31993L0074



Úradný vestník L 237 , 22/09/1993 S. 0023 - 0027
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 52 S. 0145
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 52 S. 0145


Smernica Rady 93/74/EHS

z 13. septembra 1993

o krmivách určených na zvláštne nutričné účely

RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva a najmä jej článok 43,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu [2],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [3],

keďže krmivá určené na zvláštne nutričné účely plnia narastajúcu úlohu v kŕmení spoločenských zvierat; keďže takéto produkty sa taktiež používajú pri chove hospodárskych zvierat;

keďže v niektorých členských štátoch sa krmivá, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, už uvádzajú na trh takým spôsobom, aby upútali pozornosť spotrebiteľov na ich špecifické zloženie;

keďže sa má stanoviť spoločná definícia pre príslušné produkty; keďže táto definícia musí stanoviť, že produkty prezentované tak, že ich zámerom je spĺňať niektoré zvláštne nutričné požiadavky, musia mať špecifické zloženie a/alebo byť vyrábané prostredníctvom špeciálnych metód; keďže je nevyhnutné zaviesť zásadu, že takéto krmivá musia byť zreteľne odlíšené, pokiaľ ide o ich charakteristiky a účel, jednak od bežných krmív a jednak od medikovaných krmív;

keďže zloženie a príprava krmív určených na zvláštne nutričné účely musia byť špeciálne navrhnuté tak, aby vyhovovali konkrétnym nutričným potrebám kategórií spoločenských zvierat alebo hospodárskych zvierat, ktorých proces trávenia, vstrebávania alebo metabolizmu by mohol byť nakrátko narušený, alebo je dočasne alebo nezvratne narušený;

keďže pri stanovení pravidiel uvedenia krmív určených na zvláštne nutričné účely na trh sa má dbať na zabezpečenie toho, aby takéto krmivá mali priaznivý účinok na zvieratá, ktoré ich požívajú; keďže krmivá majú preto vždy mať trhovú kvalitu; keďže nesmú ani predstavovať riziko pre zdravie zvierat alebo človeka alebo pre životné prostredie, ani sa uvádzať na trh zavádzajúcim spôsobom;

keďže táto smernica sa uplatní bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia spoločenstva týkajúce sa krmív a najmä pravidiel uplatniteľných na kŕmne zmesi;

keďže spotrebiteľovi krmív určených na zvláštne nutričné účely sa musia poskytnúť presné a zmysluplné informácie;

keďže, aby bolo možné rozlíšiť medzi krmivami vyhovujúcimi kritériám stanoveným v tejto smernici a ostatnými krmivami, musí opis krmiva obsahovať jediný kvalifikujúci výraz "diétny";

keďže, ako je tomu v prípade bežných krmív, majú sa deklarovať aspoň množstvá analytických zložiek, ktoré majú priamy vplyv na kvalitu krmív; keďže sa má ustanoviť deklarovanie niektorých ďalších analytických zložiek, ktoré krmivu dodávajú jeho dietetické vlastnosti;

keďže všetci výrobcovia krmív určených na zvláštne nutričné účely musia mať možnosť uviesť v označení niektoré podrobnosti užitočné pre spotrebiteľa;

keďže nie je potrebné, aby dodávka krmív určených na zvláštne nutričné účely podliehala veterinárnemu predpisu, keďže tieto výrobky neobsahujú žiadne liečivé látky v zmysle smernice Rady 65/65/EHS z 26. januára 1965 o aproximácii ustanovení zákona, nariadenia alebo administratívnej akcie týkajúcej sa patentovaných liečivých produktov [4], avšak, aby sa zabezpečilo vhodné používanie krmív s veľmi špecifickým charakterom, má byť spotrebiteľ upozornený, že je vhodné pred ich použitím vyžiadať stanovisko odborníka;

keďže však pre krmivá určené k uspokojeniu nutričných požiadaviek zvierat s nezvratne narušeným procesom trávenia, vstrebávania alebo metabolizmu alebo zvierat, ktoré sú v patologickom stave, ktorý si vyžaduje lekársky dohľad, sa má stanoviť možnosť ustanovenia dodatočných pravidiel označovania, ktoré stanovia, že bude spotrebiteľovi dané odporučenie, aby požiadal o predchádzajúce stanovisko veterinára, namiesto všeobecného odporúčania, aby sa poradil s odborníkom;

keďže na úrovni spoločenstva sa má taktiež vypracovať pozitívny zoznam o zamýšľaných použitiach krmív určených na zvláštne nutričné účely zvierat s uvedením ich presného použitia, podstatných nutričných charakteristík, povinných alebo voliteľných deklarovaných ukazovateľov označovania a zvláštnych požiadaviek označovania; keďže, majúc na pamäti význam tohto zoznamu pre vykonanie tejto smernice, má byť takýto zoznam prijatý dostatočne včas;

