31993L0119

Rådets direktiv 93/119/EF af 22. december 1993 om beskyttelse af dyr på slagte- eller aflivningstidspunktet

EF-Tidende nr. L 340 af 31/12/1993 s. 0021 - 0034
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 55 s. 0194
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 55 s. 0194


RAADETS DIREKTIV 93/119/EF

af 22. december 1993

om beskyttelse af dyr paa slagte- eller aflivningstidspunktet

RAADET FOR DEN EUROPAEISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europaeiske Faellesskab, saerlig artikel 43,

under henvisning til forslag fra Kommissionen (1),

under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet (2),

under henvisning til udtalelse fra Det OEkonomiske og Sociale Udvalg (3), og

ud fra foelgende betragtninger:

Ved Raadets direktiv 74/577/EOEF (4) blev der fastsat bestemmelser om bedoevelse af dyr inden slagtning;

den europaeiske konvention om beskyttelse af slagtedyr godkendtes paa Faellesskabets vegne ved Raadets afgoerelse 88/306/EOEF (5); konventionen er mere vidtraekkende end de nuvaerende faellesskabsbestemmelser paa dette omraade;

medlemsstaternes bestemmelser om beskyttelse af dyr paa slagte- eller aflivningstidspunktet har indflydelse paa konkurrencevilkaarene og dermed ogsaa paa, hvorledes det faelles marked for landbrugsprodukter fungerer;

der boer derfor fastsaettes faelles minimumsnormer for beskyttelse af dyr paa slagte- eller aflivningstidspunktet for at sikre en rationel udvikling af produktionen og lette gennemfoerelsen af det indre marked for dyr og animalske produkter;

ved slagtning og aflivning af dyr skal disse skaanes for enhver undgaaelig smerte og lidelse;

det er imidlertid noedvendigt, at det tillades at udfoere tekniske og videnskabelige undersoegelser og tage hensyn til saerlige behov i forbindelse med visse religioese ritus;

bestemmelserne boer ogsaa sikre, at dyr, der ikke omfattes af konventionen, er tilfredsstillende beskyttet paa slagte- eller aflivningstidspunktet;

i den erklaering om dyrebeskyttelse, der er knyttet til slutakten til traktaten om Den Europaeiske Union, opfordrer konferencen Europa-Parlamentet, Raadet og Kommissionen samt medlemsstaterne til fuldt ud at tage hensyn til de velfaerdsmaessige krav for dyr ved udarbejdelse og gennemfoerelse af faellesskabsforskrifter inden for den faelles landbrugspolitik;

faellesskabshandlingen i forbindelse hermed skal vaere i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet i traktatens artikel 3 B;

direktiv 74/577/EOEF boer ophaeves -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

KAPITEL I Almindelige bestemmelser

Artikel 1

1. Dette direktiv gaelder for flytning, opstaldning, immobilisering bedoevelse, slagtning og aflivning af dyr, der opdraettes og holdes med henblik paa fremstilling af koed, skind, pelsvaerk eller andre produkter og for aflivningsmetoder med henblik paa bekaempelse af epizootier.

2. Direktivet gaelder ikke for

- teknisk og videnskabelige undersoegelser, der vedroerer forhold efter stk. 1, udfoert under tilsyn af den kompetente myndighed

- for dyr, der aflives under kultur- eller sportsarrangementer

- for vildtlevende vildt, der aflives i overensstemmelse med artikel 3 i direktiv 92/45/EOEF.

Artikel 2

I dette direktiv forstaas ved:

1) slagteri: enhver virksomhed eller ethvert anlaeg, herunder anlaeg til flytning eller opstaldning af dyr, som anvendes til erhvervsmaessig slagtning af dyr, der er naevnt i artikel 5, stk. 1

2) flytning: aflaesning af dyr eller drivning af dem fra aflaesningsplatforme, stalde eller folde paa slagterier til det lokale eller sted, hvor de skal slagtes

3) opstaldning: anbringelse af dyr i stalde, folde, paa overdaekkede arealer eller graesarealer, der anvendes af slagterier for eventuelt at give dem den noedvendige pasning (vand, foder, hvile), foer de slagtes

4) immobilisering: enhver metode, som er beregnet til at indskraenke et dyrs bevaegelsesfrihed for at goere bedoevelse eller aflivning effektiv

5) bedoevelse: enhver metode, som, naar den anvendes paa et dyr, hurtigt bringer dyret i bevidstloes tilstand, som varer, indtil doeden indtraeder

6) aflivning: enhver metode, som medfoerer, at et dyr doer

7) slagtning: aflivning af et dyr ved afbloedning

8) kompetent myndighed: den centrale myndighed i en medlemsstat, som har ansvaret for veterinaerkontrollen, eller enhver myndighed, som den har overdraget denne befoejelse.

Den religioese myndighed i den medlemsstat, for hvis regning slagtningen foretages, har dog befoejelse til at anvende og kontrollere saerlige bestemmelser vedroerende slagtning efter visse religioese ritus. Denne myndighed er med hensyn til naevnte bestemmelser underlagt embedsdyrlaegen som defineret i artikel 2 i direktiv 64/433/EOEF.

