31993R1713Uradni list L 159 , 01/07/1993 str. 0094 - 0098
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0023
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0023


Uredba Komisije (EGS) št. 1713/93

z dne 30. junija 1993

o posebnih podrobnih pravilih za uporabo kmetijskega menjalnega tečaja v sektorju sladkorja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1785/81 z dne 30. junija 1981 o skupni ureditvi trgov v sektorju sladkorja [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1548/93 [2], ter zlasti členov 6(3), 8(5), 28(8) in 28a(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3763/91 z dne 16. decembra 1991 o posebnih ukrepih za določene kmetijske proizvode v korist francoskih čezmorskih departmajev [3] in zlasti člena 19 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1600/92 z dne 15. junija 1992 o uvedbi posebnih ukrepov za Azore in Madeiro za določene kmetijske proizvode [4], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3714/92 [5], ter zlasti členov 10 in 25(3) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/92 z dne 15. junija 1992 o uvedbi posebnih ukrepov za Kanarske otoke za določene kmetijske proizvode [6], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3714/92, in zlasti člena 3(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3813/92 z dne 28. decembra 1992 o obračunski enoti in menjalnih tečajih, ki se uporabljajo za namene skupne kmetijske politike [7], ter zlasti členov 3(3), 6(2) in 12 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 1068/93 z dne 30. aprila 1993 o podrobnih pravilih za določanje in uporabo kmetijskih menjalnih tečajev [8] predpisuje zlasti pravila, ki se nanašajo na izraz "datum uveljavitve"; ker je treba v skladu z Uredbo (EGS) št. 3813/92 posamezni datum uveljavitve določiti ob upoštevanju posebnih meril, kadar mora biti datum uveljavitve, kakor ga opredeljuje navedena uredba, natančno določen ali pa ne more biti upoštevan zaradi razlogov, značilnih za tržno ureditev;

ker Uredba Komisije (EGS) št. 3016/78 z dne 20. decembra 1978 o nekaterih pravilih za uporabo menjalnih tečajev v sektorjih sladkorja in izoglukoze [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3823/92 [10], določa vse datume uveljavitve, ki jih je treba upoštevati pri reprezentativnih tečajih za zneske, določene v okviru skupne ureditve trga za sladkor; ker skoraj vsi ti datumi uveljavitve izpolnjujejo tako merila iz člena 6(2) Uredbe (EGS) št. 3813/92 kot tudi posebne zahteve te tržne ureditve; ker je zato večino teh datumov uveljavitve treba obdržati in s tem namenom predvideti odstopanje od ustreznih členov Uredbe (EGS) št. 1068/93; ker je treba hkrati vključiti tudi določbe o datumih uveljavitve, že predpisane z Uredbami Komisije (EGS) št. 1487/92 [11], (EGS) št. 1488/92 [12], (EGS) št. 2177/92 [13], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 821/93 [14], in (EGS) št. 3491/92 [15]; ker je treba revidirati tudi datume uveljavitve za denaturacijske premije in proizvodna nadomestila ter določiti standardni datum uveljavitve za nadomestila, da se upoštevajo številni načini uporabe zadevnega sladkorja;

ker se bodo zaradi kmetijsko-monetarnih pravil kmetijski menjalni tečaji verjetno v prihodnosti bolj spreminjali, kot so se doslej; ker je treba torej zaradi ureditve samofinanciranja v sektorju sladkorja za vso Skupnost določiti en sam datum uveljavitve za najnižje cene sladkorne pese, da se zaščitijo zlasti proizvajalci sladkorne pese; ker je treba v ta namen in zaradi tesne povezave med najnižjimi cenami sladkorne pese in cenami sladkorja v okviru navedene ureditve samofinanciranja, predvidene v členih 28 in 29 Uredbe (EGS) št. 1785/81, kakor tudi zaradi dejstva, da se vse cene nanašajo na dejavnosti, ki potekajo celo tržno leto, v interesu doslednosti skladno s členom 3(3) Uredbe (EGS) št. 3813/92, uporabljati definicijo posebnega kmetijskega menjalnega tečaja, ki je blizu zadevni gospodarski realnosti in podobna definiciji, uporabljeni v preteklosti za proizvodno dajatev, izterjano od rafinerjev sladkorja; ker veljajo primerljive posebne zahteve v zvezi z zneskom povračila stroškov skladiščenja;

