31993L0083Úradný vestník L 248 , 06/10/1993 S. 0015 - 0021
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 25 S. 0033
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 13 Zväzok 25 S. 0033


Smernica Rady 93/83/EHS

z 27. septembra 1993

o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä na jej články 57 ods. 2 a 66,

so zreteľom na návrh Komisie [1]

v spolupráci s Európskym parlamentom [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

(1) keďže ciele spoločenstva, ako sú stanovené v zmluve, zahŕňajú vytváranie stále tesnejšej jednoty medzi národmi Európy, podporujúc užšie vzťahy medzi štátmi patriacimi do spoločenstva a zabezpečujúc hospodársky a sociálny pokrok krajín spoločenstva jednotnou akciou na odstránenie bariér rozdeľujúcich Európu;

(2) keďže zmluva na tieto účely zabezpečuje vytváranie spoločného trhu a územia bez vnútorných hraníc; keďže opatrenia, ktorými sa to má dosiahnuť, zahŕňajú odstránenie prekážok voľného pohybu služieb a zriadenie systému zaručujúceho, aby súťaž na spoločnom trhu nebola narušovaná; keďže Rada môže na tieto účely prijať smernice na koordináciu ustanovení určených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch o zahajovaní a prevádzkovaní činností samostatne činných osôb;

(3) keďže vysielania šírené cez hranice v rámci spoločenstva, najmä prostredníctvom satelitov a káblových sietí, sú jedným z najdôležitejších prostriedkov na dosiahnutie týchto cieľov spoločenstva, ktoré sú súčasne politické, hospodárske, sociálne, kultúrne a právne;

(4) keďže Rada už prijala smernicu 89/552/EHS z 3. októbra 1989 o koordinácii určitých ustanovení určených zákonom, iným právnym predpisom a správnym opatrením v členských štátoch o prevádzkovaní televízneho vysielania [4], čo vytvára podmienky na podporu šírenia a výroby európskych televíznych programov a pre televíznu reklamu a sponzorstvo, ochranu maloletých a právo na odpoveď;

(5) keďže však dosiahnutiu týchto cieľov, pokiaľ ide o cezhraničné satelitné vysielanie a káblovú retransmisiu programov z iných členských štátov, nateraz ešte bráni rad rozdielov medzi vnútroštátnymi pravidlami o autorskom práve a určitý stupeň právnej neistoty; keďže to znamená, že držitelia práv sú vystavení hrozbe, že budú svedkami, ako sa ich diela využívajú bez platenia náhrad, alebo že individuálni držitelia výlučných práv v rôznych členských štátoch budú blokovať využívanie ich práv; keďže najmä právna neistota tvorí priamu prekážku voľného obehu programov v rámci spoločenstva;

(6) keďže sa na účely autorského práva bežne rozlišuje medzi priamym vysielaním pre verejnosť zo satelitu a medzi vysielaním pre verejnosť z komunikačného satelitu; keďže, pretože je dnes možný a finančne dostupný individuálny príjem z oboch typov satelitov, nie je už dôvod na odlišné právne posudzovanie;

(7) keďže voľnému vysielaniu programov ďalej prekáža súčasná právna neistota o tom, či vysielanie zo satelitu, ktorého signály sa dajú priamo prijímať, ovplyvňuje právne vzťahy iba v tej krajine, odkiaľ sa vysiela, alebo vo všetkých štátoch príjmu; keďže, pretože komunikačné satelity a satelity na priame vysielanie sa na účely autorského práva posudzujú rovnako, táto právna neistota sa teraz týka takmer celého vysielania programov cez satelity v spoločenstve;

(8) keďže navyše právna istota, ktorá je predpokladom voľného šírenia vysielania v rámci spoločenstva, chýba v prípadoch, keď programy vysielané cez hranice sa zavádzajú do káblových sietí a ďalej sa v nich rozširujú;

(9) keďže vývoj v získavaní práv povolením na zmluvnom základe už výrazne prispieva k vytvoreniu žiadúcej európskeho audiovizuálneho priestoru; keďže by sa malo zabezpečiť ďalšie rozširovanie takýchto zmluvných dohôd a podporovať ich hladké uplatňovanie v praxi, kdekoľvek je to možné;

(10) keďže v súčasnosti najmä prevádzkovatelia káblových rozvodov nemôžu mať istotu, či získali naozaj všetky práva k programom upraveným takouto dohodou;

