveďte, prosím, délku období, během něhož je zakázáno používat kal na pastvinách před pastvou nebo na plochách pícnin před sklizní.

5. (a) Byly na vnitrostátní úrovni schváleny snížené mezní hodnoty nebo opatření pro půdy s pH hodnotou menší než 6, jak stanoví článek 8?

(ano/ne)

(b) Je-li odpověď na výše uvedenou otázku (a) "ano", vyplňte, prosím, následující tabulku.

| Kadmium | Měď | Nikl | Olovo | Zinek | Rtuť | Chrom |

Snížená mezní hodnota (mg/kg sušiny) | | | | | | | |

Ostatní opatření | | | | | | | |

6. (a) S přihlédnutím k článku 9 uveďte, jaké druhy rozborů půdních parametrů se provádí podle přílohy II B odst. 1, a to jiné než uvádí příloha II B odst. 3 (pH a těžké kovy).

(b) Uveďte minimální četnost provádění rozborů půdy (příloha II B odst. 2).

7. Na základě údajů obsažených v záznamech uvedených v článku 10 vyplňte následující tabulku, a uveďte, zda poskytnuté údaje jsou odhadem.

| Sušina (tuny/rok) | Dotčená plocha (dobrovolné) |

1995 | 1996 | 1997 | | | |

Kal produkovaný čistírnami odpadních vod | | | | | | |

| | | | 1995 | 1996 | 1997 |

Kal použitý v zemědělství | | | | | | |

KAL POUŽITÝ V ZEMĚDĚLSTVÍ Průměrný obsah (mg/kg sušiny) |

Parametry | 1995 | 1996 | 1997 |

KOVY |

Kadmium | | | |

Měď | | | |

Nikl | | | |

Olovo | | | |

Zinek | | | |

Rtuť | | | |

Chrom | | | |

PRVKY |

Dusík (celkový N) | | | |

Fosfor (celkový P) | | | |

8. Uveďte, prosím, počet případů, u kterých byly uděleny výjimky podle článku 11.

[1] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 23.

[2] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[3] Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 47.

[4] Úř. věst. L 181, 4.7.1986, s. 6.

[5] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

[6] Úř. věst. L 377, 31.12.1992, s. 48.

[10] Úř. věst. L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------