31993L0064Uradni list L 250 , 07/10/1993 str. 0033 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0261
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0261


Direktiva Komisije 93/64/EGS

z dne 5. julija 1993

o določitvi izvedbenih ukrepov za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/34/EGS o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/34/EGS z dne 29. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega materiala sadnih rastlin in sadnih rastlin, namenjenih za pridelavo sadja [1], in zlasti člena 6(4) Direktive,

ker je primerno določiti ukrepe za nadzor in spremljanje vseh dobaviteljev in njihovih obratov, razen tistih, katerih dejavnost je izključno prodaja razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin;

ker so ukrepi iz te Direktive v skladu z mnenjem Stalnega odbora za razmnoževalni material in rastline sadnih rodov in vrst,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva določa, na podlagi člena 6(4) Direktive 92/34/EGS, izvedbene ukrepe za nadzor in spremljanje dobaviteljev in njihovih obratov v primerih, ko opravljajo preglede iz člena 5(2) navedene direktive dobavitelji sami ali pa uradno pooblaščeni dobavitelj, razen tistih dobaviteljev, katerih dejavnost je izključno prodaja razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin.

Člen 2

Odgovorni uradni organ izvaja redno, vsaj enkrat na leto ob primernem času, nadzor in spremljanje dobaviteljev in njihovih obratov z namenom, da se nenehno zagotavlja skladnost z zahtevami, določenimi v Direktivi 92/34/EGS, še posebej glede načel iz prve do četrte alinee njenega člena 5(2), pri čemer mora upoštevati vrsto dejavnosti dobavitelja.

Člen 3

Kar zadeva prepoznavanja kritičnih točk v pridelavi, navedenega v prvi alinei člena 5(2) Direktive 92/34/EGS, in vodenja evidence iz četrte alinee člena 5(2) navedene direktive, odgovorni uradni organ nadzira in spremlja dobavitelja, in sicer zato, da zagotovi, da dobavitelj:

(a) kjer je to primerno, stalno upošteva naslednje kritične točke:

- kakovost razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin, uporabljenih za začetek pridelave,

- sejanje, pikiranje, presajanje in sajenje razmnoževalnega materiala in sadnih rastlin,

- skladnost s pogoji, določenimi v členih 3, 4 in 5 Direktive Sveta 77/93/EGS [2],

- načrt in način pridelave,

- splošno oskrbo posevka ali nasada,

- postopke razmnoževanja,

- postopke spravila pridelka,

- higieno,

- tretiranje,

- embaliranje,

- skladiščenje,

- transport,

- administracijo;

(b) zato, da bi imel za odgovorne uradne organe na voljo vse podatke, vodi evidenco:

(i) o rastlinah ali drugih predmetih:

- kupljenih za skladiščenje ali sajenje v objektu,

- ki jih proizvaja,

ali

- ki jih odpremi drugim;

in

(ii) o vsakem kemičnem tretiranju rastlin s tem, da mora hraniti dokumentacijo o tem vsaj eno leto;

(c) je na voljo za stike z navedenimi uradnimi organi sam osebno ali pa da za ta namen določi drugo osebo z izkušnjami pri proizvodnji rastlin in pri zdravstvenem varstvu rastlin;

(d) opravlja potrebne vizualne preglede ob primernem času in na način, ki ga odobrijo navedeni odgovorni uradni organi;

(e) dovoli dostop osebam, ki jih pooblastijo navedeni odgovorni uradni organi, zlasti za izvajanje pregledov in/ali jemanje vzorcev, in da dovoli dostop do evidenc in z njimi povezanih dokumentov, navedenih v točki (b);

(f) drugače sodeluje z navedenimi odgovornimi uradnimi organi.

Člen 4

Kar zadeva uveljavljanje in izvajanje metod za spremljanje in nadzor kritičnih točk iz druge alinee člena 5(2) Direktive 92/34/EGS odgovorni uradni organ nadzira in spremlja dobavitelja z namenom, da zagotovi, kjer je to primerno, stalno izvajanje teh metod s posebnim poudarkom na:

(a) razpoložljivosti in dejanski uporabnosti metod za kontrolo vsake kritične točke, navedene v členu 3;

(b) zanesljivosti teh metod;

(c) njihovi primernosti za ocenjevanje vsebine proizvodnih in tržnih načrtov, vključno z upravnimi vidiki; in

(d) usposobljenosti osebja dobavitelja za izvajanje kontrole.

Člen 5

Kar zadeva jemanje vzorcev za analize v pooblaščenem laboratoriju iz tretje alinee člena 5(2) Direktive 92/34/EGS odgovorni uradni organ nadzira in spremlja dobavitelja z namenom, da zagotovi, kadar je to primerno, da:

(a) so vzorci odvzeti v različnih fazah pridelave in v presledkih, ki jih je določil odgovorni uradni organ, ko je pred pooblastitvijo preveril pridelovalne metode;

(b) so vzorci odvzeti na tehnično pravilen način in po statistično zanesljivem postopku, pri čemer se upošteva vrsta analize, ki bo opravljena;

(c) so osebe, ki jemljejo vzorce, so za to strokovno usposobljene; in

(d) opravi analizo vzorcev laboratorij, ki je v skladu s členom 6(2) navedene direktive za to pooblaščen.

Člen 6

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo v njih sklicevati na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob uradni objavi. Postopke za sklicevanje sprejmejo države članice.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. julija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 1.

[2] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

--------------------------------------------------