keďže uvádzanie krmív určených na zvláštne nutričné účely, ktoré spĺňajú požiadavky tejto smernice na trh, nesmie podliehať žiadnym obmedzeniam z dôvodu obsahu, metódy výroby, prezentácie alebo označovania;

keďže v prípadoch, ak produkt predstavuje riziko pre zdravie zvieraťa alebo človeka alebo životné prostredie, má sa ustanoviť, aby ľubovoľný členský štát požiadal, aby Komisia v odôvodnených prípadoch podnikla vhodné opatrenia;

keďže pre prípady, v ktorých Rada splnomocní Komisiu na uplatnenie pravidiel, stanovených vo vzťahu ku krmivám určeným na zvláštne nutričné účely, má sa stanoviť postup pre úzku spoluprácu medzi členskými štátmi a Komisiou v rámci Stáleho výboru pre krmivá, zriadeného rozhodnutím Rady 70/372/EHS [5];

keďže sa musí zabezpečiť efektívna kontrola krmív určených na zvláštne nutričné účely; keďže za určitých okolností môžu byť zvyčajné prostriedky, ktoré sú k dispozícii kontrolným službám, nedostatočné, aby bolo možné overiť, že krmivo má skutočne špecifické nutričné vlastnosti, ktoré sa mu pripisujú; keďže sa má preto stanoviť, že v prípade potreby má osoba zodpovedná za uvádzanie produktu na trh pomáhať kontrolnej službe s jej povinnosťami,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica sa týka krmív určených na zvláštne nutričné účely.

2. Členské štáty stanovia, že krmivá, určené na zvláštne nutričné účely, sa môžu uvádzať na trh, len ak:

- spĺňajú podmienky uvedené v článku 3,

- sú označené v súlade s ustanoveniami článku 5,

- ich zamýšľané použitia sú zahrnuté v zozname vypracovanom podľa článku 6 a spĺňajú ďalšie ustanovenia v tomto zozname.

Článok 2

Pre účely tejto smernice budú platiť nasledujúce definície:

a) "krmivá" znamenajú produkty rastlinného alebo živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a produkty z ich priemyselného spracovania a organické alebo anorganické látky, používané samostatne alebo v zmesiach, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, určené na orálne kŕmenie zvierat;

b) "kŕmne zmesi" znamenajú zmesi produktov rastlinného alebo živočíšneho pôvodu v ich prirodzenom stave, čerstvé alebo konzervované, a produkty z ich priemyselného spracovania, alebo organických alebo anorganických látok, bez ohľadu na to, či obsahujú alebo neobsahujú doplnkové látky, určené na orálne kŕmenie zvierat vo forme kompletných krmív alebo doplnkových krmív;

c) "krmivá určené na zvláštne nutričné účely" znamenajú kŕmne zmesi, ktoré na základe ich špecifického zloženia alebo výrobnej metódy možno zreteľne odlíšiť jednak od bežných krmív a produktov definovaných v smernici Rady 90/167/EHS z 26. marca 1990, ktorá stanovuje podmienky upravujúce prípravu, umiestnenie na trh a používanie medikovaných krmív v spoločenstve [6], a sú prezentované tak, že ich zámerom je spĺňať špecifické nutričné požiadavky;

d) "zvláštny nutričný účel" znamená účel uspokojenia špecifických nutričných požiadaviek niektorých spoločenských zvierat alebo hospodárskych zvierat, ktorých procesy trávenia, vstrebávania alebo metabolizmu by mohli byť dočasne alebo nezvratne narušené a sú preto schopné získať úžitok z požitia krmív primeraných ich stavu.

Článok 3

Členské štáty budú vyžadovať, aby charakter zloženia krmív uvedených v článku 1 (1) bol taký, aby boli tieto produkty vhodné pre ich zamýšľaný zvláštny nutričný účel.

Článok 4

Táto smernica sa uplatní v závislosti od špecifických ustanoveniach v nej stanovených, bez dotknutia ustanovení spoločenstva týkajúcich sa:

a) kŕmnych zmesí;

b) doplnkových látok používaných v krmivách;

c) nežiadúcich látok a produktov vo výžive zvierat;

d) určitých produktov používaných vo výžive zvierat.