Artikel 3

Dyrene skal skaanes for undgaaelig ophidselse, smerte og lidelse under flytning, opstaldning, immobilisering, bedoevelse, slagtning og aflivning.

KAPITEL II Krav til slagterierne

Artikel 4

Slagterierne, herunder faciliteter og inventar, skal vaere konstrueret og drives saaledes, at dyrene skaanes for enhver form for undgaaelig ophidselse, smerte og lidelse.

Artikel 5

1. Hovdyr, droevtyggere, svin, kaniner og fjerkrae tilfoert til slagtning paa slagterier skal:

a) flyttes og, om noedvendigt, opstaldes som angivet i bilag A

b) immobiliseres som angivet i bilag B

c) bedoeves inden slagtning eller aflives omgaaende som angivet i bilag C

d) afbloedes som angivet i bilag D.

2. Kravene i stk. 1, litra c), finder ikke anvendelser paa dyr, der slagtes efter saerlige metoder, der kraeves i forbindelse med visse religioese ritus.

3. Medlemsstaternes kompetente myndigheder kan under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser for saa vidt angaar virksomheder, der er omfattet af undtagelser i henhold til artikel 4 og 13 i direktiv 64/433/EOEF, artikel 4 i direktiv 91/498/EOEF og artikel 7 og 18 i direktiv 71/118/EOEF, undlade at anvende bestemmelserne i stk. 1, litra a), og fremgangsmaaderne for bedoevelse og slagtning i bilag C paa fjerkrae, kaniner, svin, faar og geder, hvis bestemmelserne i artikel 3 samt med hensyn til kvaeg bestemmelserne i stk. 1, litra a), overholdes.

Artikel 6

1. Instrumenter, immobiliseringsanordninger, apparatur og anlaeg til bedoevelse eller aflivning skal udformes, konstrueres, vedligeholdes og anvendes saaledes, at bedoevelsen eller aflivningen foregaar hurtigt og effektivt efter dette direktivs bestemmelser. Den kompetente myndighed kontrollerer, at instrumenter, immobiliseringsanordninger og apparatur til bedoevelse eller aflivning er i overensstemmelse med ovennaevnte principper, og kontrollerer regelmaessigt, at de er i god stand og tjener formaalet.

2. Paa slagtestedet skal der forefindes reserveapparatur og -instrumenter til brug i noedsituationer. Apparaturet og instrumenterne skal vedligeholdes og efterses med regelmaessige mellemrum.

Artikel 7

Flytning, opstaldning, immobilisering, bedoevelse, slagtning eller aflivning af dyr maa kun foretages af personer, der har det fornoedne kendskab og de fornoedne faerdigheder til at udfoere arbejdet humant og effektivt i overensstemmelse med kravene i dette direktiv.

Den kompetente myndighed paaser, at de personer, der varetager slagtningen, har de fornoedne faerdigheder, det fornoedne kendskab og den fornoedne faglige viden.

Artikel 8

Den kompetente myndighed foretager kontrollen og tilsynet med slagterierne og skal til enhver tid have fri adgang til alle dele af slagterierne for at sikre sig, at bestemmelserne i dette direktiv overholdes. Kontrollen og tilsynet kan imidlertid gennemfoeres i forbindelse med kontrolbesoeg med andet formaal.

KAPITEL III Slagtning og aflivning uden for slagterier

Artikel 9

1. Ved slagtningen uden for slagterier af dyr, som er naevnt i artikel 5, stk. 1, gaelder artikel 5, stk. 1, litra b), c) og d).

2. Medlemsstaterne kan dog indroemme undtagelser fra stk. 1, for saa vidt angaar ejerens slagtning eller aflivning af fjerkrae, kaniner, svin, faar og geder uden for slagterier til eget forbrug, forudsat at bestemmelserne i artikel 3 er opfyldt, og at svin, faar og geder foerst er blevet bedoevet.

Artikel 10

1. Hvis dyr, som er naevnt i artikel 5, stk. 1, skal slagtes eller aflives med henblik paa sygdomsbekaempelse, skal dette foregaa som angivet i bilag E.

2. Opdraettede pelsdyr skal aflives som angivet i bilag F.

3. Overskydende daggamle kyllinger som defineret i artikel 2, nr. 3), i direktiv 90/539/EOEF, af embryoner i rugeaffald skal aflives hurtigst muligt som angivet i bilag G.

Artikel 11

Artikel 9 og 10 gaelder ikke, naar det drejer sig om dyr, der i en noedsituation omgaaende skal aflives.

Artikel 12

Tilskadekomne eller syge dyr skal slagtes eller aflives paa stedet. Den kompetente myndighed kan dog tillade transport af tilskadekomne eller syge dyr med henblik paa slagtning eller aflivning, for saa vidt dette ikke paafoerer dyrene ekstra lidelser.

