31993R0259

Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93 z 1. februára 1993 o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva

Úradný vestník L 030 , 06/02/1993 S. 0001 - 0028
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0043
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 15 Zväzok 12 S. 0043
CS.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
ET.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
HU.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
LT.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
LV.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
MT.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
PL.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
SK.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203
SL.ES Kapitola 15 Zväzok 02 S. 176 - 203


Nariadenie Rady (EHS) č. 259/93

z 1. februára 1993

o kontrole a riadení pohybu zásielok odpadov v rámci, do a z Európskeho spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 130s,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže spoločenstvo podpísalo Bazilejský dohovor z 22. marca 1989 o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní;

keďže ustanovenia týkajúce sa odpadu sú obsiahnuté v článku 39 dohovoru AKP-EHS z 15. decembra 1989;

keďže spoločenstvo schválilo rozhodnutie rady OECD z 30. marca 1992 o riadení pohybov odpadov, ktoré sú určené na zhodnocovanie, cez hranice štátov;

keďže s prihliadnutím na to, čo bolo uvedené, je potrebné smernicu 84/631/EHS [4], ktorá organizuje kontrolu a riadenie prepravy nebezpečného odpadu cez hranice štátov, nahradiť nariadením;

keďže dozor a riadenie zásielok odpadu vnútri členského štátu je vo vnútroštátnej právomoci; keďže však vnútroštátne systémy kontroly a riadenia prepravy odpadu vnútri členského štátu by mali spĺňať minimálne kritériá, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia;

keďže je dôležité organizovať kontrolu a riadenie prepravy odpadu spôsobom, ktorý zohľadňuje potrebu zachovať, chrániť a zlepšovať kvalitu životného prostredia;

keďže smernica Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch [5] ustanovuje vo svojom článku 5 odsek 1, že integrovaná a primeraná sieť zariadení na zneškodňovanie odpadov, ktorú majú členské štáty vytvoriť vhodnými opatreniami, ak je to nevyhnutné alebo vhodné, aj v spolupráci s inými členskými štátmi, musí umožniť spoločenstvu ako celku sebestačnosť v zneškodňovaní odpadov a členským štátom dosiahnuť tento cieľ jednotlivo, s ohľadom na geografické podmienky alebo potrebu špecializovaných zariadení na určité druhy odpadu; keďže článok 7 uvedenej smernice vyžaduje vypracovať, prípadne aj v spolupráci s dotknutými členskými štátmi, plány odpadového hospodárstva, ktoré sa oznámia Komisii, a stanovuje, že členské štáty môžu prijať potrebné opatrenia na zabránenie pohybom odpadu, ktoré nie sú v súlade s ich plánmi odpadového hospodárstva a musia o každom takom opatrení informovať Komisiu a ostatné členské štáty;

keďže je potrebné uplatniť rôzne postupy, v závislosti od druhu odpadu a jeho určenia, vrátane toho, či je určený na zneškodnenie alebo na zhodnotenie;

keďže preprava odpadu sa musí vopred oznámiť príslušným orgánom, aby mohli byť presne a včas informované najmä o druhu, pohybe a zneškodnení alebo zhodnotení odpadu tak, aby tieto orgány mohli vykonať potrebné opatrenia na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia, vrátane možnosti vzniesť odôvodnené námietky proti preprave;

keďže členské štáty by mali byť schopné na úrovni spoločenstva i na vnútroštátnej úrovni uplatňovať zásady najbližšieho miesta, prednostného zhodnotenia a sebestačnosti — v súlade so smernicou 75/442/EHS — tým, že môžu v súlade so zmluvou prijať opatrenia na úplný alebo čiastočný zákaz prepravy odpadu určeného na zneškodnenie, alebo proti nej systematicky namietať, s výnimkou prípadu prepravy nebezpečného odpadu vytvoreného v členskom štáte v takom malom množstve, keď by zabezpečenie nových špecializovaných zariadení na jeho zneškodnenie v členskom štáte bolo nehospodárne; keďže osobitný problém zneškodňovania takýchto malých množstiev odpadov si vyžaduje spoluprácu medzi dotknutými členskými štátmi a možnosť použiť postupy spoločenstva;

keďže vývoz odpadu do tretích krajín na zneškodnenie sa musí zakázať v záujme ochrany životného prostredia v týchto krajinách; keďže na vývoz do krajín EFTA, ktoré sú takisto zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru, sa uplatňujú výnimky;

keďže vývoz odpadu na zhodnotenie do krajín, na ktoré sa nevzťahuje Rozhodnutie OECD, musí podliehať podmienkam environmentálne vhodného nakladania s odpadmi;

keďže dohody alebo dojednania o vývoze odpadu na zhodnotenie s krajinami, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, musia podliehať pravidelnému preskúmaniu Komisiou vedúcemu prípadne k návrhu Komisie na opätovné zváženie podmienok, podľa ktorých sa taký vývoz uskutočňuje, vrátane možnosti zakázať ho;

keďže zásielky odpadov na zhodnotenie, ktoré sú uvedené v zelenom zozname rozhodnutia OECD sú všeobecne vylúčené z kontrolných postupov tohto nariadenia, pretože také odpady by zvyčajne nemali predstavovať riziko pre životné prostredie, ak sú riadne zhodnotené v krajine určenia; keďže v súlade s právnymi predpismi spoločenstva a rozhodnutím OECD sú potrebné nejaké výnimky z tohto vylúčenia; keďže sú potrebné aj nejaké výnimky na uľahčenie sledovania takej prepravy vnútri spoločenstva a na zohľadnenie výnimočných prípadov; keďže takýto odpad musí byť predmetom smernice 75/442/EHS;

keďže vývoz odpadu na zhodnotenie uvedeného v zelenom zozname OECD do štátov, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, musí byť predmetom porady štátu určenia s Komisiou; keďže s prihliadnutím na takéto porady môže byť vhodné, aby Komisia predložila návrhy Rade;

keďže vývoz odpadu na zhodnotenie v štátoch, ktoré nie sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru musí podliehať osobitným zmluvám medzi týmito štátmi a spoločenstvom; keďže vo výnimočných prípadoch, po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia, musia byť členské štáty schopné uzatvoriť dvojstranné dohody o dovoze určitého odpadu skôr než také dohody uzatvorí spoločenstvo, a to v prípade odpadu na zhodnotenie, aby sa neprerušilo spracovanie odpadu a v prípade odpadu na zneškodnenie, keď štát odoslania nemá a primerane nemôže získať technickú spôsobilosť a potrebné zariadenia na zneškodnenie odpadu environmentálne vhodným spôsobom;

keďže sa musí ustanoviť spätné prevzatie odpadu alebo jeho zneškodnenie, alebo zhodnotenie alternatívnym a environmentálne vhodným spôsobom, ak prepravu nemožno dokončiť v súlade s podmienkami nákladného listu alebo zmluvy;

keďže v prípade nedovolenej prepravy musí osoba, ktorej konanie je príčinou takej prepravy, prevziať späť a/alebo alternatívnym a environmentálne vhodným spôsobom odpad zneškodniť alebo zhodnotiť; keďže, ak tak neurobí, musia zakročiť samotné príslušné orgány štátu odoslania alebo určenia;

keďže je dôležité ustanoviť systém finančných záruk alebo rovnocenného poistenia;

keďže členské štáty musia poskytovať Komisii príslušné informácie o výkone tohto nariadenia;

keďže sa musia vypracovať dokumenty ustanovené týmto nariadením a musia sa prispôsobiť prílohy v súlade s postupom spoločenstva,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

HLAVA I

ROZSAH PÔSOBNOSTI A DEFINÍCIE

Článok 1

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na prepravu odpadu vnútri, do a zo spoločenstva.

2. Z pôsobnosti tohto nariadenia je vylúčené:

a) uloženie odpadov vznikajúcich v normálnej prevádzke lodí a pobrežných vrtných ostrovov na pobreží, vrátane odpadových vôd a zvyškov, pokiaľ sú takéto odpady predmetom osobitného záväzného medzinárodného právneho aktu;

b) preprava odpadu civilnej leteckej dopravy;

c) preprava rádioaktívneho odpadu definovaného v článku 2 smernice 92/3/Euratom z 3. februára 1992 o dohľade a kontrole zásielok rádioaktívneho odpadu medzi členskými krajinami a do a von zo spoločenstva [6];

d) prepravy odpadu uvedeného v článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 75/442/EHS, ak sú zahrnuté pod iné príslušné právne predpisy;

e) preprava odpadu do spoločenstva v súlade s požiadavkami protokolu o ochrane životného prostredia Zmluvou o Antarktíde.

3. a) Preprava odpadu určeného výhradne na zhodnotenie a uvedeného v prílohe II je vylúčená z pôsobnosti ustanovení tohto nariadenia okrem výnimiek, ustanovených v pododsekoch b), c), d) a e) článku 11 a v článku 17 odsekoch 1, 2 a 3.

b) Na takýto odpad sa vzťahujú všetky ustanovenia smernice 75/442/EHS. Ide konkrétne o:

- odpad určený výhradne pre riadne schválené zariadenia, a to schválené podľa článku 10 a 11 smernice 75/442/EHS,

- odpad, ktorý je predmetom všetkých ustanovení článkov 8, 12, 13 a 14 smernice 75/442/EHS.

c) Niektoré odpady uvedené v prílohe II však možno kontrolovať akoby boli uvedené v prílohe III alebo IV, ak, okrem iných dôvodov, vykazujú ktorúkoľvek z nebezpečných vlastností uvedených v prílohe III smernice Rady 91/689/EHS [7].

Tieto odpady a rozhodnutie o tom, ktorý z dvoch postupov by sa mal uplatniť, sa určí postupom podľa článku 18 smernice 75/442/EHS. Takéto odpady sa uvedú v prílohe II a).

d) Vo výnimočných prípadoch, z dôvodov ochrany životného prostredia alebo verejného zdravia, môžu členské štáty kontrolovať prepravy odpadov uvedenú v prílohe II, akoby boli uvedené v prílohe III alebo IV.

Členské štáty, ktoré túto možnosť využijú, bezodkladne oznámia také prípady Komisii a prípadne informujú o tom ostatné členské štáty s odôvodnením svojho rozhodnutia. Komisia môže, v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS, také konanie schváliť, prípadne doplniť takéto odpady do prílohy II. A.

e) Keď sa odpad, uvedený v prílohe II, prepravuje v rozpore s týmto nariadením alebo smernicou 75/442/EHS, členské štáty môžu uplatniť príslušné ustanovenia článkov 25 a 26 tohto nariadenia.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

a) odpad je odpad definovaný v článku 1 písmeno a) smernice 75/442/EHS;

b) príslušné orgány sú príslušné orgány, ktoré určia členské štáty podľa článku 36 alebo nečlenské štáty;

c) orgán štátu odoslania je príslušný orgán, ktorý určia členské štáty podľa článku 36 pre oblasť, z ktorej sa zásielka odpadov odosiela, alebo ktorý určia tretie štáty;

d) príslušný orgán štátu určenia je príslušný orgán, ktorý určia členské štáty v súlade s článkom 36 pre oblasť, v ktorej sa zásielka odpadov prijme alebo v ktorej sa odpad naloží pred zneškodnením na mori bez toho, aby boli dotknuté existujúce dohovory o zneškodňovaní odpadu na mori, alebo ktorý určia tretie štáty;

e) príslušný orgán tranzitu je jediný orgán, ktorý určia členské štáty podľa článku 36 pre štát, ktorým zásielka odpadov prechádza;

f) korešpondent je ústredný orgán určený každým členským štátom a Komisiou podľa článku 37;

g) oznamovateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má oznamovaciu povinnosť, t. j. ďalej uvedená osoba, ktorá navrhuje odpad prepraviť, alebo ho mať prepravovaný:

i) osoba, ktorej činnosťou vzniká odpad (pôvodca odpadu); alebo

ii) keď to nie je možné, zhromažďovateľ odpadu, ktorý má na tento účel povolenie členského štátu alebo registrovaný, alebo oprávnený predajca alebo obchodník, ktorý zabezpečuje zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu;

iii) keď tieto osoby nie sú známe alebo nemajú povolenie, osoba ktorá má v držbe alebo právne kontroluje odpad (držiteľ odpadu); alebo

iv) v prípade dovozu odpadu do spoločenstva alebo tranzitu cezeň osoba určená podľa práva štátu odoslania alebo keď k takému určeniu nedošlo osoba ktorá má odpad v držbe alebo ho právne kontroluje (držiteľ odpadu);

h) príjemca odpadu je osoba alebo podnik, ktorej alebo ktorému sa zásielka na zhodnotenie alebo zneškodnenie prepravuje;

i) zneškodnenie je nakladanie s odpadom definované v článku 1 písm. e) smernice 75/442/EHS;

j) oprávnené stredisko je každé zariadenie alebo podnik, ktorý má oprávnenie alebo povolenie podľa článku 6 smernice 75/439/EHS [8], článkov 9, 10 a 11 smernice 75/442/EHS a článku 6 smernice 76/403/EHS [9];

k) zhodnotenie je nakladanie s odpadom definované v článku 1 písmeno f) smernice 75/442/EHS;

l) štát odoslania je každý štát, z ktorého sa plánuje alebo uskutočňuje preprava odpadu;

m) štát určenia je každý štát, do ktorého sa plánuje alebo uskutočňuje preprava odpadu na zneškodnenie alebo zhodnotenie, alebo na nalodenie pred zneškodnením v mori bez toho, aby boli dotknuté existujúce dohovory o zneškodňovaní odpadu na mori;

n) štát tranzitu je každý štát iný ako štát odoslania alebo určenia, v ktorom sa plánuje alebo uskutočňuje preprava odpadu;

o) nákladný list je štandardný nákladný list, navrhnutý podľa článku 42;

p) Bazilejský dohovor je Bazilejský dohovor z 22. marca 1989 o riadení pohybov nebezpečných odpadov cez hranice štátov a ich zneškodňovaní;

q) Štvrtý dohovor z Lomé je Lomský dohovor z 15. decembra 1989;

r) Rozhodnutie OECD je rozhodnutie rady OECD z 30. marca 1992 o riadení pohybov odpadov určených na zhodnocovanie cez hranice štátov.

