31993R2039Uradni list L 185 , 28/07/1993 str. 0009 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 51 str. 0068
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 51 str. 0068


Uredba Komisije (EGS) št. 2039/93

z dne 27. julija 1993

o določitvi zneska proizvodne pomoči v ekujih, ki ga za krompir na Kanarskih otokih določi Svet, in znižanega zaradi monetarnih usklajevanj

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3813/92 z dne 28. decembra 1992 o obračunski enoti in menjalnih razmerij, ki jih je treba uporabljati za namene skupne kmetijske politike [1], in zlasti člena 9(1) Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3824/92 z dne 28. decembra 1992 o določitvi cen in zneskov v ekujih zaradi finančnih usklajevanj [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1663/93 [3], vzpostavlja seznam cen in zneskov, na katere se nanaša koeficient 1,013088, določen z Uredbo Komisije (EGS) št. 537/93 [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1331/93 [5], od začetka tržnega leta 1993/94 v skladu z ureditvijo za samodejno odpravo finančnih primanjkljajev; ker člen 2 Uredbe (EGS) št. 3824/92 določa, da je za vsak sektor treba opredeliti nastalo znižanje cen in zneskov ter določiti vrednost znižanih cen;

ker Uredba Sveta (EGS) št. 1601/92 [6], kakor je bila spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 3714/92 [7], določa pomoč za lokalno proizvodnjo krompirja, namenjenega za prehrano ljudi na Kanarskih otokih; ker je treba znesek pomoči prilagoditi v skladu z zgoraj navedenimi določbami;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za semena,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Znesek pomoči iz člena 20(2) Uredbe (EGS) št. 1601/92, znižan v skladu s členom 2 Uredbe (EGS) št. 3824/92, se določi na 494 ekujev na hektar.

Člen 2

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. julija 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. julija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 387, 31.12.1992, str. 1.

[2] UL L 387, 31.12.1992, str. 29.

[3] UL L 158, 30.6.1993, str. 18.

[4] UL L 57, 10.3.1993, str. 18.

[5] UL L 132, 29.5.1993, str. 114.

[6] UL L 173, 27.6.1992, str. 13.

[7] UL L 378, 23.12.1992, str. 23.

--------------------------------------------------