KAPITEL IV Afsluttende bestemmelser

Artikel 13

1. Om noedvendigt vedtager Raadet med kvalificeret flertal paa forslag af Kommissionen andre bestemmelser om beskyttelse af dyr paa slagte- eller aflivningstidspunktet end dem, der er indeholdt i dette direktiv.

2. a) I det omfang, det er noedvendigt, aendres bilagene til dette direktiv af Raadet, der traeffer afgoerelse paa forslag af Kommissionen efter proceduren i stk. 1, med henblik navnlig paa tilpasning til den teknologiske og videnskabelige udvikling

b) Endvidere forelaegger Kommissionen senest den 31. december 1995 Raadet en rapport, som er udarbejdet paa grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité ledsaget af relevante forslag med hensyn til anvendelsen af bl.a.:

- pistol med skarp ammunition, hvor kuglen drives i hjernen, eller andre gasarter end de i bilag C naevnte eller kombinationer heraf, der anvendes ved bedoevelse, herunder isaer kuldioxid til bedoevelse af fjerkrae

- andre gasarter end de i bilag C naevnte eller kombinationer heraf, der anvendes ved aflivning

- enhver anden bedoevelses- eller aflivningsmetode, som er videnskabeligt anerkendt.

Raadet tager stilling til disse forslag med kvalificeret flertal

c) Uanset litra a) forelaegger Kommissionen senest den 31. december 1995 efter proceduren i artikel 16 Den Staaende Veterinaerkomité en rapport, som er udarbejdet paa grundlag af en udtalelse fra Den Videnskabelige Veterinaerkomité ledsaget af relevante forslag med henblik paa at fastsaette:

i) noedvendig stroemstyrke og varighed ved bedoevelse af de forskellige arter

ii) den noedvendige gaskoncentration og udsaettelsesvarighed ved bedoevelse af de forskellige arter

d) De nationale bestemmelser paa dette omraade finder, under iagttagelse af de almindelige bestemmelser i traktaten, fortsat anvendelse, saa laenge bestemmelserne i litra b) og c) ikke er gennemfoert.

Artikel 14

1. Kommissionens sagkyndige kan i det omfang, det er noedvendigt for en ensartet anvendelse af dette direktiv, udfoere kontrol paa stedet. Med henblik herpaa kan de kontrollere et repraesentativt udsnit af anlaeggene for at sikre sig, at den kompetente myndighed kontrollerer, at anlaeggene opfylder kravene i dette direktiv.

Kommissionen underretter medlemsstaterne om resultatet af kontrollen.

2. Den i stk. 1 naevnte kontrol udfoeres i samarbejde med den kompetente myndighed.

3. Den medlemsstat, paa hvis omraade der foeres kontrol, yder de sagkyndige al den hjaelp, der er noedvendig for gennemfoerelsen af deres opgave.

4. Gennemfoerelsesbestemmelserne til denne artikel vedtages efter proceduren i artikel 16.

Artikel 15

Ved inspektion af slagterier eller virksomheder i tredjelande, der er autoriseret eller skal autoriseres til at kunne eksportere til Faellesskabet i overensstemmelse med EF-bestemmelserne, forvisser Kommissionens sagkyndige sig om, at dyr som naevnt i artikel 5 er blevet slagtet under vilkaar, der sikrer mindst samme humane behandling som den, der er fastsat i dette direktiv.

Ved indfoersel af koed fra et tredjeland skal det sundhedscertifikat, der ledsager koedet, suppleres med en attest som dokumentation for, at dette krav er overholdt.

Artikel 16

1. Naar der henvises til proceduren i denne artikel indbringer formanden straks sagen for Den Staaende Veterinaerkomité, enten paa dennes eget initiativ eller efter anmodning fra en repraesentant for en medlemsstat.

2. Kommissionens repraesentant forelaegger komitéen et udkast til de foranstaltninger, der skal traeffes. Komitéen afgiver en udtalelse om dette udkast inden for en frist, som formanden kan fastsaette under hensyn til, hvor meget det paagaeldende spoergsmaal haster. Det udtaler sig med det flertal, der er fastsat i traktatens artikel 148, stk. 2, for vedtagelse af de afgoerelser, som Raadet skal traeffe paa forslag af Kommissionen. Ved afstemninger i komitéen tillaegges de stemmer, der afgives af repraesentanterne for medlemsstaterne den vaegt, som er fastlagt i naevnte artikel. Formanden deltager ikke i afstemningen.

3. a) Kommissionen vedtager de paataenkte foranstaltninger, naar de er i overensstemmelse med komitéens udtalelse.

b) Naar de paataenkte foranstaltninger ikke er i overensstemmelse med komitéens udtalelse, eller naar der ikke er afgivet nogen udtalelse, forelaegger Kommissionen omgaaende Raadet et forslag om de foranstaltninger, der skal traeffes. Raadet traeffer afgoerelse med kvalificeret flertal.

Saafremt Raadet ikke har truffet afgoerelse inden udloebet af en frist paa tre maaneder fra den dato, paa hvilken det har faaet sagen forelagt, vedtages de foreslaaede foranstaltninger af Kommissionen, medmindre Raadet med simpelt flertal har udtalt sig imod de paagaeldende foranstaltninger.

