31993L0079

Kommissionens direktiv 93/79/EØF af 21. september 1993 om supplerende gennemførelsesbestemmelser til listerne over sorter af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der føres af leverandørerne i henhold til Rådets direktiv 92/34/EØF

EF-Tidende nr. L 256 af 14/10/1993 s. 0025 - 0031
den finske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0017
den svenske specialudgave: kapitel 3 bind 53 s. 0017


KOMMISSIONENS DIREKTIV 93/79/EOEF af 21. september 1993 om supplerende gennemfoerelsesbestemmelser til listerne over sorter af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der foeres af leverandoererne i henhold til Raadets direktiv 92/34/EOEF

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPAEISKE FAELLESSKABER HAR -

under henvisning til Traktaten om Oprettelse af Det Europaeiske OEkonomiske Faellesskab,

under henvisning til Raadets direktiv 92/34/EOEF af 28. april 1992 om afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter bestemt til frugtproduktion (1), aendret ved Kommissionens beslutning 93/401/EOEF (2), saerlig artikel 9, stk. 6, og

ud fra foelgende betragtninger:

Der findes allerede en international ordning for sortsbeskrivelse; Den Internationale Union for Beskyttelse af Plantenyheder (UPOV) har udviklet dette system;

EF-systemet boer baseres paa de erfaringer, der er gjort paa internationalt plan;

for leverandoerer, hvis aktiviteter er begraenset til afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, boer der gaelde mindre strenge krav;

de i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Staaende Komité for Formeringsmateriale og Planter af Frugtslaegter og -arter -

UDSTEDT FOELGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Ved dette direktiv fastsaettes supplerende gennemfoerelsesbestemmelser til listerne over sorter af frugtplanteformeringsmateriale og frugtplanter, der foeres af leverandoererne i henhold til artikel 9, stk. 2, nr. ii), i direktiv 92/34/EOEF.

Artikel 2

1. De lister, der foeres af leverandoererne, skal omfatte foelgende:

i) sortsnavn, eventuelt med angivelse af sortens almindeligt kendte synonymer

ii) angivelse af det anvendte system for sortsvedligeholdelse og opformering

iii) sortsbeskrivelse, som minimum paa grundlag af sortens kendetegn og udtryk, jf. bilaget

iv) saa vidt muligt angivelse af, hvordan sorten afviger fra de andre sorter, der ligner den mest.

2. Stk. 1, nr. ii) og iv), gaelder ikke for leverandoerer, hvis aktiviteter er begraenset til afsaetning af frugtplanteformeringsmateriale eller frugtplanter.

Artikel 3

1. Medlemsstaterne saetter de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 30. juni 1994. De underretter straks Kommissionen herom.

Naar medlemsstaterne vedtager disse bestemmelser, skal de indeholde en henvisning til dette direktiv, eller de skal ved offentliggoerelsen ledsages af en saadan henvisning. De naermere regler for denne henvisning fastsaettes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne meddeler Kommissionen teksten til de vigtigste nationale retsforskrifter, de vedtager paa det omraade, som omfattes af naervaerende direktiv.

Artikel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfaerdiget i Bruxelles, den 21. september 1993.

Paa Kommissionens vegne

René STEICHEN

Medlem af Kommissionen

(1) EFT nr. L 157 af 10. 6. 1992, s. 10.

(2) EFT nr. L 177 af 21. 7. 1993, s. 28.

BILAG

SORTERNES KENDETEGN OG UDTRYK Citrus L.

Unge skud: anthocyanfarvning af spids (10 til 15 cm fra spidsen)

mangler

foreligger

Frugt: blomsterendens form

indsunken

afskaaret

afrundet

svagt fremstaaende

staerkt fremstaaende

Frugt: overfladefarve

groen

groen til gul

gul

gul til orange

orange

orange til roed

lyseroed

roed

purpurfarvet

Frugtens modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sen

meget sen

Corylus avellana L.

