31993R2562Uradni list L 235 , 18/09/1993 str. 0018 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0137
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0137


Uredba Komisije (EGS) št. 2562/93

z dne 17. septembra 1993

o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 2055/93 o dodelitvi posebne referenčne količine določenim proizvajalcem mleka in mlečnih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2055/93 z dne 19. julija 1993 o dodelitvi posebne referenčne količine določenim proizvajalcem mleka in mlečnih proizvodov [1] in zlasti člena 8 Uredbe,

ker določa Uredba (EGS) št. 2055/93 pogoje, pod katerimi se dodelijo posebne referenčne količine proizvajalcem mleka, ki so obveznost v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 1078/77 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1300/84 [3], prevzeli in upoštevali za gospodarstvo ali del gospodarstva in zato niso dobili referenčnih količin, predvidenih v členu 3a Uredbe Sveta (EGS) št. 857/84 [4], razveljavljene z Uredbo (EGS) št. 3950/92 [5]; ker je treba določiti postopkovna pravila, da bo Uredbo (EGS) št. 2055/93 mogoče uporabljati ob varstvu pravic in obveznost vseh zadevnih strank;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za mleko in mlečne proizvode,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO

Člen 1

Zahtevek iz člena 1 Uredbe (EGS) št. 2055/93 mora zadevni proizvajalec vložiti pri pristojnemu organu, ki ga določi država članica po postopkom, ki ga je sama določila.

Člen 2

1. Pristojni organ potrdi prejem zahtevka in preveri skladnost s pogoji, določenimi v členu 1 Uredbe (EGS) št. 2055/93.

2. Merila, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju proizvajalčeve zmožnosti, da s povečanjem proizvodnje na svojem gospodarstvu doseže posebno referenčno količino, za katero je vložil zahtevek, morajo še zlasti vključevati:

- količino mleka, danega na trg pred 1. aprilom 1993, ki je presegala referenčno količino, dodeljeno proizvajalcu,

- število in pasmo domačega goveda ženskega spola, starega vsaj šest mesecev in primernega za proizvodnjo mleka za prodajo na trgu, ki ga ima proizvajalec na gospodarstvu v času vložitve zahtevka,

- površino gospodarstva, ki se uporablja za preskrbo s krmo v smislu člena 1(1)(d) Uredbe Komisije (EGS) št. 1391/78 [6],

- naložbe, izvedene za povečanje proizvodnje mleka na gospodarstvu.

3. Pristojni organ proizvajalca pred 1. marcem 1994 obvesti o posebni referenčni količini, ki mu je dodeljena in je določena v skladu s členom 1(2) ali členom 2 Uredbe (EGS) št. 2055/93, kakor je primerno.

Člen 3

V primeru, navedenemu v členu 4(3) Uredbe (EGS) št. 2055/93, mora proizvajalec vnaprej obvestiti pristojni organ o svojih namerah, organ pa mu mora izdati potrdilo o prejetju.

Člen 4

Država članica mora obvestiti Komisijo:

- pred 1. novembrom 1993 o imenu pristojnega organa, postopku iz člena 1 in upoštevanih merilih, ki niso tista, določena v členu 2,

- pred 1. aprilom 1994 o številu zahtevkov in z njimi zajetih količinah, razlikujoč med primeri, ki jih urejajo prva in druga alinea člena 1(1), prvi, drugi in tretji pododstavek člena 1(2) in člen 3(2) Uredbe (EGS) št. 2055/93, ter o merilih, določenih za uporabo slednjega predpisa.

Člen 5

Ta Uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. septembra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 187, 29.7.1993, str. 8.

[2] UL L 131, 26.5.1977, str. 1.

[3] UL L 125, 12.5.1984, str. 3.

[4] UL L 90, 1.4.1984, str. 13.

[5] UL L 405, 31.12.1992, str. 1.

[6] UL L 167, 24.6.1978, str. 45.

--------------------------------------------------