31993L0062Uradni list L 250 , 07/10/1993 str. 0029 - 0030
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0257
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 52 str. 0257


Direktiva Komisije 93/62/EGS

z dne 5. julija 1993

o izvedbenih ukrepih za nadzor in spremljanje dobaviteljev in obratov v skladu z Direktivo Sveta 92/33/EGS o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/33/EGS z dne 28. aprila 1992 o trženju razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, razen semena [1] in zlasti člena 6(4) Direktive,

ker je primerno določiti ukrepe za nadzor in spremljanje vseh dobaviteljev in njihovih obratov, z izjemo tistih, katerih dejavnost je izključno prodaja razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic;

ker so ukrepi predvideni v tej direktivi, skladni z mnenjem Stalnega odbora za seme in razmnoževalni material za poljedelstvo, vrtnarstvo in gozdarstvo,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva določa na podlagi člena 6(4) Direktive 92/33/EGS izvedbene ukrepe, ki se nanašajo na nadzor in spremljanje dobaviteljev in njihovih obratov v primerih, ko opravljajo preglede iz člena 5(2) omenjene direktive dobavitelji sami ali pooblaščen dobavitelj, z izjemo tistih dobaviteljev, katerih dejavnost je izključno prodaja razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic.

Člen 2

Pristojni uradni organ izvaja redno, najmanj enkrat na leto ob primernem času, nadzor in spremljanje dobaviteljev in njihovih obratov z namenom, da nenehno zagotavlja skladnost z zahtevami, ki jih določa Direktiva 92/33/EGS, še posebej glede načel iz prve do četrte alinee člena 5(2) Direktive, pri čemer upošteva vrsto dejavnosti dobavitelja.

Člen 3

Kar zadeva prepoznavanje kritičnih točk v pridelavi, po prvi alinei člena 5(2) Direktive 92/33/EGS, in vodenje evidenc iz četrte alinee člena 5(2) Direktive, pristojni uradni organ nadzoruje in spremlja dobavitelja, da zagotovi, da dobavitelj:

(a) kjer je to primerno, stalno upošteva naslednje kritične točke:

- kakovost razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic, uporabljenega za začetek pridelave,

- sejanje, pikiranje, presajanje in sajenje razmnoževalnega in sadilnega materiala zelenjadnic,

- skladnost s pogoji, ki jih določajo členi 3,4 in 5 Direktive Sveta 77/93/EGS [2],

- načrt in način pridelave,

- splošno oskrbo posevka ali nasada,

- postopke razmnoževanja,

- postopke spravila pridelka,

- higieno,

- tretiranje,

- embaliranje,

- skladiščenje,

- transport,

- administracijo;

(b) vodi evidence z namenom, da so pristojnim uradnim organom na voljo vsi podatki:

(i) o rastlinah ali drugih predmetih, ki so:

- kupljeni z namenom skladiščenja ali sajenja v objektu, ali

- v proizvodnji,

ali

- odpremljeni drugim;

in

(ii) o vsakem kemičnem tretiranju rastlin, s tem, da se mora dokumentacijo o tem hraniti najmanj eno leto;

(c) je osebno na voljo za stike s pristojnimi uradnimi organi ali pa za ta namen določi drugo osebo z izkušnjami v pridelavi rastlin in pri zdravstvenem varstvu teh rastlin;

(d) opravlja potrebne vizualne preglede ob primernem času in na način, ki ga odobrijo navedeni pristojni uradni organi;

(e) dovoli dostop osebam, ki jih pooblastijo navedeni pristojni uradni organi, zlasti za izvajanje pregledov in/ali jemanje vzorcev, ter dovoli dostop do evidenc in z njimi povezanih dokumentov, na katere se nanaša točka (b);

(f) drugače sodeluje z navedenimi pristojnimi uradnimi organi.

Člen 4

Kar zadeva uveljavljanje in izvajanje metod za spremljanje in nadzor kritičnih točk, iz druge alinee člena 5(2) Direktive 92/33/EGS, pristojni uradni organ nadzoruje in spremlja dobavitelja z namenom, da zagotovi, kjer je primerno, stalno izvajanje teh metod, s posebnim poudarkom na:

(a) razpoložljivosti in dejanski uporabi metod za kontrolo vsake kritične točke iz člena 3;

(b) zanesljivosti teh metod;

(c) njihovi primernosti za ocenjevanje vsebine proizvodnih in tržnih načrtov, vključno z administrativnimi vidiki; ter

(d) usposobljenosti osebja dobavitelja za izvajanje kontrole.

Člen 5

Kar zadeva jemanja vzorcev za analize v pooblaščenem laboratoriju iz tretje alinee člena 5(2) Direktive 92/33/EGS, pristojni uradni organ nadzoruje in spremlja dobavitelja, da zagotovi, kjer je to primerno, da:

(a) so vzorci odvzeti v različnih fazah pridelave v presledkih, ki jih je določil pristojni uradni organ, ko je pred izdajo pooblastila preveril pridelovalne metode;

(b) so vzorci odvzeti na tehnično pravilen način po statistično zanesljivem postopku, pri čemer se upošteva vrsta analize, ki bo opravljena;

(c) so osebe, ki jemljejo vzorce, za to strokovno usposobljene; in

(d) analize vzorcev opravi laboratorij, ki je v skladu s členom 6(2) navedene direktive za to pooblaščen.

Člen 6

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 1994. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo, ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice posredujejo Komisiji besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 7

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 5. julija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 157, 10.6.1992, str. 10.

[2] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

--------------------------------------------------