31993R0095Úradný vestník L 014 , 22/01/1993 S. 0001 - 0006
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0188
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 7 Zväzok 4 S. 0188


Nariadenie Rady (EHS) č. 95/93

z 18. januára 1993

o spoločných pravidlách prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 84 ods. 2,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže narastá nerovnováha medzi expanziou systému leteckej dopravy v Európe a dostupnosťou primeranej letiskovej infraštruktúry ktorá by uspokojila tieto potreby, a keďže následkom toho narastá v spoločenstve počet preplnených letísk;

keďže prideľovanie prevádzkových intervalov na preplnených letiskách by malo byť založené na neutrálnych, transparentných a nediskriminačných pravidlách;

keďže požiadavka neutrality je najlepšie zabezpečená vtedy, keď rozhodnutie o koordinácii letiska prijme členský štát zodpovedný za toto letisko na základe objektívnych kritérií;

keďže za určitých podmienok, s cieľom uľahčiť prevádzku je žiadúce, aby členský štát bol schopný určiť letisko ako koordinované za predpokladu, že sú splnené princípy transparentnosti, neutrality a nediskriminácie;

keďže členský štát zodpovedný za koordinované letisko by mal zabezpečiť menovanie koordinátora, neutralita ktorého by mala byť nesporná;

keďže transparentnosť informácií je podstatnou časťou objektívneho postupu pri prideľovaní prevádzkových intervalov;

keďže princípy upravujúce existujúci systém prideľovania prevádzkových intervalov by mohli byť základom tohto nariadenia za predpokladu, že tento systém sa bude vyvíjať v súlade s vývojom dopravy v spoločenstve;

keďže politikou spoločenstva je napomáhať hospodárskej súťaži a podporiť vstup na trh, ako je ustanovené v nariadení Rady (EHS) č. 2408/92 z 23. júla 1992 o prístupe leteckých dopravcov spoločenstva k letovým trasám v rámci spoločenstva [4] a keďže tieto ciele si vyžadujú mimoriadnu podporu dopravcov, ktorí majú v úmysle začať prevádzku na trasách v rámci spoločenstva;

keďže existujúci systém zabezpečuje nadobudnuté práva;

keďže by mali existovať predpoklady pre vstup nových subjektov na trh spoločenstva;

keďže je potrebné vytvárať zvláštne ustanovenia za vymedzených okolností na udržanie primeranej vnútroštátnej leteckej dopravy do regiónov dotknutého členského štátu;

keďže je taktiež nevyhnutné vyhýbať sa situáciám, kedy je kvôli nedostatku dostupných prevádzkových intervalov úžitok liberalizácie nerovnomerne rozdelený a hospodárska súťaž je deformovaná;

keďže je žiadúce čo najlepšie využitie existujúcich prevádzkových intervalov s cieľom splnenia uvedených stanovených cieľov;

keďže je žiadúce, aby tretie štáty poskytovali dopravcom spoločenstva rovnaké zaobchádzanie;

keďže uplatňovaním ustanovení tohto nariadenia nie sú dotknuté pravidlá hospodárskej súťaže Zmluvy, predovšetkým články 85 a 86;

keďže dojednania o užšej spolupráci vo využívaní letiska Gibraltár boli dohodnuté v Londýne 2. decembra 1987 medzi Španielskym kráľovstvom a Spojeným kráľovstvom v spoločnom vyhlásení ministrov zahraničných vecí týchto dvoch štátov a tieto dojednania sa ešte nezačali zavádzať;

keďže toto nariadenie by sa malo preskúmať po presne stanovenom časovom období používania s cieľom zhodnotenia jeho funkčnosti,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

Článok 1

Rozsah

1. Toto nariadenie sa vzťahuje na prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách spoločenstva.

2. Uplatňovanie tohto nariadenia na Gibraltárske letisko sa nedotýka príslušnej právnej pozície Španielskeho kráľovstva a Spojeného Kráľovstva s ohľadom na spor o zvrchovanosť nad územím, na ktorom sa nachádza letisko.