(11) keďže napokon zmluvné strany v rôznych členských štátoch spoločenstva nie sú rovnakým spôsobom viazané záväzkami, ktoré im znemožňujú odmietať bez platného dôvodu rokovanie o nadobudnutí práv potrebných na káblový prenos programov, alebo dovoliť, aby takéto rokovanie stroskotalo;

(12) keďže právny rámec o vytvorení jediného audiovizuálneho priestoru stanoveného v smernici 89/552/EHS musí byť preto doplnený odkazom na autorské právo;

(13) keďže by sa preto malo skoncovať s rozdielmi, ktoré existujú v členských štátoch v posudzovaní vysielania programov z komunikačných satelitov, aby sa v celom spoločenstve zreteľne rozlíšilo, či diela a ďalšie chránené výtvory sú vysielané pre verejnosť; keďže toto zabezpečí tiež rovnaké posudzovanie dodávateľov cezhraničného vysielania bez ohľadu na to, či používajú satelit na priame vysielanie alebo komunikačný satelit;

(14) keďže právna neistota týkajúca sa získavania práv, ktoré prekážajú cezhraničnému satelitnému vysielaniu, by sa mala prekonať na úrovni spoločenstva definovaním pojmu satelitné vysielanie pre verejnosť; keďže táto definícia by mala zároveň špecifikovať, kde sa akt vysielania uskutočňuje; keďže takáto definícia je potrebná na to, aby sa zamedzilo kumulatívnemu uplatneniu niekoľkých vnútroštátnych právnych predpisov na jediný akt vysielania; keďže satelitné vysielanie pre verejnosť sa uskutočňuje iba vtedy a iba v tom členskom štáte, kde signály prenášajúce program sú pod kontrolou a zodpovednosťou vysielacej organizácie uvádzané do neprerušeného vysielacieho reťazca, ktorý vedie na satelit a zo satelitu na zem; keďže obvyklé technické operácie so signálmi prenášajúcimi program nie je možné považovať za prerušenie nepretržitého vysielacieho reťazca;

(15) keďže zmluvné získanie výhradných vysielacích práv by malo byť v súlade s právnymi predpismi o autorskom práve a príbuzných právach v členskom štáte, v ktorom sa satelitné vysielanie pre verejnosť uskutočňuje;

(16) keďže zásada zmluvnej voľnosti, z ktorej vychádza táto smernica, umožní naďalej obmedzovať využívanie týchto práv, najmä čo do určitých technických prostriedkov vysielania alebo určitých jazykových verzií;

(17) keďže pri dojednávaní výšky poplatku za nadobudnuté práva majú strany zohľadniť všetky okolnosti vysielania, ako je skutočný okruh divákov, potenciálny okruh divákov a jazyková verzia;

(18) keďže uplatnenie princípu o štáte pôvodu obsiahnutom v tejto smernici by mohlo vyvolať problém s už existujúcimi zmluvami; keďže táto smernica má zabezpečiť, aby sa v období piatich rokov prispôsobili jestvujúce zmluvy tejto smernici, kde to bude nutné; keďže uvedený princíp o krajine pôvodu by preto nemal platiť na existujúce zmluvy, ktorých účinnosť uplynie pred 1. januárom roku 2000; keďže ak k tomuto dátumu budú mať zmluvné strany naďalej záujem na zmluve, mali by byť oprávnené opätovne prerokovať podmienky zmluvy;

