31993R0286Uradni list L 034 , 10/02/1993 str. 0007 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 48 str. 0076
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 48 str. 0076


Uredba Komisije (EGS) št. 286/93

z dne 9. februarja 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2342/92 o uvozu čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda iz tretjih držav in dodelitvi izvoznih nadomestil zanj

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga za goveje in telečje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 125/93 [2], in zlasti člena 10(5) Uredbe,

ker je v skladu s členom 2(5) Uredbe Komisije (EGS) št. 2342/92 z dne 7. avgusta 1992 o uvozu čistopasemskih plemenskih živali vrste goveda iz tretjih držav in dodelitvi izvoznih nadomestil zanj ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 1544/79 [3] uvoz čistopasemskega plemenskega goveda, ki so s poreklom iz in prihajajo iz držav EFTA, oproščen nekaterih obveznosti, naštetih v členu 2(3) navedene uredbe; ker to ne vpliva na uporabnost drugega odstavka člena 7 Direktive Sveta 77/504/EGS z dne 25. julija 1977 o čistopasemskem plemenskem govedu [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/174/EGS [5]; ker je zaradi zagotavljanja, da obstoječa različica navedenega člena 2(5) ne povzroča težav pri praktični uporabi te direktive, ga je treba razjasniti z deklarativnim učinkom;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za goveje in telečje meso,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2342/92 se spremeni:

1. v členu 2(3) se besede "in je bil registriran ali vpisan v rodovniško knjigo" črtajo;

2. v člen 2 se vstavi naslednji odstavek:

"6. Ta člen ne vpliva na uporabo drugega odstavka člena 7 Direktive 77/504/EGS."

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. februarja 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 148, 28.6.1968, str. 24.

[2] UL L 18, 27.1.1993, str. 1.

[3] UL L 227, 11.8.1992, str. 12.

[4] UL L 206, 12.8.1977, str. 8

[5] UL L 85, 5.4.1991, str. 37.

--------------------------------------------------