3. Uplatňovanie ustanovení tohto nariadenia na Gibraltárske letisko sa odkladá až do nadobudnutia účinnosti opatrení v spoločnom vyhlásení prijatom Ministrami zahraničných veci Španielskeho kráľovstva a Spojeného kráľovstva 2. decembra 1987. Vlády Španielska a Spojeného kráľovstva o tom informujú Radu.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia

a) "prevádzkový interval" znamená plánovaný čas príletu alebo odletu, ktorý je dostupný alebo pridelený na pohyb lietadla v stanovenom dni na letisku koordinovanom podľa podmienok tohto nariadenia,

b) "nový subjekt" znamená:

i) leteckého dopravcu žiadajúceho o prevádzkový interval na letisku v ľubovoľný deň, ktorý je držiteľom alebo mu boli pridelené menej ako 4 prevádzkové intervaly na tomto letisku v daný deň, alebo

ii) leteckého dopravcu žiadajúceho o prevádzkové intervaly pre nepretržité služby medzi dvoma letiskami spoločenstva, ak najviac dvaja ďalší leteckí dopravcovia vykonávajú priame letecké dopravné služby medzi týmito dvoma letiskami alebo systémami letísk v tento deň a ktorí sú držiteľmi alebo im boli pridelené menej ako 4 prevádzkové intervaly na tomto letisku v daný deň pre uvedené nepretržité služby.

Letecký dopravca, ktorý je držiteľom viac ako 3 % z celkového počtu prevádzkových intervalov, ktoré sú k dispozícii v príslušnom dni na konkrétnom letisku, alebo viac ako 2 % z celkového počtu prevádzkových intervalov, ktoré sú k dispozícii v príslušnom dni v systéme letísk, ktorého je toto letisko súčasťou, sa nepovažuje za nový subjekt na tomto letisku.

c) "priama letecká dopravná služba" znamená službu medzi dvoma letiskami vrátane medzipristátí tým istým lietadlom a s tým istým číslom letu,

d) "plánovacie obdobie" znamená letnú alebo zimnú sezónu, ako sa používa v letových poriadkoch leteckých dopravcov,

e) "letecký dopravca spoločenstva" znamená leteckého dopravcu s platnou dopravnou licenciou vydanou členským štátom v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2407/92 z 23. júla 1992 o licencovaní leteckých dopravcov [5];

f) "koordinované letisko" znamená letisko, kde bol ustanovený koordinátor s cieľom uľahčiť prevádzku leteckých dopravcov vykonávajúcich prevádzku, alebo zamýšľajúcich vykonávať prevádzku na tomto letisku,

g) "plne koordinované letisko" znamená koordinované letisko, kde je pre pristávanie alebo vzlet počas období v ktorých je plne koordinované nevyhnutné pre leteckého dopravcu, aby mal prevádzkový interval pridelený koordinátorom,

h) "systém letísk" znamená dve alebo viac letísk zoskupených spolu a obsluhujúcich to isté mesto alebo spádovú oblasť, ako je to určené v Prílohe II k nariadeniu (EHS) č. 2408/92.

Článok 3

Podmienky koordinácie na letisku

1. Členský štát nie je povinný určiť žiadne letisko ako koordinované okrem prípadov podľa ustanovení tohto článku.

2. Členský štát však môže ustanoviť ktorékoľvek letisko ako koordinované letisko, za podmienky splnenia princípov transparentnosti, neutrality a nediskriminácie.

3. i) Ak leteckí dopravcovia, predstavujúci viac ako polovicu výkonov na letisku a/alebo správa letiska považujú kapacitu za nepostačujúcu pre skutočné alebo plánované výkony v určitých obdobiach, alebo

ii) ak sa nové subjekty stretnú s vážnym problémom v zabezpečení prevádzkových intervalov, alebo

iii) ak to členský štát považuje za nevyhnutné,

členský štát zabezpečí, aby bola čo najskôr vykonaná dôkladná analýza kapacity na letisku podľa bežne uznávaných metód, s cieľom stanovenia možností zvýšenia kapacity v krátkom čase pomocou zmien infraštruktúry alebo prevádzkových zmien, a predpokladaného stanovenia časového rámca na vyriešenie problému. Analýza sa pravidelne aktualizuje. Analýza, ako aj jej metódy, musia byť dostupné zainteresovaným stranám.