Artikel 17

Direktiv 74/577/EOEF ophaeves med virkning fra den 1. januar 1995.

Artikel 18

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser, herunder eventuelle sanktionsmuligheder, i kraft for at efterkomme dette direktiv pr. 1. januar 1995. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse love og administrative bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Fra den i stk. 1 fastsatte dato kan medlemsstaterne imidlertid under overholdelse af traktatens almindelige bestemmelser paa deres omraade fastholde eller anvende bestemmelser, der er mere restriktive end dem, der er indeholdt i direktivet. De underretter Kommissionen om alle saadanne foranstaltninger.

3. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, som de udsteder paa det omraade, der er omfattet af dette direktiv.

Artikel 19

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 22. december 1993.

Paa Raadets vegne

J.-M. DEHOUSSE

Formand

(1) EFT nr. C 314 af 5. 12. 1991, s. 14.

(2) EFT nr. C 241 af 21. 9. 1992, s. 75.

(3) EFT nr. C 106 af 27. 4. 1992, s. 15.

(4) EFT nr. L 316 af 26. 11. 1974, s. 10.

(5) EFT nr. L 137 af 2. 6. 1988, s. 25.

BILAG A

KRAV TIL FLYTNING OG OPSTALDNING AF DYR PAA SLAGTERIERNE

I. Almindelige krav

1. Slagterier, der tages i brug efter den 30. juni 1994, skal have egnet udstyr og faciliteter til raadighed til aflaesning af dyr fra transportmidler, og alle eksisterende slagterier skal have saadanne faciliteter til raadighed inden den 1. januar 1996.

2. Dyrene skal aflaesses saa hurtigt som muligt efter ankomsten. Hvis der ikke kan undgaas ventetid, skal de beskyttes mod ekstreme vejrforhold og have tilstraekkelig ventilation.

3. Hvis der er fare for, at dyrene forvolder skade paa hinanden paa grund af art, koen, alder eller oprindelse, skal de holdes og opstaldes adskilt fra hinanden.

4. Dyrene skal beskyttes mod ugunstige verjforhold. Hvis dyrene har vaeret udsat for hoeje temperaturer i fugtigt vejr, skal de afkoeles paa passende maade.

5. Det skal mindst hver morgen og aften undersoeges, hvorledes dyrene har det.

6. Uden at dette beroerer bestemmelserne i kapitel VI i bilag I til direktiv 64/433/EOEF, skal dyr, der har lidelser eller smerter under transporten eller ved ankomsten til slagteriet, samt ikke fravaennede dyr slagtes straks. Hvis dette ikke er muligt, skal de holdes for sig og slagtes hurtigst muligt og i hvert fald inden for to timer. Dyr, som ikke er i stand til at gaa, maa ikke traekkes hen til slagtestedet, men skal aflives der, hvor de ligger, eller, naar det er muligt, og det ikke medfoerer nogen form for unoedig lidelse, transporteres paa en vogn eller lignende til noedslagtelokalet.

II. Krav gaeldende for dyr, der ikke leveres i containere

1. Paa slagterier med aflaesningsudstyr skal gangbanerne vaere forsynet med skridsikker belaegning og om noedvendigt med sidebeskyttelse. Gangbroer og ramper skal vaere udstyret med sidevaegge, gelaendere eller anden beskyttelse for at hindre dyrene i at falde. Ind- og udgangsramper skal have den mindst mulige haeldning.

2. Under aflaesning maa dyrene ikke skraemmes, ophidses eller lide overlast, og de maa ikke vaeltes omkuld. Dyrene maa ikke loeftes ved hoved, horn, oerer, ben, hale eller pels, saaledes at de paafoeres unoedig smerte eller lidelse. Om noedvendigt skal dyrene ledes enkeltvis.

3. Dyrene skal flyttes med varsomhed. Drivgangene skal vaere udformet saaledes, at risikoen for, at dyrene kommer til skade, mindskes mest muligt, og indrettet saaledes, at deres socialadfaerd udnyttes. Der maa kun anvendes redskaber til at styre dyrene og kun i korte perioder. Redskaber, som giver elektriske stoed, maa kun anvendes til fuldvoksne kreaturer og svin, som ikke vil flytte sig, forudsat at stoedene hoejst varer i to sekunder og kommer med tilstraekkeligt lange mellemrum, og at dyrene har plads til at rykke frem. Der maa kun gives stoed paa bagpartiets muskulatur.

4. Der maa ikke slaas paa dyrene eller trykkes paa saerligt foelsomme dele af deres kroppe. Dyrenes haler maa ikke knuses, vrides eller braekkes, og der maa ikke gribes fat i dyrenes oejenhuler. Dyrenes maa ikke tildeles unoedige slag og spark.

5. Dyrene maa ikke foeres til slagtestedet, medmindre de kan slagtes med det samme. Hvis de ikke slagtes straks ved ankomsten, skal de opstaldes.

