31993R3199

Kommissionens forordning (EF) nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmåderne for fuldstændig denaturering af alkohol med henblik på fritagelse for punktafgift

EF-Tidende nr. L 288 af 23/11/1993 s. 0012 - 0015
den finske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0145
den svenske specialudgave: kapitel 9 bind 2 s. 0145


KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 3199/93 af 22. november 1993 om gensidig anerkendelse af fremgangsmaaderne for fuldstaendig denaturering af alkohol med henblik paa fritagelse for punktafgift

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 92/83/EOEF af 19. oktober 1992 om harmonisering af punktafgiftsstrukturen for alkohol og alkoholholdige drikkevarer (1), saerlig artikel 27, stk. 4,

under henvisning til Raadets direktiv 91/12/EOEF af 25. februar 1992 om den generelle ordning for punktafgiftspligtige varer, om oplaegning og omsaetning heraf samt om kontrol hermed (2), aendret ved direktiv 92/108/EOEF (3), saerlig artikel 24,

under henvisning til udtalelse fra Punktafgiftsudvalget, og

ud fra foelgende betragtninger:

I henhold til artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EOEF skal medlemsstaterne punktafgiftsfritage alkohol, der er blevet fuldstaendig denatureret i overensstemmelse med en medlemsstat forskifter, naar saadanne forskrifter er behoerigt anmeldt og godkendt i overensstemmelse med stk. 3 og 4 i naevnte artikel;

der er blevet rejst indsigelse mod de anmeldte forskrifter;

derfor maa der i overensstemmelse med stk. 4 i naevnte artikel traeffes en afgoerelse efter fremgangsmaaden i artikel 24 i direktiv 92/12/EOEF -

UDSTEDT FOELGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Denatureringsmidler, som agtes anvendt i den enkelte medlemsstat med henblik paa fuldstaendig denaturering af alkohol i overensstemmelse med artikel 27, stk. 1, litra a), i direktiv 92/83/EOEF er beskrevet i bilaget til denne forordning.

Artikel 2

Denne forordning traeder i kraft paa dagen for offentliggoerelsen i De Europaeiske Faellesskabers Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gaelder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. november 1993.

Paa Kommissionens vegne

Christiane SCRIVENER

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 316 af 31. 10. 1992, s. 21.

(2) EFT nr. L 76 af 23. 3. 1992, s. 1.

(3) EFT nr. L 390 af 31. 12. 1992, s. 124.

BILAG

Belgien 5 liter methylen pr. hektoliter ethylalkohol uanset alkoholstyrke og tilstraekkeligt farvestof til fremstilling af en tydelig blaa eller lilla (violet) farve.

»Methylen« omfatter foelgende:

- faktisk methylen, dvs. raa methylalkohol fremstillet ved toerdestillation af trae og indeholdene mindst 10 vaegtprocent acetone

- en blanding af methylen og methanol indeholdene mindst 60 vaegtprocent faktisk methylen og 10 vaegtprocent acetone

- en blanding af methanol, acetone og pyrogenetiske urenheder med en staerk lugt af fusel og indeholdene mindst 10 vaegtprocent acetone.

Danmark Pr. hektoliter ren alkohol:

- 2 liter methylehtylketon og

- 3 liter methylisobutylketon.

Tyskland Pr. hektoliter ren alkohol:

1) 0,75 liter methylethylketon bestaaende af:

- 95 - 96 vaegtprocent methylethylketon

- 2,5 - 3 vaegtprocent methylisopropylketon

- 1,5 - 2 vaegtprocent ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon)

samt 0,25 liter pyridinbase.

2) 1 liter methylethylketon bestaaende af:

- 95 - 96 % vaegtprocent methylethylketon

- 2,5 - 3 % vaegtprocent methylisopropylketon

- 1,5 - 2 % vaegtprocent ethylisoamylketon (5-methyl-3-heptanon)

samt 1 gram denatoniumbenzoat.

Graekenland 5 liter methylalkohol pr. hektoliter uren ethylalkohol plus:

- 0,5 % lampeolie

- 4 ppm methylenblaat

- 1 % vegetabilsk terpentin.

Spanien Pr. hektoliter ren alkohol:

- 1 gram denatoniumbenzoat

- 2 liter methylethylketon (Butanon) og

- 0,2 gram methylenblaat (C.I., Basic Blue 52015).

Frankrig Til 1 hektoliter ethylalkohol ved 90 volumenprocent tilsaettes:

- 3,5 liter methylen og

- 1 liter isopropylalkohol.

