31993R3605

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 3605/93 του Συμβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 1993 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 332 της 31/12/1993 σ. 0007 - 0009


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 3605/93 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Νοεμβρίου 1993 για την εφαρμογή του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος το οποίο προσαρτάται στη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη:

τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 104 Γ παράγραφος 14 τρίτο εδάφιο,

την πρόταση της Επιτροπής (1),

τη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2),

Εκτιμώντας:

ότι οι ορισμοί των όρων "δημόσιος", "έλλειμμα" και "επένδυση" προσδιορίζονται στο πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ) (3)- ότι είναι απαραίτητο να υπάρχουν ακριβείς ορισμοί που να παραπέμπουν στους κωδικούς ταξινόμησης του ΕΣΟΛ- ότι οι ορισμοί αυτοί μπορεί να αναθεωρηθούν κατά την αναγκαία εναρμόνιση των εθνικών στατιστικών, ή για άλλους λόγους- ότι οιαδήποτε αναθεώρηση του ΕΣΟΛ θα αποφασίζεται από το Συμβούλιο, σύμφωνα με τους περί αρμοδιότητος και διαδικασίας της κανόνες της συνθήκης-

ότι ο ορισμός του χρέους που καθορίζεται στο πρωτόκολλο σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος πρέπει να γίνει πιο αναλυτικός, με βάση τους κωδικούς ταξινόμησης του ΕΣΟΛ-

ότι η οδηγία 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 1989 για την εναρμόνιση του καθορισμού του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε τιμές αγοράς (4) περιλαμβάνει κατάλληλο και αναλυτικό ορισμό του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σε τιμές αγοράς-

ότι, βάσει του πρωτοκόλλου για τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, η Επιτροπή υποχρεούται να παρέχει τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής-

ότι απαιτούνται λεπτομερείς κανόνες, ώστε τα κράτη μέλη να γνωστοποιούν ταχέως και συστηματικώς στην Επιτροπή το προβλεπόμενο και το υφιστάμενο έλλειμμά τους, καθώς και το ύψος του χρέους τους-

ότι σύμφωνα με το άρθρο 104 Γ παράγραφοι 2 και 3 της συνθήκης, η Επιτροπή παρακολουθεί την εξέλιξη της δημοσιονομικής κατάστασης και το ύψος του δημόσιου χρέους στα κράτη μέλη και εξετάζει την τήρηση της δημοσιονομικής πειθαρχίας με βάση τα κριτήρια του δημόσιου ελλείμματος και του δημόσιου χρέους- ότι η Επιτροπή, λαμβάνοντας επίσης υπόψη και όλους τους άλλους σχετικούς παράγοντες όταν ένα κράτος μέλος δεν πληροί τις απαιτήσεις των κριτηρίων ή ενός εξ αυτών, πρέπει να εκτιμά κατά πόσον υπάρχει κίνδυνος υπερβολικού ελλείμματος στο κράτος μέλος αυτό,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΤΜΗΜΑ 1 Ορισμοί

Άρθρο 1

1. Για τους σκοπούς του πρωτοκόλλου σχετικά με τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείμματος και του παρόντος κανονισμού, οι όροι που παρατίθενται στις κατωτέρω παραγράφους ορίζονται σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ολοκληρωμένων Οικονομικών Λογαριασμών (ΕΣΟΛ). Οι εντός παρενθέσεων κωδικοί παραπέμπουν στη δεύτερη έκδοση του ΕΣΟΛ.

2. Ο όρος "δημόσιος τομέας" καλύπτει τον τομέα της γενικής κυβέρνησης (S60), που χωρίζεται στους υποτομείς: κεντρική διοίκηση (S61), τοπική αυτοδιοίκηση (S62) και οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (S63), εξαιρουμένων των εμπορικών πράξεων, όπως ορίζονται στο ΕΣΟΛ.

Η εξαίρεση των εμπορικών πράξεων σημαίνει ότι ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S60) περιλαμβάνει μόνο τα θεσμικά όργανα, τα οποία ως κύριο καθήκον έχουν την παραγωγή μη εμπορικών υπηρεσιών.