(19) keďže existujúce medzinárodné koprodukčné dohody sa musia vykladať podľa hospodárskeho účelu a pôsobnosti zamýšľaných zmluvnými stranami v dobe podpisu; keďže v minulosti medzinárodné koprodukčné dohody často neuvádzali výslovne a špecificky satelitné vysielanie pre verejnosť v zmysle tejto smernice ako osobitnú formu využívania; keďže základnou filozofiou mnohých jestvujúcich medzinárodných koprodukčných dohôd je, že práva koprodukcie vykonáva každý koproducent osobitne a nezávisle tak, že využívanie práv sa rozdelí medzi nimi na teritoriálnom princípe; keďže zvyčajne v situácii, keď satelitné vysielanie pre verejnosť povolené jedným koproducentom by sa dotklo hodnoty využívania práv druhého koproducenta, výklad takejto existujúcej zmluvy by zvyčajne navrhol, že tento druhý koproducent je povinný súhlasiť s povolením satelitného vysielania pre verejnosť, získaným prvým koproducentom; keďže jazyková exkluzivita druhého koproducenta by bola dotknutá tam, kde jazyková verzia alebo verzie vysielania pre verejnosť, vrátane dabovanej verzie alebo verzie opatrenej titulkami, je totožná s jazykom alebo jazykmi, ktoré sú všeobecne zrozumiteľné na území pridelenom dohodou druhému koproducentovi; keďže pojem exkluzivity treba chápať v širšom zmysle, kde sa satelitné vysielanie pre verejnosť týka diela, ktoré pozostáva iba z obrazovej zložky a neobsahuje dialógy alebo titulky; keďže je potrebné jasné pravidlo v prípadoch, keď medzinárodná koprodukčná dohoda výslovne neupravuje rozdelenie práv v špecifickom prípade satelitného vysielania pre verejnosť v zmysle tejto smernice;

(20) keďže satelitné vysielanie pre verejnosť z nečlenských krajín sa za určitých podmienok bude považovať za uskutočňované v rámci členského štátu spoločenstva;

(21) keďže je potrebné zabezpečiť zosúladenie ochrany autorov, výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielacích organizácií vo všetkých členských štátoch a zabezpečiť, aby táto ochrana nepodliehala štatutárnemu licenčnému systému; keďže iba takto je možné zabezpečiť, aby rozdiely v úrovni ochrany v rámci spoločného trhu nevyvolali skreslenie súťaže;

(22) keďže nástup nových technológií bude mať pravdepodobne dopad tak na kvalitu, ako aj na kvantitu využívania autorských diel a iných prác;

(23) keďže vzhľadom na tento vývoj treba mať na zreteli úroveň ochrany poskytovanú na základe tejto smernice všetkým držiteľom práv v oblasti upravenej touto smernicou;

(24) keďže harmonizácia legislatívy, ktorú predpokladá táto smernica, bude mať za následok harmonizáciu ustanovení zabezpečujúcich vysoký stupeň ochrany autorov, výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielacích organizácií; keďže táto harmonizácia by nemala umožniť, aby niektorá vysielacia organizácia využívala výhody z rozdielov úrovne ochrany tým, že by preložila miesto svojho pôsobenia na ujmu audiovizuálnej výroby;

(25) keďže ochrana zabezpečená pre práva týkajúce sa autorského práva by mala byť na účely satelitného vysielania pre verejnosť upravená podľa ochrany obsiahnutej v smernici Rady 92/100/EHS z 19. novembra 1992 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach týkajúcich sa autorského práva v oblasti duševného vlastníctva; [5] keďže najmä toto zabezpečí, že výkonní umelci a výrobcovia záznamov budú mať zaručenú primeranú odmenu za svoje vystúpenia alebo záznamy vysielané pre verejnosť prostredníctvom satelitu;

(26) keďže ustanovenia článku 4 nebránia členským štátom rozšíriť predpoklad stanovený v článku 2 ods. 5 smernice 92/100/EHS na výhradné práva uvedené v článku 4; keďže okrem toho ustanovenia článku 4 nebránia členským štátom zabezpečovať vyvrátiteľnú domnienku o povolení využívania so zreteľom na výhradné práva výkonných umelcov uvedených v danom článku, pokiaľ je táto domnienka zlučiteľná s Medzinárodným dohovorom o ochrane výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielacích organizácií;

(27) keďže káblová retransmisia programov z iných členských štátov je akt podliehajúci autorskému právu a eventuálne právam príbuzným; keďže prevádzkovateľ káblových rozvodov musí preto získať povolenie od každého držiteľa práv na každú časť ďalej šíreného programu; keďže podľa tejto smernice povolenia by sa mali udeliť zmluvnou formou, pokiaľ nie je zabezpečená dočasná výnimka podľa existujúcich právnych licenčných osnov;

(28) keďže na zabezpečenie toho, že hladké plnenie zmluvných dohôd nebude spochybňované zásahmi tretích strán, ktoré sú držiteľom práv na jednotlivé časti programu, je treba ustanoviť povinnosť obrátiť sa o pomoc na ochranný zväz o výlučný kolektívny výkon povoľovacieho práva do rozsahu, aký vyžaduje osobitná povaha káblovej retransmisie; keďže povoľovacie právo ako také ostáva nedotknuté a iba výkon tohto práva je do určitého stupňa regulovaný tak, aby právo na povolenie káblovej retransmisie sa ešte mohlo priznať; keďže táto smernica neovplyvňuje výkon morálnych práv;

