31993R3199Úradný vestník L 288 , 23/11/1993 S. 0012 - 0015
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0145
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 9 Zväzok 2 S. 0145


Nariadenie Komisie (ES) č. 3199/93

z 22. novembra 1993

o vzájomnom uznávaní postupov úplného denaturovania etanolu na účely výnimky zo spotrebnej dane

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na zmluvu zakladajúcu Európske spoločenstvo,

so zreteľom na smernicu rady 92/83/EHS z 19. októbra 1992 o zosúladení štruktúr spotrebných daní na alkohol a alkoholické nápoje [1] a hlavne na jej článok 27 (4),

so zreteľom na smernicu rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecných opatreniach pre výrobky, ktoré sú predmetom spotrebnej dane a o prechovávaní, pohybe a monitoringu takýchto výrobkov [2], ktorá bola zmenená a doplnená smernicou 92/108/EHS [3] a hlavne na jej článok 24,

so zreteľom na názor Komisie pre spotrebné dane,

keďže podľa článku 27 (1) a) smernice 92/83/EHS sa požaduje, aby členské štáty vyňali zo spotrebnej dane alkohol, ktorý bol úplne denaturovaný v súlade s požiadavkami ľubovoľného členského štátu, ak takéto požiadavky boli náležite oznámené v súlade s požiadavkami ľubovoľného členského štátu, ak takéto požiadavky boli náležite oznámené a akceptované v súlade s podmienkami stanovenými v odsekoch 3 a 4 tohto článku;

keďže boli obdržané výhrady k oznámeným požiadavkám;

keďže preto v súlade s požiadavkami odseku 4 spomínaného článku sa musí prijať rozhodnutie v súlade s postupmi stanovenými v článku 24 smernice 92/12/EHS,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Denaturačné prostriedky, ktoré sa používajú v každom členskom štáte na účely úplne denaturovaného liehu v súlade s článkom 27 (1) a) smernice 92/83/EHS, ako sú popísané v prílohe tohto nariadenia.

Článok 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť v deň jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 22. novembra 1993

Za Komisiu

Christiane Scrivener

členka Komisie

[1] Ú. v. ES L 316, 31.10.1992, s. 21.

[2] Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1.

[3] Ú. v. ES L 390, 31.12.1992, s. 124.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA

Belgicko

5 litrov metylénu na 100 litrov etylalkoholu bez ohľadu na koncentráciu alkoholu a dostatočné farbivo na výrobu charakteristickej modrej alebo purpurovej (fialovej) farby.

Nasledujúce je zahrnuté do pojmu "metylén":

- skutočný metylén, to je surový metylalkohol vyrobený z rozkladanej destilácie dreva a obsahujúci aspoň 10 % hmotnosti acetónu,

- zmes metylénu a metanolu obsahujúca aspoň 60 % z hmotnosti skutočný metylén a 10 % z hmotnosti acetón,

- zmes metanolu, acetónu a pyrogénnych nečistôt so silnou empyreumatickou farbou, s obsahom aspoň 10 % hmotnosti acetón

Dánsko

Na hektoliter čistého alkoholu:

- 2 litre metyletylketónu, a

- 3 litre metylizobutylketónu

Nemecko

Na hektoliter čistého alkoholu:

1) 0,75 litra metyletylketónu, pozostávajúceho z

- 95 — 96 % hmotnosti z metyletylketónu,

- 2,5 až 3 hmotnosti metylizopropylketónu,

- 1,5 až 2 hmotnosti je etylizoamylketón (5-metyl 3-heptanon)

spolu s 0,25 litra pyridínových zásad

2) 1 liter metyletylketónu pozostávajúci z

- 95 — 96 % hmotnosti z metyletylketónu,

- 2,5 až 3 % hmotnosti metylizopropylketón,

- 1,5 až 2 % hmotnosti je etylizoamylketón (5-metyl 3-heptanon)

spolu s 1 gramom denatonium benzoanu.

Grécko

5 litrov metylalkoholu na hektoliter nečistého etylalkoholu, plus:

- 0,5 % oleja na svietenie,

- 4 ppm metylén modrý,

- 1 % oleja terpentínu

Španielsko

Na hektoliter čistého alkoholu:

- 1 gram denatonium benzoan,

- 2 litre metyletylketónu (butanonu), a

- 0,2 gramu metylén modrý (Index farieb: zásaditá modrá 52015)

Francúzsko

Na 1 hektoliter etylalkoholu pri 90 % objemu pridať:

- 3.5 litra metylénu, a

- 1 liter izopropylalkohol.