3. Το δημόσιο έλλειμμα (πλεόνασμα) είναι ο καθαρός δανεισμός (παροχή δανείων) (Ν5) της γενικής κυβέρνησης (S60), όπως ορίζεται στο ΕΣΟΛ. Οι τόκοι που περιλαμβάνονται στο δημόσιο έλλειμμα είναι οι τόκοι (R41), όπως ορίζονται στο ΕΣΟΛ.

4. Οι δημόσιες επενδύσεις είναι οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (P41) του δημόσιου τομέα (S60), όπως ορίζονται στο ΕΣΟΛ.

5. Το δημόσιο χρέος είναι η ονομαστική αξία όλων των υφιστάμενων ακαθάριστων υποχρεώσεων του τομέα της γενικής κυβέρνησης (S60), στο τέλος του έτους, εξαιρουμένων των υποχρεώσεων των οποίων τα αντίστοιχα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού βρίσκονται στην κατοχή του τομέα της γενικής κυβέρνησης (S60).

Το δημόσιο χρέος αποτελείται από τις υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης στις ακόλουθες κατηγορίες: νομισματική κυκλοφορία και καταθέσεις (F20 και F30), βραχυπρόθεσμοι τίτλοι (F40), ομολογίες (F50), λοιπά βραχυπρόθεσμα δάνεια (F79), καθώς και μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια (F89), σύμφωνα με τους ορισμούς του ΕΣΟΛ.

Η ονομαστική αξία του ποσού μιας υποχρέωσης, στο τέλος του έτους, είναι η αναγραφόμενη επί του σχετικού τίτλου αξία.

Η ονομαστική αξία μιας τιμαριθμικά αναπροσαρμοζόμενης υποχρέωσης αντιστοιχεί στην αναγραφόμενη επί του σχετικού τίτλου αξία, προσαυξημένη κατά το ποσό του κεφαλαίου που έχει προκύψει από την τιμαριθμική αναπροσαρμογή στο τέλος του έτους.

Οι υποχρεώσεις που εκφράζονται σε ξένο νόμισμα μετατρέπονται σε εθνικό νόμισμα με βάση την αντιπροσωπευτική ισοτιμία της αγοράς συναλλάγματος την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε έτους.

Άρθρο 2

Το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τιμές αγοράς (ΑΕΠτ.α.), όπως ορίζεται από το άρθρο 2 της οδηγίας 89/130/ΕΟΚ, Ευρατόμ.

Άρθρο 3

1. Ως στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα νοούνται τα στοιχεία που καθορίζονται για το τρέχον έτος από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες αποφάσεις των δημοσιονομικών τους αρχών.

2. Ως στοιχεία σχετικά με το πραγματικό δημόσιο έλλειμμα και το ύψος του πραγματικού δημόσιου χρέους νοούνται τα κατ' εκτίμηση, τα προσωρινά, ή τα οριστικά αποτελέσματα διαρρεύσαντος έτους.

ΤΜΗΜΑ 2 Κανόνες και πεδίο εφαρμογής της γνωστοποίησης

Άρθρο 4

1. Από την αρχή του έτους 1994, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν στην Επιτροπή δύο φορές το χρόνο, την πρώτη φορά πριν την 1η Μαρτίου του τρέχοντος έτους (έτος νιοστόν) και τη δεύτερη φορά πριν την 1η Σεπτεμβρίου του νιοστού έτους, τα προϋπολογισθέντα και τα πραγματικά δημόσια ελλείμματα και το προϋπολογισθέν και πραγματικό ύψος του δημόσιου χρέους τους.

2. Πριν από την 1η Μαρτίου του έτους ν, τα κράτη μέλη:

- γνωστοποιούν στην Επιτροπή το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα για το έτος ν, την ενημερωμένη εκτίμησή τους όσον αφορά το πραγματικό δημόσιο έλλειμμα για το έτος ν-1 και τα πραγματικά δημόσια ελλείμματα για τα έτη ν-2, ν-3 και ν-4,