HLAVA II

ZÁSIELKY ODPADOV MEDZI ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

Kapitola A

Odpad na zneškodnenie

Článok 3

1. Keď oznamovateľ zamýšľa prepraviť odpad na zneškodnenie z jedného členského štátu do iného členského štátu a/alebo ho tranzitne prepraviť cez jeden alebo viacero iných členských štátov, a bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 2 a článok 26 ods. 2, oznámi to príslušnému orgánu štátu určenia a zašle kópiu oznámenia príslušným orgánom štátu odoslania a štátu tranzitu a príjemcovi odpadu.

2. Oznámenie musí povinne obsiahnuť každú priebežnú etapu prepravy od miesta odoslania po miesto jej konečného určenia.

3. Oznámenie sa predkladá prostredníctvom nákladného listu, ktorý vydá príslušný orgán štátu odoslania.

4. Pri oznamovaní vyplní oznamovateľ nákladný list a na požiadanie príslušných orgánov im predloží doplňujúce informácie a dokumentáciu.

5. Oznamovateľ v nákladnom liste uvedie najmä údaje o:

- zdroji, zložení a množstve odpadu na zneškodnenie, vrátane totožnosti pôvodcu v prípade podľa článku 2 písmeno g) bod ii), a v prípade odpadu z viacerých zdrojov podrobný rozpis odpadov aj s totožnosťou ich pôvodcov, ak je známa,

- plánoch prepravných trás a poistenia proti škodám spôsobeným tretím stranám,

- opatreniach, ktoré sa majú prijať v záujme bezpečnej dopravy a najmä, aby prepravca splnil podmienky, ktoré pre prepravu ustanovili dotknuté členské štáty,

- totožnosti príjemcu odpadu, mieste zneškodňovacieho strediska, druhu a dobe platnosti povolenia, na základe ktorého stredisko vykonáva činnosť. Stredisko musí mať primeranú technickú kapacitu na zneškodňovanie príslušného odpadu v podmienkach, ktoré nie sú nebezpečné pre ľudské zdravie alebo životné prostredie,

- činnostiach týkajúcich sa zneškodňovania podľa prílohy II. A k smernici 75/442/EHS.

6. Oznamovateľ musí s príjemcom odpadu uzatvoriť zmluvu o zneškodnení odpadu.

Zmluva môže obsahovať niektoré alebo všetky údaje podľa odseku 5.

Zmluva musí obsahovať povinnosť:

- oznamovateľa prevziať odpad späť v súlade s článkom 25 a článkom 26 ods. 2, ak sa preprava neuskutočnila podľa plánu alebo ak sa pri nej porušilo toto nariadenie,

- príjemcu poskytnúť oznamovateľovi čo najskôr, najneskôr však do 180 dní od prevzatia odpadu, osvedčenie, že odpad bol zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom.

Kópia tejto zmluvy sa na požiadanie musí predložiť príslušnému orgánu.

Ak sa odpad prepravuje medzi dvoma zariadeniami riadenými tou istou právnickou osobou, možno túto zmluvu nahradiť vyhlásením dotknutej právnickej osoby, že sa zaväzuje odpad zneškodniť.

7. S informáciami poskytnutými podľa odsekov 4 až 6 sa v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi nakladá ako s dôvernými.

8. Príslušný orgán štátu odoslania sa môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi rozhodnúť, že namiesto oznamovateľa sám postúpi oznámenie príslušnému orgánu štátu určenia s kópiami príjemcovi odpadu a príslušnému orgánu štátu tranzitu.

Príslušný orgán štátu odoslania sa môže rozhodnúť, že nebude pokračovať v konaní, ak sám má podľa článku 4 ods. 3 bezprostredné námietky proti zásielke. Bezodkladne od týchto námietkach informuje oznamovateľa.

Článok 4

1. V lehote troch pracovných dní od prijatia oznámenia pošle príslušný orgán štátu určenia oznamovateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia a jeho kópie pošle ostatným dotknutým príslušným orgánom a príjemcovi odpadu.

2. a) Príslušný orgán štátu určenia v lehote 30 dní od odoslania potvrdenia vydá rozhodnutie, povoľujúce prepravu s podmienkami alebo bez nich, alebo ju zamietne. Môže si vyžiadať aj doplňujúce informácie.

Povolenie vydá, len ak z jeho strany alebo zo strany iných príslušných orgánov nie sú námietky. Povolenie podlieha všetkým prepravným podmienkam uvedeným v písm. d).

Príslušný orgán štátu určenia nevydá svoje rozhodnutie skôr ako 21 dní od odoslania potvrdenia. Môže však rozhodnúť skôr, ak má písomný súhlas ostatných dotknutých príslušných orgánov.

Príslušný orgán štátu určenia pošle oznamovateľovi svoje rozhodnutie písomne a jeho kópie pošle ostatným dotknutým príslušným orgánom.

b) Príslušné orgány štátov odoslania a tranzitu môžu vzniesť námietky v lehote 20 dní od vydania potvrdenia. Môžu si tiež vyžiadať doplňujúce informácie. Tieto námietky sa písomne doručia oznamovateľovi s kópiami ostatným dotknutým príslušným orgánom.

c) Námietky a podmienky podľa písmen a) a b) musia byť založené na odseku 3.

d) Príslušné orgány štátov odoslania a tranzitu môžu vo svojej právomoci stanoviť podmienky ohľadom prepravy odpadu do 20 dní od vydania potvrdenia.

Tieto podmienky sa musia písomne oznámiť oznamovateľovi s kópiami ostatným dotknutým príslušným orgánom a vyznačiť v nákladnom liste. Nesmú byť prísnejšie, ako podmienky ustanovené pri podobných zásielkach, ktoré sa vyskytli úplne v ich jurisdikcii a náležite sa v nich prihliadne na existujúce zmluvy, najmä na príslušné medzinárodné dohovory.

3. a) i) V záujme zaviesť zásadu blízkosti miesta, prednostného zhodnotenia a sebestačnosti na úrovni spoločenstva a úrovniach členských štátov podľa smernice 75/442/EHS členské štáty môžu, v súlade so zmluvou, vykonať opatrenia, ktorými úplne alebo čiastočne zakážu prepravu odpadu, alebo budú proti nej systematicky namietať. Také opatrenia bezodkladne oznámia Komisii, ktorá o tom bude informovať ostatné členské štáty.

ii) Bod i) sa neuplatňuje v prípade, keď nebezpečný odpad (ako je definovaný v článku 1 odsek 4 smernice 91/689/EHS) pochádza z členského štátu odoslania v takom malom celkovom množstve za rok, že ustanovenie nových špecializovaných zariadení na jeho zneškodňovanie v uvedenom štáte by bolo nehospodárne.

iii) Členský štát určenia spolupracuje na dvojstrannom vyriešení záležitosti s členským štátom odoslania, ktorý zvažuje uplatnenie bodu ii). Ak niet uspokojivého riešenia, jeden z členských štátov môže odkázať záležitosť Komisii, ktorá určí vec postupom ustanoveným v článku 15 smernice 75/442/EHS.

b) Príslušné orgány štátov odoslania a určenia, môžu s prihliadnutím na geografické podmienky alebo potrebu špecializovaných zariadení na niektoré druhy odpadu vyjadriť oprávnené námietky proti plánovanej preprave, ak nie je v súlade so smernicou 75/442/EHS, osobitne s článkami 5 a 7:

i) aby presadili zásadu sebestačnosti na úrovni spoločenstva i na úrovni členského štátu;

ii) v prípadoch, keď zariadenie musí zneškodňovať odpad z blízkeho zdroja a príslušný orgán uprednostní tento odpad;

iii) aby zabezpečili súlad prepravy s programami odpadového hospodárstva.

c) Príslušné orgány štátu odoslania, určenia a tranzitu ďalej môžu vzniesť oprávnené námietky proti preprave, ak:

- nie je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a nariadeniami, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia,

- oznamovateľ alebo príjemca odpadu sa už v minulosti dopustil nedovolenej prepravy.

V tomto prípade môže príslušný orgán štátu odoslania zamietnuť podľa vnútroštátnych právnych predpisov všetku prepravu, na ktorej sa dotknutá osoba zúčastňuje,

- alebo ak je preprava v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov uzatvorených členským štátom alebo dotknutými členskými štátmi.

4. Ak v lehotách stanovených v odseku 2 príslušné orgány konštatujú, že problémy, ktoré boli príčinou ich námietok sú vyriešené a že podmienky ohľadom dopravy budú splnené, bezodkladne o tom písomne informujú oznamovateľa s kópiami adresovanými príjemcovi odpadu a ostatným dotknutým príslušným orgánom.

Ak neskôr dôjde k akejkoľvek podstatnej zmene podmienok prepravy, musí sa podať nové oznámenie.

5. Príslušný orgán štátu určenia povolenie udelí príslušným opečiatkovaním nákladného listu.

Článok 5

1. Prepravu možno vykonať len potom, keď oznamovateľ prevzal povolenie od príslušného orgánu štátu určenia.

2. Keď oznamovateľ prevzal povolenie, doplní dátum prepravy a ostatné údaje nákladného listu a jeho kópie pošle dotknutým príslušným orgánom tri dni pred uskutočnením prepravy.

3. Kópia alebo, ak to požadujú príslušné orgány, vzor nákladného listu s pečiatkou povolenia sprevádza každú prepravovanú zásielku.

4. Všetky podniky, ktoré sa zúčastňujú na operácii vyplnia nákladný list vo vyznačených bodoch, podpíšu ho a ponechajú si jeho kópiu.

5. Do troch pracovných dní od prevzatia odpadu na zneškodnenie príjemca odpadu pošle kópie vyplneného nákladného listu, okrem osvedčenia uvedeného v odseku 6, oznamovateľovi a dotknutým príslušným orgánom.

6. Čo najskôr, najneskôr však do 180 dní od prevzatia odpadu, príjemca odpadu pošle oznamovateľovi a ostatným dotknutým príslušným orgánom osvedčenie o zneškodnení odpadu. Toto osvedčenie je súčasťou nákladného listu, ktorý sprevádza zásielku, alebo sa k nemu pripojí.

Kapitola B

Odpad na zhodnotenie

Článok 6

1. Keď má oznamovateľ v úmysle prepraviť odpad uvedený v prílohe III na zhodnotenie z jedného členského štátu do iného členského štátu alebo ho tranzitne prepraviť cez jeden alebo viacero iných členských štátov, a bez toho, aby bol dotknutý článok 25 ods. 2 a článok 26 ods. 2, oznámi to príslušnému orgánu štátu určenia s pošle kópie oznámenia príslušným orgánom štátu odoslania a tranzitu a príjemcovi.

2. Oznámenie sa povinne vzťahuje na každú priebežnú etapu prepravy od miesta odoslania po miesto jej konečného určenia.

3. Oznámenie sa predkladá prostredníctvom nákladného listu, ktorý vydá príslušný orgán štátu odoslania.

4. Pri oznámení oznamovateľ vyplní nákladný list a na požiadanie príslušných orgánov im predloží doplňujúce informácie a dokumentáciu.

5. Oznamovateľ v nákladnom liste uvedie najmä údaje týkajúce sa:

- zdroja, zloženia a množstva odpadu na zhodnotenie, vrátane totožnosti pôvodcu a v prípade odpadu z viacerých zdrojov podrobný rozpis odpadov aj s totožnosťou ich pôvodcu, ak je známa,

- plánov prepravných trás a poistenia proti škodám spôsobeným tretím stranám,

- opatrení vykonaných v záujme bezpečnej dopravy a najmä, aby prepravca splnil podmienky, ktoré pre dopravu ustanovili dotknuté členské štáty,

- totožnosti príjemcu odpadu, miesta strediska zhodnocovania odpadu, druhu a doby platnosti povolenia, na základe ktorého stredisko vykonáva činnosť. Stredisko musí mať primeranú technickú kapacitu na zhodnocovanie príslušného odpadu v podmienkach, ktoré nepredstavujú nebezpečenstvo pre ľudské zdravie alebo životné prostredie,

- činnostiach týkajúcich sa zhodnocovania podľa prílohy II. B smernice 75/442/EHS,

- predpokladanej metóde zneškodnenia zvyškového odpadu po uskutočnenej recyklácii,

- množstve recyklovaného materiálu v pomere k zvyškovému odpadu,

- odhadovanej hodnote recyklovaného materiálu.

