31994D0438Uradni list L 181 , 15/07/1994 str. 0035 - 0039
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 59 str. 0069
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 59 str. 0069


Odločba Komisije

z dne 7. junija 1994

o merilih za razvrščanje tretjih držav in njihovih delov glede aviarne influence in atipične kokošje kuge v zvezi z uvozom svežega perutninskega mesa ter o spremembi Odločbe 93/342/EGS

(94/438/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/539/EGS z dne 15. oktobra 1990 o pogojih za zdravstvenega stanja živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/120/ES [2], in zlasti člena 22(2) in (3) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/494/EGS z dne 26. junija 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje s svežim perutninskim mesom v Skupnosti in njegov uvoz iz tretjih držav [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/121/ES [4], in zlasti člena 10(2) in (3) Direktive,

ker so v Odločbi Komisije 93/342/EGS [5], ki je določila merila za razvrščanje tretjih držav glede aviarne influence in atipične kokošje kuge v zvezi z uvozom žive perutnine, valilnih jajc in svežega perutninskega mesa, upoštevani standardi iz direktiv Sveta 92/40/EGS [6] in 92/66/EGS [7];

ker se v skladu z Direktivo 93/121/ES za uvoz svežega perutninskega mesa uporabljajo mednarodni standardi za aviarno influenco in atipično kokošjo kugo;

ker je zato treba določiti nova merila za razvrščanje tretjih držav glede aviarne influence in atipične kokošje kuge v zvezi z uvozom svežega perutninskega mesa, ter spremeniti Odločbo 93/342/EGS, tako da se njena uporaba omeji na uvoz žive perutnine in valilnih jajc;

ker je treba predpisati pogoje, ki omogočajo regionalizacijo tretjih držav glede aviarne influence in atipične kokošje kuge;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega veterinarskega odbora,

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Za namen te odločbe:

(a) "del ozemlja" pomeni dovolj velik del tretje države, ki je dobro geografsko ali upravno opredeljen, ob upoštevanju epizootiološkega stanja;

(b) "cepljenje v izrednih situacijah" pomeni cepljenje, ki se uporablja kot sredstvo nadzora bolezni po enem ali več izbruhih in se izvaja:

(i) proti kokošji kugi z uporabo katerega koli cepiva, ki vsebuje viruse aviarne influence enakih podtipov, kot so tisti, pri katerih je znano, da obstajajo virusi z visoko stopnjo patogenosti (ob sprejetju te odločbe sta bila to podtipa H5 in H7);

(ii) proti atipični kokošji kugi z uporabo cepiv, pripravljenih iz starševskega seva virusa atipične kokošje kuge, ki kaže večjo stopnjo patogenost kot lentogeni sevi virusa;

(c) "pravila sanitarnega zakola" pomeni uporabo ukrepov iz Priloge C k Odločbi 93/342/EGS v primeru izbruhov aviarne influence ali atipične kokošje kuge;

(d) "komercialna jata" pomeni katero koli jato, ki šteje najmanj 200 ptic, in katero koli drugo jato, katere perutninsko meso bi se lahko uvozilo v Skupnost.

Člen 2

Tretja država se razvrsti kot prosta aviarne influence in atipične kokošje kuge, če izpolnjuje najmanj naslednje splošne zahteve:

(a) imeti mora splošno strukturo zdravstvenega varstva živali, ki omogoča ustrezno spremljanje perutninskih jat;

(b) imeti mora zakonodajo, ki aviarno influenco in atipično kokošjo kugo, opredeljuje nič manj strogo, kakor sta opredeljeni aviarna influenca in atipična kokošja kuga v Zoosanitarnem zakoniku Mednarodnega urada za epizootije, uvršča med obvezno prijavljive kužne bolezni za vse vrste perutnine in vse ptice, ki se zadržujejo v ujetništvu, na področju cele države;

(c) podrobno mora proučiti vsak sum izbruha navedenih bolezni;

(d) vzorce vsakega virusa aviarne influence ali paramiksovirusa, ki je bil odkrit v primeru suma izbruha, mora predložiti v posebno laboratorijsko testiranje;

(e) na razpolago mora imeti laboratorijske zmogljivosti v svojih uradnih laboratorijih ali imeti dogovore z drugimi nacionalnimi laboratoriji za hitro testiranje;

(f) Komisiji mora poslati seznam laboratorijev in opis metod, ki se uporabljajo za diagnozo in patološko klasifikacijo aviarne influence in atipične kokošje kuge, ter dovoliti, da jih preverijo strokovnjaki Komisije;

(g) pri vsakem prvotnem izbruhu mora poslati izolirate virusa referenčnemu laboratoriju EU v Weybridgeu (Addlestone, Velika Britanija);

(h) Komisijo mora o prvotnih izbruhih na katerem koli delu svojega ozemlja, ki je bil prej neokužen, obvestiti v roku 24 ur po potrditvi suma;

(i) Komisiji mora najmanj enkrat mesečno pošiljati poročila o stanju bolezni v primeru nadaljnjih izbruhov na istem delu ozemlja;

