31993R1493Úradný vestník L 148 , 19/06/1993 S. 0001 - 0007
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 2 S. 0160
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 12 Zväzok 2 S. 0160


Nariadenie Rady (Euratom) č. 1493/93

z 8. júna 1993

o prepravách rádioaktívnych látok medzi členskými štátmi

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, a najmä na jej články 31 a 32,

so zreteľom na návrh Komisie [1] vypracovaný po získaní stanoviska skupiny osôb vymenovaných Vedeckým a technickým výborom spomedzi vedeckých odborníkov v členských štátoch,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže 2. februára 1959 Rada schválila smernicu, ktorou sa stanovujú základné normy pre ochranu zdravia pracovníkov a obyvateľstva pred nebezpečím vyplývajúcim z ionizujúceho žiarenia [4], zmenenú a doplnenú smernicou 80/836/Euratom [5];

keďže podľa článku 3 smernice 80/836/Euratom, je každý členský štát povinný oznamovať aktivity, ktoré sú spojené s rizikom pochádzajúcim z ionizujúceho žiarenia; keďže so zreteľom na možné nebezpečie a iné dôležité okolnosti podliehajú tieto aktivity predchádzajúcemu schváleniu a to v prípadoch, o ktorých rozhodne každý členský štát;

keďže členské štáty následne po tom vytvorili systémy v rámci svojich území, aby tak splnili požiadavky článku 3 smernice 80/836/Euratom; keďže členské štáty z tohto dôvodu pokračujú v procese zabezpečovania porovnateľnej úrovne ochrany na svojom území, a to prostredníctvom interných kontrol, ktoré členské štáty uplatňujú na základe vnútroštátnych predpisov v súlade s existujúcimi požiadavkami spoločenstva a všetkými súvisiacimi medzinárodnými požiadavkami;

keďže prepravy rádioaktívneho odpadu medzi členskými štátmi do a zo spoločenstva podliehajú osobitným opatreniam stanoveným v smernici 92/3/Euratom [6]; keďže od členských štátov sa vyžaduje, aby najneskôr do 1. januára 1994 uviedli do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu so smernicou 92/3/Euratom; keďže každý členský štát by mal byť zodpovedný za zabezpečenie toho, že s jeho vlastným rádioaktívnym odpadom sa nakladá správne;

keďže odstránenie hraničných kontrol v spoločenstve od 1. januára 1993 ukrátilo príslušné orgány o informácie o prepravách rádioaktívnych látok, ktoré predtým dostávali práve prostredníctvom týchto kontrol; keďže je tu potreba, aby príslušné zodpovedné orgány dostávali informácie na takej istej úrovni ako predtým, aby tak mohli pokračovať v realizácii svojich kontrol na účely radiačnej ochrany; keďže systém spoločenstva, týkajúci sa vyhlásení a poskytovania informácií, by uľahčil vykonávanie kontrol radiačnej ochrany; keďže na prepravy uzavretých žiaričov a rádioaktívneho odpadu je potrebný systém predbežného oznamovania;

keďže na osobitné štiepne materiály, ktoré sú definované v článku 197 Zmluvy o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu, sa vzťahujú opatrenia z hlavy II kapitoly VII — Bezpečnostné systémy tejto zmluvy; keďže doprava takýchto materiálov podlieha záväzkom členských štátov a Komisie, vyplývajúcim z Medzinárodnej konvencie o fyzickej ochrane jadrových materiálov (MAAE 1980);

keďže sa toto nariadenie bez zníženia významu poskytovania informácií a kontrol uplatňuje z dôvodov iných než radiačná ochrana,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na prepravy uzavretých žiaričov a ostatných žiaričov medzi členskými štátmi vždy, ak množstvá a koncentrácie prekročia úrovne stanovené v článku 4 písm. a) a b) smernice 80/836/Euratom. Vzťahuje sa tiež na prepravy rádioaktívneho odpadu medzi členskými štátmi, čo rieši smernica 92/3/Euratom.

2. V prípade jadrových materiálov každý členský štát vykonáva na svojom území všetky nevyhnutné kontroly, aby sa zaistilo to, že každý príjemca takýchto materiálov, ktoré sa prepravujú z iného členského štátu, sa podriaďuje vnútroštátnym predpisom uplatňujúcim článok 3 smernice 80/836/Euratom.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

- preprava znamená dopravu z miesta pôvodu na miesto určenia, vrátane nakládky a vykládky rádioaktívnych látok,

- držiteľ rádioaktívnych látok je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má podľa vnútroštátnych právnych predpisov pred vykonaním prepravy právnu zodpovednosť za takéto materiály a má v úmysle vykonať prepravu príjemcovi,

- príjemca rádioaktívnych látok je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorej sa materiál zasiela,

- uzavretý žiarič má význam definovaný v smernici 80/836/Euratom,

- iný žiarič je každá rádioaktívnu látka, ktorá nie je uzavretým žiaričom a ktorého ionizujúce žiarenie je určené na priame alebo nepriame použitie na zdravotnícke, veterinárne, priemyselné, výskumné alebo poľnohospodárske účely,

- rádioaktívny odpad má význam definovaný v smernici 92/3/Euratom,

- jadrové materiály sú osobitné štiepne materiály, zdrojové materiály a rudy, ako je to definované v článku 197 zmluvy o ESAE,

- príslušné orgány sú všetky orgány zodpovedné v členskom štáte za uplatňovanie alebo správu tohto nariadenia alebo každý iný orgán menovaný členským štátom,

- činnosť má význam definovaný v smernici 80/836/Euratom.