6. Oznamovateľ musí s príjemcom uzatvoriť zmluvu o zhodnotení odpadu.

Zmluva môže obsahovať niektoré alebo všetky údaje podľa odseku 5.

Zmluva musí obsahovať povinnosť:

- oznamovateľa prevziať odpad späť, podľa článku 25 a článku 26 ods. 2, ak sa preprava neuskutočnila podľa plánu alebo ak sa pri nej porušilo toto nariadenie,

- príjemcu odpadu oznámiť pôvodnému štátu odoslania prípadný ďalší presun odpadu na zhodnotenie v inom členskom štáte alebo v tretej krajine,

- príjemcu odpadu poskytnúť oznamovateľovi, čo najskôr a najneskôr do 180 dní od prevzatia odpadu, osvedčenie, že odpad bol zneškodnený environmentálne vhodným spôsobom.

Kópia tejto zmluvy sa na požiadanie musí predložiť príslušnému orgánu.

Ak sa odpad prepravuje medzi dvoma zariadeniami riadenými tou istou právnickou osobou, možno túto zmluvu nahradiť vyhlásením dotknutej právnickej osoby, že sa zaväzuje odpad zhodnotiť.

7. S informáciami, poskytnutými v súlade s odsekmi 4 až 6, sa nakladá ako s dôvernými v súlade platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

8. Príslušný orgán štátu odoslania sa môže, v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, rozhodnúť, že namiesto oznamovateľa sám postúpi oznámenie príslušnému orgánu štátu určenia s kópiami príjemcovi a príslušnému orgánu štátu tranzitu.

Článok 7

1. Príslušný orgán štátu určenia pošle, v lehote troch pracovných dní od doručenia oznámenia, oznamovateľovi potvrdenie o prijatí oznámenia a jeho kópie pošle ostatným dotknutým príslušným orgánom a príjemcovi odpadu.

2. Príslušné orgány štátu určenia, odoslania a tranzitu majú lehotu do 30 dní od vydania potvrdenia na vyjadrenie námietok proti preprave. Takéto námietky musia vychádzať z odseku 4. Každá námietka sa musí oznámiť oznamovateľovi a dotknutým príslušným orgánom písomne v lehote do 30 dní.

Dotknuté príslušné orgány sa môžu rozhodnúť udeliť písomný súhlas v lehote kratšej ako 30 dní.

Písomný súhlas alebo námietku možno doručiť poštou alebo faxom s nadväzným odoslaním poštou. Takýto súhlas platí jeden rok, ak nie je uvedené inak.

3. Príslušné orgány štátov odoslania, určenia a tranzitu majú 20 dní od vydania potvrdenia, aby v rámci svojej právomoci stanovili podmienky so zreteľom na dopravu odpadu.

Tieto podmienky sa musia oznámiť oznamovateľovi písomne a kópie poslať ostatným dotknutým príslušným orgánom a musia sa vyznačiť v nákladnom liste. Nesmú byť prísnejšie ako podmienky ustanovené pri podobných zásielkach, ktoré sa vyskytli plne v ich pôsobnosti a náležite sa v nich prihliadne na existujúce zmluvy, najmä na príslušné medzinárodné dohovory.

4. a) Príslušné orgány štátov určenia a odoslania môžu vzniesť oprávnené námietky proti plánovanej preprave:

- v súlade so smernicou 75/442/EHS, najmä s jej článkom 7, alebo

- ak preprava nie je v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a inými prepismi, ktoré sa týkajú ochrany životného prostredia, verejného poriadku, verejnej bezpečnosti alebo ochrany zdravia, alebo

- ak sa oznamovateľ alebo príjemca odpadu už v minulosti dopustil nedovolenej prepravy. V tomto prípade príslušný orgán štátu odoslania môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zamietnuť všetku prepravu, na ktorej sa dotknutá osoba zúčastňuje, alebo

- ak je preprava v rozpore so záväzkami vyplývajúcimi z medzinárodných dohovorov uzatvorených členským štátom alebo dotknutými členskými štátmi, alebo

- ak pomer zhodnotiteľného a nezhodnotiteľného odpadu, odhadovaná hodnota materiálov, ktoré sa napokon z odpadu získajú alebo náklady na zhodnotenie a náklady na zneškodnenie nezhodnotiteľnej frakcie nie sú dôvodom na zhodnotenie z hľadiska ekonomických a ekologických úvah.

b) Príslušné orgány štátov tranzitu môžu vzniesť zdôvodnené námietky proti plánovanej preprave na základe druhej, tretej a štvrtej zarážky písm. a).

5. Ak v lehote stanovenej v odseku 2 príslušné orgány konštatujú, že problémy, ktoré boli príčinou ich námietok sú vyriešené a že podmienky so zreteľom na dopravu budú splnené, bezodkladne o tom písomne informujú oznamovateľa a kópie pošlú príjemcovi odpadu a ostatným dotknutým príslušným orgánom.

Ak neskôr dôjde k akejkoľvek podstatnej zmene podmienok prepravy, musí sa podať nové oznámenie.

6. V prípade vopred ohláseného písomného súhlasu príslušný orgán vyznačí povolenie svojou pečiatkou na nákladnom liste.

Článok 8

1. Prepravu možno uskutočniť po uplynutí 30 dňovej lehoty, ak nebola podaná žiadna námietka. Tichý súhlas však uplynie do jedného roka od uvedeného dňa.

Keď sa príslušné orgány rozhodnú udeliť súhlas písomne, preprava sa môže uskutočniť ihneď po obdržaní všetkých potrebných súhlasov.

2. Oznamovateľ doplní dátum prepravy a ostatné údaje nákladného listu a jeho kópie pošle dotknutým príslušným orgánom tri pracovné dni pred uskutočnením prepravy.

3. Kópia alebo, ak to požadujú príslušné orgány, vzor nákladného listu sprevádza každú prepravovanú zásielku.

4. Všetky podniky, ktoré sa na uvedenej operácii podieľajú, vyplnia nákladný list v uvedených bodoch, podpíšu ho a ponechajú si jeho kópiu.

5. Do troch pracovných dní od prevzatia odpadu na zhodnotenie príjemca odpadu pošle kópie vyplneného nákladného listu, okrem osvedčenia uvedeného v odseku 6, oznamovateľovi a dotknutým príslušným orgánom.

6. Čo najskôr, a najneskôr do 180 dní od prevzatia odpadu, pošle príjemca odpadu oznamovateľovi a ostatným dotknutým príslušným orgánom osvedčenie o zhodnotení odpadu na vlastnú zodpovednosť. Toto osvedčenie je súčasťou nákladného listu, ktorý sprevádza zásielku alebo sa k nemu pripojí.

Článok 9

1. Príslušné orgány s právomocou nad stanovenými zariadeniami na zhodnocovanie odpadu môžu rozhodnúť, bez ohľadu na článok 7, že nebudú namietať proti preprave niektorých druhov odpadu do určitého zariadenia na zhodnotenie odpadov. Také rozhodnutia sa môžu obmedziť na určité obdobie, zrušiť ich však možno kedykoľvek.

2. Príslušné orgány, ktoré si zvolia túto možnosť, oznámia Komisii názov a adresu zariadenia na zhodnotenie odpadu, používané technológie, druhy odpadu a obdobie, na ktoré sa rozhodnutie vzťahuje. Každé zrušenie sa tiež musí oznámiť Komisii.

Komisia bezodkladne pošle tieto informácie ostatným dotknutým príslušným orgánom spoločenstva a sekretariátu OECD.

3. Pre každú zamýšľanú prepravu do takých zariadení je v súlade s článkom 6 potrebné oznámenie dotknutým príslušným orgánom. Takéto oznámenie musí byť doručené pred začiatkom prepravy.

Príslušné orgány členských štátov odoslania a tranzitu môžu, na základe článku 7 ods. 4 vzniesť námietky proti každej takej preprave alebo stanoviť podmienky so zreteľom na dopravu.

4. V prípadoch, keď sa od príslušných orgánov konajúcich podľa svojich vnútroštátnych predpisov vyžaduje, aby preskúmali zmluvu podľa článku 6 ods. 6, musia o tom informovať Komisiu. V takých prípadoch sa oznámenie a zmluvy alebo ich časti, ktoré podliehajú preskúmaniu, musia doručiť sedem dní pred začiatkom prepravy, aby sa uvedená kontrola mohla riadne vykonať.

5. Na skutočnú prepravu sa uplatňuje článok 8 odseky 2 až 6.

Článok 10

Preprava odpadov na zhodnotenie, uvedených v prílohe IV a odpadov na zhodnotenie, ktoré ešte nie sú zaradené do prílohy II, prílohy III alebo prílohy IV, podlieha tým istým postupom ako je uvedené v článkoch 6 až 8, s výnimkou toho, že súhlas dotknutých príslušných orgánov sa musí udeliť písomne pred začatím prepravy.

Článok 11

1. Na pomoc sledovaniu prepravy odpadov na zhodnotenie, uvedených v prílohe II, zásielka je sprevádzaná týmito údajmi, ktoré podpíše držiteľ:

a) meno a adresa držiteľa;

b) zvyčajný obchodný popis odpadu;

c) množstvo odpadu;

d) meno a adresa príjemcu;

e) činnosti týkajúce sa zhodnocovania podľa prílohy II. B smernice 75/442/EHS;

f) predpokladaný dátum prepravy.

2. S údajmi uvedenými v odseku 1 sa nakladá ako s dôvernými podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov.

Kapitola C

Preprava odpadu na zneškodnenie a zhodnotenie medzi členskými štátmi s tranzitom cez tretie štáty

Článok 12

Bez toho, aby boli dotknuté články 3 až 10, keď sa uskutočňuje preprava odpadu medzi členskými štátmi s tranzitom cez jeden alebo viac tretích štátov,

a) oznamovateľ pošle kópiu oznámenia príslušnému orgánu (príslušným orgánom) tretieho štátu (tretích štátov);

b) príslušný orgán štátu určenia sa spýta príslušného orgánu tretieho štátu (tretích štátov), či si želá (želajú) poslať svoj súhlas s plánovanou prepravou:

- v prípade zmluvných strán Bazilejského dohovoru v lehote 60 dní, pokiaľ sa tohto práva nevzdá, v súlade s podmienkami dohovoru, alebo

- v prípade krajín, ktoré nie sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru v lehote, ktorú príslušné orgány dohodli.

V oboch prípadoch príslušný orgán štátu určenia prípadne počká na súhlas pred vydaním svojho povolenia.

HLAVA III

PREPRAVA ODPADOV VNÚTRI ČLENSKÝCH ŠTÁTOV

Článok 13

1. Hlavy II, VII a VIII sa nevzťahujú na prepravu vnútri členského štátu.

2. Členské štáty však vytvoria vhodný systém dohľadu a riadenia prepravy odpadu vo svojej právomoci. Tento systém by mal zohľadniť potrebu súvislosti so systémom spoločenstva, ktorý sa ustanovuje týmto nariadením.

3. Členské štáty informujú Komisiu o svojom systéme dohľadu a riadení prepravy odpadu. Komisia o tom informuje ostatné členské štáty.

4. Členské štáty môžu v rámci svojej právomoci uplatniť systém ustanovený v hlavách II, VII a VIII.

HLAVA IV

VÝVOZ ODPADU

Kapitola A

Odpad na zneškodnenie

Článok 14

1. Akýkoľvek vývoz odpadu na zneškodnenie je zakázaný, s výnimkou vývozu do štátov EFTA, ktoré sú aj zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru.

2. Avšak bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25 ods. 2 a 26 ods. 2, aj vývoz odpadu na zneškodnenie do štátu EFTA je zakázaný:

a) keď štát určenia EFTA zakáže dovoz takých odpadov, alebo keď nevydal svoj písomný súhlas s určitým dovozom tohto odpadu;

b) ak príslušný orgán štátu odoslania v spoločenstve má dôvodné podozrenie, že sa s odpadom v dotknutom štáte určenia EFTA nebude nakladať v súlade s environmentálne vhodnými metódami.

3. Príslušný orgán štátu odoslania požaduje, aby sa s akýmkoľvek odpadom na zneškodnenie, povoleným na vývoz do štátov EFTA, nakladalo po celú dobu prepravy aj v štáte určenia environmentálne vhodným spôsobom.

Článok 15

1. Oznamovateľ pošle oznámenie prostredníctvom nákladného listu podľa článku 3 ods. 5 príslušnému orgánu štátu odoslania s kópiami ostatným dotknutým príslušným orgánom a príjemcovi odpadu. Nákladný list vydáva príslušný orgán štátu odoslania.

Príslušný orgán štátu odoslania pošle oznamujúcej osobe písomné potvrdenie o prijatí oznámenia v lehote do troch pracovných dní od prijatia oznámenia s kópiami ostatným dotknutým príslušným orgánom.