4. Ak po konzultácii s leteckými dopravcami používajúcimi letisko pravidelne, ich zastupujúcimi organizáciami, správou letiska, vedením riadenia letovej prevádzky a organizáciami cestujúcich, ak takéto organizácie existujú, analýza neukáže možnosti vyriešenia vážnych problémov v krátkom čase, členský štát zabezpečí, aby letisko bolo určené ako plne koordinované na obdobia, v priebehu ktorých sa kapacitné problémy vyskytujú.

5. Ak je na plne koordinovanom letisku k dispozícii uspokojivá kapacita na pokrytie skutočných alebo plánovaných výkonov, jeho určenie za plne koordinované letisko bude zrušené.

Článok 4

Koordinátor

1. Členský štát zodpovedný za koordinované alebo plne koordinované letisko zabezpečí vymenovanie fyzickej alebo právnickej osoby s podrobnou znalosťou plánovanej koordinácie leteckých dopravcov za koordinátora letiska, po porade s leteckými dopravcami používajúcimi letisko pravidelne, ich zastupujúcimi organizáciami a správou letiska. Ten istý koordinátor môže byť menovaný pre viac ako jedno letisko.

2. Členský štát zabezpečí, aby koordinátor vykonával svoje povinnosti ako nezávislý, v súlade s týmto nariadením.

3. Koordinátor koná v súlade s týmto nariadením neutrálne, nediskriminačne a transparentne.

4. Koordinátor sa zúčastňuje na takých medzinárodných plánovacích konferenciách leteckých dopravcov, ktoré sú povolené právnymi predpismi spoločenstva.

5. Koordinátor zodpovedá za prideľovanie prevádzkových intervalov.

6. Koordinátor monitoruje využívanie prevádzkových intervalov.

7. Ak sú prevádzkové intervaly pridelené, koordinátor na požiadanie a v primeranej lehote sprístupní na posúdenie všetkým zainteresovaným stranám nasledujúce informácie:

a) pôvodné prevádzkové intervaly podľa leteckých spoločností a chronologicky za všetkých leteckých dopravcov na letisku,

b) leteckými dopravcami požadované prevádzkové intervaly (prvotné podania) podľa leteckých dopravcov a chronologicky za všetkých leteckých dopravcov,

c) všetky pridelené prevádzkové intervaly a nevybavené žiadosti o prevádzkové intervaly, usporiadané jednotlivo v chronologickom slede, podľa leteckých dopravcov za všetkých leteckých dopravcov,

d) zostávajúce voľné prevádzkové intervaly,

e) úplné podrobnosti o kritériách, ktoré boli pri prideľovaní prevádzkových intervalov použité.

8. Informácie podľa odseku 7 budú sprístupnené najneskôr v čase pred konaním príslušných plánovacích konferencií a primerane počas konania konferencií a po nich.

Článok 5

Koordinačný výbor

1. Členský štát zabezpečí, že v prípade letiska určeného ako plne koordinované je ustanovený koordinačný výbor, aby pomál koordinátorovi uvedenému v článku 4 ako poradný orgán. Účasť v tomto výbore je otvorená aspoň pre leteckých dopravcov a/alebo ich zastupujúce organizácie, ktoré letisko(á) pravidelne využívajú, pre dotknutú správu letiska a zástupcov riadenia letovej prevádzky. Ten istý koordinačný výbor môže byť určený pre viac ako jedno letisko.

Úlohou koordinačného výboru je okrem iného radiť o:

- možnostiach zvýšenia kapacity stanovenej podľa článku 6,

- zlepšeniach bežných podmienok prepravy, na danom letisku,

- sťažnostiach voči prideľovaniu prevádzkových intervalov, ako je to ustanovené v článku 8 ods. 7,

- metódach monitorovania využívania pridelených prevádzkových intervalov,

- pokynoch na prideľovanie prevádzkových intervalov pri zohľadnení miestnych podmienok,

- závažných problémoch nových subjektov, ako je stanovené v článku 10.