(29) keďže výnimka podľa článku 10 by nemala obmedzovať možnosť držiteľov práv previesť svoje práva na ochranný zväz, a tak sa priamo podieľať na poplatkoch platených káblovým distribútorom za káblovú retransmisiu;

(30) keďže zmluvné dohody o udelení povolenia na káblovú retransmisiu by mali byť podporované dodatočnými opatreniami; keďže strana usilujúca o uzatvorenie generálnej zmluvy by mala byť zaviazaná predložiť kolektívne návrhy dohody; keďže okrem toho ktorákoľvek strana je oprávnená kedykoľvek si vyžiadať podporu nezávislých sprostredkovateľov, úlohou ktorých je napomáhať rokovaniu a ktorí môžu predkladať návrhy; keďže ktorýkoľvek z týchto návrhov a každý odpor proti nim je treba predložiť zúčastneným stranám v súlade s platnými pravidlami o obehu právnych dokumentov, najmä podľa ustanovení jestvujúcich medzinárodných dohovorov; keďže napokon treba zabezpečiť, aby rokovania neboli bez platného dôvodu blokované, alebo aby jednotlivým držiteľom práv nebolo bez platného dôvodu bránené v účasti na rokovaniach; keďže žiadne z týchto opatrení na podporu získavania práv nespochybňuje zmluvnú povahu získavania práv na káblovú retransmisiu;

(31) keďže na prechodnú dobu by malo byť členským štátom dovolené ponechať si existujúce orgány s právomocou na ich území nad prípadmi, keď vysielacia organizácia z neprimeraných dôvodov odmietla udeliť právo na káblovú retransmisiu programu, alebo ho ponúkla za neprimeraných podmienok; keďže sa má za to, že by sa malo zaručiť právo zúčastnených strán na vypočutie príslušným orgánom a že existencia takého orgánu by nemala brániť zúčastneným stranám v normálnom prístupe na súdy;

(32) keďže však nie je nutné, aby pravidlá spoločenstva riešili všetky tieto záležitosti, ktorých účinok — azda s niekoľkými komerčne bezvýznamnými výnimkami — sa prejavuje iba vo vnútri hraníc jediného členského štátu;

(33) keďže by mali byť určené minimálne pravidlá, ktoré by ustanovili a zaručovali voľné a neprerušované cezhraničné satelitné vysielanie a súčasne nezmenenú káblovú retransmisiu vysielania programov z iných členských štátov, hlavne na zmluvnom základe;

(34) keďže touto smernicou by nemala byť dotknutá ďalšia harmonizácia v oblasti autorského práva a príbuzných práv a kolektívnej správy týchto práv; keďže možnosť členských štátov usmerňovať činnosť ochranných zväzov by sa nemala dotýkať slobody zmluvného rokovania o právach stanovených v tejto smernici za predpokladu, že sa takéto rokovanie uskutočňuje v rámci všeobecných alebo špecifických vnútroštátnych pravidiel so zreteľom na súťažné právo a na zamedzenie zneužitia monopolu;

(35) keďže členské štáty by mali doplniť všeobecné ustanovenia potrebné na dosiahnutie cieľov tejto smernice prijatím legislatívnych a správnych opatrení vo svojich vnútroštátnych právnych predpisoch za predpokladu, že tieto nie sú v rozpore s cieľmi tejto smernice a sú v súlade s právnymi predpismi spoločenstva;

(36) keďže táto smernica neovplyvňuje uplatniteľnosť pravidiel súťaže uvedených v článkoch 85 a 86 zmluvy,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA I

DEFINÍCIE

Článok 1

Definície

1. Na účely tejto smernice "satelit" znamená akýkoľvek satelit pracujúci vo frekvenčných pásmach, ktoré sú podľa zákona o telekomunikáciách vyhradené na vysielanie signálov určených na príjem verejnosťou, alebo ktoré sú vyhradené na neverejné vysiela nie z bodu do bodu. V tomto druhom prípade však okolnosti, za ktorých sa uskutočňuje individuálny príjem signálov, musia byť porovnateľné s tými, ktoré platia v prvom prípade.