- διαβιβάζουν ταυτόχρονα στην Επιτροπή, για τα έτη ν, ν-1 και ν-2, τα στοιχεία σχετικά με τα αντίστοιχα ελλείμματα, σε δημοσιονομική βάση, σύμφωνα με τον πλέον συνήθη ορισμό τους στο οικείο κράτος μέλος, καθώς και τα στοιχεία με τα οποία επεξηγείται η μετάβαση από το έλλειμμα, σε δημοσιονομική βάση, στο δημόσιο έλλειμμα. Τα στοιχεία με τα οποία επεξηγείται αυτή η μετάβαση, τα οποία και διαβιβάζονται στην Επιτροπή, περιλαμβάνουν, ιδίως, στοιχεία σχετικά με τις δανειακές ανάγκες των υποτομέων S61, S62 και S63,

- γνωστοποιούν στην Επιτροπή την εκτίμηση του πραγματικού ύψους του δημόσιου χρέους τους για το έτος ν-1 και το ύψος του πραγματικού δημόσιου χρέους τους για τα έτη ν-2, ν-3 και ν-4,

- διαβιβάζουν ταυτόχρονα στην Επιτροπή, για τα έτη ν-1 και ν-2, τα στοιχεία που επεξηγούν τον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο έλλειμμα και άλλοι σχετικοί παράγοντες συνέβαλαν στη μεταβολή του ύψους του δημόσιου χρέους τους.

3. Πριν από την 1η Σεπτεμβρίου του έτους ν, τα κράτη μέλη:

- γνωστοποιούν στην Επιτροπή ενημερωμένα στοιχεία για το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμά τους για το έτος ν, καθώς και τα πραγματικά δημοσιονομικά ελλείμματά τους για τα έτη ν-1, ν-2, ν-3 και ν-4, και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη δεύτερη περίπτωση της παραγράφου 2,

- γνωστοποιούν στην Επιτροπή το πραγματικό ύψος του δημόσιου χρέους για τα έτη ν-1, ν-2, ν-3 και ν-4 και εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την τέταρτη περίπτωση της παραγράφου 2.

4. Τα στοιχεία σχετικά με το προϋπολογισθέν δημόσιο έλλειμμα που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή βάσει των παραγράφων 2 και 3 εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα και σε δημοσιονομικά έτη.

Τα στοιχεία σχετικά με το πραγματικό δημόσιο έλλειμμα και το ύψος του πραγματικού δημόσιου χρέους που γνωστοποιούνται στην Επιτροπή βάσει των παραγράφων 2 και 3 εκφράζονται σε εθνικό νόμισμα και σε ημερολογιακά έτη, εξαιρουμένων των ενημερωμένων εκτιμήσεων για το έτος ν-1, που μπορούν να εκφρασθούν σε δημοσιονομικά έτη.

Στην περίπτωση που το δημοσιονομικό έτος διαφέρει από το ημερολογιακό έτος, τα κράτη μέλη γνωστοποιούν, επίσης, στην Επιτροπή στοιχεία σχετικά με το πραγματικό δημόσιο έλλειμμά τους και το ύψος του υφιστάμενου δημόσιου χρέους τους σε δημοσιονομικά έτη για τα δύο δημοσιονομικά έτη που προηγούνται του τρέχοντος δημοσιονομικού έτους.

Άρθρο 5

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και 3, τα στοιχεία σχετικά με τις δαπάνες τους για δημόσιες επενδύσεις και τόκους.

Άρθρο 6

Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή πρόβλεψη του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για το έτος ν και το πραγματικό ύψος του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για τα έτη ν-1, ν-2, ν-3 και ν-4, μέσα στις προθεσμίες του άρθρου 4 παράγραφος 1.

Άρθρο 7

Σε περίπτωση αναθεώρησης του ΕΣΟΛ που θα αποφασίσει το Συμβούλιο σύμφωνα με τους περί αρμοδιότητος και διαδικασίας της κανόνες της συνθήκης, η Επιτροπή εισάγει τις νέες αναφορές στο ΕΣΟΛ στα άρθρα 1 και 4.

Άρθρο 8

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την 1η Ιανουαρίου 1994.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 1993.

Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Ph. MAYSTADT

(1) ΕΕ αριθ. C 324 της 1. 12. 1993, σ. 8, και ΕΕ αριθ. C 340 της 17. 12. 1993, σ. 8.(2) ΕΕ αριθ. C 329 της 6. 12. 1993.(3) Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικονομικών Λογαριασμών - ΕΣΟΛ, δεύτερη έκδοση.(4) ΕΕ αριθ. L 49 της 21. 2. 1989, σ. 26.