2. Odsek 1 sa môže použiť na letiská určené ako koordinované podľa ustanovení článku 3.

Článok 6

Kapacita letiska

1. Na letisku, kde sú prevádzkové intervaly prideľované, stanovia príslušné orgány dvakrát ročne kapacitu dostupnú na prideľovanie prevádzkových intervalov, v spolupráci so zástupcami riadenia letovej prevádzky, colnými a imigračnými orgánmi a leteckými dopravcami využívajúcimi letisko a/alebo ich zastupujúcimi organizáciami a koordinátorom letiska podľa bežne zaužívaných metód. Ak príslušným orgánom nie je správa letiska, bude sa konzultovať aj s ňou.

Takéto prideľovanie je založené na objektívnej analýze možností uspokojenia leteckej prepravy, zohľadňujúc rôzne typy prepravy na tomto letisku.

Výsledky tejto činnosti sa poskytnú koordinátorovi letiska v dostatočnom časovom predstihu pred začatím prideľovania prevádzkových intervalov pre potreby plánovacích konferencií.

2. Odsek 1 sa môže použiť na letiská určené ako koordinované podľa ustanovení článku 3.

Článok 7

Informácie pre koordinátora

Leteckí dopravcovia vykonávajúci prevádzku alebo zamýšľajúci vykonávať prevádzku na koordinovanom alebo plne koordinovanom letisku poskytnú koordinátorovi príslušné informácie ním požadované.

Článok 8

Proces prideľovania prevádzkových intervalov

1. a) Pokiaľ článok 10 neustanovuje inak, prevádzkový interval, ktorý bol využívaný leteckým dopravcom tak, ako to stanovil koordinátor, oprávňuje leteckého dopravcu nárokovať si ten istý prevádzkový interval v nasledujúcom ekvivalentnom plánovacom období.

b) V situácii, keď všetkým požiadavkám na prevádzkové intervaly nemôže byť vyhovené k spokojnosti dotknutých leteckých dopravcov, uprednostnená bude obchodná letecká doprava a predovšetkým pravidelná doprava a plánovaná nepravidelná doprava.

c) Koordinátor berie taktiež do úvahy ďalšie prioritné pravidlá stanovené zoskupením leteckých dopravcov a ak je to možné, ďalšie koordinačným výborom doporučené usmernenia zohľadňujúce miestne podmienky, za predpokladu, že tieto postupy rešpektujú právne predpisy spoločenstva.

2. Ak sa požiadavke na pridelenie prevádzkového intervalu nemôže vyhovieť, koordinátor informuje žiadajúceho leteckého dopravcu o dôvodoch a poskytne mu informácie o najbližšom voľnom náhradnom prevádzkovom intervale.

3. Koordinátor sa vždy usiluje vyhovieť požiadavkám v konkrétnych prípadoch na prevádzkový interval pre akýkoľvek druh letectva vrátane všeobecného letectva. Na tento účel môžu byť použité prevádzkové intervaly uvoľnené krátkym oznámením, ktoré sú k dispozícii vo fonde podľa článku 10 ale neboli ešte pridelené.

4. Prevádzkové intervaly sa môžu voľne vymieňať medzi leteckými dopravcami alebo presúvať leteckým dopravcom z jednej trasy alebo typu služby na druhú na základe vzájomnej dohody alebo ako výsledok celkového alebo čiastočného prevzatia, alebo jednostranne. Všetky takéto výmeny alebo presuny musia byť transparentné a podliehajú potvrdeniu koordinátora o možnosti uskutočnenia, aby:

a) prevádzka na letisku nebola dotknutá,

b) sa rešpektovali obmedzenia uložené členským štátom podľa článku 9,

c) zmena použitia nespadala do rámca ustanovení článku 11.

5. Prevádzkové intervaly pridelené novým subjektom vykonávajúcim službu medzi dvoma letiskami spoločenstva sa nesmú vymieňať alebo presúvať medzi leteckými dopravcami, alebo leteckým dopravcom z jednej trasy na druhú, ako to umožňuje odsek 4 počas obdobia dvoch sezón.