2. a) Na účely tejto smernice "satelitné vysielanie pre verejnosť" znamená zavedenie, pod kontrolou a zodpovednosťou vysielacej organizácie, signálov prenášajúcich program určených na príjem verejnosťou do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem.

b) Akt satelitného vysielania pre verejnosť sa uskutočňuje výhradne v členskom štáte, kde pod kontrolou a zodpovednosťou vysielacej organizácie, sa signály prenášajúce program zavádzajú do neprerušeného prenosového reťazca vedúceho na satelit a zo satelitu na zem.

c) Ak sú signály prenášajúce program kódované, potom sa jedná o satelitné vysielanie pre verejnosť vtedy, ak prostriedky na dekódovanie vysielania poskytuje verejnosti vysielacia organizácia, alebo sú poskytované s jej súhlasom.

d) Keď sa akt satelitného vysielania pre verejnosť uskutočňuje v štáte, čo nie je členom spoločenstva, ktorý nezabezpečuje úroveň ochrany podľa kapitoly II,

i) ak sa signály prenášajúce program prenášajú na satelit zo stanice umiestnenej v členskom štáte, posudzuje sa to ako satelitné vysielanie pre verejnosť, ktoré sa uskutočňuje v členskom štáte a práva podľa kapitoly II sa uplatnia proti osobe prevádzkujúcej túto stanicu; alebo

ii) ak sa nepoužije stanica v členskom štáte, ale vysielacia organizácia založená v členskom štáte uskutočnila akt satelitného vysielania pre verejnosť, posudzuje sa tento akt, akoby sa uskutočňoval v členskom štáte, v ktorom má vysielacia organizácia svoje hlavné sídlo v spoločenstve a práva podľa kapitoly II sa uplatňujú proti vysielacej organizácii.

3. Na účely tejto smernice "káblová retransmisia" znamená súčasný, nezmenený a neskrátený ďalší prenos pomocou káblu alebo mikrovlnného systému na príjem pôvodného vysielania z iného členského štátu verejnosťou, ktoré sa uskutočnilo po vedení alebo vzduchom, vrátane vysielania televíznych alebo rozhlasových programov zo satelitu a ktoré je určené na príjem verejnosťou.

4. Na účely tejto smernice "ochranný zväz" znamená organizáciu, ktorá riadi a spravuje autorské práva alebo príbuzné práva ako svoju jedinú činnosť alebo jednu zo svojich hlavných úloh.

5. Na účely tejto smernice sa hlavný režisér kinematografického alebo audiovizuálneho diela považuje za jeho autora alebo za jedného z autorov. Členské štáty môžu vydať úpravu, že za spoluautorov sa môžu považovať aj ďalší.

KAPITOLA II

SATELITNÉ VYSIELANIE PROGRAMOV

Článok 2

Vysielacie právo

Členské štáty zabezpečia pre autora výhradné právo na povolenie satelitného vysielania pre verejnosť diel chránených autorským právom podľa ustanovení tejto kapitoly.

Článok 3

Nadobúdanie vysielacích práv

1. Členské štáty zabezpečia, aby povolenie uvedené v článku 2 mohlo byť nadobudnuté iba dohodou.

2. Členský štát môže zariadiť, aby sa kolektívna dohoda medzi ochranným zväzom a vysielacou organizáciou, týkajúca sa príslušnej kategórie diel, rozšírila na držiteľov práv tej istej kategórie, ktorí nie sú zastúpení ochranným zväzom, za predpokladu, že:

- satelitné vysielanie pre verejnosť sa uskutočňuje súčasne s pozemným vysielaním tej istej vysielacej organizácie a

- nezastúpený držiteľ práv bude mať kedykoľvek možnosť zrušiť rozšírenie kolektívnej dohody na svoje diela a vykonávať svoje práva alebo individuálne, alebo kolektívne.

3. Odsek 2 neplatí pre kinematografické diela vrátane diel vytvorených procesom analogickým s kinematografiou.

4. Kde právne predpisy členského štátu zabezpečujú rozšírenie kolektívnej dohody v súlade s ustanoveniami odseku 2, tento členský štát informuje Komisiu, ktoré vysielacie organizácie sú oprávnené využívať tieto právne predpisy. Komisia uverejní túto informáciu v Úradnom vestníku Európskych spoločenstiev (v sérii C).