2. Príslušný orgán štátu odoslania v lehote do 70 dní od odoslania potvrdenia prijme rozhodnutie, ktorým prepravu povolí s podmienkami alebo bez nich, alebo prepravu zamietne. Môže si tiež vyžiadať doplňujúce informácie.

Povolenie udelí len ak z jeho strany alebo zo strany ostatných príslušných orgánov nie sú námietky a ak dostal od oznamovateľa kópie podľa odseku 4. Ak je to vhodné, je povolenie podmienené podmienkami prepravy podľa odseku 5.

Príslušný orgán štátu odoslania nevydá svoje rozhodnutie skôr ako 61 dní po vydaní potvrdenia.

Môže však rozhodnúť aj skôr, ak má písomný súhlas ostatných dotknutých príslušných orgánov.

Osvedčenú kópiu rozhodnutia pošle ostatným dotknutým príslušným orgánom, výstupnému colnému úradu spoločenstva a príjemcovi odpadu.

3. Príslušné orgány štátu odoslania a tranzitu v spoločenstve môžu v lehote do 60 dní od vydania potvrdenia vzniesť námietky podľa článku 4 ods. 3 Môžu si tiež vyžiadať doplňujúce informácie. Každá námietka sa musí oznámiť oznamovateľovi písomne a kópie poslať ostatným dotknutým príslušným orgánom.

4. Oznamujúca osoba predloží príslušnému orgánu štátu odoslania:

a) kópiu písomného súhlasu štátu určenia EFTA, do ktorého sa preprava plánuje;

b) kópiu potvrdenia štátu určenia EFTA o existencii zmluvy medzi oznamovateľom a príjemcom odpadu, v ktorej je uvedený spôsob nakladania s príslušným odpadom, prijateľný z hľadiska životného prostredia; kópia zmluvy sa musí predložiť na požiadanie.

Zmluva tiež stanovuje, že príjemca odpadu je povinný poskytnúť:

- do troch pracovných dní od prevzatia odpadu na zneškodnenie, oznamujúcej osobe a dotknutým príslušným orgánom kópie úplne vyplneného nákladného listu, s výnimkou osvedčenia uvedeného v druhej zarážke,

- čo najskôr, a najneskôr do 180 dní od prevzatia odpadu, oznamujúcej osobe a ostatným dotknutým príslušným orgánom osvedčenie o zneškodnení na svoju zodpovednosť. Formulár tohto osvedčenia je súčasťou nákladného listu, ktorý sprevádza zásielku.

Zmluva musí popri tom stanoviť, že ak príjemca odpadu vydá nesprávne osvedčenie, na základe ktorého sa vráti finančná zábezpeka, sám bude znášať náklady súvisiace s povinnosťou vrátiť odpad na územie, ktoré je v právomoci príslušného orgánu štátu odoslania a zneškodniť ho alternatívnym a environmentálne vhodným spôsobom;

c) kópiu písomného súhlasu ostatných štátov tranzitu s plánovanou prepravou, pokiaľ tieto štáty sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru a nevzdali sa ho v súlade s podmienkami uvedeného dohovoru.

5. Príslušné orgány štátov tranzitu v spoločenstve majú 60 dní od vydania potvrdenia na to, aby v rámci svojej právomoci stanovili podmienky so zreteľom na dopravu odpadu.

Tieto podmienky, ktoré sa postúpia oznamovateľovi s kópiou ostatným dotknutým príslušným orgánom, nesmú byť prísnejšie než podmienky stanovené pre podobnú prepravu uskutočnenú úplne v oblasti, ktorá je v právomoci tohto príslušného orgánu.

6. Príslušný orgán štátu odoslania udeľuje povolenie príslušným opečiatkovaním nákladného listu.

7. Prepravu možno vykonať len potom, čo oznamovateľ prevzal povolenie od príslušného orgánu štátu určenia.

8. Keď oznamovateľ prevzal povolenie, doplní dátum prepravy a ostatné údaje nákladného listu a jeho kópie pošle dotknutým príslušným orgánom tri pracovné dni pred uskutočnením prepravy. Kópia alebo, ak to požadujú príslušné orgány, vzor nákladného listu s pečiatkou povolenia sprevádza každú prepravovanú zásielku.

Všetky podniky zúčastnené operácii vyplnia nákladný list v uvedených bodoch, podpíšu ho a ponechajú si jeho kópiu.

Vzor nákladného listu odovzdá prepravca poslednému výstupnému colnému úradu, keď odpad opúšťa spoločenstvo.

9. Akonáhle odpad opustil spoločenstvo, výstupný colný úrad pošle kópiu nákladného listu príslušnému orgánu, ktorý povolenie vydal.

10. Ak príslušný orgán, ktorý povolenie vydal nedostane 42 dní potom, ako odpad opustil spoločenstvo, od príjemcu odpadu informáciu o prevzatí odpadu, bezodkladne o tom upovedomí príslušný orgán štátu určenia.

Podobne koná ak 180 dní potom, ako odpad opustil spoločenstvo, príslušný orgán, ktorý povolenie vydal, nedostal od príjemcu odpadu osvedčenie o zneškodnení odpadu podľa odseku 4.

11. Príslušný orgán štátu odoslania sa môže v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi rozhodnúť, že namiesto oznamovateľa sám postúpi oznámenie príslušnému orgánu štátu určenia a kópie pošle príjemcovi a príslušnému orgánu štátu tranzitu.

Príslušný orgán štátu odoslania sa môže rozhodnúť, že nebude pokračovať v konaní, ak sám má podľa článku 4 ods. 3 bezprostredné námietky proti preprave. Bezodkladne od týchto námietkach informuje oznamovateľa.

12. S údajmi uvedenými v odsekoch 1 až 4 sa nakladá ako s dôvernými v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Kapitola B

Odpad na zhodnotenie

Článok 16

1. Všetky vývozy odpadu na zhodnotenie sa zakazujú, s výnimkou vývozu do:

a) štátov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD;

b) ostatných štátov:

- ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru alebo s ktorými spoločenstvo, alebo spoločenstvo a jeho členské štáty uzatvorili dvojstranné alebo mnohostranné, alebo regionálne dohody alebo dojednania podľa článku 11 Bazilejského dohovoru a odseku 2, alebo

- s ktorými jednotlivé členské štáty uzatvorili dvojstranné dohody a dojednania pred dňom uplatňovania tohto nariadenia, pokiaľ sú zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru a odsekom 2. Tieto dohody a dojednania sa musia oznámiť Komisii v lehote do troch mesiacov odo dňa uplatňovania tohto nariadenia alebo od nadobudnutia ich účinnosti, podľa toho, ktoré z nich nastane skôr, a ich platnosť sa skončí, keď sa uzatvoria dohody alebo dojednania podľa prvej zarážky.

2. Dohody a dojednania podľa odseku 1 písm. b) musia zaručiť environmentálne vhodné nakladanie s odpadom v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru, a najmä:

a) zaručiť, že proces zhodnotenia odpadu sa uskutočňuje v oprávnenom stredisku, ktoré spĺňa požiadavky na environmentálne vhodné nakladanie s odpadom;

b) stanoviť podmienky nakladania s nezhodnotiteľnými zložkami odpadu a prípadne zaviazať oznamovateľa prevziať ich späť;

c) umožniť, so súhlasom dotknutých štátov, prípadné preskúmanie plnenia zmlúv na mieste;

d) podliehať pravidelnému preskúmaniu Komisie, po prvýkrát najneskôr 31. decembra 1996, s prihliadnutím na získané skúseností a schopnosti dotknutých krajín uskutočňovať činnosti zhodnocovania spôsobom, ktorý v plnej miery zaručuje environmentálne vhodné nakladanie. Komisia informuje Európsky parlament a Radu o výsledkoch tejto kontroly. Ak taká kontrola vedie k záveru, že environmentálne záruky sú nedostatočné, na návrh Komisie sa znovu uváži pokračovanie vo vývoze odpadu sa za takých podmienok, vrátane možnosti zakázať ho.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25 ods. 2 a článku 26 ods. 2, vývoz odpadu na zhodnotenie do štátov podľa odseku 1 sa však zakazuje:

a) keď uvedený štát zakazuje akýkoľvek dovoz takých odpadov alebo keď nedal súhlas na určitý dovoz odpadu;

b) ak príslušný orgán odoslania má dôvodné podozrenie, že sa v uvedenom štáte nebude s odpadom nakladať v súlade s environmentálne vhodnými metódami.

4. Príslušný orgán odoslania požaduje, aby sa s akýmkoľvek odpadom na zhodnotenie, povoleným na vývoz, nakladalo po celú dobu prepravy aj v štáte určenia environmentálne vhodným spôsobom.

Článok 17

1. Pokiaľ ide o odpad uvedený v prílohe II, Komisia oznámi pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia každému štátu, na ktorý sa nevzťahuje rozhodnutie OECD, zoznam odpadov zaradených v uvedenej prílohe a vyžiada si písomné potvrdenie, že taký dopad nepodlieha kontrole v štáte určenia a že tento bude súhlasiť s prepravou odpadu takých kategórií odpadu bez dodatočnej požiadavky kontrolných postupov, ktoré sa uplatňujú na prílohu III alebo IV, alebo aby uviedol, kedy by taký odpad mal podliehať buď uvedeným postupom, alebo postupu podľa článku 15.

Ak Komisia nedostane takéto potvrdenie šesť mesiacov pred dňom účinnosti tohto nariadenia, predloží vhodné návrhy Rade.

2. Keď sa vyváža odpad uvedený v prílohe II, musí byť určený na zhodnotenie do zariadenia, ktoré je v prevádzke podľa platných vnútroštátnych právnych predpisov alebo má v dovážajúcej krajine povolenie na prevádzku. Ďalej sa zriadi dozorný systém, založený na automatickom udelení vývozných povolení vopred v prípadoch, ktoré sa určia postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS.

Taký systém musí v každom prípade zabezpečiť bezodkladné postúpenie kópie vývozného povolenia orgánom dotknutej krajiny.

3. Keď je taký odpad predmetom kontroly v štáte určenia alebo na žiadosť takého štátu v súlade s odsekom 1, alebo keď štát určenia oznámi podľa článku 3 Bazilejského dohovoru, že pokladá niektoré druhy odpadu uvedené v prílohe II za nebezpečné, vývoz takého odpadu do uvedeného štátu podlieha kontrole. Členský štát odoslania alebo Komisia oznámi všetky také prípady výboru založenému podľa článku 18 smernice 75/442/EHS; Komisia po porade so štátom určenia určí, ktorý z kontrolných postupov sa uplatní, t. j. či postupy uplatňované na prílohu III alebo IV, alebo postup ustanovený v článku 15.

4. Pri vývoze odpadu, uvedeného v prílohe III, zo spoločenstva na zhodnotenie do štátov a cez štáty, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, sa uplatnia články 6, 7, 8 a článok 9 ods. 1, 3, 4 a 5, a ustanovenia, týkajúce sa príslušných orgánov štátov odoslania a tranzitu, sa uplatnia len na príslušné orgány v spoločenstve.

5. O rozhodnutí podľa článku 9, sa okrem toho, musia informovať príslušné orgány štátu odoslania a tranzitných štátov spoločenstva.

6. Keď sa odpad na zhodnotenie, uvedený v prílohe IV a odpad na zhodnotenie, ktorý ešte nie je zaradený v prílohe II, III alebo IV vyváža na zhodnotenie do krajín a cez krajiny, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, článok 10 sa uplatní analogicky.

7. Okrem toho, pri vývoze odpadu podľa odsekov 4 až 6:

- keď odpad opúšťa spoločenstvo, prepravca odovzdá vzor nákladného listu poslednému výstupnému colnému úradu,

- hneď ako odpad opustil spoločenstvo, výstupný colný úrad pošle kópiu nákladného listu príslušnému orgánu štátu odoslania,

- ak príslušný orgán štátu odoslania nedostane od príjemcu odpadu informáciu o prevzatí odpadu ani 42 dní potom, ako odpad opustil spoločenstvo, bezodkladne o tom upovedomí príslušný orgán štátu určenia,

- zmluva musí stanoviť, že ak príjemca odpadu vydá nesprávne osvedčenie, na základe ktorého sa vráti finančná zábezpeka, sám musí znášať náklady súvisiace s povinnosťou vrátiť odpad na územie, ktoré je v právomoci príslušného orgánu štátu odoslania a zneškodniť alebo zhodnotiť ho alternatívnym a z hľadiska životného prostredia prijateľným spôsobom.

8. Pri vývoze odpadu na zhodnotenie uvedeného v prílohe III a IV a odpadu na zhodnotenie, ktorý ešte nie je zaradený v prílohe II, III alebo IV, do krajín alebo cez krajiny, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD:

- sa článok 15, okrem odseku 3, uplatní analogicky,

- možno odôvodnené námietky vzniesť len v súlade s článkom 7 ods. 4,

pokiaľ v uzatvorených dvojstranných a mnohostranných zmluvách nie je ustanovené inak, podľa článku 16 ods. 1 písm. b) a na základe kontrolného postupu buď podľa odseku 4 alebo 6 tohto článku, alebo podľa článku 15.