Článok 3

Kontroly prepráv uzavretých žiaričov, iných žiaričov a rádioaktívneho odpadu medzi členskými štátmi sa, v súlade so zákonmi spoločenstva alebo vnútroštátnymi právnymi predpismi, musia na účely radiačnej ochrany vykonávať ako súčasť kontrolných procedúr uplatňovaných nediskriminačným spôsobom na celom území členského štátu.

Článok 4

1. Držiteľ uzavretých žiaričov alebo rádioaktívneho odpadu, ktorý má v úmysle uskutočniť prepravu takýchto žiaričov alebo odpadu alebo zariadiť, aby sa takáto preprava uskutočnila, musí získať predchádzajúce písomné vyhlásenie príjemcu rádioaktívnych látok v tom zmysle, že príjemca v členskom štáte, ktorý je miestom určenia, spĺňa všetky potrebné ustanovenia uplatňujúce článok 3 smernice 80/836/Euratom a príslušné vnútroštátne požiadavky na bezpečné skladovanie, používanie alebo odstránenie takejto triedy žiariča alebo odpadu.

Vyhlásenie sa vykoná na štandardnom dokumente uvedenom v prílohách I a II tohto nariadenia.

2. Vyhlásenie, o ktorom sa hovorilo v odseku 1, zašle príjemca príslušnému orgánu členského štátu, do ktorého sa preprava uskutočňuje. Príslušný orgán potvrdí svojou pečiatkou na dokumente, že bol oboznámený s vyhlásením, a potom príjemca zašle toto vyhlásenie držiteľovi.

Článok 5

1. Vyhlásenie uvádzané v článku 4 sa môže týkať viacerých, nielen jednej prepravy a to za predpokladu, že:

- uzavretý žiarič alebo rádioaktívny odpad, ktorého sa týka, má v podstate tie isté fyzikálne a chemické charakteristiky,

- uzavretý žiarič alebo rádioaktívny odpad, ktorého sa týka, neprekračuje úrovne aktivity, uvedené v vyhlásení a

- preprava sa má uskutočniť od toho istého držiteľa tomu istému príjemcovi a na preprave sa podieľajú tie isté príslušné orgány.

2. Vyhlásenie je platné po dobu, ktorá nepresiahne tri roky od dátumu jeho opečiatkovania príslušným orgánom uvedeným v článku 4 ods. 2.

Článok 6

Držiteľ uzavretých žiaričov, iných žiaričov a rádioaktívnych odpadov, ktorý realizoval prepravu takýchto žiaričov alebo odpadu alebo zariadil, aby sa takáto preprava uskutočnila, musí v rámci 21 dní na konci každého kalendárneho štvrťroka poskytnúť príslušným orgánom v členskom štáte miesta určenia prepravy nasledujúce informácie o prepravách počas štvrťroka:

- mená a adresy príjemcov,

- celkovú aktivitu na dodaný rádionuklid pre každého príjemcu a počet vykonaných prepráv,

- najvyššie jednotlivé množstvo každého rádionuklidu dodaného každému príjemcovi,

- typ látky: uzavretý žiarič, iný žiarič alebo rádioaktívny odpad.

Prvá takáto návratka pokrýva obdobie od 1. júla do 30. septembra 1993.

Článok 7

Príslušné orgány členského štátu spolupracujú pri zabezpečení uplatňovania a presadzovania plnenia tohto nariadenia.

Článok 8

Členské štáty najneskôr do 1. júla 1993 predložia Komisii meno(-á) a adresu(-y) príslušných orgánov definovaných v článku 2 a všetky potrebné údaje na rýchle spojenie s týmito orgánmi.

Členské štáty predložia Komisii všetky zmeny v týchto údajoch.

Komisia poskytne tieto údaje a ich zmeny všetkým príslušným orgánom v spoločenstve a uverejní ich, ako aj všetky ich zmeny, v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Článok 9

Týmto nariadením nie sú dotknuté jestvujúce vnútroštátne právne predpisy a medzinárodné dohody o doprave, vrátane tranzitu rádioaktívnych materiálov.

Článok 10

Týmto nariadením nie sú dotknuté záväzky a práva vyplývajúce zo smernice 92/3/Euratom.

Článok 11

1. Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

2. Toto nariadenie prestane platiť pre rádioaktívny odpad 1. januára 1994.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Luxemburgu 8. júna 1993

Za Radu

predseda

N. Helveg Petersen

[1] Ú. v. ES C 347, 31.12.1992, s. 17.

[2] Ú. v. ES 150, 31.5.1993.

[3] Ú. v. ES C 19, 25.1.1993, s. 13.

[4] Ú. v. ES L 11, 20.2.1959, s. 221/59.

[5] Ú. v. ES L 246, 17.9.1980, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 84/467/Euratom (Ú. v. ES L 265, 5.10.1984, s. 4).

[6] Ú. v. ES L 35, 12.2.1992, s. 24.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------