ker je treba, zato ker je bila Uredba (EGS) št. 3016/78 velikokrat spremenjena in so se pravila na tem področju precej razvila, vse določbe zbrati v eni sami nadomestni uredbi; ker bi morala nova uredba začeti veljati z začetkom tržnega leta 1993/94, skupaj s posebnimi prehodnimi ukrepi;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sladkor,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Najnižje cene sladkorne pese iz člena 5 Uredbe (EGS) št. 1785/81 in proizvodna dajatev ter dodatna dajatev iz členov 28 in 28a iste uredbe se pretvorijo v nacionalno valuto z uporabo posebnega kmetijskega menjalnega tečaja, enakega povprečju, izračunanemu po načelu časovnega sorazmerja, kmetijskih menjalnih tečajev, ki se uporabljajo v zadevnem tržnem letu.

2. Znesek povračila skladiščnih stroškov iz člena 8 Uredbe (EGS) št. 1785/81 se pretvori v nacionalno valuto z uporabo posebnega kmetijskega menjalnega tečaja, enakega povprečju, izračunanemu po načelu časovnega sorazmerja, kmetijskih menjalnih tečajev, ki se uporabljajo v mesecu skladiščenja.

3. Posebni kmetijski menjalni tečaj iz odstavka 1 določi Komisija v mesecu, ki sledi zaključku zadevnega tržnega leta. Komisija vsak mesec določi kmetijski menjalni tečaj iz odstavka 2 za prejšnji mesec.

Člen 2

Ne glede na člene 9, 10, 11 in 12 Uredbe (EGS) št. 1068/93, odvisno od primera, in brez vpliva na možnosti in pogoje za vnaprejšnjo določitev, predvideno v členih 13 do 17 navedene uredbe, so datumi uveljavitve za uporabo menjalnega tečaja v okviru skupne ureditve trga za sladkor tisti, navedeni v Prilogi.

Člen 3

1. Uredba (EGS) št. 3016/78 se razveljavi. Kljub temu se še naprej uporablja za sedanje dejavnosti in postopke.

2. Člen 6 Uredbe (EGS) št. 1487/92, člen 7 Uredbe (EGS) št. 1488/92, člen 8 Uredbe (EGS) št. 2177/92 in člen 6 Uredbe (EGS) št. 3491/92 se črtajo.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. julija 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 177, 1.7.1981, str. 4.

[2] UL L 154, 25.6.1993, str. 10.

[3] UL L 356, 24.12.1991, str. 1.

[4] UL L 173, 27.6.1992, str. 1.

[5] UL L 378, 23.12.1992, str. 23.

[6] UL L 173, 27.6.1992, str. 13.

[7] UL L 387, 31.12.1992, str. 1.

[8] UL L 108, 1.5.1993, str. 106.

[9] UL L 359, 22.12.1978, str. 11.

[10] UL L 387, 31.12.1992, str. 27.

[11] UL L 156, 10.6.1992, str. 7.

[12] UL L 156, 10.6.1992, str. 10.

[13] UL L 217, 31.7.1992, str. 71.

[14] UL L 85, 6.4.1993, str. 16.

[15] UL L 353, 3.12.1992, str. 21.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Zadevni znesek | Menjalni tečaj, ki se uporabi |

I.Odkup

(a)Odkupna cena sladkorja, predvidena v členu 9(1) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je sprejeta ponudba za intervencijski odkup sladkorja. |

(b)Dodatni stroški v zvezi z embalažo iz člena 17(3) Uredbe Komisije (EGS) št. 2103/77. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko intervencijska agencija zahteva, da se sladkor zapakira. |

(c)Povečanje ali zmanjšanje iz člena 14(2) Uredbe (EGS) št. 2103/77. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je sprejeta ponudba za intervencijski odkup sladkorja. |