(j) v primerih, ko cepljenje proti aviarni influenci in/ali atipični kokošji kugi ni prepovedano, je treba uvoz, proizvodnjo, testiranje in razpošiljanje vseh serij tovrstnega cepiva uradno nadzorovati; to zajema registracijo, pri kateri se morajo pristojni organi opirati na popolno dokumentacijo, ki vsebuje podatke o učinkovitosti in neškodljivosti; pri uvoženem cepivu se pristojni organi lahko opirajo na podatke, ki so jih preverili pristojni organi v državi, kjer se cepivo proizvaja, če so bila ta preverjanja opravljena v skladu z mednarodno priznanimi standardi;

(k) Komisiji mora sporočiti značilnosti vsakega seva, uporabljenega za proizvodnjo cepiv proti aviarni influenci ali atipični kokošji kugi.

Člen 3

1. Brez poseganja v splošne zahteve iz člena 2 se tretja država razvrsti kot prosta aviarne influence, če:

(a) pri perutnini na njenem ozemlju ni bilo nobenih izbruhov te bolezni najmanj 36 mesecev;

in

(b) najmanj 12 mesecev ni bilo opravljeno nobeno cepljenje proti virusom aviarne influence istih podtipov, kot so tisti, pri katerih je znano, da obstajajo virusi z visoko stopnjo patogenosti (trenutno podtipa H5 in H7).

2. Kadar se za nadzor nad boleznijo izvajajo pravila sanitarnega zakola, se brez poseganja v odstavek 1(b) obdobje 36 mesecev iz odstavka 1(a) skrajša na:

(a) šest mesecev, če ni bilo opravljeno nobeno cepljenje v izrednih situacijah;

(b) 12 mesecev, če je bilo opravljeno cepljenje v izrednih situacijah, pod pogojem da je od uradne prekinitve navedenega cepljenja v izrednih situacijah preteklo najmanj 12 mesecev.

Člen 4

1. Brez poseganja v splošne zahteve iz člena 2 se tretja država prvič razvrsti kot prosta atipične kokošje kuge, če:

(a) pri perutnini na njenem ozemlju ni bilo nobenih izbruhov te bolezni najmanj 36 mesecev;

in

(b) najmanj 12 mesecev ni bilo opravljeno nobeno cepljenje proti atipični kokošji kugi z uporabo cepiv, pripravljenih iz starševskega seva virusa, ki kaže večjo stopnjo patogenosti od lentogenih sevov virusa.

2. Kadar se za nadzor nad boleznijo izvajajo pravila sanitarnega zakola, se brez poseganja v odstavek 1(b) obdobje 36 mesecev iz odstavka 1(a) skrajša na:

(a) šest mesecev, če ni bilo opravljeno nobeno cepljenje v izrednih situacijah;

(b) 12 mesecev, če je bilo opravljeno cepljenje v izrednih situacijah, pod pogojem da je od uradne prekinitve navedenega cepljenja v izrednih situacijah preteklo najmanj 12 mesecev.

3. Z odstopanjem od odstavkov 1(a) in 2(a) se tretja država razvrsti kot prosta atipične kokošje kuge, če so merila iz odstavkov 1 ali 2 izpolnjena samo pri komercialnih jatah ali če dovoli uporabo cepiv, pripravljenih iz starševskega seva virusa, ki kaže večjo stopnjo patogenosti od lentogenih sevov virusa.

V tem primeru lahko zadevna tretja država pošlje sveže perutninsko meso v Skupnost, če so spremnemu veterinarskemu spričevalu priložena dodatna zagotovila iz Priloge.

Člen 5

Določbe člena 10(1) Direktive 91/494/EGS ter členov 3 in 4 se smiselno uporabljajo za dele ozemlja, ki izpolnjujejo zahteve iz navedenih členov, pod pogojem da so bila predložena dodatna zagotovila glede:

- omejitve gibanja do drugih delov ozemlja, ki so okuženi s aviarno influenco in/ali atipično kokošjo kugo,

- serološkega presejalnega testiranja, kadar je potrebno,

- drugih morebitnih ukrepov.

Člen 6

Odločba 93/342/EGS se spremeni na naslednji način:

1. naslov se nadomesti z naslednjim:

"Odločba Komisije z dne 12. maja 1993 o merilih za razvrščanje tretjih držav glede aviarne influence in atipične kokošje kuge v zvezi z uvozom žive perutnine in valilnih jajc";

2. Člen 1(f) se nadomesti z naslednjim:

"(f) "del ozemlja"; pomeni dovolj velik del tretje države, ki je dobro geografsko ali upravno opredeljen, ob upoštevanju epizootiološkega stanja.";

3. v členu 2 se točke (f) do (i) nadomestijo z naslednjimi:

"(f) Komisiji mora poslati seznam laboratorijev in opis metod, ki se uporabljajo za diagnozo in patološko klasifikacijo aviarne influence in atipične kokošje kuge, ter dovoliti, da jih preverijo strokovnjaki Komisije;