Kapitola C

Vývoz odpadu do štátov AKP

Článok 18

1. Akýkoľvek vývoz odpadu do štátov AKP sa zakazuje.

2. Tento zákaz nebráni členskému štátu, do ktorého štát AKP vyviezol odpad na spracovanie, aby spracovaný odpad vrátil do štátu pôvodu AKP.

3. V prípade spätného vývozu do štátov AKP sprevádza každú zásielku vzor nákladného listu s pečiatkou povolenia vývozu.

HLAVA V

DOVOZ ODPADU DO SPOLOČENSTVA

Kapitola A

Dovoz odpadu na zneškodnenie

Článok 19

1. Akýkoľvek dovoz odpadu do spoločenstva na zneškodnenie sa zakazuje, s výnimkou dovozu:

a) zo štátov EFTA, ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru;

b) z ostatných štátov:

- ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru alebo

- s ktorými spoločenstvo alebo spoločenstvo a jeho členské štáty uzatvorili dvojstranné alebo mnohostranné dohody alebo dojednania zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru, ktoré zaručujú vykonanie zneškodnenia v oprávnenom stredisku a splnenie požiadaviek nakladania s odpadom environmentálne vhodným spôsobom, alebo

- s ktorými jednotlivé členské štáty uzatvorili pred dňom účinnosti tohto nariadenia dvojstranné dohody alebo dojednania zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru, obsahujúce tie isté záruky ako je uvedené vyššie a zaručujúce, že odpad pochádza zo štátu odoslania a jeho zneškodnenie sa vykoná výhradne v členskom štáte, ktorý uzatvoril dohodu alebo dojednanie. Tieto zmluvy alebo dohody sa musia oznámiť Komisii v lehote do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo od dňa ich účinnosti, podľa toho, ktorý prípad nastane skôr, a ich platnosť sa skončí po uzatvorení zmlúv alebo dohôd v súlade s druhou zarážkou,

- alebo členské štáty uzatvorili dvojstranné dohody alebo dojednania po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia za podmienok podľa odseku 2.

2. Rada týmto splnomocňuje jednotlivé členské štáty uzatvárať po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia dvojstranné dohody a dojednania o zneškodnení určitého odpadu vo výnimočných prípadoch, keď by sa s takýmto odpadom v štáte odoslania nezaobchádzalo environmentálne vhodným spôsobom. Tieto dohody a dojednania musia byť v súlade s podmienkami stanovenými v tretej zarážke odseku 1 písm. b) a musia sa oznámiť Komisii pred ich uzatvorením.

3. Štáty uvedené v ods. 1 písm. b) sú povinné predložiť príslušnému orgánu členského štátu určenia riadne odôvodnenú žiadosť, podľa ktorej nemajú a primeraným spôsobom nie sú schopné získať technické kapacity a potrebné zariadenia na zneškodnenie odpadu environmentálne vhodným spôsobom.

4. Príslušný orgán štátu určenia zakáže dovoz odpadu na územie, ktoré je v jeho právomoci, ak má dôvodné podozrenie, že sa s odpadom na jeho území nebude zaobchádzať environmentálne vhodným spôsobom.

Článok 20

1. Oznámenie sa podáva príslušnému orgánu štátu určenia prostredníctvom nákladného listu, v súlade s článkom 3 ods. 5, s kópiami príjemcovi odpadu a príslušným orgánom štátov tranzitu. Nákladný list je povinný vydať príslušný orgán štátu určenia.

Príslušný orgán štátu určenia pošle oznamovateľovi písomné potvrdenie o prijatí oznámenia v lehote do troch pracovných dní od prijatia oznámenia s kópiami príslušným orgánom štátov tranzitu v spoločenstve.

2. Príslušný orgán štátu určenia povolí zásielku len vtedy, keď nie sú proti nej námietky z jeho strany alebo zo strany dotknutých príslušných orgánov. Povolenie podlieha stanoveniu podmienok pre prepravu podľa odseku 5.

3. Príslušné orgány štátu určenia a tranzitu v spoločenstve môžu v lehote do 60 dní od vydania kópie potvrdenia vzniesť námietky podľa článku 4 ods. 3.

Môžu si tiež vyžiadať doplňujúce informácie. Tieto námietky sa musia písomne doručiť oznamovateľovi a kópie sa pošlú ostatným dotknutým príslušným orgánom v spoločenstve.

4. Príslušný orgán štátu určenia v lehote do 70 dní od odoslania potvrdenia príjme rozhodnutie, ktorým zásielku povolí s podmienkami alebo bez nich, alebo ju zamietne. Môže si tiež vyžiadať doplňujúce informácie.

Osvedčené kópie rozhodnutia pošle príslušným orgánom štátov tranzitu v spoločenstve, príjemcovi odpadu a colnému úradu na vstupe do spoločenstva.

Príslušný orgán štátu určenia vydá svoje rozhodnutie najskôr 61 dní od vydania potvrdenia. Môže však rozhodnúť aj skôr, ak má písomný súhlas ostatných dotknutých príslušných orgánov.

Príslušný orgán štátu určenia udeľuje oprávnenie opečiatkovaním nákladného listu.

5. Príslušný orgán štátov určenia a tranzitu v spoločenstve má 60 dní od vydania potvrdenia, aby stanovil podmienky ohľadne zásielky odpadu. Tieto podmienky, ktoré sa musia doručiť oznamovateľovi a ich kópie poslať ostatným dotknutým príslušným orgánom, nesmú byť prísnejšie než podmienky stanovené pre podobnú zásielku prepravovanú úplne v právomoci tohto príslušného orgánu.

6. Zásielka sa môže vykonať len vtedy, keď oznamovateľ prevzal povolenie od príslušného orgánu štátu určenia.

7. Keď oznamovateľ prevzal povolenie, doplní dátum prepravy a ostatné údaje nákladného listu a jeho kópie pošle dotknutým príslušným orgánom tri dni pred uskutočnením zásielky. Vzor nákladného listu odovzdá prepravca vstupnému colnému úradu, keď odpad vstúpi do spoločenstva.

Kópia alebo, ak to požadujú príslušné orgány, vzor nákladného listu s pečiatkou povolenia sprevádza každú prepravovanú zásielku.

Všetky podniky, ktoré sa zúčastňujú na operácii, vyplnia nákladný list v uvedených bodoch, podpíšu ho a ponechajú si kópiu.

8. Do troch dní od prevzatia odpadu na zneškodnenie príjemca odpadu pošle kópie vyplneného nákladného listu, s výnimkou osvedčenia uvedeného v odseku 9, oznamovateľovi a dotknutým príslušným orgánom.

9. Čo najskôr, ale najneskôr do 180 dní od prevzatia odpadu, pošle príjemca odpadu oznamovateľovi a ostatným dotknutým príslušným orgánom osvedčenie o zneškodnení odpadu na svoju zodpovednosť. Toto osvedčenie je súčasťou nákladného listu, ktorý sprevádza zásielku alebo sa pripojí k nemu.

Kapitola B

Dovoz odpadu na zhodnotenie

Článok 21

1. Akýkoľvek dovoz odpadu do spoločenstva na zhodnotenie sa zakazuje, okrem dovozu:

a) zo štátov, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD;

b) z iných štátov:

- ktoré sú zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru alebo s ktorými spoločenstvo, alebo spoločenstvo a jeho členské štáty uzatvorili dvojstranné alebo mnohostranné, alebo regionálne dohody alebo dojednania zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru, ktoré zaručujú vykonanie zhodnotenia v oprávnenom stredisku a splnenie požiadaviek nakladania s odpadom environmentálne vhodným spôsobom, alebo

- s ktorými jednotlivé členské štáty uzatvorili dvojstranné dohody alebo dojednania pred dňom účinnosti tohto nariadenia, pokiaľ sú zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru a obsahujú tie isté záruky ako je uvedené vyššie. Tieto dohody alebo dojednania sa oznámia Komisii v lehote troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo od dňa ich účinnosti, podľa toho, ktoré nastane skôr, a ich platnosť sa skončí, po uzatvorení dohôd alebo dojednaní podľa prvej zarážky, alebo

- s ktorými členské štáty uzatvorili dvojstranné dohody alebo dojednania po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia za podmienok podľa odseku 2.

2. Rada týmto splnomocňuje jednotlivé členské štáty uzatvárať po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia dvojstranné dohody a dojednania o zhodnotení určitého odpadu vo výnimočných prípadoch, keď členský štát považuje také dohody alebo dojednania za potrebné, aby sa zabránilo prerušeniu úpravy odpadu skôr ako uvedené dohody a dojednania uzatvorí spoločenstvo. Aj tieto dohody a dojednania musia byť zlučiteľné s právnymi predpismi spoločenstva a v súlade s článkom 11 Bazilejského dohovoru; oznamujú sa Komisii pred svojím uzatvorením a ich platnosť sa skončí po uzatvorení zmlúv alebo dohôd podľa prvej zarážky odseku 1 písm. b).

Článok 22

1. Pri dovoze odpadu na zhodnotenie zo štátov a cez štáty, na ktoré sa vzťahuje rozhodnutie OECD, sa uplatnia analogicky tieto kontrolné postupy:

a) pri odpade uvedenom v prílohe III: podľa článkov 6, 7, 8, článku 9 ods. 1, 3, 4 a 5, a článku 17 ods. 5;

b) pri odpade uvedenom v prílohe IV a odpade, ktorý zatiaľ nebol zaradený do prílohy II, III alebo IV: podľa článku 10.

2. Pri dovoze odpadu na zhodnotenie, uvedeného v prílohách III a IV, a odpadu na zhodnotenie, ktorý ešte nie je zaradený v prílohe II, III alebo IV do štátov alebo cez štáty, na ktoré sa nevzťahuje rozhodnutie OECD:

- sa článok 20 uplatní analogicky,

- odôvodnené námietky je možné vzniesť len v súlade s článkom 7 ods. 4,

pokiaľ v uzatvorených dvojstranných a mnohostranných dohodách nie je ustanovené inak, podľa článku 21 ods. 1 písmeno b) a na základe kontrolných postupov buď podľa odseku 1 tohto článku, alebo podľa článku 20.

HLAVA VI

TRANZIT ODPADU ZVONKA SPOLOČENSTVA A CEZ SPOLOČENSTVO NA ZNEŠKODNENIE ALEBO ZHODNOTENIE MIMO SPOLOČENSTVA

Kapitola A

Odpad na zneškodnenie a zhodnotenie (okrem tranzitu podľa článku 24)

Článok 23

1. Keď sa odpad na zneškodnenie a zhodnotenie, s výnimkou prípadov, ktorých sa týka článok 24, prepravuje cez členský štát (členské štáty), musí sa oznámenie vykonať prostredníctvom odoslania nákladného listu poslednému príslušnému orgánu štátu tranzitu v rámci spoločenstva a kópie sa pošlú príjemcovi odpadu, ostatným dotknutým príslušným orgánom a colným úradom na vstupe do spoločenstva a na výstupe zo spoločenstva.

2. Posledný príslušný orgán v štáte tranzitu v rámci spoločenstva bezodkladne informuje oznamovateľa o prevzatí oznámenia. Ostatné príslušné orgány v spoločenstve oznámia podľa odseku 5 svoje odpovede poslednému príslušnému orgánu štátu tranzitu v spoločenstve, ktorý potom do 60 dní písomne odpovie a udelí oznamovateľovi súhlas s prepravou s výhradami alebo bez výhrad; alebo prípadne stanoví podmienky, ktoré požadujú iné príslušné orgány štátov tranzitu, alebo prepravu zamietne. Zamietnutie alebo výhrady sa musia zdôvodniť. Príslušný orgán pošle overenú kópiu rozhodnutia ostatným dotknutým príslušným orgánom aj colným úradom na vstupe do spoločenstva a výstupe zo spoločenstva.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 25 ods. 2 a článku 26 ods. 2, preprava do spoločenstva sa povolí, len ak oznamovateľ obdržala písomný súhlas posledného príslušného orgánu štátu tranzitu. Tento orgán vyznačí svoj súhlas príslušným opečiatkovaním nákladného listu.

4. Príslušné orgány štátov tranzitu v rámci spoločenstva musia do 20 dní od oznámenia stanoviť akékoľvek prípadné podmienky týkajúce sa dopravy odpadu.

Tieto podmienky, ktoré sa musia doručiť oznamovateľovi a ich kópie odoslať ostatným dotknutým príslušným orgánom, nesmú byť prísnejšie než podmienky stanovené pre podobnú prepravu vykonávanú úplne v rámci právomoci tohto príslušného orgánu.

5. Nákladný list vydáva posledný príslušný orgán štátu tranzitu v spoločenstve.

6. Keď oznamovateľ prevzal povolenie, doplní údaje nákladného listu a jeho kópie pošle dotknutým príslušným orgánom tri pracovné dni pred uskutočnením prepravy.

Vzor nákladného listu s pečiatkou povolenia sprevádza každú prepravovanú zásielku.

Vzor nákladného listu odovzdá prepravca výstupnému colnému úradu, keď odpad opúšťa spoločenstvo.

Všetky podniky, ktoré sa zúčastnia na operácii vyplnia nákladný list v uvedených bodoch, podpíšu ho a ponechajú si jeho kópiu.

