31993R3680Dziennik Urzędowy L 341 , 31/12/1993 P. 0042 - 0052
Specjalne wydanie fińskie: Rozdział 4 Tom 5 P. 0184
Specjalne wydanie szwedzkie: Rozdział 4 Tom 5 P. 0184


Rozporządzenie Rady (EWG) nr 3680/93

z dnia 20 grudnia 1993 r.

ustanawiające środki w zakresie ochrony i zarządzania zasobami połowowymi na obszarze regulowanym, zdefiniowanym w Konwencji w sprawie przyszłej wielostronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa na Północno-Zachodnim Atlantyku

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3760/92 z dnia 20 grudnia 1992 r ustanawiające wspólnotowy system rybołówstwa i akwakultury [1], w szczególności jego art. 8 ust. 4,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

Wspólnota podpisała Konwencję Narodów Zjednoczonych o Prawie Morza, która zawiera zasady i przepisy dotyczące ochrony i zarządzania żywymi zasobami w wyłącznych strefach ekonomicznych państw nadbrzeżnych i na pełnym morzu;

Konwencja o przyszłej wielostronnej współpracy w dziedzinie rybołówstwa na Północno-Zachodnim Atlantyku, zwana dalej Konwencją NAFO, została zatwierdzona rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3179/78 [2] i wprowadzona w życie w dniu 1 stycznia 1979 r.; zgodnie z definicją obszar regulowany obejmuje tę część obszaru objętego Konwencją, która leży poza obszarami będącymi pod jurysdykcją państw nadbrzeżnych;

Konwencja NAFO określa odpowiednie ramy racjonalnej ochrony i zarządzania żywymi zasobami połowowymi na obszarze regulowanym, mając na względzie optymalizację ich wykorzystania, w tym celu Umawiające się Strony podejmują realizację wspólnych środków;

w świetle dostępnej wiedzy naukowej połowy niektórych gatunków w niektórych częściach obszaru regulowanego powinny być ograniczone; zgodnie z art. 8 rozporządzenia (EWG) nr 3760/92 Radzie przypada określenie ogólnych dopuszczalnych połowów (TAC) według zasobów lub grup zasobów, udziałów dostępnych dla Wspólnoty, specjalnych warunków, w jakich połowy należy prowadzić, oraz jak dokonać alokacji udziału Wspólnoty między Państwa Członkowskie;

w celu zapewnienia ochrony zasobów połowowych i ich zrównoważonej eksploatacji należy określić techniczne środki ochronne, dotyczące między innymi wielkości oczek sieci, poziomu przyłowów, dozwolonych wymiarów ryb;

w celu umożliwienia przeprowadzenia kontroli połowów na obszarze regulowanym, w uzupełnieniu środków w zakresie monitorowania przewidzianych w rozporządzeniu (EWG) nr 2847/93 [3], należy określić niektóre specjalne środki kontroli, między innymi w odniesieniu do deklarowanych połowów, przekazywania informacji, posiadania niedozwolonych sieci oraz informacji i pomocy dotyczącej składowania i przetwarzania połowów,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Zakres

1. Statki Wspólnoty poławiające na obszarze regulowanym oraz posiadające na pokładzie ryby z zasobów tego obszaru działają zgodnie z celami i zasadami Konwencji NAFO.

2. Mając na względzie zapewnienie, poprzez wspólne działanie Umawiających się Stron, racjonalnej ochrony i zarządzania zasobami połowowymi na obszarze regulowanym, do celów optymalizacji ich wykorzystania, rozporządzenie niniejsze ustanawia:

- ograniczenia połowów,

- techniczne środki ochronne,

- międzynarodowe środki kontroli,

- przepisy odnoszące się do przetwarzania i przekazywania niektórych danych naukowych i statystycznych.

