31993R0025Uradni list L 005 , 09/01/1993 str. 0007 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 5 str. 0003


Uredba Komisije (EGS) št. 25/93

z dne 8. januarja 1993

o izdajanju uvoznih dokumentov za nekatere vrste konzerviranega tuna in palamide iz nekaterih tretjih držav

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3759/92 z dne 17. decembra 1992 o skupni tržni ureditvi za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva [1],

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3900/92 [2] o posebnih podrobnih pravilih za uporabo Uredbe (EGS) št. 3759/92 v zvezi z uvoznim režimom Skupnosti za nekatere vrste konzerviranega tuna, palamide in sardel iz nekaterih tretjih držav, zlasti člena 3(1) Uredbe,

ker člen 3(1) zgoraj navedene uredbe novim uvoznikom dodeljuje 11115 ton od razpoložljive količine 74100 ton; ker člen 4(2) iste uredbe predpisuje, da mora Komisija v primeru, če količine, za katere so bili zaprošeni uvozni dokumenti, presegajo razpoložljive količine, določiti enotni odstotek, ki ga je treba uporabljati za zahtevane količine, da se zmanjša uvoz;

ker količine, za katere so novi uvozniki zaprosili 4. in 5. januarja 1993, presegajo razpoložljive količine; ker je treba glede na to določiti obseg, v katerem se lahko uvozni dokumenti izdajajo;

ker so količine, za katere so bili izdani uvozni dokumenti, dosegle višino 11115 ton;

ker je zato treba odložiti izdajanje teh dokumentov novim uvoznikom,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uvozni dokumenti za konzerviranega tuna iz rodu Thunnus, črtastega tuna (Euthynnus pelamis) in druge vrste iz rodu Euthynnus, ki sodijo pod tarifne oznake KN ex16041411, ex16041419 in ex16042070, iz tretjih držav iz člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 3900/92, za katere so bile v skladu s členom 3(1)(b) navedene uredbe prošnje vložene 4. in 5. januarja 1993 in posredovane Komisiji 6. januarja 1993, se izdajo za do 3,61 % zaprošenih količin.

Izdaja uvoznih dokumentov za proizvode iz prvega pododstavka se odloži za vloge v skladu s členom 3(1)(b) Uredbe (EGS) št. 3900/92, vložene s 6. januarjem 1993.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 11. januarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. januarja 1993

Za Komisijo

Yannis Paleokrassas

Član Komisije

[1] UL L 388, 31.12.1992.

[2] UL L 392, 31.12.1992.

--------------------------------------------------