"Régie type" — metylén

Definícia:

V súlade s ministerským rozhodnutím zo 7. mája 1955 prijatým po konzultáciách laboratórneho servisu ministerstva hospodárstva a financií, "régie type" metylén musí spĺňať nasledovné požiadavky:

- musí obsahovať 90 % z objemu pri teplote 20 °C s toleranciou 0,5,

- musí obsahovať minimálne 6 % pyrogénnych nečistôt (vynímajúc výrobky, ktoré môžu byť zmydelnené uhličitanom sodným a vyjadrené ako metylacetát),

- musí obsahovať ketóny a vodu, aby vznikol metyl alkohol do 100 percent,

- musí byť získaný výhradne z karbonizácie dreva vykonanej pod dohľadom daňových úradov.

Pyrogénne nečistoty sú ozajstné denaturačné prostriedky. Dodávajú zmesi nepríjemnú chuť, čím robia alkohol nevhodným na ústnu konzumáciu.

Napriek svojim chemickým vlastnostiam acetón uľahčuje v laboratóriu izolovať denaturačné prostriedky v alkohole.

Nakoniec metylalkohol naznačuje denaturáciu. Jeho bod varu je takmer rovnaký ako pri etylalkohole. Môže byť preto separovaný len použitím špeciálnej techniky a aparatúry.

V princípe jeho prítomnosť nad určité percento, ktoré je rôzne podľa rôznych typov etylalkoholu, naznačuje, či analyzovaný alkohol bol predtým denaturovaný všeobecným procesom.

Írsko

Mineralizované metylované liehy:

- 9,5 % drevná nafta,

- 0,5 % surový pyridín,

- 0,025 unce metylu fialového sfarbenia (na 100 galónov čistého etylalkoholu),

- 0,35 % ropný olej.

NB:

drevná nafta a surový pyridín môžu byť nahradené 10 % metylalkoholu.

Taliansko

Na hektoliter čistého alkoholu:

- 125 gramov tiofenu,

- 0,8 gramu denatonium benzoanu,

- 0,4 gramu farebného indexu kyslá červeň 51 (červené farbivo),

- 2 litre metyletylketónu.

Luxembursko

5 litrov metylénu na hektoliter etylalkoholu bez ohľadu na koncentráciu alkoholu a dostatok farbiva na výrobu charakteristickej modrej alebo purpurovej (fialovej) farby.

Nasledujúce je zahrnuté pod pojmom metylén:

- skutočný metylén, to je takzvaný surový metylalkohol vyrobený z rozkladanej destilácie dreva a obsahujúci aspoň 10 % z hmotnosti acetón,

- zmes metylénu a metanolu obsahujúca aspoň 60 % z hmotnosti skutočného metylénu a 10 % z hmotnosti acetónu,

- zmes metanolu, acetónu a pyrogénnych nečistôt so silnou empyreumatickou vôňou obsahujúca aspoň 10 % hmotnosti acetónu.

Holandsko

Na hektoliter etylalkoholu:

5 litrov zmiešaných s:

- 60 % objemu metanolu,

- 11 % objemu pribudliny (koncentrát vedľajších produktov destilácie alkoholu),

- 20 % objemu acetónu,

- 8 % objemu vody,

- 0,5 % objemu butanolu,

- 0,5 % objemu formalínu (vodný roztok 37 % hmotnosti formaldehyd),

spolu s farbiacim množstvom a komponentmi, ktoré spĺňajú podmienky stanovené chemikmi finančného servisu.

Veľká Británia

Základ:

- 90 % objem etanol,

9,5 % objemu "drevnej nafty" [1] a

0,5 % objemu surový pyridín.

Na každých 1000 litrov tohto základu sa musí pridať:

- 3,75 litra minerálnej nafty (ropný olej), a

- 1,5 ppm fialového metylu.

[1] Drevná nafta je produkt, ktorý môže byť syntetický, ale musí mať také vlastnosti, aby poskytol zmes 5 % drevnej nafty s 95 % konzumného liehu. To sa dosiahne výrobou relatívne komplexného ale stabilného "koktailu" látok, ktoré nemôžu byť ľahko oddeliteľné od liehu.Zloženie drevnej nafty nie je predpísaným zoznamom zložiek, ale niektoré alebo všetky z nasledovných sa nachádzajú v schválenej syntetickej drevnej nafte:

- pyridín

- pyridínová zásada,

- etylalkohol,

- krotónaldehyd,

- pikolín,

- denatonium benzoan,

- metylalkohol.

--------------------------------------------------