(g) pri vsakem prvotnem izbruhu mora poslati izolate virusa referenčnemu laboratoriju EU v Weybridgeu (Addlestone, Velika Britanija);

(h) Komisijo mora o prvotnih izbruhih na katerem koli delu svojega ozemlja, ki je bil prej neokužen, obvestiti v roku 24 ur od potrditve;

(i) Komisiji mora najmanj enkrat mesečno pošiljati poročila o stanju bolezni v primeru nadaljnjih izbruhov na istem delu ozemlja;"

4. člen 4(3) se črta;

5. v drugem pododstavku člena 4(4) se besede "ali svežega perutninskega mesa" in "ali Prilogi F" črtajo;

6. doda se nov člen 4a:

"Člen 4a

Določbe člena 22(1) Direktive 90/539/EGS ter členov 3 in 4 te odločbe se smiselno uporabljajo za dele ozemlja, ki izpolnjujejo zahteve iz teh členov, pod pogojem da so bila predložena zadovoljiva zagotovila glede:

- omejitve gibanja do drugih delov ozemlja, ki so okuženi s aviarno influenco in/ali atipično kokošjo kugo,

- serološkega presejalnega testiranja, kadar je potrebno,

- drugih morebitnih ukrepov.";

7. Prilogi D in F se črtata;

8. Priloga E se nadomesti z naslednjim:

"

PRILOGA E

DODATNA ZAGOTOVILA, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V VETERINARSKO SPRIČEVALO ZA UVOZ ŽIVE PERUTNINE ALI VALILNIH JAJC IZ TRETJIH DRŽAV V SKUPNOST, KADAR SE UPORABLJA ČLEN 4(4) ODLOČBE 93/342/EGS

Čeprav uporaba cepiv proti atipični kokošji kugi, ki ne ustrezajo posebnim merilom iz naslova 2 Priloge B k Odločbi 93/342/EGS, v … [1] ni prepovedana:

- živa perutnina, [2]

- perutnina za vzrejo, od katere so pridobljena(-i) valilna jajca [3] enodnevni piščanci [4]

(a) ni bila cepljena s tovrstnimi cepivi najmanj 12 mesecev;

in

(b) izvira iz jate, na kateri je bil ne prej kot 14 dni pred pošiljko ali pobiranjem valilnih jajc na podlagi naključnega vzorčenja kloakalnih brisov najmanj 60 ptic iz vsake zadevne jate v uradnem laboratoriju opravljen test izolacije virusa za atipično kokošjo kugo, pri katerem niso bili odkriti nobeni aviarni paramiksovirusi z intracelebralnim indeksom patogenosti (ICPI) nad 0,4;

in

(c) v zadnjih 60 dneh pred pošiljko ali pobiranjem valilnih jajc ni prišla v stik s perutnino, ki ne izpolnjuje zagotovil, navedenih v točkah (a) in (b);

in

(d) je bila v 14-dnevnem obdobju iz točke (b) izolirana pod uradnim nadzorom na kmetijskem gospodarstvu izvora;

in

kadar gre za izvoz enodnevnih piščancev, valilna jajca, iz katerih so se izvalili, v valilnici ali med prevozom niso prišla v stik z jajci ali perutnino, ki ne izpolnjuje navedenih zagotovil.

"

Člen 7

Ta odločba se uporablja od 1. julija 1994.

Člen 8

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 7. junija 1994

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 303, 31.10.1990, str. 6.

[2] UL L 340, 31.12.1993, str. 35

[3] UL L 268, 24.9.1991, str. 35.

[4] UL L 340, 31.12.1993, str. 39.

[5] UL L 137, 8.6.1993, str. 24.

[6] UL L 167, 22.6.1992, str. 1.

[7] UL L 260, 5.9.1992, str. 1.

[1] Ime države izvora.

[2] Neustrezno črtajte.

[3] Neustrezno črtajte.

[4] Neustrezno črtajte.

--------------------------------------------------

PRILOGA

DODATNA ZAGOTOVILA, KI JIH JE TREBA VKLJUČITI V VETERINARSKO SPRIČEVALO ZA UVOZ SVEŽEGA PERUTNINSKEGA MESA IZ TRETJIH DRŽAV V SKUPNOST, KADAR SE UPORABLJA ČLEN 4(3) ODLOČBE 94/438/ES

Komercialna perutninska jata za zakol, iz katere izvira meso:

(a) ni bila cepljena s cepivi, pripravljenimi iz starševskega seva virusa, ki kaže večjo stopnjo patogenosti od lentogenih sevov virusa;

in

(b) je bila pri zakolu na podlagi naključnega vzorčenja kloakalnih brisov najmanj 60 ptic vsake zadevne jate v uradnem laboratoriju testirana s testom izolacije virusa za atipično kokošjo kugo, pri katerem niso bili odkriti nobeni aviarni paramiksovirusi z intracelebralnim indeksom patogenosti (ICPI) nad 0,4;

in

(c) v obdobju 30 dni pred zakolom ni prišla v stik s perutnino, ki ne izpolnjuje zagotovil iz točk (a) in (b).

--------------------------------------------------