6. Uden at dette beroerer undtagelserne i medfoer af bestemmelserne i artikel 4 og 13 i direktiv 64/433/EOEF, skal slagterierne vaere udstyret med et tilstaekkeligt antal folde, hvor dyrene kan anbringes paa passende maade, og disse skal vaere beskyttet mod ugunstige vejrforhold.

7. Opstaldningsarealerne skal ud over at opfylde eksisterende EF-krav, have

- skridsikre gulve, som ikke skader de dyr, som kommer i beroering med dem

- tilstraekkelig ventilation under hensyntagen til de hoejeste og laveste temperaturer og fugtighedsgrader, der kan forventes. Ved anvendelse af mekanisk ventilation, skal der forefindes noedanlaeg til brug ved driftsforstyrrelser

- kunstig belysning, der er tilstraekkelig staerk til, at alle dyrene til enhver tid kan inspiceres; der skal om noedvendigt forefindes et tilstraekkeligt noedbelysningsanlaeg

- udstyr til om noedvendigt at toejre dyrene

- tilstraekkelige maengder stroeelse af passende art til, at alle dyrene om noedvendigt kan overnatte i de paagaeldende lokaler.

8. Hvis slagterierne ud over ovennaevnte opstaldningsarealer ogsaa anbringer dyrene i folde uden naturligt lae eller skygge, skal der vaere opstillet en passende form for beskyttelse mod ugunstige vejrforhold. Graesarealerne skal holdes i en saadan stand, at dyrene ikke udsaettes for fysiske, kemiske eller andre sundhedsmaessige farer.

9. Dyr, som ikke straks ved ankomsten foeres til slagtestedet, skal hele tiden have adgang til drikkevand ved hjaelp af egnet apparatur. Dyr, som ikke er blevet slagtet senest tolv timer efter ankomsten til slagteriet, skal fodres og siden have begraensede maengder foder med passende mellemrum.

10. Dyr, der holdes i tolv timer eller derover paa et slagteri, skal opstaldes og eventuelt toejres saaledes, at de kan ligge ned uden besvaer. Hvis dyrene ikke er toejret, skal der fodres paa en saadan maade, at de kan aede i fred.

III. Krav gaeldende for dyr, der leveres i containere

1. Containere, hvori der transporteres dyr, skal behandles varsomt; de maa ikke kastes, tabes eller vaeltes. Om muligt skal de laesses og aflaesses horisontalt og mekanisk.

2. Dyr, der leveres i containere med perforeret eller fleksibel bund, skal aflaesses med saerlig varsomhed for at undgaa skader. I paakommende tilfaelde skal dyrene aflaesses fra containerne enkeltvis.

3. Dyr, der er blevet transporteret i containere, skal slagtes saa hurtigt som muligt; sker dette ikke, skal de om noedvendigt vandes og fodres i henhold til afsnit II, punkt 9.

BILAG B

IMMOBILISERING AF DYR INDEN BEDOEVELSE, SLAGTNING ELLER AFLIVNING

1. Dyrene skal immobiliseres paa passende maade, for at de ikke udsaettes for undgaaelig smerte, lidelse, ophidselse, laesioner eller kvaestelser.

Ved rituel slagtning er det obligatorisk at immobilisere kvaeg inden slagtningen med en mekanisk metode, der har til formaal at undgaa smerte, lidelse, ophidselse, laesioner eller kvaestelser.

2. Dyrenes ben maa ikke bindes sammen, og dyrene maa ikke ophaenges foer bedoevelsen eller aflivningen. Fjerkrae og kaniner kan dog ophaenges foer slagtningen, saafremt der traeffes passende foranstaltninger til, at fjerkraeet og kaninerne lige inden bedoevelsen er i en afslappet tilstand, saaledes at behandlingen bliver saa effektiv som muligt, og enhver unoedvendig forsinkelse undgaas.

Fastholdelse af et dyr i fikseringsudstyr kan under ingen omstaendigheder betragtes som ophaengning.

3. Dyr, der bedoeves eller aflives ved, at der paa hovedet anvendes et mekanisk instrument eller en elektrisk stroem, skal immobiliseres i en saadan stilling, at apparaturet kan anvendes og betjenes let og praecist i det fornoedne tidsrum. Den kompetente myndighed kan dog for hovdyrs og oksers vedkommende tillade anvendelsen af passende midler til at begraense bevaegelserne af dyrenes hoved.

4. Det elektriske bedoevelsesapparatur maa ikke anvendes til at fastholde eller immobilisere dyrene eller til at faa dem til at bevaege sig.

BILAG C

BEDOEVELSE OG AFLIVNING AF DYR BORTSET FRA PELSDYR

I. TILLADTE METODER

A. Bedoevelse

1) Boltpistol

2) Bedoevelse med skydeapparat

3) Bedoevelse med elektrisk stroem

4) Bedoevelse med kuldioxid

B. Aflivning

1) Pistol eller gevaer med skarp ammunition

2) Aflivning med elektrisk stroem

3) Aflivning med kuldioxid

C. Den kompetente myndighed kan dog tillade afhugning af hovedet, dislokation af halsen og anvendelse af et lufttomt rum som aflivningsmetode i forbindelse med bestemte arter, forudsat at bestemmelserne i artikel 3 og de saerlige krav i punkt III i dette bilag overholdes.

