31993R2291Uradni list L 206 , 18/08/1993 str. 0001 - 0002
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0155
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0155


Uredba Komisije (EGS) št. 2291/93

z dne 13. avgusta 1993

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter o skupni carinski tarifi [1], nazadnje spremenjene z Uredbo Komisije (EGS) 1969/93 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priloga navedene uredbe, treba sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker Uredba (EGS) št. 2658/87 določa splošna pravila za razlaganje kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za vse druge nomenklature, ki delno ali v celoti temeljijo na njej ali ji dodajajo dodatne pododdelke in ki jih določajo posebne določbe Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora blago, poimenovano v stolpcu 1 v preglednici, ki je priloga k tej uredbi, v skladu z navedenimi splošnimi pravili uvrstiti v ustrezne oznake KN, ki so navedene v stolpcu 2, in sicer iz razlogov, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se po določbah iz člena 6 Uredbe Komisije (EGS) št. 3796/90 [3], nazadnje spremenjene z Uredbo (EGS) št. 2674/92 [4], imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije o uvrstitvi blaga v kombinirano nomenklaturo, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe Komisije (EGS) št. 1715/90 [5];

ker so ukrepi, določeni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, je zdaj uvrščeno v kombinirano nomenklaturo v ustrezne tarifne oznake KN iz stolpca 2 navedene preglednice.

Člen 2

Po določbah iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 3796/90 se imetnik za obdobje treh mesecev še naprej lahko sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, določenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe (EGS) št. 1715/90.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. avgusta 1993

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 180, 23.7.1993, str. 9.

[3] UL L 365, 28.12.1990, str. 17.

[4] UL L 271, 16.9.1992, str. 5.

[5] UL L 160, 26.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanje | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

(1) | (2) | (3) |

1.Poltekoč izdelek z okusom po jogurtu, izdelan iz fermentiranega mleka ter marelične kaše, sladkorja, stabilizatorjev in zgoščevalcev (modificirani škrob, pektin in želatina v skupni količini manj kot 1,8 mas. %), z vsebnostjo mlečnih maščob manj kot 3 mas. %Mikroskopski pregled je pokazal prisotnost bakterij streptococcus thermophilus in lactobacillus bulgaricus v razmerju približno 1: 1; te so bile uničene z visoko toplotno obdelavo izdelka | 04039091 | Uvrstitev je v skladu s splošnima praviloma 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilom tarifnih oznak KN 0403, 040390 in 04039091. Prisotnost majhnih količin stabilizatorjev in zgoščevalcev ne izključuje uvrstitve v tarifno številko 0403 (glej tudi Pojasnjevalne opombe k Poglavju 4 harmoniziranega sistema: drugi odstavek Dela I Splošnih določb) Odsotnost živih bakterij izključuje uvrstitev v tarifno oznako KN 040310 (glej tudi Pojasnjevalne opombe k tarifnim podštevilkam KN 04031002 do 04031099). |

2.Rjavo-bež prah, pridobljen s postopkom sušenja na valjih, iz mešanice mleka, sirotke in sladkorja, s posameznimi rjavimi zrni, ki se sprijemajo v grudice, sladek, z okusom po mleku v prahu in karamelu, z naslednjimi rezultati analize izraženimi v masnih odstotkih: | 04049053 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlaganje kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 0404, 040490 in 04049053 |

suha snov | 97,2 |

skupna maščoba (mlečna maščoba) | 23,5 |

skupna vsebnost beljakovin (N x 6,38): | 20,4 |

saharoza | 1,8 |

laktoza | 44,6 |

kazein | 17,1 |

sladka sirotka (GMP) | v sledovih |

Zaradi visoke temperature med proizvodnim postopkom so sladkorji karamelizirali, beljakovine pa so se delno razgradile | | | Ne glede na delno razgradnjo beljakovin in karamelizacijo sladkorjev ta izdelek ni izgubil značilnosti naravnega mlečnega proizvoda v smislu tarifne številke 0404 |

--------------------------------------------------