Článok 4

Práva výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielacích organizácií

1. Na účely satelitného vysielania pre verejnosť sú práva výkonných umelcov, výrobcov záznamov a vysielacích organizácií chránené v súlade s ustanoveniami článkov 6, 7, 8 a 10 smernice 92/100/EHS.

2. Na účely odseku 1 termín "bezdrôtové vysielanie" v smernici 92/100/EHS zahŕňa aj satelitné vysielanie pre verejnosť.

3. So zreteľom na uplatnenie práv uvedených v odseku 1 platia články 2 ods. 7 a 12 smernice 92/100/EHS.

Článok 5

Vzťah medzi autorským právom a príbuznými právami

Ochrana práv príbuzných k autorskému právu podľa tejto smernice sa nedotkne a žiadnym spôsobom neovplyvní ochranu autorské práva.

Článok 6

Minimálna ochrana

1. Členské štáty môžu zabezpečiť ďalšiu ochranu pre držiteľov práv príbuzných k autorskému právu, než ako to vyžaduje článok 8 smernice 92/100/EHS.

2. Pri uplatnení odseku 1 členské rešpektujú štáty definície obsiahnuté v článkoch 1 ods. 1 a 2.

Článok 7

Prechodné ustanovenia

1. So zreteľom na včasné uplatnenie práv uvedených v článku 4 ods. 1 tejto smernice platí článok 13 ods. 1, 2, 6 a 7 smernice 92/100/EHS. článok 13 ods. 4 a 5 smernice 92/100/EHS platí primerane.

2. Dohody týkajúce sa využitia autorských diel a ďalších predmetov ochrany, ktoré sú v platnosti k dátumu uvedenom v článku 14 ods. 1, podliehajú ustanoveniam článkov 1 ods. 2, články 2 a 3 od 1. januára 2000, ak ich platnosť uplynie po tomto dátume.

3. Ak medzinárodná dohoda o koprodukcii uzavretá pred dátumom uvedeným v článku 14 ods. 1 medzi koproducentom z členského štátu a jedným alebo viacerými koproducentmi z iných členských štátov alebo z tretích krajín výslovne stanoví systém rozdelenia využívania práv medzi spoluvýrobcami podľa zemepisných oblastí pre všetky druhy vysielania pre verejnosť bez rozlíšenia ustanovení platných pre satelitné vysielanie pre verejnosť a pre iné druhy vysielania, a keď satelitné vysielanie koprodukčných programov pre verejnosť by sa dotýkalo exkluzivity, najmä jazykovej, jedného z koproducentov alebo jeho zmocnenca na príslušnom území, povolenie jedného z koproducentov alebo jeho zmocnencov na satelitné vysielanie pre verejnosť bude vyžadovať predchádzajúci súhlas držiteľa tejto exkluzivity, či už koproducenta, alebo jeho zmocnenca.

KAPITOLA III

KÁBLOVÁ RETRANSMISIA

Článok 8

Právo na káblovú retransmisiu

1. Členské štáty zabezpečia, aby v prípade, keď programy z iných členských štátov sú na ich území ďalej šírené po kábli, bolo dodržané platné autorské právo a príbuzné práva a aby sa takáto retransmisia uskutočňovala na základe individuálnych alebo kolektívnych zmluvných dohôd medzi vlastníkmi autorských práv, držiteľmi príbuzných práv a prevádzkovateľmi káblových rozvodov.

2. Bez ohľadu na odsek 1 môžu členské štáty do 31. decembra 1997 zachovať také štatutárne licenčné systémy, ktoré už fungujú, alebo ktoré boli výslovne zriadené na základe vnútroštátneho právneho predpisu k 31. júlu 1991.

Článok 9

Výkon práva na káblovú retransmisiu

1. Členské štáty zabezpečia, aby oprávnenie majiteľov autorského práva a držiteľov príbuzných práv udeľovať či odmietať prevádzkovateľovi káblových rozvodov povolenie na káblovú retransmisiu sa mohlo vykonávať iba prostredníctvom ochranného zväzu.