6. Komisia môže ustanoviť po konzultáciách s leteckými dopravcami, koordinátormi a správou letiska odporúčané štandardy pre automatizované systémy, ktoré sú používané koordinátormi s cieľom zabezpečiť náležité uplatňovanie článkov 4 a 7.

7. Pokiaľ sa vyskytnú sťažnosti týkajúce sa prideľovania prevádzkových intervalov, koordinačný výbor zváži záležitosť a môže podať koordinátorovi návrhy s cieľom pokúsiť sa problémy vyriešiť.

8. Ak po uvážení problémy nemôžu byť vyriešené koordinačný výborom, môže dotknutý členský štát poskytnúť ako sprostredkovateľa zastupujúcu organizáciu leteckého dopravcu alebo inú tretiu stranu.

Článok 9

Regionálne služby

1. Členský štát môže rezervovať určité prevádzkové intervaly na plne koordinovanom letisku pre potreby vnútroštátnych pravidelnej dopravy:

a) na trase na letisko obsluhujúce periférny alebo rozvíjajúci sa región na svojom území ak je ktorákoľvek takáto trasa považovaná za životne dôležitú pre ekonomický rozvoj regiónu, v ktorom sa letisko nachádza, za podmienky, že:

i) prevádzkové intervaly, ktorých sa to týka, sa používajú na takejto trase v čase nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia,

ii) iba jeden letecký dopravca vykonáva prevádzku na tejto trase,

iii) žiaden iný druh dopravy nemôže poskytnúť primerané služby,

iv) rezervácia prevádzkových intervalov sa skončí, ak druhý letecký dopravca začal vykonávať pravidelnú vnútroštátnu leteckú dopravu na tejto trase s tým istým počtom frekvencií ako prvý letecký dopravca a vykonával ju najmenej jednu sezónu,

b) na trasách, kde boli záväzky výkonu služby vo verejnom záujme určené podľa právnych predpisov spoločenstva.

2. Postupy v článku 4 ods. 1 písm. d) až 4 ods. 1 písm. i) nariadenia EHS č. 2408/92 sa použijú, ak ďalší letecký dopravca spoločenstva má záujem obsluhovať túto trasu a nebol schopný získať prevádzkové intervaly v rozpätí jednej hodiny pred alebo po čase vyžadovanom od koordinátora.

3. Členský štát oznámi Komisii zoznam trás, pre ktoré boli prevádzkové intervaly takto rezervované na plne koordinovanom letisku. Toto bude prvýkrát uskutočnené po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia. Komisia uverejní prehľady dotknutých trás v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev, najneskôr dva mesiace po oznámení.

Článok 10

Fond prevádzkových intervalov

1. Na letisku kde sa prideľujú prevádzkové intervaly sa zriadi fond pre každé koordinované obdobie, ktorý bude obsahovať novovytvorené prevádzkové intervaly, nevyužité prevádzkové intervaly a prevádzkové intervaly, ktoré dopravcovia vrátili počas alebo pred koncom sezóny, alebo ktoré boli dané k dispozícii iným spôsobom.

2. Každý nevyužitý prevádzkový interval sa odoberie a vloží do príslušného fondu prevádzkových intervalov okrem prípadov, že by jeho nevyužitie bolo zdôvodnené uzemnením typu lietadla, alebo uzavretím letiska alebo vzdušného priestoru, alebo v inom podobnom výnimočnom prípade.

3. Prevádzkové intervaly, ktoré sú pridelené leteckému dopravcovi na vykonávanie pravidelnej dopravy alebo plánovanej nepravidelnej dopravy v konkrétnom časovom okamihu dňa a v ten istý deň každý týždeň v priebehu jasne definovaného obdobia až do dĺžky jedného plánovaného obdobia, neoprávňujú tohto dopravcu k tým istým sériám prevádzkových intervalov v nasledujúcom ekvivalentnom období, iba ak tento letecký dopravca môže dokázať k spokojnosti koordinátora, že tieto prevádzkové intervaly boli využívané týmto leteckým dopravcom najmenej 80 % z času počas prideleného obdobia, tak ako to bolo stanovené koordinátorom.