(d)Zmanjšanja iz člena 13 Uredbe (EGS) št. 2103/77. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je sprejeta ponudba za intervencijski odkup sladkorja. |

(e)Znesek nadomestila iz člena 8(5) Uredbe (EGS) št. 2103/77. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je sprejeta ponudba za intervencijski odkup sladkorja. |

II.Prodaja sladkorja iz intervencije

(a)Prodajna cena na podlagi razpisa v skladu s členom 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 447/68. | Tečaj, ki se uporablja na dan plačila. V primeru vnaprejšnje določitve v skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 3813/92 se uporablja tečaj, veljaven na zadnji dan za oddajo ponudb v zadevnem razpisnem postopku. |

(b)Prodajna cena, ki ni na podlagi razpisa, določena v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 447/68. | Tečaj, ki se uporablja na dan plačila. |

III.Proizvodne dajatve

Vnaprejšnja plačila, predvidena v členih 5 in 6 Uredbe Komisije (EGS) št. 1443/82. | Tečaj, ki se uporablja 1. aprila zadevnega tržnega leta. |

IV.Proizvodnja izven kvote

(a)Dajatev iz člena 26(3) Uredbe (EGS) št. 1785/81 za sladkor C in izoglukozo C, za katera v predpisanem obdobju ni bilo predloženo dokazilo o izvozu. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko se uporablja najvišja uvozna dajatev v primeru sladkorja ali spremenljivi element dajatve v primeru izoglukoze, v obdobju iz člena 3(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2670/81. Če se ta znesek uporablja dva ali več dni, zaporednih ali ne, v tem obdobju, je menjalni tečaj tisti, ki se uporablja na zadnjega od teh dni. |

(b)Znesek, predviden v členu 2(2) Uredbe (EGS) št. 2670/81 v primeru nadomestitve sladkorja C ali izoglukoze C. | Tečaj, ki se uporablja na dan sprejetja izvozne deklaracije za nadomestno izvoženi sladkor ali izoglukozo. |

(c)Zneski, predvideni v členu 5(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 65/82 za količino prenesenega sladkorja, za katero podjetje ne izpolni obveznosti skladiščenja. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko se zadevna količina odda v smislu člena 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 1998/78. |

V.Sistem nadomestil za stroške skladiščenja

(a)Dajatev za skladiščenje, predvidena v členu 8 Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko se zadevna količina odda v smislu člena 12 Uredbe (EGS) št. 1998/78. |

VI.Sistem obveznih zalog

(a)Nadomestilo, predvideno v členu 3(b) Uredbe Sveta (EGS) št. 1789/81. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko zadevni pristojni organ prejme zahtevo za sprostitev. |

(b)Zneski, predvideni v členu 6 Uredbe (EGS) št. 1789/81, odmerjeni za sladkor iz obvezne zaloge, tržen v nasprotju s predpisanimi pravili. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko se zadevna količina odda v smislu člena 12 Uredbe (EGS) št. 1998/78. |

VII.Denaturacijska premija

Denaturacijska premija, predvidena v členu 9(2) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja na dan denaturacije. V primeru vnaprejšnje določitve v skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 3813/92, se uporablja tečaj, veljaven na dan, ko pristojni organ prejme zahtevek za potrdilo o denaturacijski premiji. |

VIII.Proizvodna nadomestila za proizvode, ki se uporabljajo v kemični industriji

Proizvodna nadomestila, predvidena v členu 9(3) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | V primeru vnaprejšnje določitve kmetijskega menjalnega tečaja v skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 3813/92 se uporablja tečaj, veljaven na dan, ko pristojni organ prejme zahtevek za potrdilo o nadomestilu. V drugih primerih se uporablja tečaj, veljaven prvi dan drugega četrtletja, za katerega velja potrdilo. |

IX.Pomoč za trženje sladkorja, proizvedenega v francoskih čezmorskih departmajih

(a)Pomoč za prevoz iz člena 2 Uredbe Sveta (EGS) št. 2225/86. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je izpolnjen tovorni list za prepeljani sladkor. |

(b)Pomoč iz člena 3 Uredbe (EGS) št. 2225/86. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je zadevna količina rafinirana. |