Artykuł 2

Udział Wspólnoty

1. Państwa Członkowskie przekazują Komisji wykaz wszystkich statków zarejestrowanych w ich portach lub pływających pod ich banderą, które mają brać udział w połowach na obszarze regulowanym, co najmniej 30 dni przed zamierzonym rozpoczęciem takiej działalności, lub zależnie od okoliczności, nie później niż w 20 dniu po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Przedłożone informacje zawierają:

a) nazwę statku;

b) oficjalny numer rejestracyjny statku, przyznany przez właściwe władze krajowe;

c) port macierzysty statku;

d) nazwę właściciela lub osoby czarterującej statek;

e) oświadczenie, iż kapitan otrzymał kopie rozporządzeń obowiązujących na obszarze regulowanym;

f) podstawowe gatunki odławiane przez statek na obszarze regulowanym;

g) podobszary, w których statek będzie przypuszczalnie prowadził połowy.

Artykuł 3

Ograniczenia połowów

W 1994 r. połowy gatunków wymienionych w załączniku I do niniejszego rozporządzenia przez statki rybackie zarejestrowane w portach Państw Członkowskich lub pływające pod ich banderą są ograniczone w ramach podziałów obszaru regulowanego określonego w tym Załączniku, do kwot wymienionych w tym Załączniku.

Artykuł 4

Środki techniczne

1. Rozmiar oczek

2. Dodatki do sieci

3. Przyłowy

Przyłowy gatunków wymienionych w załączniku I, dla których nie zostały określone przez Komisję kwoty w odniesieniu do części obszaru regulowanego, oraz złowione w tej części podczas połowu ukierunkowanego:

- jednego lub kilku gatunków wymienionych w załączniku I, lub

- jednego lub kilku gatunków, innych niż te wymienione w załączniku I,

nie mogą przekraczać 2500 kg dla każdego gatunku na pokładzie lub 10 % wagi wszystkich ryb na pokładzie, w zależności od tego, która z tych wartości jest większa. Jednakże w części obszaru regulowanego, na którym połowy ukierunkowane niektórych gatunków są zabronione, przyłowy każdego z gatunków wymienionych w załączniku I nie mogą przekraczać odpowiednio 1250 kg i 5 %.

4. Najmniejszy dopuszczalny wymiar ryb

Artykuł 5

Środki kontroli

1. Poza spełnieniem wymagań art. 6, 8, 11 i 12 rozporządzenia (EWG) nr 2847/93 kapitanowie statków wpisują do dzienników połowowych informacje podane w załączniku V do niniejszego rozporządzenia.

Spełniając wymagania art. 15 wspomnianego rozporządzenia, Państwa Członkowskie powiadamiają również Komisję o połowach gatunków nieobjętych kwotami.

2. Podczas połowów ukierunkowanych jednego lub kilku gatunków wymienionych w załączniku II na statku nie mogą znajdować się sieci o wielkości oczek mniejszej niż określone w art. 4 ust. 1.

Jednakże statki rybackie, które podczas jednego rejsu łowią na obszarach innych niż obszar regulowany, mogą posiadać takie sieci na pokładzie, pod warunkiem że sieci te są bezpiecznie związane i schowane oraz nie są przygotowane do natychmiastowego użycia, innymi słowy:

a) sieci zostaną odłączone od desek trałowych oraz stalówek, lin holowniczych i podciągowych;

b) sieci, które są umieszczone na pokładzie lub nad pokładem, zostaną bezpiecznie przymocowane do określonej części nadbudówki.

3. Kapitanowie statków rybackich pływających pod banderą Państwa Członkowskiego lub zarejestrowanych w jednym z jego portów prowadzą w odniesieniu do połowów gatunków wymienionych w załączniku I:

a) dziennik połowowy określający łączny uzysk według gatunków i produktów przetworzonych; lub

b) plan składowania według gatunków, przetworzonych produktów, wskazujący ich miejsce przechowywania w ładowni.

Kapitanowie statków świadczą niezbędną pomoc przy weryfikacji ilości deklarowanych w dziennikach połowowych i produktów przetworzonych znajdujących się na pokładzie.

