31993L0062Úradný vestník L 250 , 07/10/1993 S. 0029 - 0030
Fínske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 52 S. 0257
Švédske špeciálne vydanie: Kapitola 3 Zväzok 52 S. 0257


Smernica Komisie 93/62/EHS

z 5. júla 1993

ustanovujúca vykonávacie pravidlá pre dozor nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovanie podľa smernice Rady 92/33/EHS o uvádzaní množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín iného ako osivo do obehu

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 92/33/EHS z 28. apríla 1992 o uvádzaní do obehu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín iného ako osivo [1] a najmä na jej článok 6 (4),

keďže je vhodné, aby sa ustanovili opatrenia týkajúce sa dozoru nad všetkými dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovania, s výnimkou tých, ktorých činnosť sa viaže na umiestňovanie na trh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín;

keďže opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre osivo a množiteľský materiál, pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

1. Táto smernica ustanovuje vykonávacie opatrenia pre dozor nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovania, s výnimkou takých, ktorých činnosť sa viaže na umiestňovanie na trh množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín podľa článku 6 (4) smernice 92/33/EHS, v prípadoch, keď kontroly uvedené v článku 5 (2) vyššie uvedenej smernice vykonávajú samotní dodávatelia alebo akreditovaný dodávateľ.

Článok 2

Príslušný zodpovedný orgán musí pravidelne, aspoň raz za rok vo vhodnom termíne, vykonávať dozor nad dodávateľmi a výrobnými zariadeniami a ich monitorovanie, aby sa zabezpečil trvalý súlad s požiadavkami ustanovenými v smernici 92/33/EHS, najmä pokiaľ ide o zásady ustanovené v prvej až v štvrtej zarážke jej článku 5 (2), pričom sa vezme do úvahy najmä činnosť alebo činnosti dodávateľa.

Článok 3

Pokiaľ ide o identifikáciu kritických bodov vo výrobnom procese uvedených v prvej odrážke článku 5 (2) smernice 92/33/EHS a vedenie záznamov uvedených v štvrtej zarážke jej článku 5 (2), príslušný zodpovedný orgán musí vykonávať dozor nad dodávateľom a monitorovať ho, aby sa zabezpečilo, že dodávateľ:

a) naďalej berie do úvahy nasledovné kritické body tam, kde je to vhodné:

- kvalitu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín použitého na začatie výrobného procesu,

- sejbu, presádzanie, črepníkovanie a výsadbu množiteľského materiálu a sadivového materiálu zelenín,

- súlad s podmienkami ustanovenými v článkoch 3, 4 a 5 smernice Rady 77/93/EHS [2],

- plán a metódu pestovania,

- všeobecnú starostlivosť o plodinu,

- metódy množenia,

- postup pri zbere,

- hygienu,

- ošetrovania,

- balenie,

- skladovanie,

- prepravu,

- hospodárenie;

b) vedie záznamy s cieľom mať úplné informácie, dostupné pre vyššie uvedený zodpovedný orgán, a to o:

i) rastlinách alebo iných predmetoch:

- zakúpených na skladovanie alebo výsadbu v objektoch prevádzky,

- ktoré sa vyrábajú,

alebo

- ktoré sa odoslali iným

a

ii) akékoľvek chemické ošetrenia, ktoré sa aplikovali na rastliny, a o tom, že vedie príslušnú dokumentáciu minimálne po dobu jedného roka;

c) je osobne k dispozícii alebo vymenuje inú osobu, technicky skúsenú v rastlinnej výrobe a v záležitostiach súvisiacich so zdravotným stavom rastlín, aby bola v styku s vyššie uvedenými zodpovednými úradnými orgánmi;

d) vykonáva vizuálne kontroly, ako je to potrebné a vo vhodných časových termínoch spôsobom, ktorý schválili vyššie uvedené zodpovedné orgány;

e) umožňuje prístup osobám oprávneným konať v mene vyššie uvedených zodpovedných orgánov, najmä pokiaľ ide o kontroly a/alebo na účely odberu vzoriek, a umožňuje prístup k záznamom a súvisiacim dokumentom uvedeným v bode b);

f) inak spolupracuje s vyššie uvedenými zodpovednými orgánmi.

Článok 4

Pokiaľ ide o zavedenie a uplatňovanie metód na monitorovanie a kontrolu kritických bodov, ako je uvedené v druhej zarážke článku 5 (2) smernice 92/33/EHS, príslušný zodpovedný orgán musí robiť dozor nad dodávateľom a monitorovať ho, aby sa zabezpečilo, že tam, kde je to vhodné, sa takéto metódy naďalej vykonávajú, náležitú pozornosť venujúc:

a) dostupnosti a aktuálnemu používaniu metód na kontrolu každého z kritických bodov uvedených v článku 3;

b) spoľahlivosti takýchto metód;

c) ich vhodnosti pre posúdenie obsahu opatrení pre výrobu a predaj vrátane administratívnych aspektov a

d) odbornej spôsobilosti pracovníkov dodávateľa vykonávať kontroly.

Článok 5

Pokiaľ ide o odber vzoriek pre analýzu v akreditovanom laboratóriu, ako je uvedené v tretej zarážke článku 5 (2) smernice 92/33/EHS, príslušný zodpovedný orgán musí vykonávať dozor nad dodávateľom a monitorovať ho, aby sa zabezpečilo, že:

a) vzorky sa odoberajú počas rôznych štádií výrobného procesu, a tak často, ako to bolo určené príslušným zodpovedným orgánom, keď sa počas akreditácie preverovali výrobné metódy;

b) vzorky sa odoberajú technicky správnym spôsobom a pri použití štatisticky spoľahlivých postupov, pričom sa berie do úvahy druh analýzy, ktorá sa má vykonať;

c) osoby, ktoré vzorky odoberajú, sú na to kvalifikované a

d) analýzu vzoriek vykonáva laboratórium, ktoré na tento účel akreditované podľa článku 6 (2) vyššie uvedenej smernice.

Článok 6

1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 30. júna 1994. Ihneď o tom budú informovať Komisiu.

Keď členské štáty prijmú takéto opatrenia, tieto musia obsahovať odkaz na túto smernicu alebo ich takýto odkaz bude sprevádzať pri príležitosti ich úradného uverejnenia. Metodiku týchto odkazov ustanovia členské štáty.

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú v oblasti upravenej touto smernicou.

Článok 7

Táto smernica je adresovaná členským štátom.

V Bruseli 5. júla 1993

Za Komisiu

René Steichen

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 157, 10.6.1992, s. 10.

[2] Ú. v. ES L 26, 31.1.1977, s. 20.

--------------------------------------------------