31994D0643Úradný vestník L 249 , 24/09/1994 S. 0018 - 0018
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 61 S. 0074
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 61 S. 0074


Rozhodnutie Komisie

z 12. septembra 1994

o zrušení povolení pre produkty na ochranu rastlín obsahujúce cyhalotrín ako aktívnu látku

(94/643/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Komisie (EHS) č. 3600/92 z 11. decembra 1992, ktoré ustanovuje detailné pravidlá na realizáciu prvej etapy pracovného programu popísaného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS [1] o uvádzaní na trh produktov na ochranu rastlín, najmä na jej článok 4 ods. 5,

keďže cyhalotrín bol jednou z 90 látok zahrnutých v prvej etape pracovného programu ustanoveného v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS [2];

keďže žiadny výrobca ani členský štát neoznámil záujem o zahrnutie tejto látky do prílohy I smernice 91/414/EHS;

keďže sa musí zobrať do úvahy, že informácie potrebné k prehodnoteniu tejto látky nebudú odovzdané v rámci pracovného programu a z toho dôvodu by sa malo prijať rozhodnutie, ktorým sa odoberú povolenia na používanie produktov na ochranu rastlín obsahujúcich túto aktívnu látku;

keďže toto rozhodnutie nevylučuje, že cyhalotrín bude zvažovaný v rámci opatrení ustanovených v článku 6 smernice 91/414/EHS;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zdravie rastlín,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Členské štáty zaistia:

1. že povolenia na používanie produktov na ochranu rastlín obsahujúcich cyhalotrín budú odňaté do šiestich mesiacov od dátumu tohto rozhodnutia;

2. že od dátumu tohto rozhodnutia neudelia ani neobnovia žiadne povolenie na používanie produktov na ochranu rastlín obsahujúcich cyhalotrín podľa výnimky v článku 8 ods. 2 smernice 91/414/EHS.

Článok 2

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 12. septembra 1994

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 366, 15.12.1992, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 230, 19.8.1991, s. 1.

--------------------------------------------------