II. SPECIFIKKE KRAV TIL BEDOEVELSEN

Dyrene maa ikke bedoeves, hvis der ikke er mulighed for afbloedning umiddelbart herefter.

1. Boltpistol

a) Instrumenterne skal anbringes saaledes, at projektilet drives ind i hjernebarken. Hos hornkvaeg er det forbudt at placere indskuddet i nakken.

Hos faar og geder maa indskuddet gerne placeres i nakken, hvis hornene forhindrer, at indskuddet placeres i panden. Indskuddet skal i saa fald placeres lige bag hornene med retning mod munden, og afbloedningen skal begynde senest 15 sekunder efter, at skuddet er affyret.

b) Ved anvendelse af boltpistol skal det sikres, at bolten gaar tilbage til udgangsstillingen efter hvert skud. Hvis den ikke goer det, maa instrumentet ikke bruges igen, foer det er blevet repareret.

c) Dyrene maa ikke placeres i en bedoevelsesbaas, hvis den person, der skal foretage bedoevelsen, ikke er parat til at foretage indgrebet, naar dyret er placeret i baasen. Dyrene hoved maa ikke immobiliseres, foer bedoevelsen kan foretages.

2. Bedoevelse med skydeapparat

a) Dette er kun tilladt, hvis der anvendes et instrument med ikke-penetrerende bolt. Indskuddet skal placeres korrekt, og der skal anvendes en korrekt patronstoerrelse i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger, saaledes at der opnaas en effektiv bedoevelse uden kraniebrud.

b) Naar der ved et begraenset antal kaniner anvendes penetrerende bold, skal dette dog foretages saaledes, at dyrene omgaaende kommer i en tilstand af bevidstloeshed, der varer, indtil doeden indtraeder, og de almindelige bestemmelser i artikel 3 skal overholdes.

3. Bedoevelse med elektrisk stroem

A. Elektroder

1) Der skal anbringes elektroder paa en saadan maade, at dyrets hjerne omspaendes. Desuden skal der traeffes de foranstaltninger, der er noedvendige for at sikre god elektrisk kontakt, navnlig skal generende uld fjernes, og skindet skal goeres vaadt.

2) Hvis dyrene bedoeves eller aflives enkeltvis, skal apparaturet:

a) vaere forsynet med en anordning, som maaler impedansen og saetter apparaturet ud af funktion, hvis der ikke kan opnaas den kraevede minimumsstroemstyrke

b) give et lyd- eller lyssignal i det tidsrum, stroemmen gaar igennem dyret

c) vaere tilsluttet en anordning, som angiver spaendingen og stroemstyrken, og som er anbragt saaledes, at den let kan aflaeses.

B. Vandbade

1. Ved anvendelse af vandbade til bedoevelse af fjerkrae skal vandstanden kunne reguleres, saaledes at der sikres en god kontakt med fuglens hoved.

Stroemmens styrke og varighed fastsaettes i dette tilfaelde af den kompetente myndighed, saaledes at det sikres, at dyret omgaaende kommer i en tilstand af bevidstloeshed, der varer, indtil doeden indtraeder.

2. Naar fjerkrae bedoeves i grupper i et vandbad, skal der holdes en spaendning, der er tilstraekkelig til at frembringe en stroemstyrke, som er kraftig nok til, at hver fugl konstant er bedoevet.

3. Der skal traeffes passende foranstaltninger for at sikre en god stroemgennemgang og navnlig en god kontakt og befugtning af denne kontakt mellem ben og slagteboejler.

4. Vandbandene til fjerkrae skal vaere tilstraekkeligt store og dybe til den type fjerkrae, der skal slagtes, og maa ikke loebe over ved tilfoerslen. Den elektrode, der er nedsaenket i vandet, skal straekke sig i hele vandbadets laengde.

5. Om noedvendigt skal der vaere mulighed for at gribe ind manuelt.

4. Bedoevelse med kuldioxid

1) Kuldioxidkoncentrationen til bedoevelse af svin skal vaere mindst 70 volumenprocent.

2) Det kammer, hvor svinene kommer i kontakt med gassen, og det udstyr, som anvendes til at transportere svinene gennem det, skal vaere udformet, konstrueret og vedligeholdt saaledes, at svinene ikke kommer til skade, brystkassen ikke sammentrykkes, og at de kan staa oprejst, indtil de mister bevidstheden. Der skal vaere tilstraekkelig belysning paa fremfoerelsesmekanismen og i kammeret, saaledes at svinene kan se andre svin eller deres omgivelser.

3) Kammeret skal vaere udstyret med anordninger, som maaler CO2-koncentrationen paa det sted, hvor koncentrationen er stoerst, og som giver et klart lys- eller lydsignal, hvis CO2-koncentrationen bliver lavere end det kraevede niveau.