Článok 5

Okrem ustanovení o označovaní v článku 5 smernice 79/373/EHS z 2. apríla 1979 o uvádzaní kŕmnych zmesí na trh [7] budú členské štáty vyžadovať, aby:

1. boli na obale, na kontajneri alebo na štítku krmív uvedených v článku A (1) na mieste určenom na tento účel uvedené nasledujúce dodatočné údaje:

a) kvalifikujúci výraz "diétny", spolu s opisom krmiva;

b) presné použitie, tzn. zvláštny nutričný účel;

(c) údaj o podstatných nutričných charakteristikách krmív;

d) deklarované údaje ustanovené v stĺpci 4 prílohy, týkajúce sa zvláštneho nutričného účelu;

e) odporúčaná dĺžka doby používania krmiva.

Údaje uvedené v bodoch a) až e) musia vyhovovať obsahu zoznamu zamýšľaných použití v prílohe a všeobecným ustanoveniam, ktoré sa majú ustanoviť v súlade s článkom 6 b);

2. Iné údaje, ako sú údaje uvedené v odseku 1, sa môžu poskytnúť na mieste určenom pre tento účel, pokiaľ sú zahrnuté v článku 6 a);

3. bez dotknutia článku 5e smernice 79/373/EHS sa môže označovanie krmív uvedených v článku 1 (1) odvolávať na špecifický patologický stav, pokiaľ tento stav zodpovedá nutričnému účelu, ustanovenému v zozname použití vypracovanom v súlade s článkom 6 a);

4. v označovaní alebo v návode na použitie krmív uvedených v článku 1 (1) musí byť uvedené: "Odporúča sa pred použitím vyžiadať stanovisko odborníka." Avšak v zozname zamýšľaných použití v prílohe môže byť ustanovené, že táto deklarácia sa pre špecifické diétne krmivá nahradí odporúčaním požiadať o predchádzajúce stanovisko veterinára;

5. ustanovenia článku 5c (5) smernice 79/373/EHS sa taktiež uplatnia na krmivá uvedené v článku 1 (1) a určené pre iné zvieratá než spoločenské zvieratá;

6. označovanie krmív uvedených v článku 1 (1) môže taktiež zdôrazniť prítomnosť alebo nízku úroveň jednej alebo viacerých analytických zložiek, ktoré sú nevyhnutné na opis krmiva. V takýchto prípadoch musí byť najnižší alebo najvyšší obsah analytických zložiek, vyjadrených v hmotnostných percentách krmiva, jasne uvedený v zozname deklarovaných analytických zložiek;

7. kvalifikujúci výraz "diétny" bude vyhradený výlučne pre krmivá uvedené v článku 1 (1). Iné kvalifikujúce výrazy než "diétny" budú pri označovaní a prezentácii týchto krmív zakázané;

8. Napriek ustanoveniam článku 5c (3) smernice 79/373/EHS možno deklaráciu kŕmnych surovín uvádzať vo forme kategórií zoskupujúcich niekoľko kŕmnych surovín, aj ak sa vyžaduje deklarácia niektorých kŕmnych surovín vyznačením ich konkrétneho názvu, kvôli zdôvodneniu nutričných charakteristík krmiva.

Článok 6

Podľa postupu stanoveného v článku 9:

a) bude najneskôr 30. júna 1994 ustanovený zoznam zamýšľaných použití v súlade s prílohou. Tento zoznam bude obsahovať:

- údaje uvedené v článku 5 (1) b), c), d) a e) a

- v prípade potreby údaje uvedené v článku 5 (2) a článku 5 (4), druhý pododsek;

b) môžu byť ustanovené všeobecné opatrenia, týkajúce sa uplatnenia údajov uvedených pod a), vrátane uplatniteľných tolerancií;

c) opatrenia prijaté v súlade s a) a b) môžu byť pozmenené, sledujúc vývoj vedeckých a technických znalostí.

Článok 7

Členské štáty zabezpečia, aby krmivá uvedené v článku 1 (1) nepodliehali z dôvodov týkajúcich sa ustanovení tejto smernice obchodným obmedzeniam okrem obmedzení ustanovených v tejto smernici.

Článok 8

1. Ak členský štát zistí, že používanie krmiva uvedeného v článku 1 (1) alebo jeho používanie v predpísaných podmienkach predstavuje riziko pre zdravie zvierat alebo človeka alebo pre životné prostredie, bude bezodkladne informovať Komisiu, s uvedením dôvodov jeho rozhodnutia.

2. Komisia čo najskôr začne postup ustanovený v článku 9 s cieľom prijať ľubovoľné vhodné opatrenia.

Článok 9

1. Ak sa má dodržať postup ustanovený v tomto článku, predseda záležitosť postúpi Stálemu výboru pre krmivá, ďalej len "výbor", buď z vlastnej iniciatívy, alebo na žiadosť zástupcu členského štátu.

