31994D0479Uradni list L 200 , 03/08/1994 str. 0033 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 32 str. 0114
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 32 str. 0114


Sklep Sveta

z dne 29. marca 1994

o sklenitvi sporazuma v obliki izmenjav pisem med Evropsko skupnostjo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prispevku Skupnosti za račun "Jedrska varnost"

(94/479/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 235 te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ker negotovo stanje na področju jedrske varnosti v več državah srednje in vzhodne Evrope ter nekdanje Sovjetske zveze zahteva mednarodna prizadevanja za povečanje stopnje jedrske varnosti v teh državah v okviru usklajene strategije; ker Skupnost preko svojih programov tehnične pomoči Phare in Tacis v ta namen prispeva precejšnja sredstva; ker je poleg tega Komisija predložila predlog za sklep o spremembi Sklepa 77/270/Euratom, ki bi Komisijo pooblastil, da sklepa posojila Euratom in tako prispeva k financiranju, ki je potrebno za izboljšanje stopnje učinkovitosti in varnosti jedrskih elektrarn v določenih državah nečlanicah;

ker je bil kot dodatek k že obstoječim prizadevanjem pri Evropski banki za obnovo in razvoj ustanovljen multilateralni sklad, imenovan račun "Jedrska varnost", ki je namenjen financiranju kratkoročnih ukrepov za povečanje stopnje jedrske varnosti v zadevnih državah; ker sta Evropski svet na srečanju v Lizboni in Svet v svojih zaključkih 7. decembra 1992 izrazila željo, da bi Skupnost prispevala v ta sklad;

ker mora Komisija zagotoviti, da so postopki, ki se izvajajo v okviru računa "Jedrska varnost" Evropske banke za obnovo in razvoj, usklajeni s strategijo jedrske varnosti Evropske unije za države srednje in vzhodne Evrope ter nekdanje Sovjetske zveze;

ker je treba za določitev najustreznejših strategij pomoči vprašanje jedrske varnosti obravnavati v okviru celostnih energetskih možnosti držav srednje in vzhodne Evrope ter nekdanje Sovjetske zveze; v zvezi s tem se upoštevajo zaključki poročila, ki so ga junija 1993 skupaj pripravile Svetovna banka, Mednarodna agencija za energijo in Evropska banka za obnovo in razvoj;

ker morajo države prejemnice spoštovati glavne mednarodne varnostne sporazume, biti zavezane dunajski in pariški mednarodni konvenciji o civilni odgovornosti obratovalcev in v ta namen vzpostaviti ustrezna pravila, ki urejajo področje zavarovanja;

ker morajo imeti države prejemnice neodvisne varnostne organe, načrtovati zamenjavo svojih najnevarnejših jedrskih elektrarn, pripraviti ukrepe varčevanja z energijo, predvideti postopno uvedbo dejanskega oblikovanja cen energije in imeti v pripravi celosten energetski program;

ker mora zato biti vsa materialna pomoč, ki se kratkoročno gledano šteje za nujno, najnevarnejšim elektrarnam – predvsem tistim z reaktorji RBMK in VVER-230 – ki pa so bistvenega pomena za električno proizvodnjo v državi prejemnici, pogojena z obstojem ali pripravo načrta za predčasno ustavitev teh elektrarn;

ker bo Komisija, kot del proračunskega postopka, za Evropski parlament in Svet pripravila letno poročilo o postopkih, izvedenih v okviru računa "Jedrska varnost" Evropske banke za obnovo in razvoj, in njihovi združljivosti s strategijo jedrske varnosti Evropske unije;

ker je Svet pooblastil Komisijo, da s pogajanji uskladi sporazum, ki predvideva prispevek Skupnosti za račun "Jedrska varnost"; ker je treba ta sporazum odobriti;

ker bo zadevni sporazum prispeval k uresničevanju ciljev Skupnosti; ker Pogodba za sprejetje tega sklepa ne predvideva pristojnosti razen tistih iz člena 235,

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum v obliki izmenjav pisem med Evropsko skupnostjo in Evropsko banko za obnovo in razvoj o prispevku Skupnosti za račun "Jedrska varnost" se odobri v imenu Skupnosti.

Besedila izmenjave pisem so priložena temu sklepu.

Člen 2

Skupnost v Skupščini prispevnic in, če je treba, v Operativnem odboru računa "Jedrska varnost" zastopa Komisija, ki imenuje svoje predstavnike.

Člen 3

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

V Bruslju, 29. marca 1994

Za Svet

Predsednik

G. Moraitis

[1] Mnenje je bilo podano 11. marca 1994 (UL C 91, 28.3.1994).

--------------------------------------------------