X.Pomoč za prilagoditev rafinerij

(a)Pomoč, predvidena v členu 9(4b) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja za državo članico, kjer poteka rafiniranje, na dan, ko je zadevna količina surovega sladkorja rafinirana. |

XI.Pomoč za prilagoditev rafinerij na Portugalskem

Pomoč, predvidena v členu 9(4c) Uredbe (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je zadevna količina surovega sladkorja rafinirana. |

XII.Nacionalne pomoči iz člena 46 Uredbe (EGS) št. 1785/81

(a)Pomoč, predvidena v členu 46(1) do (4) Uredbe (EGS) št. 1785/81 (Italija). | Tečaj, ki se uporablja 1. januarja tržnega leta, ko sta sladkorna pesa in sladkorni trs proizvedena. |

(b)Pomoč, predvidena v členu 46(6) Uredbe (EGS) št. 1785/81 (Združeno kraljestvo). | Tečaj, ki se uporablja za državo članico, kjer poteka rafiniranje, na dan, ko je zadevna količina preferenčnega surovega sladkorja rafinirana. |

XIII.Pomoč, predvidena z Uredbo (EGS) št. 3814/92 (Španija)

(a)Pomoč za proizvajalce sladkorne pese in sladkornega trsa iz člena 2(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 3814/92. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko sta zadevna pesa in trs predelana v sladkor. |

(b)Pomoč za zaloge dne 31. decembra 1992 iz člena 2(3) Uredbe Sveta (EGS) št. 3814/92. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko se zadevna količina odda v smislu člena 12 Uredbe (EGS) št. 1998/78. |

XIV.Trgovina s tretjimi državami

Vse uvozne in izvozne dajatve in izvozna nadomestila, predvidena v skladu z Uredbo (EGS) št. 1785/81: | |

(a)z vnaprej določenim kmetijskim menjalnim tečajem; | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je vložen zahtevek za vnaprejšnjo določitev. |

(b)brez vnaprej določenega kmetijskega menjalnega tečaja ali po izteku obdobja vnaprejšnje določitve iz člena 6 Uredbe (EGS) št. 3813/92. | Tečaj, ki se uporablja na dan sprejetja carinske deklaracije. |

XV.Varščine

Vse varščine, predvidene v skladu z Uredbo (EGS) št. 1785/81. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je varščina položena. |

XVI.Pomoč najbolj oddaljenim regijam

(a)Pavšalna pomoč na hektar za pridelavo sladkornega trsa v francoskih čezmorskih departmajih, predvidena v členu 17 Uredbe (EGS) št. 3763/91. | Tečaj, ki se uporablja 1. julija tržnega leta, ko je trs posajen in/ali melioracijska dela zaključena. |

(b)Pomoč za neposredno predelavo sladkornega trsa v kmetijski rum v francoskih čezmorskih departmajih, predvidena v členu 18 Uredbe (EGS) št. 3763/91. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko je zadevni trsni sok destiliran. |

(c)Pomoč za posebno oskrbo sladkorja Azorom, Madeiri in Kanarskim otokom v skladu s členoma 3 uredb (EGS) št. 1600/92 in (EGS) št. 1601/92. | Tečaj, ki se uporablja na dan, ko pristojni organi namembnega kraja overijo potrdilo o pomoči. V primeru vnaprejšnje določitve v skladu s členom 6(1) Uredbe (EGS) št. 3813/92 se uporablja tečaj, veljaven na dan, ko je vložen zahtevek za potrdilo o pomoči. |

(d)Pavšalna pomoč na hektar za proizvodnjo sladkorne pese na Azorih, predvidena v členu 25(1) Uredbe (EGS) št. 1600/92. | Tečaj, ki se uporablja 1. julija tržnega leta, ko je sladkorna pesa proizvedena. |

(e)Posebna pomoč za predelavo sladkorne pese, pridelane na Azorih, v beli sladkor, predvidena v členu 25(2) Uredbe (EGS) št. 1600/92. | Tečaj, ki se uporablja na dan predelave sladkorne pese v beli sladkor. |

--------------------------------------------------