31994D0327

94/327/EG: Kommissionens beslut av den 19 maj 1994 om kriterier för årlig undersökning av avelsfjäderfä med avseende på newcastlesjuka vid tillämpning av artikel 12.2 i rådets direktiv 90/539/EEG (Text av betydelse för EES)

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 146 , 11/06/1994 s. 0017 - 0018
Finsk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0049
Svensk specialutgåva Område 3 Volym 58 s. 0049


KOMMISSIONENS BESLUT av den 19 maj 1994 om kriterier för årlig undersökning av avelsfjäderfämed avseende på newcastlesjuka vid tillämpning av artikel 12.2 i rådets direktiv 90/539/EEG (Text av betydelse för EES) (94/327/EG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 90/539/EEG av den 15 oktober 1990 om djurhälsovillkor för handel inom gemenskapen, och för import från tredje land av fjäderfä och kläckningsägg(1), senast ändrad genom rådets direktiv 93/120/EG(2), särskilt artikel 12.2 i detta, och

med beaktande av följande:

I metodiken för utförandet av serologiska undersökningar för att påvisa newcastlesjuka måste ingå närmare bestämmelser om urvalsförfarandet, hur proven skall utföras och hur provresultaten skall tolkas.

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från Ständiga veterinärkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Den serologiska undersökningen för att påvisa antikroppar mot newcastlesjuka enligt artikel 12.2 andra strecksatsen i rådets direktiv 90/539/EEG måste uppfylla kraven i bilagan.

Artikel 2

Detta beslut skall tillämpas från och med den 1 januari 1995.

Artikel 3

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 maj 1994.

På kommissionens vägnar

René STEICHEN

Ledamot av kommissionen

(1) EGT nr L 303, 31.10.1990, s. 6.

(2) EGT nr L 340, 31.12.1993, s. 35.

BILAGA

Årlig serologisk undersökning för att upptäcka antikroppar mot newcastlesjuka hos avelsflockar av fjäderfä i medlemsstater eller regioner inom medlemsstater med status som icke-vaccinerande

1. Blodprovstagning

Prov skall tas årligen på alla avelsflockar enligt följande.

Blodprov skall tas från minst 60 slumpvis utvalda fåglar och proven skall undersökas med hemagglutinationsinhibitionstest (HI) i enlighet med förfarandet i punkt 2.

2. Förfarande

a) Fördela 0,025 ml PBS i alla brunnar i en plastmikrotiterplatta (med v-formade brunnar).

b) Tillsätt 0,025 ml serum i den första brunnen.

c) Gör med en mikrotiterspädare en dubbel utspädning av serumet i de övriga brunnarna.

d) Tilllsätt 0,025 ml av den utspädda allantoisvätskan som innehåller fyra eller åtta HAU.

e) Blanda innehållet genom att slå lätt på plattan och placera den i 4°C i minst 60 minuter eller i rumstemperatur i minst 30 minuter.

f) Tillsätt 0,025 ml 1 % -ig suspension av röda blodkroppar i alla brunnar.

g) Blanda innehållet genom att slå lätt på plattan och placera den i 4°C.

h) Plattorna avläses efter 30 - 40 minuter då kontrollblodkropparna sjunkit ner. Detta görs genom att luta plattan och kontrollera om där finns röda blodkroppar som löper i droppform med samma hastighet som i kontrollbrunnarna med enbart röda blodkroppar (0,025 ml) och PBS (0,05 ml).

i) HI- titern är det mest utspädda antiserumet som orsakar en fullständig inhibition av fyra eller åtta enheter av virus. (En HA-titrering bör ingå i varje test för att bekräfta förekomsten av det innehåll av HAU som krävs).

j) Resultatens tillförlitlighet beror på om man uppnår en titer på mindre än 2(3) för fyra HAU eller 2() för åtta HAU med det negativa kontrollserumet och en titer inom en enda utspädning av det positiva kontrollserumets kända titer.

3. Tolkning av resultatet av undersökningen

Den antigen som används kommer att påverka den nivå där ett serum betraktas som positivt: Vid fyra HAU är ett positivt serum varje serum som uppvisar en titer på 24 eller däröver och vid åtta HAU är ett positivt serum varje serum som uppvisar en titer på 23 eller däröver.