31993R1793Uradni list L 163 , 06/07/1993 str. 0022 - 0022
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 50 str. 0228
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 50 str. 0228


Uredba Komisije (EGS) št. 1793/93

z dne 30. junija 1993

o operativnem dogodku za kmetijske pretvorbene količnike, ki se uporabljajo v hmeljarstvu

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3813/92 z dne 28. decembra 1992 o obračunski enoti in pretvorbenih količnikih, ki se uporabljajo za namene skupne kmetijske politike [1], in zlasti člena 6(2) Uredbe,

ker se v Skupnosti lahko za hmeljne proizvode odobri pomoč, uvedena s členom 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni tržni ureditvi za hmelj [2], kot je bila nazadnje dopolnjena z Uredbo (EGS) št. 3124/92 [3];

ker pri hmelju ne obstaja tržno leto; ker je torej treba uvesti odstopanje od člena 11(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 1068/93 z dne 30. aprila 1993 o podrobnih pravilih za določanje in uporabo kmetijskih pretvorbenih količnikov [4];

ker je z Uredbo Komisije (EGS) št. 2540/75 z dne 6. oktobra 1975 o določitvi dogodka, ko pomoč proizvajalcem hmelja zapade v plačilo [5], določeno, da se kot operativni dogodek za kmetijske pretvorbene količnike, ki se uporabljajo za plačilo pomoči, vzame datum, ko Svet sprejme uredbo, ki določa znesek pomoči proizvajalcem za letino prejšnjega leta; ker mora biti datum operativnega dogodka za kmetijski pretvorbeni količnik v zvezi s pomočjo proizvajalcem hmelja 1. julij leta začetka veljavnosti uredbe Sveta o določitvi zneska pomoči; ker je treba torej razveljaviti Uredbo (EGS) št. 2540/75;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za hmelj,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kmetijski pretvorbeni količnik, ki se uporablja v zvezi s pomočjo, predvideno v členu 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71, je količnik, veljaven 1. julija v letu, v katerem začne veljati uredba o določitvi zneska pomoči proizvajalcem.

Člen 2

Razveljavi se Uredba (EGS) št. 2540/75.

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član komisije

[1] UL L 387, 31.12.1992, str. 1.

[2] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[3] UL L 313, 30.10.1992, str. 1.

[4] UL L 108, 1.5.1993, str. 106.

[5] UL L 259, 7.10.1975, str. 9.

--------------------------------------------------