4. Prevádzkové intervaly pridelené leteckému dopravcovi pred 31. januárom pre nasledujúcu letnú sezónu alebo pred 31. augustom pre nasledujúcu zimnú sezónu, ktoré však boli vrátené späť koordinátorovi pre opätovné prideľovanie pred týmito dátumami, nebudú vzaté do úvahy v kalkuláciách využitia.

5. Ak nemôže byť preukázané 80 % využitie sérií prevádzkových intervalov, všetky prevádzkové intervaly vytvárajúce tieto série budú zaradené do fondu prevádzkových intervalov, pokiaľ ich nevyužitie nemôže byť zdôvodnené na základe ktoréhokoľvek z nasledovných dôvodov:

a) nepredvídateľné a neprekonateľné prípady mimo kontroly leteckého dopravcu, ktoré napríklad môžu viesť k:

- uzemneniu takých typov lietadiel, ktoré sú používané pre túto službu, alebo

- uzavretiu letiska, alebo vzdušného priestoru;

b) problémy spojené so začatím novej pravidelnej leteckej dopravy pre cestujúcich lietadlom s kapacitou do 80 miest na sedenie na trase medzi regionálnym letiskom a koordinovaným letiskom, pričom kapacita nepresahuje 30000 miest na sedenie ročne, alebo

c) vážne finančné straty pre príslušného leteckého dopravcu spoločenstva, výsledkom čoho je udelenie dočasnej licencie licenčnými orgánmi v súvislosti s finančnou reorganizáciou leteckého dopravcu v súlade s článkom 5 ods. 5 nariadenia EHS č. 2407/92;

d) prerušenie série nepravidelných služieb v dôsledku zrušenia zo strany tour-operátorov, predovšetkým mimo zvyčajnej hlavnej sezóny za podmienky, že celkové využitie prevádzkových intervalov neklesne pod 70 %;

e) prerušenie série služieb v dôsledku udalosti, ktorá má tieto lety ovplyvniť a prakticky a/alebo technicky znemožňuje leteckému dopravcovi prevádzku vykonať tak, ako bola plánovaná.

6. Ak u nových subjektov pretrvávajú vážne problémy, členský štát zabezpečí zvolanie stretnutia letiskového koordinačného výboru. Účelom stretnutia bude preskúmanie možností pre nápravu situácie. Komisia je na takéto stretnutie prizývaná.

7. Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 8 ods. 1 nariadenia EHS č. 2408/92, prevádzkové intervaly nachádzajúce sa vo fondoch sa rozdelia medzi žiadajúcich dopravcov. 50 % týchto prevádzkových intervalov sa pridelí novým subjektom, pokiaľ požiadavky nových subjektov nie sú nižšie ako 50 %.

8. Nový subjekt, ktorému boli ponúknuté prevádzkové intervaly v časovom rozpätí dvoch hodín pred alebo po požadovanom čase, a ktorý neakceptuje túto ponuku, stráca pozíciu nového subjektu.

Článok 11

Zabezpečovací mechanizmus

1. Ak nie je možné nájsť riešenie podľa odseku 2 a berúc do úvahy skutočnosť, že hospodárska súťaž medzi dotknutými leteckými dopravcami by nemala byť narušená, leteckému dopravcovi nebude dovolené využívať možnosti stanovené článkom 8 ods. 4 na účely zavedenia jednej alebo viacerých dodatočných frekvencií na trase medzi plne koordinovaným letiskom v rámci spoločenstva a letiskom iného členského štátu, ak iný letecký dopravca spoločenstva licencovaný iným členským štátom nebol schopný napriek mimoriadnemu a trvalému úsiliu získať pristávacie a vzletové prevádzkové intervaly, ktoré by mohli byť primerane využité pre poskytnutie jednej alebo viacerých dodatočných frekvencií na trase v časovom limite 2 hodín pred alebo po čase vyžadovanom od koordinátora.