Artykuł 6

Dane statystyczne i naukowe

1. W celu uzyskania porady w odniesieniu do zlokalizowanych i sezonowych koncentracji młodej niegładzicy i żółcicy w części 3LNO obszaru regulowanego:

a) na podstawie odpowiednich zapisów w dziennikach połowowych prowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 Państwa Członkowskie dostarczają dane statystyczne na temat nominalnego połowu i odrzutów w podziale według obszarów niewiększych niż 1o szerokości geograficznej i 1o długości geograficznej, podsumowywane w okresach miesięcznych

b) próbki pobierane do pomiaru długości dostarcza się zarówno w odniesieniu do połowu nominalnego, jak i odrzutów, przy czym częstotliwość pobierania próbek jest taka sama jak przyjęta w lit. a), oraz dane te są podsumowywane raz w miesiącu.

2. W celu dokonania oceny efektów przyłowu dorsza podczas ukierunkowanych połowów karmazyna i płastugi w okolicy Flemish Cap:

a) na podstawie odpowiednich zapisów w dziennikach połowowych prowadzonych zgodnie z art. 5 ust. 1 Państwa Członkowskie dostarczają dane statystyczne na temat odrzutów dorsza podczas połowów karmazyna i płastugi na wyżej wymienionym obszarze, ponadto zwykłe raporty miesięczne podsumowywane w okresach miesięcznych;

b) próbki pobierane do pomiaru długości dorsza złowionego podczas ukierunkowanych połowów karmazyna i płastugi na wyżej wymienionym obszarze dostarczane są oddzielnie dla każdego gatunku, z informacjami na temat głębokości dołączonymi do każdej próbki, podsumowywanymi raz w miesiącu.

3. Próbki pobierane do mierzenia długości pobierane są ze wszystkich części odpowiedniego połowu każdego z gatunków, w taki sposób że co najmniej jedna mająca statystycznie znaczenie próbka jest pobierana z pierwszego zaciągu każdego dnia. Rozmiar ryby mierzony jest od końca pyska do końca płetwy ogonowej.

Do celów ust. 1 i 2 próbki do mierzenia długości, pobrane zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, uważa się za reprezentatywne dla wszystkich połowów danego gatunku.

Artykuł 7

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 20 grudnia 1993 r

W imieniu Rady

A. Bourgeois

Przewodniczący

[1] Dz.U. L 389 z 31.12.1992, str. 1.

[2] Dz.U. L 378 z 30.12.1978, str. 1.

[3] Dz.U. L 261 z 20.10.1993, str. 1.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK I

Zasób | Państwo Członkowskie | Kwota 1994 (tony) |

Gatunek | Region geograficzny | Strefa |

Dorsz | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 2 J – 3 KL | Belgia |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 0 |

Dorsz | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 NO | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | 5 |

Grecja | |

Hiszpania | 1832 |

Francja | 28 |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | 345 |

Zjednoczone Królestwo | 3 |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 2213 |

Dorsz | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 M | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | 513 |

Grecja | |

Hiszpania | 1574 |

Francja | 221 |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | 2155 |

Zjednoczone Królestwo | 1022 |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 5485 |

Karmazyn | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 M | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 4030 |

Karmazyn | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 LN | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | 476 |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 476 |

Niegładzica | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 M | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 175 |

Niegładzica | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 LNO | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 61 |

Żółcica | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 LNO | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 140 |

Szkarłacica | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO – 3 NO | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 0 |

Gromadnik | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO 3 NO | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | 0 |

Kałamarnica | Północno-Zachodni Atlantyk | NAFO – podstrefy 3 + 4 | Belgia | |

Dania | |

Niemcy | |

Grecja | |

Hiszpania | |

Francja | |

Irlandia | |

Włochy | |

Luksemburg | |

Niderlandy | |

Portugalia | |

Zjednoczone Królestwo | |

Dostępne dla Państw Członkowskich | |

WE ogółem | miesięcznie |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK II

Nazwa powszechna | Nazwa naukowa |

Podstawowe ryby denne (poza płastugami)