Tidspunkt for knopudspring (naar knoppen viser to blade)

meget tidligt

meget tidligt til tidligt

tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

sent til meget sent

meget sent

Blomstringstid - hanblomst

meget tidligt

meget tidligt til tidligt

tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

sent til meget sent

meget sent

Blomstringstid - hunblomst

meget tidligt

meget tidligt til tidligt

tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

sent til meget sent

meget sent

Hase: laengde i forhold til frugtens laengde

kortere

samme laengde

laengere

Hase: indskaering

svag

middel

staerk

Hase: takning af indskaering

svag

middel

staerk

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: form

kugleformet

kegleformet

aegformet

kort cylinderform

lang cylinderform

Modningstidspunkt

meget tidligt

meget tidligt til tidligt

tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

sent til meget sent

meget sent

Frugt: kernens procentmaessige vaegt

meget lav

lav

middel

hoej

meget hoej

Cydonia L.

Plante: vaekstform

opret

delvis opret

udbredt

Blad: form

elliptisk

omvendt aegformet

aegformet

afrundet

Frugt: almindelig form

kugleformet

aegformet

paereformet

taljeret

uregelmaessig

aflang

Fragaria x Ananassa Duch.

Blomsterstand: stilling i forhold til bladene

lavere

i samme hoejde

hoejere

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: dominerende form

nyreformet

fladtrykt

afrundet

kegleform

dobbelt kegleform

naesten cylindrisk

kileformet

aegformet

hjerteformet

Frugt: farve

hvidgul

lys orange

orange

orangeroed

roed

purpur

moerk purpur

Modningstidspunkt (50 % af planterne har modne frugter)

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Baeringstype

ikke remonterende

delvis remonterende

fuldt remonterende

Juglans regia L.

Tidspunkt for knopudspringning

meget tidligt

meget tidligt til tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

sent til meget sent

meget sent

Trae: type hunblomsterstand

enkel

sammensat

Trae: forgrening af hunblomsterstande

endestillet blomst aabner sidst

endestillet blomst aabner foerst

Modningstidspunkt

tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

Malus Mill.

Trae: vaekstkraft

svagtvoksende

middelkraftig

kraftigvoksende

Frugt: form

kugleform

kugle- til kegleform

kort kugle- til kegleform

flad

flad kugleform

kegleform

lang kegleform

trunkeret kegleform

ellipseform

ellipse- til kegleform (aegform)

aflang

aflang kegleform

aflang taljeret

Frugt: daekfarve

orange

roed

purpur

brunlig

Tidspunkt for blomstringens begyndelse (10 % af blomsterne aabne)

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Tidspunkt for spisemodenhed

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Grundstammer:

Trae: vaekstkraft (i moderplantebed)

svag

middel

kraftig

Trae: antal basale skud (i moderplantebed)

meget faa

faa

middel

mange

ekstra mange

Olea europaea L.

Frugt: form

aflang

ellipseformet

kugleformet

Frugt: spids

mangler

forefindes

Frugt: stilkendens form

afrundet

lige afskaaret

indsunken

Frugt: bredde af stilkhule

smal

middel

bred

Prunus amygdalus (L.) Batsch

Tidspunkt for blomstringens begyndelse

meget tidligt

meget tidligt til tidligt

tidligt

tidligt til middeltidligt

middeltidligt

middeltidligt til sent

sent

sent til meget sent

meget sent

Blomst: kronbladenes farve

hvid

lyseroed hvid

lyseroed

moerk lyseroed

Modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Toer frugt: blomsterendens form

flad

afrundet

tilspidset

Kerne: form

smal elliptisk

elliptisk

bred elliptisk

meget bred elliptisk

Prunus armeniaca L.

Frugt: stoerrelse

lille

middelstor

stor

Frugt: dybde af stilkhule

lav

middel

dyb

Frugt: hudens grundfarve

hvid

floedefarvet til gul

lys orange

orange

moerk orange

Frugt: frugtkoedets farve

hvid

floedefarvet

lys orange

orange

moerk orange

Tidspunkt for blomstringens begyndelse (naar traeet har enkelte fuldt udsprungne blomster)

tidligt

middeltidligt

sent

Modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Prunus avium L. og

Prunus cerasus L.

Blomstringstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: hudens farve

gul

orangeroed

cinnoberroed paa bleggul baggrund

cinnoberroed

mahogni

sort

Frugt: modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Prunus domestica L.