2. Kde držiteľ práva nepreviedol spravovanie svojich práv na ochranný zväz, sa ochranný zväz spravujúci práva rovnakej kategórie považuje za poverený spravovaním jeho práv. Kde spravuje práva tejto kategórie viac ako jeden ochranný zväz, držiteľ práva má možnosť výberu, ktorý z týchto sa považuje za zväz, ktorý je poverený spravovaním jeho práv. Držiteľ práva uvedený v tomto odseku má tie isté práva a povinnosti vyplývajúce z dohody medzi prevádzkovateľom káblových rozvodov a ochranným zväzom, ktorý sa považuje za poverený spravovaním jeho práv, ako tí držitelia práva, ktorí poverili ochranný zväz a bude môcť uplatňovať tieto práva počas obdobia, ktoré určí príslušný členský štát, ktoré nebude kratšie ako tri roky od dátumu káblovej retransmisie, ktorá zahŕňa jeho dielo alebo iný chránený predmet záujmu.

3. Členský štát môže zariadiť, že keď držiteľ práva povolí na svojom území pôvodný prenos svojho diela alebo iného chráneného predmetu záujmu, bude sa predpokladať, že súhlasí s tým, aby sa práva na káblovú retransmisiu nevykonávali na individuálnej báze, ale v súlade s ustanoveniami tejto smernice.

Článok 10

Výkon práva na káblovú retransmisiu vysielacími organizáciami

Členské štáty zabezpečia, aby článok 9 neplatil pre práva vykonávané vysielacou organizáciou vo vzťahu k jej vlastnému vysielaniu bez ohľadu na to, či príslušné práva sú jej vlastné, alebo boli na ňu prenesené inými majiteľmi autorských práv a/alebo držiteľmi príbuzných práv.

Článok 11

Sprostredkovatelia

1. Kde nie je uzavretá dohoda o povolení káblovej retransmisie určitého vysielania, členské štáty zabezpečia, aby si ktorákoľvek strana mohla vyžiadať pomoc jedného alebo viacerých sprostredkovateľov.

2. Úlohou sprostredkovateľov je poskytovať pomoc pri rokovaní. Môžu taktiež predkladať stranám návrhy.

3. Predpokladá sa, že všetky strany prijmú návrh uvedený v odseku 2, ak žiadna z nich nevyjadrí do troch mesiacov svoj nesúhlas. Oznámenie o návrhu a akéhokoľvek nesúhlasu s ním sa podá zúčastneným stranám v súlade s platnými pravidlami týkajúcimi sa zaobchádzania s právnymi dokumentmi.

4. Sprostredkovateľov treba voliť tak, aby neexistovala rozumná pochybnosť o ich nezávislosti a nestrannosti.

Článok 12

Zamedzenie zneužitia postavenia pri rokovaniach

1. Členské štáty zabezpečia prostriedkami občianskeho alebo správneho práva, podľa toho, ktoré je príslušné, aby strany vstupovali do rokovaní a viedli rokovania o povolení káblovej retransmisie v dobrej viere a aby bez oprávneného dôvodu rokovaniu nebránili a nekládli mu prekážky.

2. Členský štát, ktorý má k dátumu uvedenému v článku 14 ods. 1 orgán s právomocou na jeho území riešiť prípady, keď právo na ďalší káblový prenos programu pre verejnosť v tomto členskom štáte bolo vysielacou organizáciou bez vážnych dôvodov zamietnuté alebo ponúknuté za prehnané podmienky, si môže takýto orgán ponechať.

3. Odsek 2 platí na prechodné obdobie ôsmich rokov od dátumu uvedeného v článku 14 ods. 1.

KAPITOLA IV

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Kolektívna správa práv

Touto smernicou nebude dotknutá úprava činnosti ochranných zväzov členskými štátmi.

Článok 14

Záverečné ustanovenia

1. Členské štáty uvedú do platnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 1. januára 1995. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

3. Najneskôr do 1. januára 2000 predloží Komisia Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru správu o uplatňovaní tejto smernice a keď to bude potrebné, podá ďalšie návrhy na jej prispôsobenie vývoju vo zvukovej a audiovizuálnej oblasti.

Článok 15

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 27. septembra 1993

Za Radu

predseda

R. Urbain

[1] Ú. v. ES C 255, 1.10.1991, s. 3 aÚ. v. ES C 25, 28.1.1993, s. 43

[2] Ú. v. ES C 305, 23.11.1992, s. 129 aÚ. v. ES C 255, 20.9.1993.

[3] Ú. v. ES C 98, 21.4.1992, s. 44.

[4] Ú. v. ES L 298, 17.10.1989, s. 23.

[5] Ú. v. ES L 346, 27.11.1992, s. 61.

--------------------------------------------------