Dorsz atlantycki | Gadus morhua |

Plamiak | Melanogrammus aeglefinus |

Karmazyny | Sebastes spp. |

Karmazyn atlantycki | Sebastes marinus |

Morszczuk srebrzysty | Sebastes mentella |

Miętus czerwony | Merluccius bilinearis |

Czarniak | Urophycis chuss |

| Pollachius virens |

Płastugi

Niegładzica | Hippoglossoides platessoides |

Szkarłacica | Glyptocephalus cynoglossus |

Żółcica | Limanda ferruginea |

Halibut niebieski | Reinhardtius hippoglossoides |

Halibut (atlantycki) | Hippoglossus hippoglossus |

Stornia amerykańska | Pseudopleuronectes americanus |

Poskarp letnica | Paralichthys dentatus |

Nagład amerykański | Scophthalmus aquosus |

Płastugokształtne | Pleuronectiformes |

Inne ryby denne

Żabnica amerykańska | Lophius americanus |

Kurki | Prionotus spp. |

Tomkod atlantycki | Microgadus tomcod |

Witlinek | Micromestitius poutassou |

Tautoga niebieska | Tautogolabrus adspersus |

Brosma | Brosme brosme |

Dorsz grenlandzki (ogak) | Gadus ogac |

Molwiniec | Molva dypterygia |

Molwa | Molva molva |

Tasza | Cyclopterus lumpus |

Mentysa | Menticirrhus saxatilis |

Rozdymka północna | Sphoeroides maculatus |

Głowiki | Lycodes spp. |

Węgorzyca amerykańska | Macrozoarces americanus |

Dorszyk polarny | Boreogadus saida |

Buławik czarny | Coruphaenoides rupestris |

Buławik siwy | Macruris berglax |

Dobijaki, tobiasze Kury | Ammodytes spp. |

Skap | Myoxocephalus spp. |

Tautoga czarna | Stenotomus chrysops |

Płytecznik | Tautoga onitis |

Widlak bostoński | Lopholatilus chamaeleonticeps |

Zębacze | Urophycis tenuis |

Zębacz smugowy (wilk morski) | Anarhichas spp. |

Zębacz pstry | Anarhichas lupus |

Ryby denne | Anarhichas minor |

| … |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK III

DOZWOLONE FARTUCHY GÓRNE

1. Górny fartuch typu ICNAF

Prostokątny kawałek tkaniny sieciowej przymocowany do górnego płata worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobieżenia uszkodzeniu, spełniający następujące warunki:

a) rozmiar oczek tej tkaniny sieciowej jest nie mniejszy niż określony rozmiar oczek samej sieci;

b) tkanina sieciowa może być przymocowana do worka włoka jedynie wzdłuż przedniej krawędzi tkaniny sieciowej i w taki sposób, że rozciąga się najwyżej na cztery oczka przed stropem dzieleniowym i kończy się nie dalej niż na cztery oczka przed sznurówką worka włoka; w przypadku braku stropu dzieleniowego, tkanina sieciowa rozciągać się będzie wzdłuż worka i nie więcej niż do jednej trzeciej długości worka włoka, mierząc od co najmniej czwartego oczka przed sznurówką;

c) liczba oczek w szerokości tkaniny sieciowej wynosi co najmniej półtora razy liczbę oczek w szerokości przykrytej części worka, przy czym obie szerokości mierzone są pod kątem prostym do osi podłużnej worka włoka.

2. "Wieloczęściowa" górna ochrona worka

Części tkaniny sieciowej, z których każda, czy to w stanie suchym czy mokrym, ma oczka wielkości nie mniejszej niż oczka sieci, do której są przymocowane, pod warunkiem że:

i) każda część tkaniny sieciowej:

a) przymocowana jest jedynie przy swej przedniej krawędzi w poprzek worka włoka pod kątem prostym do jego osi podłużnej;

b) jest na szerokość co najmniej równa szerokości worka (szerokość taką mierzy się pod kątem prostym do jego osi podłużnej w punkcie przymocowania);

c) jest nie dłuższa niż 10 oczek;

ii) łączna długość wszystkich części tak przymocowanej tkaniny sieciowej nie przekracza dwóch trzecich długości worka.