Frugt: stoerrelse (paa modne frugter)

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: almindelig form/profil (paa modne frugter)

fladrund

afrundet

aflang

langstrakt

Frugt: hudens grundfarve (inkl. vokslag paa modne frugter)

hvidlig (gennemsigtig)

groen

gulliggroen

gul

orangegul

roed

purpur

blaaviolet

Frugt: frugtkoedets farve (paa moden frugt)

hvidlig

gul

gulliggroen

groen

orange

roed

Sten: sammenhaeng med frugtkoed (paa moden frugt)

fristenet

delvis fristenet

ikke fristenet

Sten: stoerrelse i forhold til frugt (paa moden frugt)

lille

middelstor

stor

Modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sen

meget sen

Prunus persica (L.) Batsch

Trae: vaeksttype

normal

sporetype

Blomstrende skud: anthocyanfarvning

mangler

foreligger

Tidspunkt for blomstringens begyndelse

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sen

meget sen

Blomst: form

rosenlignende

klokkeformet

Kronblad: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Bladstilk: nektarier

mangler

forefindes

Bladstilk: nektariernes form

runde

nyreformede

Frugt: behaaring

mangler

forefindes

Frugt: frugtkoedets grundfarve

hvid

gul til orangegul

roed

Sten: sammenhaeng med frugtkoed

ja

nej

Modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sen

meget sen

Prunus salicina L.

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: hudens grundfarve

hvidlig (gennemsigtig)

groen

gulliggroen

gul

orange til gul

roed

purpur

blaaviolet

moerkeblaa

Frugt: frugtkoedets farve

hvidlig

gul

gullig til groen

groen

orange

roed

Blomstringstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Pyrus communis L.

Blomstringstidspunkt (dato for fuld blomstring)

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugtens form/profil (i laengdesnit)

konkav

lige

konveks

Frugt: laengde i forhold til laengste diameter

meget kort

kort

middel

aflang

meget aflang

Frugt: hudens grundfarve (ved modenhed)

groen

gulgroen

gul

roed

Frugt: stilkens laengde

kort

middel

lang

Plukketidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Ribes silvestre Mert et Koch,

Ribes niveum Lindl. (roed og hvid ribs)

Baer: modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Frugtklasse: laengde inklusive stilk

meget kort

kort

middellang

lang

meget lang

Baer: stoerrelse

meget smaa

smaa

middelstore

store

meget store

Baer: farve

hvide

hvidgule

lyseroede

roede

Ribes uva crispa L. (stikkelsbaer)

Plante: form

omvendt aegformet

kugleformet

horisontalt ellipseformet

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: form

kugleformet

ellipseformet

paereformet

Frugt: farve

gul

gulgroen

groen med hvidt skaer

groen

roed

Frugt: modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Ribes nigrum L. (solbaer)

Plante: forhold mellem hoejde og diameter

lav

middelhoej

hoej

Baer: stoerrelse

meget smaa

smaa

middelstore

store

meget store

Baer: modningstidspunkt

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Rubus subgenus Eubatus Sect. Moriferi og Ursini (Brombaer) og hybrider heraf

Plante: voksemaade

opret

opret til delvis opret

delvis opret

delvis opret til ranket

ranket

Hvilende skud: torne

mangler

forefindes

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Tidspunkt for begyndende modning

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent

Rubus idaeus L. (Hindbaer)

Plante: antal unge skud

meget faa

faa

middel

mange

ekstra mange

For sorter som hovedsageligt baerer frugt paa sidste aars skud om sommeren

Hvilende skud: farve

graabrun

graabrun til brun

brun

brun til purpurbrun

purpurbrun

Frugt: farve

gul

lyseroed

mellemroed

moerkeroed

orange

purpur

sort

Frugt: stoerrelse

meget lille

lille

middelstor

stor

meget stor

Frugt: forhold mellem laengde og bredde

lige saa lang som bred

laengere end bred

meget laengere end bred

Hovedparten af frugten

paa sidste aars skud om sommeren

paa dette aars skud om efteraaret

Modningstidspunkt paa sidste aars skud

meget tidligt

tidligt

middeltidligt

sent

meget sent