Toto ustanovenie sa nepoužije, ak letecký dopravca využívajúci možnosti stanovené článkom 8 ods. 4, neprevyšuje frekvencie iného leteckého dopravcu.

2. So zohľadnením toho, že hospodárska súťaž medzi dotknutými leteckými dopravcami by nemala byť narušená, členské štáty zodpovedné za plne koordinované letisko uvedené v odseku 1 napomáhajú uzavretiu dohody medzi dotknutými leteckými dopravcami.

Malo by sa hľadať alternatívne riešenie problému, ako napríklad:

- snaha zabezpečiť, aby žiadosti o prevádzkové intervaly leteckého dopravcu licencovaného druhým členským štátom bolo vyhovené,

- primerané využitie možnosti danej článkom 8 ods. 4 týmto dopravcom.

3. Dotknutý členský štát môže požiadať Komisiu o preskúmanie uplatňovania tohto článku v lehote dvoch mesiacov odo dňa, kedy dopravca informoval koordinátora o svojom zámere využiť možnosti stanovené článkom 8 ods. 4

Článok 12

Všeobecné ustanovenia

1. Ak tretí štát v prípade prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách,

a) neposkytuje leteckým dopravcom spoločenstva zaobchádzanie porovnateľné s tým, ktoré poskytnú členské štáty leteckým dopravcom tohto štátu, alebo

b) neposkytuje leteckým dopravcom spoločenstva v skutočnosti zaobchádzanie ako by boli z tohto štátu, alebo

c) poskytuje leteckým dopravcom z iných tretích štátov výhodnejšie zaobchádzanie ako leteckým dopravcom spoločenstva,

môže byť prijaté príslušné opatrenie na nápravu situácie, s ohľadom na dotknuté letisko alebo dotknuté letiská, vrátane úplného alebo čiastočného pozastavenia povinností z tohto nariadenia vo vzťahu k leteckému dopravcovi takéhoto tretieho štátu v súlade s právnymi predpismi spoločenstva.

2. Členské štáty informujú Komisiu o akýchkoľvek závažných problémoch, ktoré vzniknú v oblasti právnych predpisov alebo v praxi u leteckých dopravcov spoločenstva pri získavaní prevádzkových intervalov na letiskách tretích štátov.

Článok 13

Správa a spolupráca

1. Komisia predloží správu Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní tohto nariadenia tri roky po nadobudnutí jeho účinnosti. Táto správa by mala obsahovať okrem iného nasledujúce body:

a) štruktúru zoskupenia leteckých spoločností,

b) pokrok dosiahnutý zoskupením v redukcii počtu nevyužitých prevádzkových intervalov,

c) veľkosť fondu prevádzkových intervalov, ako je stanovené v článku 10 ods. 1, každú sezónu na vybraných letiskách,

d) množstvo neúspešných žiadostí o prevádzkové intervaly každú sezónu na vybraných letiskách,

e) počet nových subjektov žiadajúcich o prevádzkové intervaly každú sezónu na vybraných letiskách,

f) využitie postupov v sporných prípadoch stanovených v zmysle článku 8.

2. Členské štáty a Komisia spolupracujú pri uplatňovaní tohto nariadenia predovšetkým v oblasti zhromažďovania informácií pre správu podľa odseku 1.

Článok 14

Revízia

Rada rozhodne o dobe platnosti alebo o revízii tohto nariadenia do 1. júla 1997 na základe návrhu z Komisie, ktorý musí byť predložený najneskôr do 1. januára 1996.

Článok 15

Nadobudnutie účinnosti

Toto nariadenie nadobúda účinnosť tridsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. januára 1993

Za Radu

Prezident

T. Pedersen

[1] Ú. v. ES C 43, 19.2.1991, s. 3.

[2] Ú. v. ES C 13, 20.1.1992, s. 446.

[3] Ú. v. ES C 339, 31.121991, s. 41.

[4] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 8.

[5] Ú. v. ES L 240, 24.8.1992, s. 1.

--------------------------------------------------