7. Hneď ako odpad opustil spoločenstvo, výstupný colný úrad pošle kópiu nákladného listu príslušnému orgánu štátu tranzitu v spoločenstve.

Okrem toho najneskôr 42 dní potom, ako odpad opustil spoločenstvo, oznamovateľ vyhlási alebo osvedčí tomuto príslušnému orgánu, s kópiami ostatným príslušným orgánom štátov tranzitu, že odpad došiel na miesto svojho určenia.

Kapitola B

Tranzit odpadu určeného na zhodnotenie zo štátu a do štátu, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie OECD

Článok 24

1. Tranzit odpadu určeného na zhodnotenie podľa príloh III a IV, zo štátu, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie OECD, a prepravovaného cez členský štát (členské štáty) na zhodnotenie do štátu, na ktorý sa vzťahuje rozhodnutie OECD, sa musí oznámiť každému dotknutému príslušnému orgánu členských štátov tranzitu.

2. Oznámenie sa vykoná prostredníctvom nákladného listu.

3. Po prijatí oznámenia príslušný orgán štátu tranzitu pošle potvrdenie oznamovateľovi a príjemcovi odpadu v lehote do troch pracovných dní.

4. Tento príslušný orgán štátu tranzitu môže na základe článku 7 ods. 4, vzniesť odôvodnené námietky proti plánovanej preprave. Každá námietka sa musí oznámiť písomne oznamovateľovi osobe a príslušným orgánom členských štátov tranzitu do 30 dní od vydania potvrdenia.

5. Príslušný orgán štátu tranzitu môže rozhodnúť o písomnom súhlase v lehote kratšej ako 30 dní.

V prípadoch tranzitu odpadu uvedeného v prílohe IV a odpadu, ktorý zatiaľ nie je zaradený v prílohách II, III alebo IV musí byť písomný súhlas udelený skôr ako sa preprava začne.

6. Prepravu možno vykonať, len ak proti nej niet námietok.

HLAVA VII

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Článok 25

1. Ak nemožno prepravu odpadu, s ktorou súhlasili zúčastnené príslušné orgány, dokončiť v súlade s podmienkami nákladného listu alebo zmluvy podľa článkov 3 a 6, príslušný orgán štátu odoslania v lehote 90 dní potom, ako dostal o tom informáciu, zabezpečí, aby oznamovateľ vrátil odpad na územie, ktoré je v jeho právomoci alebo na iné miesto v štáte odoslania, ak nedostane uspokojivé dôkazy o tom, že odpad sa môže zneškodniť alebo zhodnotiť alternatívnym a environmentálne vhodným spôsobom.

2. V prípadoch uvedených v odseku 1 sa musí podať ďalšie oznámenie. Členský štát odoslania ani členský štát tranzitu nesmie brániť vráteniu tohto odpadu, ak je žiadosť príslušného orgánu štátu určenia opodstatnená a dôvody žiadosti sú vysvetlené.

3. Povinnosť oznamovateľa a druhotná subsidiárna povinnosť členského štátu odoslania prevziať späť odpad zanikne, keď príjemca odpadu vydal osvedčenie podľa článkov 5 a 8.

Článok 26

1. Každá preprava odpadu vykonaná

a) bez oznámenia všetkým dotknutým príslušným orgánom podľa ustanovení tohto nariadenia; alebo

b) bez súhlasu všetkých dotknutých príslušných orgánov podľa ustanovení tohto nariadenia; alebo

c) so súhlasom príslušných dotknutých orgánov, získaným falšovaním, na základe nesprávnych údajov alebo podvodom; alebo

d) bez výslovného uvedenia materiálu v nákladnom liste; alebo

e) s výsledkom zneškodnenia alebo zhodnotenia, ktorý je v rozpore s predpismi spoločenstva alebo medzinárodného práva; alebo

f) v rozpore s článkami 14, 16, 19 a 21

sa pokladá za nedovolenú prepravu.

2. Ak za takú nedovolenú prepravu odpadu zodpovedá oznamovateľ, príslušný orgán štátu odoslania zabezpečí, aby príslušný odpad:

a) prevzal späť do štátu odoslania oznamovateľ alebo, podľa potreby, príslušný orgán sám alebo ak to nie je možné;

b) bol inak zneškodnený alebo zhodnotený environmentálne vhodným spôsobom,

do 30 dní od doby, keď sa príslušný orgán o nedovolenej preprave dozvedel alebo v lehote, ktorú môžu dohodnúť dotknuté príslušné orgány.

V tomto prípade sa musí podať ďalšie oznámenie. Členský štát odoslania ani členský štát tranzitu nesmie brániť vráteniu tohto odpadu, ak je žiadosť príslušného orgánu štátu určenia opodstatnená a dôvody žiadosti sú vysvetlené.

3. Ak za túto nedovolenú prepravu zodpovedá príjemca odpadu, príslušný orgán štátu určenia zabezpečí, aby príjemca odpadu dotknutý odpad zneškodnil environmentálne vhodným spôsobom alebo, ak to nie je možné, príslušný orgán sám do 30 dní odvtedy ako sa o nedovolenej preprave dozvedel alebo v inej lehote, ktorú dotknuté príslušné orgány môžu dohodnúť. Na tento účel tieto orgány podľa potreby spolupracujú pri zneškodnení alebo zhodnotení odpadu environmentálne vhodným spôsobom.

4. Keď nemožno zodpovednosť za nedovolenú prepravu prisúdiť oznamovateľovi ani príjemcovi odpadu, príslušné orgány vo vzájomnej spolupráci zabezpečia, aby sa dotknutý odpad zneškodnil alebo zhodnotil environmentálne vhodným spôsobom. Usmernenia pre túto spoluprácu sa ustanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 18 smernice 75/442/EHS.

5. Členské štáty vykonajú primerané právne opatrenia na zákaz a postih nedovolenej prepravy.

Článok 27

1. Všetka preprava odpadu v rámci tohto nariadenia podlieha ustanoveniu o finančnej zábezpeke alebo rovnocennom poistení, ktoré pokrýva náklady na prepravu, vrátane prípadov podľa článkov 25 a 26, a na zneškodnenie alebo zhodnotenie.

2. Tieto zábezpeky sa vrátia po predložení dôkazu vo forme:

- osvedčenia o zneškodnení alebo zhodnotení, podľa ktorého bol odpad doručený na miesto svojho určenia a zneškodnený alebo zhodnotený environmentálne vhodným spôsobom,

- kontrolnej kópie T 5 vystavenej podľa nariadenia Komisie (EHS) č. 2823/87 [10], podľa ktorej v prípade tranzitu cez spoločenstvo odpad spoločenstvo opustil.

3. Každý členský štát informuje Komisiu o vnútroštátnom predpise, ktorý ustanoví podľa tohto článku. Komisia postúpi túto informáciu všetkým členským štátom.

Článok 28

1. Pri dodržaní povinností vyplývajúcich z ustanovení článkov 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 a 24 môže oznamovateľ využiť súhrnný oznamovací postup, keď sa odpad na zneškodnenie alebo zhodnotenie s rovnakými fyzikálnymi a chemickými vlastnosťami prepravuje opakovane po tej istej trase tomu istému príjemcovi odpadu. Ak v prípade nepredvídaných okolností nemožno túto trasu dodržať, oznamovateľ musí informovať dotknuté príslušné orgány čo najskôr alebo pred začiatkom prepravy, ak je potreba zmeniť trasu v tom čase už známa.

Tento postup sa nepoužije, keď je zmena trasy známa pred začiatkom prepravy a týka sa iných príslušných orgánov, než ktoré boli dotknuté súhrnným oznámením.

2. Pri uplatnení postupu súhrnného oznámenia sa môže jedno oznámenie vzťahovať na prepravu viacerých zásielok odpadu počas najviac jedného roka. Uvedené obdobie sa môže skrátiť dohodou medzi dotknutými príslušnými orgánmi.

3. Dotknuté príslušné orgány môžu podmieniť svoj súhlas s uplatnením tohto postupu súhrnného oznámenia nadväzným predložením doplňujúcich údajov. Ak nie je oznámené zloženie odpadu, alebo ak neboli dodržané stanovené podmienky jeho prepravy, dotknuté príslušné orgány zrušia svoj súhlas s týmto postupom úradným oznámením oznamovateľovi. Kópie tohto oznámenia pošlú ostatným dotknutým príslušným orgánom.

4. Súhrnné oznámenie sa vykoná prostredníctvom nákladného listu.

Článok 29

Počas prepravy sa nesmú zmiešavať odpady, na ktoré sa vzťahujú rôzne oznámenia.

Článok 30

1. Členské štáty vykonajú potrebné opatrenia, aby sa odpad prepravoval v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia. Týmito opatreniami môže byť kontrola zariadení a podnikov v súlade s článkom 13 smernice 75/442/EHS a náhodné kontroly prepravovaných zásielok.

2. Kontroly sa môžu uskutočniť najmä:

- na mieste vzniku za účasti pôvodcu, držiteľa alebo oznamovateľa,

- na mieste určenia za účasti konečného príjemcu odpadu,

- na vonkajších hraniciach spoločenstva,

- počas prepravy v rámci spoločenstva.

3. Kontroly môžu zahŕňať nahliadnutie do dokumentov, potvrdenie totožnosti a prípadne aj fyzickú kontrolu odpadu.

Článok 31

1. Nákladný list musí byť vytlačený a vyplnený a všetka ostatná dokumentácia a údaje podľa článku 4 a 6 sa musia predložiť v jazyku, ktorý je prijateľný pre príslušný orgán štátu:

- odoslania podľa článkov 3, 7, 15 a 17 v prípade prepravy odpadu ako v rámci spoločenstva, tak aj v prípade vývozu zo spoločenstva,

- určenia podľa článkov 20 a 22 v prípadoch dovozu odpadu,

- tranzitu podľa článkov 23 a 24.

Na výzvu iných dotknutých príslušných orgánov im predloží oznamovateľ preklad do jazyka, ktorý je pre tieto orgány prijateľný.

2. Ďalšie podrobnosti sa môžu stanoviť v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS.

HLAVA VIII

OSTATNÉ USTANOVENIA

Článok 32

Ustanovenia medzinárodných dohovorov o doprave uvedené v prílohe I, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty, sa musia dodržiavať ak sa vzťahujú na odpad, na ktorý sa vzťahuje toto nariadenie.

Článok 33

1. Oznamovateľovi možno vyúčtovať primerané administratívne náklady na vykonanie postupu oznámenia a kontrolného postupu a obvyklé náklady na primerané rozbory a kontrolu.

2. Náklady, ktoré vzniknú pri vrátení odpadu, vrátane prepravy, zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadu alternatívnym a environmentálne vhodným spôsobom podľa článku 25 ods. 1 a článku 26 ods. 2 sa vyúčtujú oznamovateľovi alebo, ako to nie je možné, dotknutým členským štátom.

3. Náklady, ktoré vzniknú pri zneškodnení alebo zhodnotení alternatívnym a environmentálne vhodným spôsobom podľa článku 26 ods. 3, znáša príjemca odpadu.

4. Náklady, ktoré vzniknú pri zneškodnení alebo zhodnotení, vrátane možnej preprav podľa článku 26 ods. 4, znáša oznamovateľ alebo príjemca odpadu v závislosti od rozhodnutia zúčastnených príslušných orgánov.

Článok 34

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 26, predpisy spoločenstva a vnútroštátne predpisy týkajúce sa občianskej zodpovednosti a bez ohľadu na miesto zneškodnenia alebo zhodnotenia odpadu, pôvodca odpadu musí vykonať všetky potrebné opatrenia, aby zneškodnil alebo zhodnotil, alebo zariadil zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadu tak, aby chránil kvalitu životného prostredia v súlade so smernicami 75/442/EHS a 91/689/EHS.

2. Členské štáty vykonajú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili splnenie povinností ustanovených v odseku 1.

Článok 35

Príslušné orgány v spoločenstve, oznamovateľ a príjemca odpadu uchovávajú všetky dokumenty odoslané príslušným orgánom alebo príslušnými orgánmi najmenej tri roky.

Článok 36

Členské štáty určia príslušný orgán alebo príslušné orgány na výkon tohto nariadenia. Každý členský štát určí jeden príslušný orgán tranzitu.

Článok 37

1. Každý členský štát a Komisia určí najmenej jedného korešpondenta, zodpovedného za informovanie alebo poučenie osôb alebo podnikov, žiadajúcich informácie. Korešpondent Komisie postúpi korešpondentom členských štátov akékoľvek predložené otázky, ktoré sa ich týkajú a naopak.

2. Ak o to členské štáty požiadajú alebo pri inej vhodnej príležitosti Komisia pravidelne zvoláva poradu korešpondentov, aby prerokovala s nimi otázky, ktoré vznikli pri výkone tohto nariadenia.

Článok 38

1. Členské štáty oznámia Komisii najneskôr tri mesiace pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia názov (názvy), adresu (adresy), telefónne a telexové/telefaxové čísla príslušných orgánov a korešpondentov spolu s pečiatkou príslušných orgánov.

Členské štáty oznamujú Komisii každoročne všetky zmeny týchto údajov.

