31993R2958Uradni list L 267 , 28/10/1993 str. 0004 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0125
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0125


Uredba Komisije (EGS) št. 2958/93

z dne 27. oktobra 1993

o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (EGS) št. 2019/93 glede posebnih režimov oskrbe z nekaterimi kmetijskimi proizvodi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2019/93 z dne 19. julija 1993 o uvedbi posebnih ukrepov za manjše egejske otoke glede nekaterih kmetijskih proizvodov [1], in zlasti člena 4 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3813/92 z dne 28. decembra 1992 o obračunski enoti in menjalnem razmerju, ki se uporablja za namene skupne kmetijske politike [2], in zlasti člena 6 Uredbe,

ker ukrepe, ki jih delno financira Jamstveni oddelek EKUJS in so v zvezi z oskrbo z nekaterimi kmetijskimi proizvodi Skupnosti namenjeni kompenziranju izjemnega geografskega položaja manjših egejskih otokov, sestavljajo ugodnosti v obliki pavšalnih pomoči za oskrbo z navedenimi proizvodi v okviru načrtovanih bilanc oskrbe, pri čemer se pomoč prilagaja glede na oddaljenost posameznih skupin otokov, ki jo uživajo;

ker se morajo učinki ugodnosti, odobrenih v obliki pomoči, ki so namenjene pokrivanju višjih lokalnih stroškov trženja, prenesti naprej na cene, ki jih plača končni uporabnik; ker morajo grški organi oblasti sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovijo takšne učinke;

ker lokalna potrošnja kmetijskih proizvodov, ki so upravičeni do pomoči Skupnosti, zahteva prepoved pošiljanja le-teh naprej v druge dele Skupnosti in izvoza teh proizvodov v tretje države, bodisi v nepredelanem stanju ali po postopku predelave; ker je treba v ta namen sprejeti posebne ukrepe nadzora; ker se od grških organov oblasti zahteva, da sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje pošiljanja in izvažanja teh proizvodov naprej in da se, če je potrebno, naložijo kazni v zvezi s tem;

ker naj bi imeli upravni organi na razpolago instrumente, ki zagotavljajo, da se režimi oskrbe uporabljajo za pravi namen, in sicer da se proizvodi redno dobavljajo uporabnikom in daugodnosti preidejo na lokalne potrošnike; ker morajo organi, ki so odgovorni za izvajanje postopkov oskrbe, v ta namen določiti intervale, v katerih morajo biti proizvodi dobavljeni, in količine teh proizvodov glede na prodajna mesta, ki so za te proizvode na voljo;

ker se režimi oskrbe lahko upravljajo na osnovi uvoznih dovoljenj, ki so opredeljena v Uredbi Komisije (EGS) št. 3719/88 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) 1963/93 [4]; ker izdaja te listine, v nadaljnjem besedilu "potrdila o pomoči", podleže zahtevi po položitvi varščine s strani vlagatelja v višini 20 % od zneska pomoči, ki odgovarja odobreni količini;

ker naj bi obstajal sistem nadzora Skupnosti nad ukrepi, ki jih sprejmejo grški organi oblasti, z namenom, da se zagotovi njihovo pravilno izvajanje; ker je v ta namen treba poskrbeti za periodična obvestila Komisiji;

ker postopki sprejemanja pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 2019/93 niso bili končani v tam določenem roku; ker so zato potrebne začasne določbe za dodelitev pomoči za leto 1993; ker naj bi torej določbe te uredbe začele veljati takoj;

ker so ukrepi, opredeljeni v tej uredbi, v skladu z mnenji zadevnih upravljalnih odborov,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Določi se pavšalna pomoč iz člena 3(2) Uredbe (EGS) št. 2019/93 za vse proizvode, ki so navedeni v Prilogi k tej uredbi, v višini:

- 15 ECU/tono za pošiljke na otoke v skupini A, navedene v Prilogi I,

- 30 ECU/tono za pošiljke na otoke v skupini B, navedene v Prilogi I.

2. Vendar pa se za sadje in zelenjavo navedeni zneski pomoči zmanjšajo v skladu z drugim pododstavkom člena 3(2) Uredbe (EGS) št. 2019/93, začenši z letom 1994.

3. Pomoč se izplača na podlagi pisne zahteve zainteresirane stranke in predložitve potrdila o pomoči s pravilno vpisanimi ustreznimi podatki.

Grški organi določijo roke za vložitev zahtevkov za potrdila in lahko predvidijo posebne obrazce za te zahtevke.

4. Zahtevek mora biti vložen najkasneje v 12 mesecih od datuma vpisov, razen v primeru višje sile. Če se vloži po izteku tega roka, vendar v naslednjih šestih mesecih, se izplača pomoč v višini 85 % veljavne pomoči.

Grški organi izplačajo pomoč najkasneje v dveh mesecih od datuma, ko je bil zahtevek vložen, razen:

(a) v primeru višje sile;

ali

(b) če je bila uvedena administrativna preiskava o upravičenosti do pomoči. V takih primerih se izplačilo izvrši šele, ko je upravičenost dokazana.