»Régie type«-methylen

Definition

I henhold til den ministerielle afgoerelse af 7. maj 1955, som blev truffet efter hoering af OEkonomi- og Finansministeriets laboratorietjeneste, skal »régie type«-methylen opfylde foelgende krav:

- den skal maale 90 volumenprocent ved en temperatur paa 20° C, dog med en tilladt afvigelse paa 0,5

- den skal indeholde mindst 6 % pyrogenetiske urenheder (eksklusive sodaforsaebelige stoffer betegnet som methylacetat)

- den skal indeholde ketoner og vand for at bringe methylalkoholen op paa 100

- den skal udelukkende stamme fra carboniseringen af trae foretaget under skattemyndighedernes kontrol.

De pyrogenetiske urenheder er det egentlige denatureringsmiddel. De bibringer blandingen en ubehagelig smag, som goer alkoholen udrikkelig.

I kraft af sine kemiske egenskaber goer acetone det nemmere, i laboratoriet, at isolere denatureringsmidlet i alkoholen.

Endelig udgoer methylalkohol markoeren for denaturering. Dens kogepunkt afviger kun en anelse fra kogepunktet for ethylalkohol. Den kan derfor kun udskilles ved at anvende meget specielle teknikker og apparater.

I princippet markerer dens tilstedevaerelse i et vist forhold - som varierer alt efter typen af ethylalkohol - at den analyserede alkohol tidligere er blevet denatureret ved hjaelp af den generelle fremgangsmaade.

Irland Mineralsk methylalkohol:

- 9,5 % traenafta

- 0,5 % raa pyridin

- 0,025 ounce methylviolet (pr. 100 gallons ren ethylalkohol)

- 0,375 % petroleumsolie.

NB: Traenaftaen og den raa pyridin kan erstattes med 10 % methylalkohol.

Italien Pr. hektoliter ren alkohol:

- 125 gram thiophen

- 0,8 gram denatoniumbenzoat

- 0,4 gram C.I., acid red 51 (roedt farvestof)

- 2 liter methylethylketon.

Luxembourg 5 liter methylen pr. hektoliter ethylalkohol uanset alkoholstyrke og tilstraekkeligt farvestof til fremstilling af en tydelig blaa eller lilla (violet) farve.

»Methylen« omfatter foelgende:

- faktisk methylen, dvs. raa methylalkohol fremstillet ved toerdestillation af trae og indeholdende mindst 10 vaegtprocent acetone

- en blanding af methylen og methanol indeholdende mindst 60 vaegtprocent faktisk methylen og 10 vaegtprocent acetone

- en blanding af methanol, acetone og pyrogenetiske urenheder med en staerk lugt af fusel og indeholdende mindst 10 vaegtprocent acetone.

Nederlandene Pr. hektoliter ethylalkohol:

5 liter af en blanding bestaaende af:

- 60 volumenprocent methanol

- 11 volumenprocent fuselolie (et koncentrat af biprodukter fra alkoholdestillation)

- 20 volumenprocent acetone

- 8 volumenprocent vand

- 0,5 volumenprocent butanol

- 0,5 volumenprocent formalin (en 37 vaegtprocent vandig formaldehydoploesning)

samt farvestof af en saadan maengde og sammensaetning, at blandingen opfylder forskrifterne fra skattemyndighedernes kemiske kontor.

Det Forenede Kongerige Basis:

- 90 volumenprocent ethanol

- 9,5 volumenprocent »traenafta« (1), og

- 0,5 volumenprocent raapyridin.

Til hver 1 000 liter heraf tilsaetttes:

- 3,75 liter mineralsk nafta (petroleumsolie) og

- 1,5 ppm methylviolet.

(1) »Traenafta« er et produkt, som kan vaere syntetisk, men som skal have saadanne egenskaber, at en blanding af 5 % traenafta med 95 % alkohol bliver udrikkelig. Dette opnaas ved at fremstille en relativt kompliceret, men stabil »cocktail« af stoffer, der ikke uden videre kun fjernes fra alkoholen.

Sammensaetning af »traenafta«:

Der findes ikke nogen lovfaestet liste over ingredienserne, men nogle eller alle af foelgende ingredienser kan forekomme i godkendt syntetisk traenafta:

- pyridin

- pyridinbaser

- allylalkohol

- crotonaldehyd

- picolin

- denatoniumbenzoat

- methylalkohol.