2. Komisia posiela bezodkladne údaje ostatným členským štátom a sekretariátu Bazilejského dohovoru.

Komisia, ďalej, posiela členským štátom programy odpadového hospodárstva podľa článku 7 smernice 75/442/EHS.

Článok 39

1. Členské štáty môžu určiť colné úrady vstupu a výstupu zo spoločenstva pre prepravu odpadu vstupujúcu do spoločenstva a opúšťajúcu spoločenstvo a informujú o tom Komisiu.

Komisia uverejní zoznam týchto úradov v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev a podľa potreby zoznam aktualizuje.

2. Ak sa členské štáty rozhodnú určiť colné úrady podľa odseku 1, žiadna preprava odpadu nesmie využiť iný hraničný priechod v členskom štáte na vstup do spoločenstva alebo výstup z neho.

Článok 40

Členské štáty, ak je to vhodné a potrebné, v spojení s Komisiou, spolupracujú s ostatnými zmluvnými stranami Bazilejského dohovoru a medzištátnymi organizáciami priamo alebo prostredníctvom sekretariátu Bazilejského dohovoru okrem iného prostredníctvom výmeny informácií, propagácie environmentálne vhodných technológií a vypracovania predpisov správnych postupov.

Článok 41

1. Pred koncom každého kalendárneho roka členské štáty vypracujú správu v súlade s článkom 13 ods. 3 Bazilejského dohovoru a pošlú ju sekretariátu Bazilejského dohovoru a jej kópiu pošlú Komisii.

2. Komisia na základe týchto správ vypracuje každé tri roky správu o vykonávaní tohto nariadenia spoločenstvom a jeho členskými štátmi. Môže si vyžiadať doplňujúce informácie v súlade s článkom 6 smernice 91/692/EHS [11].

Článok 42

1. Komisia vypracuje najneskôr do troch mesiacov pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia a v prípade potreby aj následne upraví v súlade s postupom ustanoveným v článku 18 smernice 75/442/EHS štandardný nákladný list, vrátane formulára osvedčenia o zneškodnení a zhodnotení odpadu (buď ako neoddeliteľnej súčasti nákladného listu, alebo zatiaľ pripájaného k existujúcemu nákladnému listu podľa smernice 84/631/EHS) s prihliadnutím najmä na:

- príslušné články tohto nariadenia,

- príslušné medzinárodné dohovory a zmluvy.

2. Existujúci formulár nákladného listu sa používa analogicky až do vypracovania nového nákladného listu. Formulár osvedčenia o zneškodnení a zhodnotení, ktorý s pripojí k existujúcemu nákladnému listu sa vypracuje čo najskôr.

3. Bez toho, aby bol dotknutý postup ustanovený v článku 1 ods. 3 písm. c) a d) so zreteľom na prílohu II. A, Komisia prispôsobí prílohy II, III a IV v súlade s postupom podľa článku 18 smernice 75/442/EHS len tak, aby odrážali zmeny schválené na základe kontrolného mechanizmu OECD.

4. Postup podľa odseku 1 sa uplatňuje aj na definovanie spôsobu prijateľného z hľadiska životného prostredia s prihliadnutím na príslušné medzinárodné dohovory a zmluvy.

Článok 43

Smernica 84/631/EHS sa týmto zrušuje s účinnosťou od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Akákoľvek preprava podľa článkov 4 a 5 uvedenej smernice sa musí skončiť najneskôr šesť mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 44

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tretí deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Začne sa uplatňovať 15 mesiacov po uverejnení.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 1. februára 1993

Za Radu

predseda

N. Helveg Petersen

[1] Ú. v. ES C 115, 6.5.1992, s. 4.

[2] Ú. v. ES C 94, 13.4.1992, s. 276 a stanovisko predložené 20. januára 1993 (zatiaľ neuverejnené v Úradnom vestníku).

[3] Ú. v. ES C 269, 14.10.1991, s. 10.

[4] Ú. v. ES L 326, 13.12.1984, s. 31. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

[5] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 39. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/156/EHS (Ú. v. ES L 78, 26.3.1991, s. 32).

[6] Ú. v. ES L 35, 12.2.1992, s. 24

[7] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 20.

[8] Ú. v. ES L 194, 25.7.1975, s. 23. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 91/692/EHS (Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48).

[9] Ú. v. ES L 108, 26.4.1976, s. 41.

[10] Ú. v. ES L 270, 23.9.1987, s. 1.

[11] Ú. v. ES L 377, 31.12.1991, s. 48.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

ZOZNAM MEDZINÁRODNÝCH DOHOVOROV V DOPRAVE PODĽA ČLÁNKU 32 [1]

1. ADR:

Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru (1957).

2. Cotif:

Dohovor týkajúci sa medzinárodnej železničnej prepravy nebezpečného tovaru (1985).

RID:

Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (1985).

3. Dohovor SOLAS:

Medzinárodný dohovor o ochrane ľudského života na mori (1974).

4. Kód IMDG [2]:

Medzinárodný námorný kód nebezpečného tovaru.

5. Chicagsky dohovor:

Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (1944), ktorého príloha 18 sa zaoberá leteckou prepravou nebezpečného tovaru (TI: Technické pokyny pre bezpečnú leteckú dopravu nebezpečného tovaru).

6. Dohovor Marpol:

Medzinárodný dohovor o predchádzaní znečisťovaniu mora loďami (1973 až 1978).

7. ADNR:

Predpisy o preprave nebezpečných látok po Rýne (1970).

[1] Tento zoznam obsahuje dohovory platné v čase prijatia tohto nariadenia.

[2] Od 1. januára 1985 je kód IMDG začlenený do dohovoru SOLAS.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ZELENÝ ZOZNAM ODPADOV [1]

A. ODPADY Z KOVOV A KOVOVÝCH ZLIATIN V KOVOVEJ, NEDISPERZNEJ FORME [2]

Odpad a šrot z drahých kovov a ich zliatin:

711210 | — zlata |

711220 | — platiny (pojem "platina" zahŕňa platinu, irídium, osmium, paládium, ródium a ruténium) |

711290 | — iných drahých kovov, napr. striebra Poznámky:1.Ortuť je výslovne vylúčená, ako zložka týchto kovov.2.Odpad z elektrických zariadení a elektronický šrot musí pozostávať len z kovov alebo zliatin.3.Elektrický šrot (spĺňajúci špecifikácie stanovené kontrolným mechanizmom). |

Železný odpad a šrot; ingoty zo železného alebo oceľového šrotu na pretavenie:

720410 | — odpad a šrot z liatiny |

720421 | — odpad a šrot z nehrdzavejúcej ocele |

720429 | — odpad a šrot z ostatných legovaných ocelí |

720430 | — odpad a šrot z pocínovaného železa alebo ocele |

720441 | — triesky, hobliny, piliny, odrezky, odstrižky a iné odpady zo sústruženia, frézovania a razenia v balíkoch alebo voľne ložené |

720449 | — iný odpad a šrot zo železa |

720450 | — šrot z ingotov určený na pretavenie |

ex730210 | — odpadové železné a oceľové koľajnice |

Odpad a šrot z neželezných kovov a ich zliatin:

740400 | — odpad a šrot z medi |

750300 | — odpad a šrot z niklu |

760200 | — odpad a šrot z hliníka |

ex780200 | — odpad a šrot z olova |

790200 | — odpad a šrot zo zinku |

800200 | — odpad a šrot z cínu |

ex810191 | — odpad a šrot z volfrámu |

ex810291 | — odpad a šrot z molybdénu |

ex810310 | — odpad a šrot z tantalu |

810420 | — odpad a šrot z horčíka |

ex810510 | — odpad a šrot z kobaltu |

ex810600 | — odpad a šrot z bizmutu |

ex810710 | — odpad a šrot z kadmia |

ex810810 | — odpad a šrot z titánu |

ex810910 | — odpad a šrot zo zirkónu |

ex811000 | — odpad a šrot z antimónu |

ex811100 | — odpad a šrot z mangánu |

ex811211 | — odpad a šrot z berýlia |

ex811220 | — odpad a šrot z chrómu |

ex811230 | — odpad a šrot z germánia |

ex811240 | — odpad a šrot z vanádu |

ex811291 | odpad a šrot z: hafniaindianióburéniagáliathália |

ex280530 | Odpad a šrot z tória a vzácnych zemín |

ex280490 | Odpad a šrot zo selénu |

ex280450 | Odpad a šrot z telúru |

B. ODPAD S OBSAHOM KOVOV VZNIKAJÚCI PRI TAVBE RUDY, TAVENÍ A RAFINÁCII KOVOV

262011 | Tvrdý zinok, zinkový kamienok |

Trosky s obsahom zinku: zinková troska z povrchu kúpeľa z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (>90 % Zn)spodná (dnová) zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (>92 % Zn)zinková troska z liatia pod tlakom (>85 % Zn)zinková troska z procesu žiarového pozinkovania ponorom, v doskách (>92 % Zn)zinkové stery |

Hliníkové stery |

ex262090 | Trosky z výroby drahých kovov a medi určených na ďalšiu rafináciu |

C. ODPADY Z BANSKEJ ČINNOSTI: TIETO ODPADY MUSIA MAŤ NEDISPERZNÚ FORMU

ex250490 | Odpad z prírodného grafitu |

ex251400 | Odpad z bridlice, nahrubo narezaný alebo len narezaný pílením, alebo iným spôsobom |

252530 | Sľudový odpad |

ex252921 | Živec; leucit, nefelín a nefelinický syenit, živec — obsahujúci 97 % hmotnosti alebo menej hmotnostných percent fluoridu vápenatého |

ex280461ex280469 | Odpad z kremeňa (dinasu) v tuhej forme, okrem odpadu použitého v lejárskych operáciách |

D. TUHÉ ODPADY Z PLASTOV

Vrátane, ale nielen tieto:

3915 | Odpad, odrezky a šrot z plastov: |

391510 | — z polymérov etylénu |

391520 | — z polymérov styrénu |

391530 | — z polymérov vinylchloridu |

391590 | Polyméry alebo kopolyméry: polypropylénpolyetyléntereftalátkopolymér akrylonitrilukopolymér butadiénukopolymér styrénupolyamidypolybutyléntereftalátypolykarbonátypolyfenylénsulfidyakrylové polyméryparafíny (C10-C13)polyuretán (neobsahujúci chlorofluorované uhlíkaté zlúčeniny)polysiloxany (silikóny)polymetylmetakrylátypolyvinilalkoholpolyvinylbutyralpolyvinylacetátfluorovaný polytetrafluoretylén (teflón, PTFE) |

391590 | Živice alebo produkty kondenzácie z: močovinovofomaldehydových živícfenolformaldehydových živícmelamínformaldehydových živícepoxidových živícalkydových živícpolyamidov |

E. ODPADY Z PAPIERA, LEPENKY A PAPIEROVÝCH VÝROBKOV

470700 | Odpad a výmet z papiera alebo lepenky: |

470710 | — z nebieleného sulfátového papiera (kraftu) alebo lepenky, alebo z vlnitého papiera, alebo lepenky |

470720 | — z iného papiera alebo lepenky, najmä z bielenej chemickej buničiny, nechlórovanej v hmote |

470730 | — z papiera alebo lepenky, najmä z mechanicky spracovanej drevoviny (napríklad noviny, časopisy a podobná tlačovina) |

470790 | — Iné, ale nielen tieto: 1.Laminovaná lepenka2.Netriedený zberový papier a výmety |

F. ODPADOVÉ SKLO V NEDISPERZNEJ FORME

ex700100 | Sklenné črepy a iný odpad a úlomky skla okrem skla z obrazoviek, výbojok a iného aktivovaného skla |

Odpad zo sklených vlákien |

G. KERAMICKÝ ODPAD V NEDISPERZNEJ FORME

ex690000 | Keramický odpad vypálený po formovaní, vrátane keramických nádob |

ex811300 | Odpad a črepy z cermetu |

Keramické vlákna, neurčené inde |

H. TEXTILNÉ ODPADY

5003 | Odpad z hodvábu (vrátane zámotkov nevhodných na zmotávanie, odpad z priadze a rozvláknený odpad): |

500310 | — nemykaný a nečesaný |

500390 | — iný |

5103 | Odpad z vlny alebo jemnej, alebo hrubej zvieracej srsti, vrátane odpadu z priadze, ale okrem odpadu z mykanej priadze: |

510310 | — výčesky vlny alebo jemnej zvieracej srsti |

510320 | — iný odpad z vlny alebo jemnej zvieracej srsti |

510330 | — odpad z hrubej zvieracej srsti |

5202 | Odpad z bavlny (vrátane odpadovej priadze a mykanej priadze): |

520210 | — odpadová priadza (vrátane odpadových nití) |

520291 | — odpad z mykanej priadze |

520299 | — iný odpad z bavlny |

530130 | Ľanový kúdeľ a odpad z ľanu |

ex530290 | Kúdeľ a odpad (vrátane odpadovej priadze a rozvlákneného odpadu) z pravého konope (Cannabis sativa L.) |

ex530390 | Kúdeľ a odpad z juty a iných lykových textilných vlákien (okrem ľanu, pravého konope a ramie), vrátane odpadovej priadze a rozvlákneného odpadu |

ex530490 | Kúdeľ a odpad zo sisalu a iných textilných vlákien z rastlín rodu Agave, vrátane odpadovej priadze a rozvlákneného odpadu |

ex530519 | Kúdeľ a odpad z kokosu, vrátane odpadovej priadze a rozvlákneného odpadu |

ex530529 | Kúdeľ a odpad z abaky (manilského konope alebo Musa textilis Nee), vrátane odpadovej priadze a rozvlákneného odpadu |

ex530599 | Kúdeľ, výčesky a odpad z ramie a iných rastlinných textilných vlákien inde neurčených a neuvedených, vrátane odpadovej priadze a rozvlákneného odpadu |