3. Górny fartuch o dużych oczkach (zmodyfikowany typ polski)

Prostokątny kawałek tkaniny sieciowej wykonany z takiego samego materiału co worek włoka lub z pojedynczego, grubego materiału bez supłów, przymocowany do tylnego odcinka górnej części worka włoka i przykrywający całość lub dowolny odcinek górnej części, przy czym całość w stanie mokrym ma wielkość oczek dwa razy większą niż worek włoka i przymocowana jest do worka włoka jedynie wzdłuż krawędzi bocznych, przedniej i tylnej w ten sposób, że każde oczko tej tkaniny sieciowej pokrywa się dokładnie z czterema oczkami worka włoka.

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK IV

Gatunek | Minimalny wymiar | Definicja |

Dorsz atlantycki | 41 cm | długość ogonowa |

Niegładzica | 25 cm | długość całkowita |

Żółcica | 25 cm | długość całkowita |

--------------------------------------------------

ZAŁĄCZNIK V

Dane, które należy wpisać do dziennika połowowego

Dane | Kod |

Nazwa statku | 01 |

Przynależność państwowa statku | 02 |

Numer rejestracyjny statku | 03 |

Port rejestracji | 04 |

Rodzaj używanego sprzętu połowowego (na co dzień) | 10 |

Rodzaj sprzętu połowowego | 2 |

Data:

— dzień | 20 |

— miesiąc | 21 |

— rok | 22 |

Pozycja:

— szerokość geograficzna | 31 |

— długość geograficzna | 32 |

— strefa statystyczna | 33 |

Liczba działań połowowych w okresie dobowym | 40 |

Liczba godzin połowowych sprzętem w okresie dobowym | 41 |

Nazwa gatunku | 2 |

Dzienny połów według gatunków (w tonach żywej wagi) | 50 |

Dzienny połów według gatunków, do spożycia przez ludzi | 61 |

Ilości odrzucone w ciągu dnia według gatunków | 63 |

Miejsce przeładunku | 70 |

Data(-y) przeładunku | 71 |

Podpis kapitana | 80 |

Skrót | Nazwy gatunków ryb |

polska | łacińska |

ALE | Aloza wielkooka | Alosa pseudoharengus |

ARG | Argentyna wielka | Argentina silus |

BUT | Błyszczyk | Peprilus triacantus |

CAP | Gromadnik | Mallotus villosus |

COD | Dorsz | Gadus morhua |

GHL | Kulbak czarny (halibut niebieski) | Reinhardtius hippoglossoides |

HAD | Plamiak | Melanogrammus aeglefinus |

HER | Śledź | Clupea herengus |

HKR | Miętus czerwony | Urophycis chuss |

HKS | Morszczuk srebrzysty | Merluccius bilinearis |

MAC | Makrela | Scomber scombrus |

PLA | Niegładzica | Hippoglossoides platessoides |

POK | Czarniak | Pollachius virens |

RED | Karmazyn | Sebastes marinus |

RMG | Buławik czarny | Macrurus rupestris |

SHR | Krewetki | Pandalus spp. |

SQU | Kalmary loligo i illex | Loligo pealei – Illex illecebrosus |

WIT | Szkarłacica | Glyptocephalus cynoglossus |

YEL | Żółcica | Limanda ferruginea |

Standardowe skróty nazw sprzętu połowowego

Skrót | Sprzęt połowowy |

OTB | włok denny rozpornicowy (burtowy lub rufowy, nie określono) |

OTB1 | włok denny rozpornicowy (burtowy) |

OTB2 | włok denny rozpornicowy (rufowy) |

OTM | toniowy włok rozpornicowy (burtowy lub rufowy, nie określono) |

OTM1 | toniowy włok rozpornicowy (burtowy) |

OTM2 | toniowy włok rozpornicowy (rufowy) |

PTB | tuka denna (2 statki) |

PTM | tuka toniowa (2 statki) |

GM | sieci skrzelowe (nie określone) |

GNS | sieci skrzelowe kotwione |

LL | sznury haczykowe (kotwione lub dryfujące, nie określono) |

LLS | sznury haczykowe (kotwione) |

LLD | sznury haczykowe (dryfujące) |

MIS | różny sprzęt połowowy |

NK | sprzęt połowowy nieznany |

--------------------------------------------------