31993R1825Uradni list L 167 , 09/07/1993 str. 0008 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0146
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 9 str. 0146


Uredba Komisije (EGS) št. 1825/93

z dne 7. julija 1993

o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 [1] o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi, nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EGS) št. 1667/93 [2] in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je za zagotovitev enotne uporabe kombinirane nomenklature, ki je priložena k navedeni uredbi, potrebno sprejeti ukrepe v zvezi z uvrstitvijo blaga iz Priloge k tej uredbi;

ker je Uredba (EGS) št. 2658/87 določila splošna pravila za razlago kombinirane nomenklature in se ta pravila uporabljajo tudi za katero koli drugo nomenklaturo, ki v celoti ali delno temelji na njej ali ji dodaja nove pododdelke in ki je uvedena s posebnimi določbami Skupnosti, z namenom uporabe tarifnih ali drugih ukrepov v zvezi z blagovno menjavo;

ker se mora na podlagi navedenih splošnih pravil blago, poimenovano v stolpcu 1 preglednice, ki je priložena k tej uredbi, uvrstiti v ustrezne tarifne oznake KN, navedene v stolpcu 2, in sicer iz utemeljitev, navedenih v stolpcu 3;

ker je primerno, da se lahko imetnik blaga v skladu z določbami iz člena 6 Uredbe Komisije (EGS) št. 3796/90 [3], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 2674/92 [4], še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic glede uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo in ki niso v skladu s pravicami, vzpostavljenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kakor je predvidena v členu 14(13)(a) ali (b) Uredbe Komisije (EGS) št. 1715/90 [5];

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo,v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Blago, poimenovano v stolpcu 1 priložene preglednice, se sedaj v kombinirano nomenklaturo uvrsti v ustrezne tarifne oznake KN, navedene v stolpcu 2 navedene preglednice.

Člen 2

V skladu z določbami člena 6 Uredbe (EGS) št. 3796/90 se imetnik blaga lahko še tri mesece sklicuje na zavezujoče tarifne informacije, ki jih izdajajo carinski organi držav članic in ki niso v skladu s pravicami, vzpostavljenimi s to uredbo, če je bila sklenjena zavezujoča pogodba, kot je predvidena v členu 14(3)(a) ali (b) Uredbe (EGS) št. 1715/90.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 21. dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 1993

Za Komisijo

Christiane Scrivener

Članica Komisije

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 158, 30.6.1993, str. 25.

[3] UL L 365, 28.12.1990, str. 17.

[4] UL L 271, 16.9.1992, str. 5.

[5] UL L 160, 26.6.1990, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Opis blaga | Uvrstitev v tarifno oznako KN | Utemeljitev |

1 | 2 | 3 |

1.Tehnični metopren, ki vsebuje 90 mas. % ali več metoprena (vsi izomeri), z ostanki nečistoč iz proizvodnega procesa, nepripravljen za prodajo na drobno. | 29189000 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature, opomba 1(a) k Poglavju 29, opomba 1(a)(2) k Poglavju 38 in besedilo tarifnih oznak KN 2918 in 29189000 |

2.Gama-ciklodekstrin | 29400090 | Uvrstitev opredeljujejo določbe splošnih pravil 1 in 6 za razlago kombinirane nomenklature in besedilo tarifnih oznak KN 294000 in 29400090. |

--------------------------------------------------