4) Svinene skal anbringes i folde eller containere paa en saadan maade, at de kan se hinanden og transporteres ind i gassen inden 30 sekunder, efter at de er kommet ind i anordningen. De skal transporteres saa hurtigt som muligt fra indgangen til det sted, hvor CO2-koncentrationen er stoerst, og de skal vaere i kontakt med gassen i tilstraekkelig lang tid til at sikre, at de forbliver bevidstloese, indtil de er blevet aflivet.

III. SPECIFIKKE KRAV TIL AFLIVNINGEN

1) Pistol eller gevaer med skarp ammunition

Disse metoder kan anvendes til aflivning af forskellige arter, navnlig opdraettet storvildt og hjortedyr, efter godkendelse fra den kompetente myndighed, der navnlig skal sikre, at de udfoeres af kvalificeret personale under overholdelse af de almindelige bestemmelser i dette direktivs artikel 3.

2) Afhugning af hovedet og dislokation af halsen

Disse metoder maa kun anvendes til aflivning af fjerkrae efter godkendelse fra den kompetente myndighed, der navnlig skal sikre, at de udfoeres af kvalificeret personale under overholdelse af de almindelige bestemmelser i dette direktivs artikel 3.

3) Aflivning med elektrisk stroem og kuldioxid

Den kompetente myndighed kan tillade aflivning af forskelige arter ved hjaelp af disse metoder, forudsat at saavel de almindelige bestemmelser i artikel 3 og de saerlige bestemmelser i punkt 3 og 4 i punkt II i dette bilag overholdes; den fastsaetter endvidere med henblik herpaa stroemmens styrke og varighed samt kuldioxidkoncentrationen og udsaettelsesvarigheden.

4) Lufttomt rum

Denne metode, der er forbeholdt aflivning uden afbloedning af visse dyr til konsum, der tilhoerer arter af opdraettet vildt (vagtler, agerhoens og fasaner) maa kun anvendes efter godkendelse fra den kompetente myndighed, der ud over at sikre sig, at kravene i artikel 3 er opfyldt, forvisser sig om, at

- dyrene anbringes i et lufttaet rum, hvor lufttomheden hurtigt etableres ved hjaelp af en kraftig elektrisk pumpe

- det lave luftryk fastholdes, indtil dyrene er doede

- dyrene anbringes i grupper i transportcontainere, der kan skubbes ind i det lufttomme rum, hvis dimensioner er afpasset efter dette formaal.

BILAG D

AFBLOEDNING AF DYR

1. Naar dyrene er blevet bedoevet, skal afbloedningen paabegyndes saa hurtigt som muligt efter bedoevelsen og skal vaere hurtig, kraftig og fuldstaendig. Under alle omstaendigheder skal afbloedningen ske, inden dyret kommer til bevidsthed.

2. Alle dyr, der er bedoevet, skal afbloedes, ved at mindst én af de to halspulsaarer eller blodkar, som den udloeber fra, gennembrydes.

Efter at blodkarrene er gennembrudt, maa der ikke foretages yderligere rensning til el-stimulering af dyrene, foer afbloedningen er faerdig.

3. Hvis samme person staar for bedoevelse, opkaedning, ophejsning og afbloedning af dyr, skal vedkommende foretage dem fortloebende paa det enkelte dyr, foer de indledes paa et andet dyr.

4. Hvis fjerkrae afbloedes ved automatisk halsskaering, skal der vaere nogen, som er parat til at gribe ind, saa dyrene kan slagtes straks, hvis udstyret svigter.

BILAG E

AFLIVNINGSMETODER TIL SYGDOMSBEKAEMPELSE

Tilladte metoder

Enhver metode, som er tilladt efter bilag C, og som garanterer en sikker doed.

Endvidere kan den kompetente myndighed under overholdelse af de almindelige bestemmelser i dette direktivs artikel 3, give tilladelse til, at der anvendes andre metoder til aflivning af de beroerte dyr, idet den navnlig sikrer, at

- der traeffes de noedvendige foranstaltninger for at sikre, at dyrene aflives hurtigst muligt, og under alle omstaendigheder inden de igen kommer til bevidsthed, hvis der anvendes metoder, der ikke medfoerer oejeblikkelig aflivning (f.eks. boltpistol)

- der ikke foretages yderligere med dyrene, foer den kompetente myndighed har fastslaaet, at de er doede.

BILAG F

METODER TIL AFLIVNING AF PELSDYR

I. Tilladte metoder

1. Mekaniske instrumenter med penetrerende bolt, der drives ind i hjernen.

2. Injektion af en doedelig dosis af et bedoevelsesmiddel.

3. Aflivning med elektrisk stroem med hjertestop til foelge.

4. Kulilte.

5. Chloroform.

6. Kuldioxid.

Den kompetente myndighed afgoer, hvilken aflivningsmetode der er mest hensigtsmaessig til de forskellige beroerte arter under overholdelse af de almindelige bestemmelser i dette direktivs artikel 3.