2. Zástupca Komisie predloží výboru návrh opatrení, ktoré sa majú prijať. Výbor doručí svoje stanovisko k návrhu v časovej lehote, ktorú môže predseda stanoviť podľa naliehavosti záležitosti. Stanovisko bude prijaté na základe väčšiny hlasov podľa článku 148 (2) zmluvy pre rozhodnutia, ktoré je Rada povinná prijať na návrh Komisie. Hlasy zástupcov členských štátov vo výbore budú vážené tak, ako je stanovené v tomto článku. Predseda nebude hlasovať.

3. Komisia prijme zamýšľané opatrenia, ak budú v súlade so stanoviskom výboru.

Ak zamýšľané opatrenia nie sú v súlade so stanoviskom výboru alebo ak nebude doručené žiadne stanovisko, Komisia bezodkladne predloží Rade návrh týkajúci sa opatrení, ktoré majú byť prijaté. Rada bude konať na základe kvalifikovanej väčšiny.

Ak po uplynutí troch mesiacov od dátumu postúpenia Rade táto nekoná, navrhované opatrenia budú prijaté Komisiou, pokiaľ sa Rada jednoduchou väčšinou neuzniesla proti týmto opatreniam.

Článok 10

Aby sa umožnila účinná úradná kontrola krmív uvedených v článku 1 (1), budú platiť nasledujúce špecifické ustanovenia:

1. Členské štáty urobia všetky potrebné opatrenia na úradnú kontrolu v priebehu výroby alebo uvedenia na trh aspoň odoberaním vzoriek, aby sa zabezpečilo dodržiavanie podmienok tejto smernice;

2. príslušný úrad bude v prípade potreby splnomocnený, aby od osoby zodpovednej za umiestnenie produktu na trh vyžadoval predloženie údajov a informácií potvrdzujúcich súlad krmiva s touto smernicou. Ak boli takéto údaje uverejnené v ľahko dostupnej forme, postačí odkaz na príslušnú publikáciu.

Článok 11

Nasledujúce smernice sa týmto menia tak, ako je ustanovené:

1. v článku 1 (2) smernice Rady 74/63/EHS zo 17. decembra 1973 o ustanovení najvyššieho prípustného obsahu nežiaducich látok a produktov v krmivách

[8]

sa doplní nasledujúce:

"f) krmivá na zvláštne nutričné účely"

2. v smernici 79/373/EHS:

a) sa v článku 1 (2) doplní nasledujúce:

"h) krmivá na zvláštne nutričné účely"

b) prvá odseková zarážka druhého pododseku článku 5e sa nahradí nasledujúcim:

"— nesmie byť navrhnutá tak, aby uvádzala prítomnosť alebo obsah iných analytických zložiek, než sú zložky, ktorých deklarácia je ustanovená v článku 5 tejto smernice alebo v článku 5 (2) smernice Rady z 13. septembra 1993 o krmivách určených na zvláštne nutričné účely [9]

3. v článku 1 (2) smernice Rady 82/471/EHS z 30. júna 1982 týkajúcej sa určitých produktov používaných vo výžive zvierat

[10]

sa doplní nasledujúce

"f) krmivá na zvláštne nutričné účely:"

Článok 12

Členské štáty najneskôr do 30. júna 1995 uvedú do platnosti zákony, nariadenia a administratívne ustanovenia potrebné na to, aby vyhoveli tejto smernici. Budú o tom bezodkladne informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú tieto ustanovenia, tieto budú obsahovať odkazy na túto smernicu alebo ich takýmito odkazmi doplnia pri ich úradnom uverejnení. Členské štáty stanovia spôsob, akým budú tieto odkazy realizované.

Článok 13

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 13. Septembra 1993

Za Radu

predseda

Ph. Maystadt

[1] Ú. v. ES C 231, 9.9.1992, s. 6.

[2] Ú. v. ES C 21, 25.1.1993, s. 73.

[3] Ú. v. ES C 73, 15.3.1993, s. 25.

[4] Ú. v. ES 22, 9.2.1965, s. 369/65.

[5] Ú. v. ES L 170, 3.8.1970, s. 1.

[6] Ú. v. ES L 92, 7.4.1990, s. 42.

[7] Ú. v. ES L 86, 6.4.1979, s. 30.

[8] Ú. v. ES L 38, 11.2.1974, s. 31.

[9] Ú. v. ES L 237, 22.9.1993, s. 23."

[10] Ú. v. ES L 213, 21.7.1982, s. 8.

--------------------------------------------------

Príloha

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------