5505 | Odpad z chemických vlákien, vrátane výčeskov, odpadovej priadze a mykanej odpadu: |

550510 | — zo syntetických vlákien |

550520 | — z umelých vlákien |

630900 | Obnosené odevy a iné opotrebované textilné výrobky |

6310 | Použité handry, zvyšky motúzov, šnúr, povrazov a lán, a opotrebované výrobky z motúzov, šnúr, povrazov alebo lán z textilných materiálov: |

631010 | — triedené |

631090 | — iné |

I. ODPAD Z GUMY (KAUČUKU)

400400 | Odpady, zvyšky a odrezky z gumy vrátane granulátu (iné ako tvrdenej gumy) |

401220 | Použité pneumatiky |

ex401700 | Odpad a úlomky z tvrdej gumy (napríklad ebonit) |

J. ODPADY Z NEUPRAVENÉHO KORKU A DREVA

440130 | Odpad a zvyšky dreva, neaglomerované aj aglomerované do tvaru klátov, brikiet, peliet alebo podobných tvarov |

450190 | Odpad z korku; drvený, granulovaný alebo mletý korok |

K. ODPAD VZNIKAJÚCI V AGROPOTRAVINÁRSKOM PRIEMYSLE

230100 | Sušené, sterilizované a stabilizované múčky, prášky a pelety z mäsa alebo jatočného odpadu, z rýb, kôrovcov, mäkkýšov alebo iných vodných bezstavovcov, nevhodných na ľudskú výživu, ale vhodných ako živočíšne krmivo alebo na iné účely; škvarky |

230200 | Otruby, vedľajšie mlynárske výrobky a iné zvyšky, tiež vo forme peliet po preosievaní, mletí alebo inom spracovaní obilnín alebo strukovín |

230300 | Škrobárenské zvyšky a podobné zvyšky, repné odrezky, bagasa a iný cukrovarnícky odpad, pivovarnícke a liehovarnícke mláto a odpad, tiež vo forme peliet |

230400 | Pokrutiny a iné pevné zvyšky, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrakcii sójového oleja, používané na výživu zvierat |

230500 | Pokrutiny a iné pevné zvyšky, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrakcii arašidového oleja, používané na výživu zvierat |

230600 | Pokrutiny a iné pevné zvyšky, tiež rozdrvené alebo vo forme peliet, po extrakcii rastlinného oleja, používané na výživu zvierat |

ex230700 | Vínny kal |

ex230800 | Sušený a sterilizovaný rastlinný odpad, zvyšky a vedľajšie výrobky, tiež vo forme peliet, používané na výživu zvierat |

152200 | Degras, zvyšky po spracovaní živočíšnych tukov alebo živočíšnych, alebo rastlinných voskov |

180700 | Kakaové škrupiny, šupky, kožky a iný odpad z kakaa |

L. ODPAD Z PROCESOV KOŽUŠINÁRSKÉHO PRIEMYSLU A Z POUŽÍVANIA KOŽE

050200 | Odpad zo štetín a srsti ošípaných alebo diviakov; alebo z jazvečej a inej srsti vhodnej na výrobu kefárskych výrobkov |

050300 | Odpad z vlásia (konský vlas), zľahnutý alebo nie, s podložkou alebo bez podložky |

050590 | Odpad z kože a iných častí vtáčích tiel s perím alebo páperím, odpadové perie a časti peria (tiež pristrihnuté) a páperie, iba čistené a ďalej nespracované, dezinfikované alebo konzervačne ošetrené |

050690 | Odpad z kostí a rohových kostí, neopracovaných, zbavených tuku, jednoducho upravených (ale neprirezaných do tvaru), ošetrených kyselinou alebo odželatínovaných |

411000 | Odrezky a iný odpad z koží (usní) alebo kompozitných usní, nevhodných na výrobu koženého tovaru, okrem kožiarskych kalov |

M. INÉ ODPADY

890800 | Plavidlá a iné plávajúce zariadenia určené do šrotu, riadne zbavené všetkého nákladu, ktorý by mohol byť zatriedený ako nebezpečná látka alebo odpad |

Vraky motorových vozidiel, zbavené kvapalín |

050100 | Odpad z ľudských vlasov |

ex051191 | Odpad z rýb |

Zvyšky anód z petrolejového koksu alebo bitúmenu |

Sadra z odsírenia spalín |

Odpadové obkladové sadrové dosky alebo sadrokartón z demolácií stavieb |

ex2621 | Popolček, popol a škvara z uhoľných elektrární [3] |

Odpadová slama |

Vybúraný betón |

Použité katalyzátory: Katalyzátory z fluidného katalytického krakovaniaKatalyzátory s obsahom drahých kovovKatalyzátory z prechodných kovov |

Deaktivované plesňové mycélium z výroby penicilínu určené na výživu zvierat |

261800 | Granulovaná troska vznikajúca pri výrobe železa a ocele |

ex261900 | Troska z výroby železa alebo ocele [4] |

310320 | Zásaditá troska vznikajúca pri výrobe železa alebo ocele vhodná na fosfátové hnojivo a iné využitie, |

ex262100 | Troska z výroby medi chemicky stabilizovaná s vysokým obsahom železa (nad 20 %) a spracovaná podľa priemyselných špecifikácií (napr. DIN 4301 a DIN 8201), určená najmä na stavebné účely a ako brusivo |

ex262100 | Neutralizovaný červený kal z výroby oxidu hlinitého |

ex262100 | Použité aktívne uhlie |

Síra v pevnom stave |

ex283650 | Vápenec z výroby kyánamidu vápenatého (s hodnotou pH nižšou ako 9) |

Chloridy sodíka, vápnika a draslíka |

Odpad z nosných fotografických materiálov a filmov neobsahujúci striebro |

Jednorazové kamery bez batérií |

ex281810 | Karborundum |

[1] Označením "ex" sa identifikuje príslušná určitá podpoložka obsiahnutá v položke harmonizovaného colného sadzobníka.

[2] "Nedisperzná" nezahrňuje žiadne odpady vo forme prášku, kalu, prachu alebo tuhých vecí obsahujúcich obalené nebezpečné odpadové kvapaliny.

[3] Musí spĺňať určité špecifikácie, ktoré sa kontrolujú kontrolným mechanizmom.

[4] Táto položka sa vzťahuje na využitie takýchto trosiek ako zdroja oxidu titaničitého a vanádu.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

ŽLTÝ ZOZNAM ODPADOV [1]

ex261900 | Trosky, okoviny a iný odpad z výroby železa a ocele [2] |

262019 | Popol a zvyšky s obsahom zinku |

262020 | Popol a zvyšky s obsahom olova |

262030 | Popol a zvyšky s obsahom medi |

262040 | Popol a zvyšky s obsahom hliníka |

262050 | Popol a zvyšky s obsahom vanádu |

262090 | Popol a zvyšky obsahujúce kovy alebo kovové zlúčeniny, ktoré nie sú určené inde |

Zvyšky z výroby oxidu hlinitého, ktoré nie sú určené inde |

262100 | Iný popol a zvyšky, ktoré nie sú určené inde |

Zvyšky zo spaľovania komunálnych odpadov |

271390 | Odpad z výroby a spracovania petrolejového koksu a bitúmenu, okrem zvyškov anód |

Olovené akumulátory, celé alebo drvené |

Odpadové oleje, nepoužiteľné na pôvodný účel |

Odpadové zmesi olejov s vodou, uhľovodíkov s vodou, emulzie |

Odpady z výroby, prípravy a používania atramentov, farbív, pigmentov, náterov, lakov, |

Odpady z výroby, prípravy a používania živíc, latexu, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel |

Odpady z výroby, prípravy a používania reprografických a fotografických chemikálií a materiálov, neuvedené inde |

Jednorazové kamery bez batérií |

Odpady z povrchovej úpravy kovov a plastov nekyanidovými systémami |

Odpady z asfaltového cementu |

Fenoly, zlúčeniny fenolov, vrátane chlórovaných fenolov vo forme kvapalín alebo kalov |

Odpady z upravovaného korku a dreva |

Použité batérie alebo akumulátory, celé alebo drvené, iné ako olovené a odpad a šrot vznikajúci pri výrobe batérií a akumulátorov, neuvedené inde |

ex391590 | Nitrocelulóza |

ex700100 | Sklo z obrazoviek a iné aktivované sklo |

ex411000 | Kožený prach, popol, kaly a múčky |

ex252921 | Kal fluoridu vápenatého |

Iné anorganické zlúčeniny fluóru vo forme kvapalín alebo kalov |

Zinkové trosky s obsahom najviac 18 % hmotnosti Zn |

Galvanické kaly |

Roztoky z morenia kovov |

Použité lejárske piesky |

Zlúčeniny tália |

Polychlórované naftalény |

Étery |

Pevné zvyšky s obsahom drahých kovov so stopami anorganických kyanidov |

Roztoky peroxidu vodíka |

Trietylamínový katalyzátor na úpravu lejárskych pieskov |

ex280480 | Odpad a zvyšky arzénu |

ex280540 | Odpad a zvyšky ortuti |

Popol, kal, prach a iné zvyšky drahých kovov, napr.: Popol zo spálených dosiek s tlačenými obvodmiPopol z filmov |

Odpadové katalyzátory neuvedené v zelenom zozname |

Zvyšky z vylúhovania pri výrobe a spracovaní zinku, prachy a kaly s obsahom jarozitu, hematitu, goethitu atď. |

Odpadové hydráty hliníka |

Odpadový oxid hlinitý |

Odpady, ktoré obsahujú, pozostávajú alebo sú znečistené: anorganickými kyanidmi, okrem pevných zvyškov s obsahov drahých kovov so stopami anorganických kyanidovorganickými kyanidmi |

Odpady výbušnej povahy, keď nepodlieahjú iným osobitným právnym predpisom |

Odpady z výroby, prípravy a používania chemikálií na ochranu dreva |

Kaly z olovnatého benzínu |

Použitý čistiaci piesok |

Chlorofluorouhlíkaté zlúčeniny |

Halóny |

Úlet ľahkej frakcie zo šrotovania kovov |

Teplonosné kvapaliny |

Hydraulické kvapaliny |

Brzdové kvapaliny |

Nemrznúce kvapaliny |

Ionexové živice |

Odpady žltého zoznamu, ktoré budú prednostne preskúmané kontrolným mechanizmom OECD

Organické zlúčeniny fosforu

Nehalogénované rozpúšťadlá

Halogénované rozpúšťadlá

Halogénované alebo nehalogénované bezvodé splodiny destilácie po regenerácii organických rozpúšťadiel

Hnojovica z chovu ošípaných, výkaly

Kanalizačný kal

Domové odpady

Odpady z výroby, prípravy a používania biocídov a fytofarmák

Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov

Kyslé roztoky

Zásadité roztoky

Povrchovo aktívne činidlá (tenzidy)

Anorganické halogenidové zlúčeniny, neurčené inde

Odpady zo ekologických zariadení na čistenie odpadových priemyselných plynov, neurčené inde

Sadra vznikajúca v chemických priemyselných procesoch

[1] Označením "ex" sa identifikuje príslušná určitá podpoložka obsiahnutá v položke harmonizovaného colného sadzobníka.

[2] Tento zoznam obsahuje popol, zvyšky, škvaru, trosku, stery, okoviny, prach, kal a filtračné koláče (odvodnený kal), pokiaľ taký materiál nie je výslovne uvedený inde.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA IV

ČERVENÝ ZOZNAM ODPADOV

Odpady, látky a predmety obsahujúce, tvorené alebo znečistené polychlórovanými bifenylmi (PCB) alebo polychlórovanými terfenylmi (PCT), alebo polybrómovanými bifenylmi (PBB), vrátane ostatných polybrómovaných analógov týchto zlúčenín s koncentráciou aspoň 50 mg/kg

Odpady, ktoré obsahujú, pozostávajú alebo sú znečistené:

- niektorým z derivátov polychlórovaných dibenzofuránov

- niektorým z derivátov polychlórovaných dibenzodioxínov

Azbest (prach a vlákna)

Keramické vlákna podobné azbestovým

Kaly antidetonátorov s obsahom olova

Odpady červeného zoznamu, ktoré budú prednostne preskúmané kontrolným mechanizmom OECD

Odpadové dechtové zvyšky (okrem asfaltových cementov) z rafinácie, destilácie a akejkoľvek pyrolitickej úpravy

Peroxidy, iné než peroxid vodíka

--------------------------------------------------