II. Saerlige krav

1. Mekaniske instrumenter med penetrerende bolt

a) Instrumenterne skal placeres saaledes, at det sikres, at projektilet drives ind i hjernebarken.

b) Denne metode er kun tilladt, hvis den efterfoelges af oejeblikkelig afbloedning.

2. Injektion af en doedelig dosis bedoevelsesmiddel

Der maa kun anvendes bedoevelsesmidler i saadanne doser og administreret paa en saadan maade, at de foraarsager oejeblikkelig bevidstloeshed efterfulgt af doeden.

3. Anvendelse af elektrisk stroem med hjertestop til foelge

Der anbringes elektroder paa en saadan maade, at stroemmen ledes gennem dyrets hjerte, idet der anvendes en saa hoej stroemstyrke, at dyret straks mister bevidstheden og faar hjertestop. Hvis der anbringes elektroder paa mund og rectum, skal der imidlertid for raeves vedkommende anvendes en effektivvaerdi paa 0,3 ampere i mindst tre sekunder.

4. Anvendelse af kulilte

a) Det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, skal vaere udformet, konstrueret og vedligeholdt saaledes, at dyrene ikke kommer til skade, og saaledes, at de kan overvaages.

b) Dyrene maa foerst lukkes ind i kammeret, naar det er blevet tilfoert ren kulilte til en kuliltekoncentration paa mindst 1 volumenprocent.

c) Der kan anvendes udstoedningsgas fra en motor, der er beregnet til dette formaal, til aflivning af medlemmer af maarfamilien og chinchillaer, hvis det ved forsoeg er paavist, at den anvendte gas er:

- tilstraekkelig afkoelet

- tilstraekkelig filtreret

- fri for alle irriterende stoffer eller gasser

- dyrene foerst lukkes ind, naar kuliltekoncentrationen er naaet op paa mindst 1 volumenprocent.

d) Gassen skal, naar den indaandes, foerst medfoere totalbedoevelse og derefter med sikkerhed medfoere doeden.

e) Dyrene skal forblive i kammeret, indtil de er doede.

5. Anvendelse af chloroform

Chloroform maa anvendes til aflivning af chinchillaer, hvis foelgende betingelser er opfyldt:

a) Det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, skal vaere udformet, konstrueret og vedligeholdt saaledes, at dyrene ikke kommer til skade, og saaledes, at de kan overvaages.

b) Dyrene lukkes foerst ind i kammeret, naar luften er maettet med chloroform.

c) Gassen skal, naar den indaandes, foerst medfoere totalbedoevelse og til sidst med sikkerhed medfoere doeden.

d) Dyrene forbliver i kammeret, indtil de er doede.

6. Anvendelse af kuldioxid

Kuldioxid fra en beholder kan anvendes til aflivning af medlemmer af maarfamilien og chinchillaer, hvis:

a) det kammer, hvor dyrene kommer i kontakt med gassen, er udformet, konstrueret og vedligeholdt saaledes, at dyrene ikke kommer til skade, og saaledes at de kan overvaages

b) dyrene foerst lukkes ind i kammeret, naar luften har naaet den stoerst mulige kuldioxidkoncentration, der er tilfoert i ren form

c) gassen, naar den indaandes, foerst medfoerer totalbedoevelse og til sidst med sikkerhed doeden

d) dyrene forbliver i kammeret, indtil de er doede.

BILAG G

AFLIVNING AF OVERSKYDENDE DAGGAMLE KYLLINGER OG EMBRYONER I RUGERIAFFALD

I. Tilladte metoder til aflivning af daggamle kyllinger

1. Anvendelse af mekanisk apparatur, der medfoerer hurtig doed.

2. Kuldioxid.

3. Den kompetente myndighed kan imidlertid give tilladelse til, at der anvendes andre videnskabeligt anerkendte aflivningsmetoder, hvis de er i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i artikel 3.

II. Saerlige krav

1. Anvendelse af mekanisk apparatur, der medfoerer hurtig doed

a) Dyrene skal aflives med et apparatur, som indeholder hurtigt roterende mekaniske drevne knive eller skumgummidupper.

b) Apparaturets kapacitet skal vaere stor nok til, at alle dyr straks aflives, selv om der er tale om aflivning af et stoerre antal dyr.

2. Anvendelse af kuldioxid

a) Dyrene skal anbringes i en atmosfaere med den hoejst mulige kuldioxidkoncentration, der er tilfoert i ren form.

b) Dyrene skal forblive i den naevnte atmosfaere, indtil de er doede.

III. Tilladte metoder til aflivning af embryoner i rugeriaffald

1. For straks at aflive levende embryoner skal alt rugeriaffald behandles i det mekaniske apparatur, der er omhandlet i afsnit II, punkt 1.

2. Den kompetente myndighed kan dog tillade, at der anvendes andre videnskabeligt anerkendte aflivningsmetoder, hvis de er i overensstemmelse med de almindelige bestemmelser i artikel 3.