5. Potrdilo o pomoči se sestavi na obrazcu za uvozno dovoljenje, ki je določen v Prilogi k Uredbi (EGS) št. 3719/88.

Uporabljajo se členi 8(3) in (5), 9, 10, 13 do 16, 19, 20 in 21, 24 do 31 in 33 do 37 Uredbe (EGS) št. 3719/88, s potrebnimi spremembami zaradi upoštevanja določb te uredbe.

6. Podatek "Potrdilo o pomoči za skupino A" ali "Potrdilo o pomoči za skupino B" se vpiše ali odtisne z žigom v okence 20 (posebni podatki) potrdila.

Okenci 7 in 8 potrdila se prečrtata.

7. Potrdilo o pomoči se izda na podlagi zahteve zainteresiranih strank, v okviru količin, opredeljenih v načrtovani bilanci oskrbe, in sicer s strani organov, ki jih imenuje Grčija. Grški organi lahko določijo rok za izdajo potrdila.

8. Pogoj za izdajo potrdila o pomoči je plačilo varščine, ki znaša 20 % zneska veljavne pomoči.

Če zahtevek presega količine, ki so na voljo za omenjeno obdobje, se zaprošene količine zmanjšajo z uporabo standardnega koeficienta znižanja.

9. Potrdilo o pomoči se predloži organom v namembnem kraju hkrati s proizvodi, na katere se nanaša. Grški organi vpišejo v potrdilo o pomoči ustrezne podatke.

10. Dokaz o uporabi potrdila o pomoči se predloži v roku 30 dni od izteka veljavnosti potrdila, razen v primeru višje sile.

Člen 2

Stopnja, ki se uporabi za preračunavanje pomoči iz člena 1(1) v nacionalno valuto, je kmetijski menjalni tečaj, ki se uporablja na dan, ko grški organi obračunajo ustrezne količine na podlagi potrdila o pomoči.

Člen 3

1. Imetnik potrdila o pomoči v primeru prenosa proizvoda ali potrdila na drugo stranko v pogodbo vključi klavzulo, ki zagotavlja, da bodo ugodnosti ukrepa prenesene naprej na končnega uporabnika.

Takšna klavzula se vključi v vse poznejše pogodbe v zvezi s tem proizvodom.

2. Grški organi oblasti sprejmejo potrebne ukrepe za preverjanje, ali se ugodnosti podpore dejansko prenašajo naprej.

3. Kadar se ugodnosti ne prenesejo, grški organi oblasti:

- izterjajo od imetnika potrdila o pomoči celoto ali del odobrenih ugodnosti,

- lahko, odvisno od resnosti primera neizpolnjevanja obveznosti, začasno ali trajno omejijo ali odvzamejo pravico do vlaganja zahtevkov za potrdilo o pomoči.

4. Za namene prve alinee odstavka 3:

- se razume, da je imetnik potrdila o pomoči odobreno ugodnost prejel,

- da je odobrena ugodnost enaka znesku pomoči.

Člen 4

1. Grški organi oblasti sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za preprečevanje pošiljanja predelanih ali nepredelanih proizvodov, ki so koristili ugodnosti iz režimov oskrbe, naprej v druge dele Skupnosti in izvažanje v tretje države, in o njih obvestijo Komisijo najkasneje do 1. februarja 1994.

2. Za namene odstavka 1 se razume, da je pošiljanje proizvodov naprej v namembne kraje, ki niso otoki skupine A ali otoki skupine B, pošiljanje naprej v druge dele Skupnosti.

Člen 5

Grški organi oblasti sporočijo Komisiji najkasneje zadnji dan vsakega meseca v zvezi s predhodnim mesecem naslednje podatke po proizvodih:

- količine, za katere so bili vloženi zahtevki za potrdila o pomoči,

- število primerov neizkoriščenih potrdil o pomoči in zadevne količine,

prikazane ločeno za vsako skupino otokov.

Člen 6

Pomoč za količine proizvodov, navedene v načrtovani oskrbovalni bilanci za leto 1993, se s kompenzacijo in povračilom stroškov dobave zviša za znesek do 50 % pavšalne pomoči, ki je določena; to zvišanje se uporablja za pošiljke, ki so odpremljene najkasneje do 31. decembra 1993.

Člen 7

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. oktobra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 184, 27.7.1993, str. 1.

[2] UL L 387, 31.12.1992, str. 1.

[3] UL L 331, 2.12.1988, str. 1.

[4] UL L 177, 21.7.1993, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Seznam otokov in nomos-ov, ki spadajo v skupino A:

(Člen 1)

- Thasos

- Samotraka

- Sporadi

- Kythera

- Antikythera

- Amoliani

- otoki nomos Evia, razen otoka Evia

- naslednji otoki nomos Kikladi:

- Kea

- Kythnos

- Giaros

- Andros

- Tinos

- Syros

- Mikonos

- Dilos

- Rinia.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Seznam otokov in nomos-ov, ki spadajo v skupino B:

(Člen 1)

- Dodekanez

- Hios

- Lesbos

- Samos

- otoki nomos Kikladi, ki niso vključeni v skupino A.

--------------------------------------------------