31993L0092Úradný vestník L 311 , 14/12/1993 S. 0001 - 0075


Smernica Rady 93/92/EHS

z 29. októbra 1993

o montáži zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj- a trojkolesových motorových vozidlách

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej článok 100a,

so zreteľom na smernicu 92/61/EHS z 30. júna 1992 o typovom schválení dvoch a trojkolesových motorových vozidiel [1],

so zreteľom na návrh Komisie [2],

v spolupráci s Európskym parlamentom [3],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [4],

keďže v každom členskom štáte musia zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, montované na dvoj alebo trojkolesových vozidlách, vykazovať určité technické charakteristiky stanovené záväznými opatreniami, ktoré sa navzájom medzi jednotlivými členskými štátmi líšia; keďže z tohto dôvodu tieto opatrenia predstavujú prekážku v obchode v rámci spoločenstva;

keďže takéto prekážky činnosti vnútorného trhu môžu byť odstránené, ak členské štáty prijmú také isté požiadavky namiesto svojich vnútroštátnych pravidiel;

keďže je nevyhnutné vypracovať harmonizované požiadavky týkajúce sa montáže zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu, aby bolo možné uplatniť postup typového schvaľovania stanovený v smernici 92/61/EHS na každé takéto vozidlo;

keďže v záujme uľahčenia prístupu na trhy nečlenských štátov spoločenstva sa javí potrebné vytvoriť pre dvojkolesové motocykle rovnocennosť požiadaviek tejto smernice a požiadaviek Predpisu č. 53 Európskej hospodárskej komisie OSN,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Táto smernica sa uplatňuje na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na všetky typy vozidiel, ako je definované v článku 1 smernice 92/61/EHS.

Článok 2

Postupy, ktorými sa spravuje udeľovanie typového schválenia komponentu vzhľadom k montáži zariadení na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na dvoj alebo trojkolesové motorové vozidlá a podmienky, ktorými sa spravuje voľný pohyb týchto vozidiel, musia zodpovedať smernici 92/61/EHS.

Článok 3

V súlade s článkom 11 smernice 92/61/EHS sa týmto uznáva rovnocennosť požiadaviek tejto smernice pre dvojkolesové motocykle s požiadavkami Predpisu č. 53 EHK-OSN (E/ECE/TRANS/505-Add.61/Amend. 1).

Orgány členských štátov, ktoré udeľujú typové schválenie komponentu, uznajú schválenia udelené podľa požiadaviek horeuvedeného nariadenia č. 53 i typovej schvaľovacej značky komponentu ako alternatívu k zodpovedajúcim schváleniam, udeleným v súlade s požiadavkami tejto smernice.

Článok 4

Akékoľvek zmeny a doplnenia potrebné na prispôsobenie príloh I až VI technickému pokroku sa prijmú podľa postupu stanovenom v článku 13 smernice 70/156/EHS [5].

Článok 5

Členské štáty, ktoré vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch týkajúcich sa montáže brzdových svetiel na dvojkolesových mopedoch špecifikujú požiadavky menej prísne než sú požiadavky tejto smernice, môžu tieto požiadavky ďalej uplatňovať najdlhšie po dobu troch rokov od dátumu vykonávania tejto smernice.

Článok 6

1. Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. mája 1995. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

Od dátumu uvedeného v prvom pododseku nesmú členské štáty z dôvodu montáže zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu zakázať uvedenie do prevádzky vozidlám, ktoré sú v súlade s touto smernicou.

Ustanovenia uvedené v prvom pododseku sa použijú od od 1. novembra 1995.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 29. októbra 1993

Za Radu

predseda

R. Urbain

[1] Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 72.

[2] Ú. v. ES C 93, 13.4.1992, s. 39.

[3] Ú. v. ES C 305, 23.11.1992, s. 115 a rozhodnutie z 27. októbra 1993 (ešte neuverejnené v úradnom vestníku).

[4] Ú. v. ES C 313, 30.11.1992, s. 7.

[5] Ú. v. ES L 42, 23.2.1970, s. 1, naposledy zmenené a doplnené smernicou 92/53/EHS (Ú. v. ES L 225, 10.8.1992, s. 1).

--------------------------------------------------

ZOZNAM PRÍLOH

PRÍLOHA I: | Definície a všeobecné požiadavky … | 122 |

Doplnok 1: | Plochy svetiel, referenčná os a stred a uhly geometrickej viditeľnosti … | 128 |

Doplnok 2: | Definícia farieb svetiel … | 129 |

PRÍLOHA II: | Požiadavky na dvojkolesové mopedy … | 130 |

Doplnok 1: | Viditeľnosť červených svetiel smerom dopredu a bielych svetiel smerom dozadu … | 138 |

Doplnok 2: | Náčrt usporiadania … | 139 |

Doplnok 3: | Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type dvojkolesového mopedu … | 140 |

Doplnok 4: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type dvojkolesového mopedu … | 141 |

PRÍLOHA III: | Požiadavky na trojkolesové mopedy a ľahké štvorkolky … | 142 |

Doplnok 1: | Viditeľnosť červených svetiel smerom dopredu a bielych svetiel smerom dozadu … | 150 |

Doplnok 2: | Náčrt usporiadania … | 151 |

Doplnok 3: | Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type trojkolesového mopedu … | 152 |

Doplnok 4: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type trojkolesového mopedu … | 153 |

PRÍLOHA IV: | Požiadavky na dvojkolesové motocykle … | 154 |

Doplnok 1: | Viditeľnosť červených svetiel smerom dopredu a bielych svetiel smerom dozadu … | 163 |

Doplnok 2: | Náčrt usporiadania … | 164 |

Doplnok 3: | Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type dvojkolesového motocyklu … | 165 |

Doplnok 4: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ dvojkolesového motocyklu … | 166 |

PRÍLOHA V: | Požiadavky na motocykle s postranným vozíkom … | 167 |

Doplnok 1: | Viditeľnosť červených svetiel smerom dopredu a bielych svetiel smerom dozadu … | 176 |

Doplnok 2: | Náčrt usporiadania … | 177 |

Doplnok 3: | Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocyklov s postranným vozíkom … | 178 |

Doplnok 4: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na typ motocyklu s postranným vozíkom … | 179 |

PRÍLOHA VI: | Požiadavky na trojkolky … | 180 |

Doplnok 1: | Viditeľnosť červených svetiel smerom dopredu a bielych svetiel smerom dozadu … | 190 |

Doplnok 2: | Náčrt usporiadania … | 191 |

Doplnok 3: | Informačný dokument vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type trojkolky … | 192 |

Doplnok 4: | Osvedčenie o typovom schválení komponentu vzhľadom na montáž zariadenia na osvetlenie a svetelnú signalizáciu na type trojkolky … | 193 |

--------------------------------------------------